Page 1

àÊÃÔÁÊÌҧ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐÊÁҸԢͧ˹ٹ͌ ´ŒÇ¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾áÅÐÃкÒÂÊÕ

ก า ด ร า ต  ว ด ัห ¿ÒÃÁ นู µÍ¹

æ Ô § à ¨  ‹ Ò § Œ ´ ä Á Ò ÇÒ´µ ½ƒ¡ÇÒ´µÒ§Á¡¢ÒÑé¹ÃµÅ§ÍÊ¹Õ ÁÕµÑÇÍÂ‹Ò µÒÁä´Œ ç¡æ ÇÒ´

Â Ò ´ Â Ò ‹ § Í‹ҧ

à´

ä´”Œ

ÐÀÒ

R

งสรรค ปพู น้ื สรา

เรยี นรอู ยา ง

ปลูกฝงศิลปะ เพื่อสรางศิลปนตัวนอย

à Ã×èÍ §á Å

ͺ ¡ Ð Ã ¾»

o

ราคาพิเศษ

เพียง

ศลิ ปะ ฐาน

໚¹È ÔÅ»¹

sa

M

·Ø

ar í

l a

C

ur

to

“ à´¡ç

¡¤ ¹

65.-


เรื่องและภาพประกอบ : Rosa Maria Curto


บทน�ำ

2

ถ้าน้องๆ ไปเที่ยวที่ฟาร์ม น้องๆ จะได้ออกนอกเมือง และพบว่า ตัวเองอยู่ในทุ่งโล่งที่กว้างใหญ่มาก เมื่อ น้องๆ วาดรูปอยูท่ นี่ นั่ น้องๆ จะได้เห็นองค์ประกอบ ต่างๆ มากมาย และค้นพบรูปทรงเรขาคณิตพืน้ ฐาน อีกด้วย


น้องๆ สามารถวาดรูปทรงแบบเรียบแบน หรือแบบมีมิติด้วยก็ได้ ดูที่รั้ว ประตู และภาชนะบรรจุสิคะ ข้อควรจ�ำ : สังเกตทุกสิ่งที่น้องๆ ก�าลังจะวาดให้ดีๆ นะคะ!

ค�าแนะน�าก่อนที่น้องๆ จะเริ่มวาดรูป : • เลือกสถานที่ที่เงียบๆ และมีแสงสว่าง ดีๆ ค่ะ • เตรียมอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีจ่ า� เป็นให้พร้อม • อย่าเร่งรีบ • เพลิดเพลินไปกับการวาดภาพ

3


แม่ไก่ 1

2

วาดรูปทรงขึ้นมา 2 รูป 4 4

3

ร่างปีกและปรับเส้น ตรงคอค่ะ

วาดจะงอยปาก และเดือยค่ะ

ดูสิคะน้องๆ เราสามารถ วาดแม่ไก่ทางด้านหลังได้ด้วย แค่เราปรับลายเส้นนิดหน่อยค่ะ

ทีนี้ก็วาดหงอน และปรับแก้รูปทรงปีกค่ะ 5

สุดท้าย วาดตาและ รายละเอียดอื่นๆ แล้วก็ ระบายสีได้เลยค่ะ


1

2

3

อีกแบบหนึ่ง เราจะวาดรูปห่าน ทางด้านหน้าค่ะ น้องๆ วาดตาม 4 ขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็ระบายสีค่ะ

4

9

ห่ำนเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ ซึ่งพวกมันจะเจริญเติบโต เป็นตัวอ่อนอยู่ในไข่นั่นเอง


2

1

3

ทีนี้ก็จะวาดนกยูงกันบ้างค่ะ น้องๆ สามารถวาดได้ด้วยตัวเองตาม 5 ขั้นตอนนี้เลยค่ะ มันคล้ายกับรูปไก่งวง ก่อนหน้านี้มากๆ เลย

11

4

น้องๆ รู้ไหมคะว่ำ ขนหลำกสีสันที่กำงออกเป็นรูปพัดนั้น ใช้เพื่อดึงดูดคู่ของมันค่ะ

5


แกะ ให้น้องๆ วาดรูปแกะ ด้านข้างตาม 4 ขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะ

1

2

ขนแกะสำมำรถ น�ำมำท�ำเป็นเสื้อผ้ำ ได้ค่ะ

12

3

ทีนี้น้องๆ ก็จะสามารถวาด รูปแกะทางด้านหน้าได้แล้วค่ะ

4


น้องๆ สามารถวาดรูปกระต่ายทางด้านข้าง ใน 3 ขั้นตอนได้ค่ะ 1

2

3

แม่กระต่ำยจะจดจ�ำลูกๆ จำกกลิ่นของพวกมันค่ะ ถ้ำน้องๆ สัมผัสพวกมัน กลิ่นนี้ก็จะเปลี่ยนไป และแม่กระต่ำยก็จะไม่สนใจพวกมันเลยล่ะ

19

น้องๆ คิดว่า กระต่ายตัวที่มีหูพับลง ข้างหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะ


àÊÃÔÁÊÌҧ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐÊÁҸԢͧ˹ٹ͌ ´ŒÇ¡ÒÃÇÒ´ÀÒ¾áÅÐÃкÒÂÊÕ

า ก ร ด ต  า น ู ว ด ัห

½ƒ¡ÇÒ´¡Òϵٹáʹ¹‹ÒÃÑ¡¨Ò¡ÊÔ觵‹Ò§æ ·ÕèÍÂً㹿ÒÏÁ

äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¾×ª¼Ñ¡ öá·Ãç¡àµÍÏ áÅÐÊѵǏ¹ŒÍÂãËÞ‹·ÕèÍÒÈÑÂÍÂً㹿ÒÏÁ

ÁÕÅӴѺ¡ÒÃÇÒ´¨Ò¡ÃÙ»·Ã§àâҤ³Ôµ

¡Ó˹´ÃٻËҧ¢Í§¡Òϵٹ¨Ò¡ÃÙ»·Ã§àâҤ³Ôµ ª‹ÇÂãËŒàÃÔèÁµŒ¹¡ÒÃÇÒ´ §‹ÒÂÂÔ觢Öé¹ áÅж١µŒÍ§µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ

µÑÇÍ‹ҧÀÒ¾ÇÒ´áÅÐŧÊÕÍ‹ҧàÊÃç¨ÊÁºÙó

µÍ

à¾×èÍ໚¹á¹Ç·Ò§ãËŒà´ç¡æ ä´ŒÇÒ´áÅÐÃкÒÂÊÕ Í‹ҧʹءʹҹ

¹¿

Ò Ã Á

เด็ก ISBN 978-616-527-136-3

9

786165

271363

มาวาดรูปกันเถอะ! ตอน ฟารม ราคา 65 บาท

ปูพื้นฐานดานศิลปะ มี 4 เลม

TheFram  

ฝึกวาดการ์ตูนแสนน่ารักจากสิ่งต่างๆ ที่อยุ่ในฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก รถแทร็กเตอร์ และสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในฟาร์ม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you