Page 1


Speed ROCK GUITAR

อ.แดง กีต้าร์


SPEED ROCK GUITAR ISBN ราคา พิมพ์ครั้งที่ 1

978-616-527-239-1 240 บาท มิถุนายน 2554

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำาส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ทำาสำาเนา ถ่ายเอกสาร หรือนำาไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำานักพิมพ์เท่านั้น

ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data มนัส พันธุวงค์ราช. SPEED ROCK GUITAR.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554. 136 หน้า. 1. กีต้าร์. l. ชื่อเรื่อง. 787.87 ISBN 978-616-527-239-1

คณะผู้จัดทำ� บรรณ�ธิก�รสำ�นักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน มนัส พันธุวงค์ราช ออกแบบรูปเล่ม ไพโรจน์ บรรจงใจรักษ์ ออกแบบปก ประชา ธนะฤกษ์ พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประส�นง�นฝ่�ยผลิต วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประส�นง�นสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่�ยก�รตล�ด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท เอ็ม เอ เอช พริ้นติ้ง จำากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณ� สุเมธ อัศวนิลศรี จัดพิมพ์โดย : สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที ่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจำ�หน่�ยโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำา หน้าขาดหาย สำานักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


SPEEDGUITAR ROCK


SPEED Rock GUITAR

INTRODUCTION

พบกันอีกครัง้ ในสือ่ การสอนชุด “Speed Rock Guitar” โดยจะมุ่งเน้นให้แนวคิดกับท่าน ผู้อ่านได้น�าไปปรับใช้กับการสร้างงานดนตรีเพื่อ เป็น “กีต้าร์ฮีโร่” เล่นดนตรีในแนวร็อก ค�าว่า Rock Guitar ส�าหรับบ้านเราคง ไม่ได้หมายถึงการเล่นร็อก 12 ห้อง ถ้าพูดถึง Rock and Roll หรือร็อกยุคเก่าจะเป็นลักษณะ 12 ห้อง ซึ่งจะแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น Acid Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Neoclassical, Death Metal, Melodic, Thrash Metal, Power Metal เป็นต้น หากพู ด ถึ ง ความเป็นคนกีต้า ร์แ ล้วคง จะหนีความเป็นฮีโร่ไปไม่ได้ ร็อกกีต้าร์ในที่น ี้ อาจารย์แดงจะให้แนวคิดแบบกว้างๆ ในหลายๆ รูปแบบ และจะสอนให้คดิ เป็น ซึง่ การทีจ่ ะเรียนรู้ สื่อการสอนชุดนี้ให้เข้าใจจะต้องอาศัยหลักการ ของทฤษฎีดนตรีประกอบด้วย ดังนั้นจึงจ�าเป็น ต้ อ งดู สื่ อ การสอนชุ ด ที่ ผ ่ า นมาของผมก็ คื อ “การใช้คอร์ดและสเกลเพื่อสร้างงานดนตรี” ซึ่ง ถือเป็นบันไดก้าวแรกก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนใน สื่อการสอนชุดนี้

ROCK


ในการเล่นกีต้าร์ร็อกในบ้านเราหรือว่าใน ต่างประเทศก็ตาม ดนตรีรอ็ กไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ฉพาะเจาะจง อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้านับกันแบบหลักการจะเป็น จังหวะแบบ 4/4 คือเน้นรูปแบบจังหวะ (Rhythm) ที่ ห นั ก เบสกั บ กลองลงจั ง หวะง่ า ยๆ คอร์ ด ไม่ ซับซ้อน แต่ความเป็นกีต้าร์ฮีโร่ทั้งต่างประเทศหรือ ในบ้ า นเราก็ ดี จะเห็ น ได้ ว ่ า มี ค นเล่ น กี ต ้ า ร์ ร็ อ ก ค่อนข้างเยอะ การเล่นกีต้าร์ร็อกนั้นจะรู้คอร์ดและ สเกลที่ไปด้วยกันเพียงอย่างเดียวไม่ได้ คุณต้องรู้จัก วิธกี ารปรับใช้ แล้วน�ามาสร้างเป็นลูกเล่นแบบเฉพาะ ตัว ซึง่ ในสือ่ การสอนชุดนีผ้ มจะสอนคุณด้วยว่าเราจะ มีวิธีคิดสร้างลูกเล่นได้อย่างไร ไม่ว่าจะเล่นกีต้าร์ร็อกในแนวไหนๆ ถ้า สามารถเล่ น กี ต ้ า ร์ เ ร็ ว (Speed Guitar) ได้ ก็ ถือว่ามีพื้นฐานที่ดีมาก ดังนั้นในที่นี้เราจะเริ่มต้น ด้ ว ยการหั ด ให้ คุ ณ คิ ด ลู ก เล่ น กี ต ้ า ร์ ที่ เ ร็ ว ๆ เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานน� า ไปต่ อ ยอดในการเล่ น ดนตรี ร็ อ ก ในแนวต่างๆ ต่อไป การเล่นกีต้าร์ไม่ใช่แค่การ เล่นเพลงที่มีลูกเล่นง่ายๆ ไม่ซับซ้อนอะไร ใครก็ เล่นได้ เมื่อถึงช่วงที่ดนตรีเร็วขึ้นมาแล้วคุณจะท�า อย่างไร เพราะการเล่นเร็วๆ ไม่ใช่แค่การปั่นปิ๊ก กีต้าร์เท่านั้น แต่ต้องมีความเพียรในการฝึกอย่าง น้อย 8-12 ชั่วโมงในแต่ละวัน ต้องมีความรู้ และ สิ่งส�าคัญคือ สายตาต้องดี คิดงานดนตรีได้ สร้าง งานเป็น ทัง้ คอร์ดและโซโล่ ก�าลังแขนจะต้องแข็งแรง และต้องฝึกโน้ตขัน้ พืน้ ฐานด้วย นีค่ อื พืน้ ฐานทีจ่ า� เป็น ต้องรู้ ถ้าคิดงานไม่เป็นและลูกเล่นพื้นฐานไม่ค่อยดี ก็ไม่อาจไปต่อได้


