Page 1

ÇÃÃ³Â¡Ø µ

แบบฝกอานภาษาไทย

½¡ƒ

เลม ๒

4ÊÕ·Ñé§àÅ‹Á

¼¹Ñ

àÊ×Í àÊ×èÍ

àÊ×éÍ

àÃÕ¹ÃÙ¡Œ ÒüѹÇÃóÂØ¡µ

ÍÑ¡ÉÃÊÙ§ ¡ÅÒ§ µèÓ ¤Ó·ÕèÁÕ Ë ¹Ó áÅФӤǺ¡ÅéÓ

àËÁÒÐÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ »°ÁÇÑÂ-»ÃжÁµŒ¹

ÃÒ¤Ò¾

59.-

ÔàÈÉ


àÅ‹Á ò

¡ ³ Ø µ Â Ç Ã Ã Ñ¼¹ Ẻ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â

½¡ƒ


½ƒ¡

àÅ‹Á ò

ÇÃóÂØ¡µ

Ẻ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â

ISBN ราคา พิมพ์ครั้งที่ 1

¼¹Ñ

978-616-527-247-6 59 บาท ตุลาคม 2554

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไป ลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจาก จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�า บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ เรียบเรียงเนื้อหา ชนาภัทร พรายมี ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม ศิรินทรา วัชรเดชสุวรรณ ภาพประกอบ ปาจรีย์ เมืองจันทร์ พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�าหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ทางส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ค�าน�า หนังสือแบบฝึกอ่านภาษาไทยเล่มนี้ เหมาะส�าหรับน้องๆ ปฐมวัยที่ เริม่ ฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ วัยอนุบาลจนถึงชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต์ ซึ่งจะแยกเป็นอักษร ๓ หมู่ คือ อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต�่า รวมถึงค�าที่มี ห น�า และค�าควบกล�้า ซึ่งจะมีการฝึกอ่านค�าและประโยค ทั้งยังมีภาพประกอบเพื่อให้น้องๆ ได้ เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวไปพร้อมๆ กับการพิจารณาความหมายของค�าที่มี เสียงวรรณยุกต์ต่างกัน การเรียนรู้ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้อง ชี้ค�าที่อ่านไปพร้อมๆ กับเปล่งเสียงออกมา เป็นการฝึกสมาธิให้แน่วแน่ พร้อมเรียนรู้ ท�าให้จดจ�าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงท�าให้การอ่านภาษาไทย แตกฉาน และเป็นการปูพื้นฐานภาษาไทยที่ดีต่อไปในอนาคต ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส


ู ่ ม ห ๓ ร อกั ษ


อักษร ๓ หม ู่

อักษร ๓ หมู่ แบ่งเป็น อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต�่า อักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ

