Page 1

Ẻ½ƒ¡

¤ÍÑ¡Ñ´ÉÃẺäÍÒŷ ѡɳ

˹§Ñ ÊÍ× ¤³Ø

¡Ù ¹ÍŒ  ÐãËÅŒ

àÊÃÁÔ ·¡Ñ É ÀÒ¾

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ à¾Õ§

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ

25.-


แบบฝึกคัดไทย ISBN ราคา พิมพ์ครั้งที่ 1

978-616-527-161-5 25 บาท มกราคม 2554

ขก ค

อักษรแบบอาลักษณ์

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียน แบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมำยกำรค้ำต่ำงๆ ที่อ้ำงถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

จัดท�ำและจัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777(สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ำยโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com พิมพ์ที่ บริษัท ที เอส อินเตอร์พริ้นท์ จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณำ ธรรมศักดิ์ เมธีวุฒิกร

ชื่อ...................................................ชั้น.............


ก ไก่

กก กกกกกกกกกก ก กกกกกกกกก กก กก กกกกกกกกก กกกกกกกกก กก กก กกกกกกกกก กกกกกกกกก กบ กวาง ฝึกคัดตามแบบตัวอักษร และระบายสีภาพให้สวยงาม


ข ไข่

ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขข ขวาน ไขควง ฝึกคัดตามแบบตัวอักษร และระบายสีภาพให้สวยงาม


ฃ ขวด

ฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃ ฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃ ฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃ ฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃ ฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃ ฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃ ฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃ ฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃ

ฝึกคัดตามแบบตัวอักษร และระบายสีภาพให้สวยงาม


ค ควาย

คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค คค ค อ น คุกกี้ ้ ฝึกคัดตามแบบตัวอักษร และระบายสีภาพให้สวยงาม


ฅ คน

ฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅ ฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅ ฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅ ฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅ ฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅ ฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅ ฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅ ฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅฅ

ฝึกคัดตามแบบตัวอักษร และระบายสีภาพให้สวยงาม


ฆ ระฆัง

ฆฆ ฆฆฆฆฆฆฆฆฆฆ ฆ ฆฆฆฆฆฆฆฆฆ ฆฆ ฆฆ ฆฆฆฆฆฆฆฆฆ ฆฆฆฆฆฆฆฆฆ ฆฆ ฆฆ ฆฆฆฆฆฆฆฆฆ ฆฆฆฆฆฆฆฆฆ ฆ อ ง ้ เมฆ ฝึกคัดตามแบบตัวอักษร และระบายสีภาพให้สวยงาม


ง งู

งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง งง เงาะ เตียง ฝึกคัดตามแบบตัวอักษร และระบายสีภาพให้สวยงาม


จ จาน

จจ จจจจจจจจจจ จ จจจจจจจจจ จจ จจ จจจจจจจจจ จจจจจจจจจ จจ จจ จจจจจจจจจ จจจจจจจจจ จิ้งจก จระเข้ ฝึกคัดตามแบบตัวอักษร และระบายสีภาพให้สวยงาม


ฉ ฉิ่ง

ฉฉ ฉฉฉฉฉฉฉฉฉฉ ฉ ฉฉฉฉฉฉฉฉฉ ฉฉ ฉฉ ฉฉฉฉฉฉฉฉฉ ฉฉฉฉฉฉฉฉฉ ฉฉ ฉฉ ฉฉฉฉฉฉฉฉฉ ฉฉฉฉฉฉฉฉฉ ฉาบ ฉลาม ฝึกคัดตามแบบตัวอักษร และระบายสีภาพให้สวยงาม


¡¡ ¡ä¡¡è ¡ ¡ ¡ ¡

½ƒ¡¤Ñ´ÅÒÂàÊŒ¹ áÅÐʹء¡Ñº ¡ÒÃÃкÒÂÊÕ

¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ เด็ก

Ẻ½ƒ¡¤Ñ´ä·Â ÍÑ¡ÉÃẺÍÒÅѡɳ ISBN 978-616-527-161-5

¡

ไก

½ƒ¡¤Ñ´ÅÒÂàÊŒ¹ áÅÐʹء¡Ñº กลม кÒÂÊÕ อักษรแบบหัว¡ÒÃÃ

¡¡ ¡ä¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÃÁÔ · Ò¾ àÊ ¡Ñ ÉÐ

ÊÃÁÔ · Ò¾ à ¡Ñ ÉÐ

เด็ก

¡É³ ÉÃẺËÑÇÅÑ¡ÅÁ ä·ÂÍÑÍÑ¡¡ÉÃẺÍÒ áºº½ƒ¡¤Ñ´ä·Â 27-156-1 Ẻ½ƒ¡¤Ñ´ 978-616-5 ISBN

5

1 27156

ÃÒ¤Ò 25 ºÒ·

16 9 786

¹ŒÍ§æ ´ŒÇ àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉТͧ¤Ñ´ä·Â Ẻ½ƒ¡ ¡ÅÁ ÍÑ¡ÉÃẺËÑÇ ¡É³ ÍÑ¡ÉÃẺÍÒÅÑ

ÁÊÓËÅÑ¡ÃÑɳº¹ŒÍ§æ Á¾ÃŒÍÍÑ¡ÉÃẺÍÒ áºº½ƒ¡¤Ñ´ä·Â ÂÁ¤ÇÒ หมวด

àµÃÕ

เด็ก

ISBN 978-616-5

27-161-5

5 2

71615

ÃÒ¤Ò 25 ºÒ·

16 9 786

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ à¾Õ§

¹ÍŒ  ãËÅŒ ¡Ù

˹§Ñ ÊÍ× ¤³Ø À

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ à¾Õ§

หมวด

25.-

¹ŒÍ§æ ´ŒÇ àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉТͧ¤Ñ´ä·Â Ẻ½ƒ¡ ¡ÅÁ ÍÑ¡ÉÃẺËÑÇ ¡É³ ÍÑ¡ÉÃẺÍÒÅÑ

àµÃÕÂÁ¤ÇÒ

¹ŒÍ§æ Á¾ÃŒÍÁÊÓËÃѺ

¹ÍŒ  ãËÅŒ ¡Ù

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡

àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉТͧ¹ŒÍ§æ ´ŒÇÂ

ÍÑ¡ÉÃẺÍÒÅѡɳ

è

9 786165 271615

ÃÒ¤Ò 25 ºÒ·

Ẻ½ƒ¡

Ẻ½ƒ¡

½ƒ¡¤Ñ´ÅÒÂàÊŒ¹ áÅÐʹء¡Ñº ¡ÒÃÃкÒÂÊÕ

˹§Ñ ÊÍ× ¤³Ø À

หมวด

25.-

Ẻ½ƒ¡¤Ñ´ä·Â ÍÑ¡ÉÃẺËÑÇ¡ÅÁ ÍÑ¡ÉÃẺÍÒÅѡɳ

แบบฝึกคัดไทย อักษรแบบอาลักษณ์  

ฝึกคัดลายเส้นไปพร้อมกับการฝึกคัดไทย อักษรแบบอาลักษณ์ ชวนน้องๆ มาฝึกคัดไทย อักษรแบบอาลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสมองและจินตนาการของน...

แบบฝึกคัดไทย อักษรแบบอาลักษณ์  

ฝึกคัดลายเส้นไปพร้อมกับการฝึกคัดไทย อักษรแบบอาลักษณ์ ชวนน้องๆ มาฝึกคัดไทย อักษรแบบอาลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสมองและจินตนาการของน...

Advertisement