SPEED Rock GUITAR อุปกรณ์ในการเล่นกีต้าร์ก็ส�าคัญเช่นกัน โดยให้ตกแต่งเสียงในแบบที่คุณชอบ ดีดออกมา แล้วฟังรู้เรื่อง ยิ่งการเล่นกีต้าร์แนวร็อกนั้นจะไป ปรับกีต้าร์แบบหนักๆ จนฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ อย่าง ผมเองจะใช้เสียงเอฟเฟกต์ออกไปทางโอเวอร์ไดรฟ์ เสียงเป็นเม็ดฟังชัดเจน อาจจะเป็นเทอร์โบนิดๆ อย่ า ปรั บ เสี ย งให้ ห นั ก เกิ น ไป และผมจะสอนวิ ธี แต่งคันโยกกีต้าร์ให้อยู่ในต�าแหน่งที่ดีด้วย เพื่อให้ มีประสิทธิภาพในการเล่น อุปกรณ์จึงต้องครบ มี พร้อมทัง้ เอฟเฟกต์และแอมป์ ต้องปรับเสียงทีต่ วั เอง ชอบให้ได้ และต้องไม่หนักเกินไป จากที่กล่าวมานี้ การเล่นกีต้าร์เร็วจึงเป็นพื้นฐานเพื่อน�าไปประยุกต์ ใช้ในร็อกแนวต่างๆ ได้หมด


นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ผมอยากแนะน�าเพิ่มเติมคือ เครือ่ งให้จงั หวะ (Metronome) จะช่วยสร้างอารมณ์ในการเล่น ช่วยสร้างความต่อเนื่องและยังไม่น่าเบื่ออีกด้วย ดังนั้นเวลาน�ากีต้าร์ร็อกไปแต่งเพลงหรือสร้างงาน ดนตรีที่เล่นเร็วๆ คุณก็สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความเพียร พยายาม หมั่นฝึกฝน แสวงหาความรู้ใหม่ๆ สามารถสร้างแนวดนตรีที่ เป็นตัวของตัวเองได้ เป็นรูปแบบเฉพาะตัวที่ไม่ได้ลอกเลียน แบบใคร คุณก็จะประสบความส�าเร็จบนถนนสายดนตรีร็อก แห่งนี้ได้เช่นกัน อ.แดง กีต้าร์