ก บ

จ ป

ฎ อ

ฐ ส

ถ ห

อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ

ข ฝ

ฃ ศ

ฉ ษ 5


ู่ อักษร ๓ หม

อักษรต�่า มี ๒๔ ตัว คือ

ค ฌ ธ ย

ฅ ญ น ร

ฆ ฑ พ ล

ง ฒ ฟ ว

6

ช ณ ภ ฬ

ซ ท ม ฮ


์ ต ก ุ ย ณ ร วร


วรรณยุกต์

วรรณยุกต์ มี ๔ รูป 5 เสียง รูปวรรณยุกต์

-่ เรียกว่า ไม

้เอก

-้ เรียกว่า ไม

-๊ เรียกว่า ไ

ม้ตรี

้โท

เสียงวรรณยุกต์ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา

เช่น เช่น เช่น เช่น เช่น

กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า

ดี ดี่ ดี้ ดี๊ ดี๋ 8

อู อู่ อู้ อู๊ อู๋

-๋ เรยี กวา่ ไ

มจ้ ตั วา


ง า ล ก ร ษ นั อกั

์ ต ก ุ ย ณ ร กับวร


ับวรรณยุกต

างก ผันอักษรกล

อักษรกลาง

ก ต

จ บ

ฎ ป

ฏ อ

ผันวรรณยุกต์ได้ครบ ๕ เสียง ฝึกผันวรรณยุกต์ รูป เสียง

สามัญ

-่ เอก

-้ โท

-๊ ตรี

-๋ จัตวา

กา

ก่า

ก้า

ก๊า

ก๋า

จา

จ่า

จ้า

จ๊า

จ๋า

ดี

ดี่

ดี้

ดี๊

ดี๋

10


ผันอักษรกล

างกับวรรณย

รูป เสียง

สามัญ

-่ เอก

-้ โท

-๊ ตรี

-๋ จัตวา

ปี

ปี่

ปี้

ปี๊

ปี๋

ตือ

ตื่อ

ตื้อ

ตื๊อ

ตื๋อ

กือ

กื่อ

กื้่อ

กื๊อ

กื๋อ

บู

บู่

บู้

บู๊

บู๋

อู

อู่

อู้

อู๊

อู๋

เก

เก่

เก้

เก๊

เก๋

แด

แด่

แด้

แด๊

แด๋

โบ

โบ่

โบ้

โบ๊

โบ๋

11

ุกต์


¼Ñ¹ÇÃóÂØ¡µ ÍÑ¡ÉÃÊÙ§ ¡ÅÒ§ µèÓ

¼Ñ¹ÇÃóÂØ¡µ ¤Ó·ÕèÁÕ Ë ¹Ó

หมวด

¼Ñ¹ÇÃóÂØ¡µ ¤Ó¤Çº¡ÅéÓ

½¡ƒ

เลม ๒

ÇÃóÂØ¡µ

แบบฝกอานภาษาไทย

¼¹Ñ

˹ѧÊ×Í áºº½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â àÅ‹Á¹Õé àËÁÒÐÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ »°ÁÇÑ·Õàè ÃÔÁè ½ƒ¡ Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â ÃÇÁ¶Ö§¹ŒÍ§æ ÇÑÂ͹غÒŨ¹ ¶Ö§ªÑ¹é »ÃжÁÈÖ¡Éҵ͹µŒ¹ â´ÂÁÕà¹×Íé ËÒ à¡ÕÂè ǡѺ¡ÒüѹÇÃóÂØ¡µ«§èÖ ¨Ðá¡໚¹ ÍÑ¡Éà ó ËÁÙ‹ ¤×Í ÍÑ¡ÉáÅÒ§ ÍÑ¡ÉÃÊÙ§ áÅÐÍÑ¡ÉõèÓ ÃÇÁ¶Ö§¤Ó·ÕèÁÕ Ë ¹Ó áÅÐ ¤Ó¤Çº¡ÅéÓ «Ö觨ÐÁÕ¡Òýƒ¡Í‹Ò¹¤ÓáÅÐ »ÃÐ⤠·Ñ§é ÂѧÁÕÀÒ¾»ÃСͺà¾×Íè ãËŒ¹ÍŒ §æ ä´ŒàÃÕ¹ÌÊÙ §èÔ ·ÕÍè ÂÙË ͺµÑÇ仾ÌÍÁæ ¡Ñº¡Òà ¾Ô¨ÒóҤÇÒÁËÁÒ¢ͧ¤Ó·ÕèÁÕàÊÕ§ ÇÃóÂØ¡µµÒ‹ §¡Ñ¹ ·ÓãËŒ¡ÒÃÍ‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â ᵡ©Ò¹ áÅÐ໚¹¡Òûپ¹é× °Ò¹ÀÒÉÒä·Â ·Õè´Õµ‹Íä»ã¹Í¹Ò¤µ

เด็ก

Ẻ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â àÅ‹Á ò ½ƒ¡¼Ñ¹ÇÃóÂØ¡µ

ISBN 978-616-527-247-6

9 786165

272476

ÃÒ¤Ò 59 ºÒ·

Ẻ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·ÂÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ ·Ñ駪ش 3 àÅ‹Á

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 2 ฝึกผันวรรณยุกต์  

เรียนรู้การผันวรรณยุกต์ อักษรสูง กลาง ต่ำ คำที่มี ห นำ เเละคำควบกล้ำ เหมาะสำหรับน้องๆ ปฐมวัย - ประถมต้น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you