Page 1

Ẻ½ƒ¡

¤Ñ´ä·Â อักษรแบบหัวกลม

˹§Ñ ÊÍ× ¤³Ø

¡Ù ¹ÍŒ  ÐãËÅŒ

àÊÃÁÔ ·¡Ñ É ÀÒ¾

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ à¾Õ§

àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ

25.-


แบบฝึกคัดไทย ISBN ราคา พิมพ์ครั้งที่ 1

978-616-527-156-1 25 บาท มกราคม 2554

อักษรหัวกลม

ค ก

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียน แบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมำยกำรค้ำต่ำงๆ ที่อ้ำงถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

จัดท�ำและจัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777(สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ำยโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com พิมพ์ที่ บริษัท ที เอส อินเตอร์พริ้นท์ จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณำ ธรรมศักดิ์ เมธีวุฒิกร

ชื่อ...................................................ชั้น.............


ก ไก ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

วาง


ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

วาน ไ ควง


วด ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม


ค ควาย ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

ุกกี้

อ้ น


ฅ คน ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม


ฆ ระฆัง ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

เม

อ้ ง


ง งู ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

เ าะ

เตีย


จ จาน ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

งจก

ระเ ้


ฉ ฉิง่ ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

ลาม


¡

ไก

เด็ก

Ẻ½ƒ¡¡¤Ñ¤Ñ´´ä·Â ä·ÂÍÑÍÑ¡¡ÉÃẺÍÒÅÑ ÉÃẺËÑÇ¡ÅÁ Ẻ½ƒ ¡É³ ISBN 978-616-527-156-1

¡

ไก

½ƒ¡¤Ñ´ÅÒÂàÊŒ¹ áÅÐʹء¡Ñº กลม кÒÂÊÕ อักษรแบบหัว¡ÒÃÃ

¡¡ ¡ä¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡¡ ÃÁÔ · Ò¾ àÊ ¡Ñ ÉÐ

ÊÃÁÔ · Ò¾ à ¡Ñ ÉÐ

เด็ก

¡É³ ÉÃẺËÑÇÅÑ¡ÅÁ ä·ÂÍÑÍÑ¡¡ÉÃẺÍÒ áºº½ƒ¡¤Ñ´ä·Â 27-156-1 Ẻ½ƒ¡¤Ñ´ 978-616-5 ISBN

5

1 27156

ÃÒ¤Ò 25 ºÒ·

16 9 786

¹ŒÍ§æ ´ŒÇ àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉТͧ¤Ñ´ä·Â Ẻ½ƒ¡ ¡ÅÁ ÍÑ¡ÉÃẺËÑÇ ¡É³ ÍÑ¡ÉÃẺÍÒÅÑ

ÁÊÓËÅÑ¡ÃÑɳº¹ŒÍ§æ Á¾ÃŒÍÍÑ¡ÉÃẺÍÒ áºº½ƒ¡¤Ñ´ä·Â ÂÁ¤ÇÒ หมวด

àµÃÕ

เด็ก

ISBN 978-616-5

27-161-5

5 2

71615

ÃÒ¤Ò 25 ºÒ·

16 9 786

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ à¾Õ§

¹ÍŒ  ãËÅŒ ¡Ù

˹§Ñ ÊÍ× ¤³Ø À

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ à¾Õ§

หมวด

25.-

¹ŒÍ§æ ´ŒÇ àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉТͧ¤Ñ´ä·Â Ẻ½ƒ¡ ¡ÅÁ ÍÑ¡ÉÃẺËÑÇ ¡É³ ÍÑ¡ÉÃẺÍÒÅÑ

àµÃÕÂÁ¤ÇÒ

¹ŒÍ§æ Á¾ÃŒÍÁÊÓËÃѺ

¹ÍŒ  ãËÅŒ ¡Ù

¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡

àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉТͧ¹ŒÍ§æ ´ŒÇÂ

ÍÑ¡ÉÃẺÍÒÅѡɳ

è

9 786165 271561

ÃÒ¤Ò 25 ºÒ·

Ẻ½ƒ¡

Ẻ½ƒ¡ ½ƒ¡¤Ñ´ÅÒÂàÊŒ¹ áÅÐʹء¡Ñº ¡ÒÃÃкÒÂÊÕ

˹§Ñ ÊÍ× ¤³Ø À

หมวด

½ƒ¡¤Ñ´ÅÒÂàÊŒ¹ áÅÐʹء¡Ñº ¡ÒÃÃкÒÂÊÕ

25.-

Ẻ½ƒ¡¤Ñ´ä·Â ÍÑ¡ÉÃẺËÑÇ¡ÅÁ ÍÑ¡ÉÃẺÍÒÅѡɳ

แบบฝึกคัดไทย อักษรแบบหัวกลม  

ฝึกคัดลายเส้นไปพร้อมกับการฝึกคัดไทย อักษรแบบหัวกลม ชวนน้องๆ มาฝึกคัดไทย อักษรแบบหัวกลม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสมองและจินตนาการของน้องๆ

แบบฝึกคัดไทย อักษรแบบหัวกลม  

ฝึกคัดลายเส้นไปพร้อมกับการฝึกคัดไทย อักษรแบบหัวกลม ชวนน้องๆ มาฝึกคัดไทย อักษรแบบหัวกลม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาสมองและจินตนาการของน้องๆ

Advertisement