CONTENTs เรื่องราวของดนตรีร็อก โน้ตบนคอกีต้าร์ Alternate Picking

3 5 7

แบบฝึกหัด Alternate Picking

9

Exercise 1..............9

Exercise 13.........21 Exercise 25.........32

Exercise 2............10

Exercise 14.........22 Exercise 26.........33

Exercise 3............11

Exercise 15.........23 Exercise 27.........34

Exercise 4............12

Exercise 16.........24 Exercise 28.........35

Exercise 5............13

Exercise 17.........25 Exercise 29.........36

Exercise 6............14

Exercise 18.........26 Exercise 30.........37

Exercise 7............15

Exercise 19.........27 Exercise 31.........38

Exercise 8............16

Exercise 20.........28 Exercise 32.........39

Exercise 9............17

Exercise 21.........28 Exercise 33.........40

Exercise 10........18

Exercise 22.........29 Exercise 34.........41

Exercise 11........19

Exercise 23.........30 Exercise 35.........41

Exercise 12........20

Exercise 24.........31


Pentatonic Scale

43

A Minor Pentatonic Scale บนคอกีต้าร์

A Minor Pentatonic Scale ทั่วคอกีต้าร์

46

แบบฝึกหัด Pentatonic Scale

46

Exercise 1............46

Exercise 5............50

Exercise 9............54

Exercise 2............47

Exercise 6............51

Exercise 10.........54

Exercise 3............48

Exercise 7............52

Exercise 11.........55

Exercise 4............49

Exercise 8............53

Exercise 12.........55

Rhythm Pattern

44

57

แบบฝึกหัด Rhythm Pattern

Exercise 1............59 Exercise 2............60 Exercise 3............61 Exercise 4............62

59


แนวดนตรีต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับดนตรีร็อก Blues

63

64

บันไดเสียงและโน้ตต่างๆ ที่นิยมใช้ในดนตรีบลูส์ 66

Blues Note (โน้ต b5)

68

Dorian Mode

68

Mixolydian Mode

69

Neo-classical Metal

70

บันไดเสียงต่างๆ ที่นิยมใช้ในดนตรีนีโอคลาสสิกเมทัล 70

แบบฝึกหัดท้ายบท

Exercise 1............72

Exercise 4............74

Exercise 7............77

Exercise 2............73

Exercise 5............75

Exercise 8............78

Exercise 3............73

Exercise 6............76

Exercise 9............79

72


Arpeggio

81

แบบฝึกหัด Arpeggio

83

Exercise 1............83

Exercise 5............87

Exercise 2............84

Exercise 6............88

Exercise 3............85

Exercise 7............88

Exercise 4............86

Exercise 8............89

Guitar Mode Diagram

91

Ionian

92

Dorian

95

Phrygian

Lydian

101

Mixolydian

104

Aeolian

107

Locrian

110

98

Note & Tab Symbol

สัญลักษณ์บนบรรทัด Tab

113

114


SPEED Rock GUITAR

Alternate Picking Alternate Picking หรือการดีดสลับนั้นเป็นวิธีการที่ส�าคัญมากในการเล่นกีต้าร์ ไม่ว่า จะเป็นแนวร็อกหรือแนวอืน่ ๆ ถ้ามีการเล่นโซโล่หรือเล่นโน้ตเดีย่ วๆ มักใช้การดีดสลับค่อนข้างมาก แบบฝึกหัดในส่วนนี้จะมีการดีดสลับตั้งแต่ 1 สาย 2 สาย จนถึง 6 สาย โดยแบบฝึกหัดที่ให้มัก จะอยู่ในบันไดเสียง C Major หรือ A Minor เพื่อง่ายต่อการดูโน้ตและท�าความเข้าใจ เมื่อฝึกจน คล่องแล้ว ขอให้ผู้ฝึกลองน�าไปใช้กับบันไดเสียงอื่นๆ เพื่อความช�านาญ

8


แบบฝึกหัด Alternate Picking

Exercise 1

    

5

 7

8

10

7

10

12

10

12

13

13

15

17

15

17

19

17

19

20



8

3    



15

12

13

8

8

15

12

13

10

19

20

17

9


SPEED Rock GUITAR

Exercise 2

                       

                8

5

7

8 10 7

8 10 12 8 10 12 13 10 12 13

15 12 13 15 17 13 15 17 19 15 17 19 20 17 19 20

            3



10

               

20 17 19 20 19 15 17 19 17 13 15 17 15 12 13 15

13 10 12 13 12 8 10 12 10 7

8 10 8

5

7

8


SPEED Rock GUITAR

Pentatonic Scale ในส่วนนี้จะเป็นแบบฝึกหัดบันไดเสียงเพนทาโทนิก ซึ่งใช้กันแพร่หลายทั้งเพลงแนวป๊อป บลูส์ ร็อก และอื่นๆ อีกมากมาย แบบฝึกหัดที่ให้จะอยู่ในบันไดเสียง A Minor Pentatonic เมื่อ ฝึกฝนจนคล่องแล้ว ควรฝึกเล่นในบันไดเสียงอื่นๆ ด้วย

A Minor Pentatonic Scale บนคอกีต้าร์ เมื่อน�าโน้ตในบันไดเสียงเพนทาโทนิกมาไว้บนคอกีต้าร์ เราสามารถจัดเป็น Pattern หรือ เรียกแบบทัว่ ไปว่าจัดเป็นบล็อกๆ ได้ ซึง่ มี 5 รูปแบบ ดังนี ้ [ให้สงั เกตจุดทีม่ วี งกลมล้อมรอบ คือโน้ต ตัวที ่ 1 ของบันไดเสียง (Root)]

