Page 1

แบบฝกอานภาษาไทย

ÊС´

Ç Á Ñ Ê µ Ð »Ã ½¡ƒ

¡Í+§ = ¡Í§

เลม ๓

4ÊÕ·Ñé§àÅ‹Á

¼Ñ¡ ¡Ò+Ç = ¡ÒÇ àÃÕ¹ÃÙµŒ ÑÇÊС´ã¹áÁ‹¡§ ¡¹

¡Á à¡Â à¡ÍÇ ¡¡ ¡´ áÅСº

àËÁÒÐÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ »°ÁÇÑÂ-»ÃжÁµŒ¹

ÃÒ¤Ò¾

69.-

ÔàÈÉ


Ẻ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â

ÊС´

Ç Á Ñ Ê µ Ð Ã » ½¡ƒ

àÅ‹Á ó


Ẻ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â

ÊС´

Ñ »ÃÐÊÁµÇ ½ƒ¡

àÅ‹Á ó

ISBN ราคา พิมพ์ครั้งที่ 1

978-616-527-248-3 69 บาท ตุลาคม 2554

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไป ลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจาก จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�า บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ เรียบเรียงเนื้อหา ชนาภัทร พรายมี ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม ศิรินทรา วัชรเดชสุวรรณ ภาพประกอบ ปาจรีย์ เมืองจันทร์, นิธิชัย รัตนาพิทักส์เทพ พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�าหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)

1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ทางส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ค�าน�า หนังสือแบบฝึกอ่านภาษาไทยเล่มนี้ เหมาะส�าหรับน้องๆ ปฐมวัยที่ เริม่ ฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ วัยอนุบาลจนถึงชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประสมค�าแบบมีตัวสะกด คือ ตัวสะกดในแม่กง กน กม เกย เกอว กก กด และกบ ซึ่งจะมีการฝึกอ่านค�าและประโยค ทั้งยังมีภาพประกอบเพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวไปพร้อมๆ กับการพิจารณาความหมายของค�าที่ประสมแบบมีตัวสะกด การเรียนรู้ที่ ได้ผลและมีประสิทธิภาพดีนั้น จะต้องชี้ค�าที่อ่านไปพร้อมๆ กับเปล่งเสียง ออกมา เป็นการฝึกสมาธิให้แน่วแน่พร้อมเรียนรู้ ท�าให้จดจ�าได้อย่าง รวดเร็ว รวมถึงท�าให้การอ่านภาษาไทยแตกฉาน และเป็นการปูพื้นฐาน ภาษาไทยที่ดีต่อไปในอนาคต ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส


� า ค ม ส ะ ร ป การ ด ก ะ ส ว ั ต ี ม แบบ


แม่กง ง

แม่กง มี ง เป็นตัวสะกด

งอ งู

กะ + ง = กัง

ยัง

ปัง

ดัง

ลัง

กา + ง = กาง

คาง

นาง

จาง

มาง

กิ + ง = กิง

ชิง

ลิง

ขิง

วิง

กี + ง = กีง

จีง

นีง

ขีง

อีง

6


แม่กง

กึ + ง = กึง

ดึง

ขึง

บึง

พึง

กื + ง = กืง

จืง

ดืง

ลืง

อืง

กุ + ง = กุง

ลุง

คุง

หุง

ยุง

กู + ง = กูง

จูง

วูง

ฝูง

ยูง

เกะ + ง = เก็ง

เต็ง

เล็ง

เพ็ง

เซ็ง

เก + ง = เกง

เตง

เหง

เมง

เลง

แก + ง = แกง

แนง

แรง

แทง

แพง

7


แม่กง

โกะ + ง = กง

ลง

พง

จง

ชง

โก + ง = โกง

โขง

โปง

โมง

โรง

กอ + ง = กอง

สอง

นอง

ลอง

หอง

เกอ + ง = เกิง

เปิง

เพิง

เบิง

เริง

เกีย + ง = เกียง

เชียง

เลียง

เมียง

เพียง

เกือ + ง = เกือง

เรือง

เคือง

เมือง

เจือง

กัว + ง = กวง

ปวง

หวง

รวง

พวง

8


แม่กง

เขียง

ทาง

ฟัง

ถุง 9


แม่กง

ฝึกอ่านค�า ๒ พยางค์

บางเบา

มองมา

เพลงดัง

ฟังเสียง

เลียงผา

วังเวง

ตึงตัง

ดวงตา

โปงลาง

จงอาง

สุงสิง

ลิงกัง

ยังไง

ชิงชัง

ดูทาง

อังสะ

ขึงขัง

สะสาง

นางค�า

มาถึง

โกงกาง

กระยาง

ระฆัง

ของแพง

พังงา

หูกาง

สูงจัง

ถือถัง

ยังดี

เมืองทอง

10


แม่กง

รังแค

ชะแลง

กางเกง

คิงคอง 11


แบบฝกอานภาษาไทย

½Ö¡Í‹Ò¹¤Ó ò ¾ÂÒ§¤

หมวด

ÊС´

Ñ »ÃÐÊÁµÇ

µÑÇÊС´ã¹áÁ‹¡§ ¡¹ ¡Á à¡Â à¡ÍÇ ¡¡ ¡´ áÅСº

½¡ƒ

½Ö¡Í‹Ò¹»ÃÐâ¤

เลม ๓

˹ѧÊ×Í áºº½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â àÅ‹Á¹Õé àËÁÒÐÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ »°ÁÇÑ·ÕèàÃÔèÁ ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â ÃÇÁ¶Ö§¹ŒÍ§æ ÇÑÂ͹غÒÅ ¨¹¶Ö§ªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡Éҵ͹µŒ¹ â´ÂÁÕ à¹×éÍËÒà¡èÕÂǡѺ¡ÒûÃÐÊÁ¤ÓẺÁÕµÑÇ ÊС´ ¤×Í µÑÇÊС´ã¹áÁ‹¡§ ¡¹ ¡Á à¡Â à¡ÍÇ ¡¡ ¡´ áÅСº «Ö觨ÐÁÕ¡Òýƒ¡ Í‹Ò¹¤ÓáÅлÃÐ⤠·Ñ§é ÂѧÁÕÀÒ¾»ÃСͺ à¾×èÍãËŒ¹ŒÍ§æ ä´ŒàÃÕ¹ÃÙÊŒ Ô觷ÕèÍÂÙ‹ÃͺµÑÇä» ¾ÃŒÍÁæ ¡Ñº¡ÒþԨÒóҤÇÒÁËÁÒ¢ͧ ¤Ó·Õ»è ÃÐÊÁẺÁÕµÇÑ ÊС´ ·ÓãËŒ¡ÒÃÍ‹Ò¹ ÀÒÉÒä·Âᵡ©Ò¹ áÅÐ໚¹¡Òûپ¹é× °Ò¹ ÀÒÉÒä·Â·Õè´Õµ‹Íä»ã¹Í¹Ò¤µ

เด็ก

Ẻ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·Â àÅ‹Á ó ½ƒ¡»ÃÐÊÁµÑÇÊС´

ISBN 978-616-527-248-3

9 786165

272483

ÃÒ¤Ò 69 ºÒ·

Ẻ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·ÂÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ ·Ñ駪ش 3 àÅ‹Á

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 3 ฝึกประสมตัวสะกด  

เรียนรู้ตัวสะกดในแม่กง กน กม เกย เกอว กก กด และกบ เหมาะสำหรับน้องๆ ปฐมวัย - ประถมต้น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you