Pattern #1

Pattern #2

44


Pattern #3

Pattern #4

Pattern #5

45


SPEED Rock GUITAR

A Minor Pentatonic Scale ทั่วคอกีต้าร์

แบบฝึกหัด Pentatonic Scale

Exercise 1    

46

         

5

8

5

7

5

7

5

7

5

8

5

8

      8

5

8

5

7

5

7

5

7

5

8

5


SPEED Rock GUITAR

Rhythm Pattern การเล่นริธมึ (Rhythm Pattern) หรือการเล่นลูกริฟฟ์ (Riff) ต่างๆ เป็นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้เลยส�าหรับ ดนตรีรอ็ ก โดยเฉพาะเพลงร็อกในยุคทีเ่ พิง่ ผ่านมาไม่นานนี ้ การเล่นรึธมึ เป็นสิง่ ทีส่ า� คัญกว่าการเล่นโซโล่ เสียอีก เพราะดนตรีรอ็ กแขนงต่างๆ จ�านวนมากในยุคหลังได้ตดั ท่อนโซโล่ออกไป แต่เน้นทีร่ ธึ มึ กีตา้ ร์ ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์แทน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการเล่นกีต้าร์ร็อกเลยก็ว่าได้ แบบฝึกหัดที่ให้นี้เป็น เพียงแค่ตัวอย่างเพื่อฝึกทักษะเท่านั้น ขอให้ผู้ฝึกใช้เวลาในการสร้างสรรค์การเล่นรึธึมของตนเอง ขึ้นมา เพื่อที่จะได้เป็นนักกีต้าร์ร็อกที่ดีต่อไป

58


แบบฝึกหัด Rhythm Pattern

Exercise 1

       

 

0

0

P.M.

 

2 0

0

0

P.M.

 

2 0

0

0

P.M.

  

3

3

 

 

5 3

3

3

P.M.

 

5 3

3

3

P.M.

3



         

5

P.M.

5

7 5

5

P.M.

5

7 5

5

P.M.

5

        

2

2

4 2

2

P.M.

2

4 2

2

P.M.

  

2

59


SPEED Rock GUITAR

Exercise 2                                    

5 3

0

0

0

P.M.

7 5

0

0

0

0

P.M.

8 6

0

0

0

0

P.M.

0

7 5

0

0

P.M.

0

0

5 3

0

P.M.

0

5 3

7 5

                                    3



5 3

60

0

0

P.M.

0

0

7 5

0

0

P.M.

0

0

8 6

0

0

P.M.

0

0

7 5

0

0

P.M.

0

0

5 3

0

P.M.

0

5 3

3 1

 


SPEED Rock GUITAR

Arpeggio อาร์เพจจิโอ คือการเล่นกระจายโน้ตในคอร์ดทีละตัว มีการใช้วิธีการนี้ในเพลงร็อกหนักๆ จนถึงเฮฟวีเมทัล และนีโอคลาสสิกเมทัล การเล่นอาร์เพจจิโอนัน้ ใช้ได้หลายวิธกี าร ทัง้ การดีดสลับ (Alternate Picking) การดีดกวาด (Sweep Picking) หรือแม้กระทั่งการจิ้มสาย (Tapping) การเล่นอาร์เพจจิโออย่างรวดเร็วนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ผู้ฝึกควรอดทน โดยฝึกจากช้าๆ ก่อน จนสามารถเล่นได้อย่างชัดเจน เมื่อดีดที่สายใดไม่ควรมีเสียงโน้ตสายอื่นมารบกวน ดังนั้นควรฝึก การอุดสายไปพร้อมๆ กันด้วย

82


3 3   3 แบบฝึ   C กหัด Arpeggio  3  3 3          1     C xercise 3 3   3   C 2 5  2 5  2   3 3 3 3 3 3    2 5  2 5  2 3 3  3

C

E

Dm

3

  3  Dm      Dm 3   3 7  Dm

 5 9 7 5 3 3 C 7 53 9 7 53      C 3 3 C 2 5  2 C 7

3

3

3

3

9 7 5 3 9  5 7 3      3 5  2 3

3

3

   3    3 3 7 

3

   3    3 3 7 

  3     3  3 23 5 5 3 5 5 5 3 3     3 2 5 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5

  5

5

2 5 2 5 2 5 2 5 3 Em3 3   3 3   3 3  3 3     2  5   2  5   2  5  2 5 3 Em 3 3 3 3 3 3 3 3               3 Em  3   3   3   3     5 9  5 9  5 9  5 9 3 Em 7 7 7 3 3 3  7 3      5 9  5 9  5 9  5 9 7 7 7  7

5  5   5   5   

3

9 7 5 3 9 5 7 3      3 5  2 3

3

3

  3

  7  3 3 7  3 3

 33 7 5 33 7 5 33 7 5 33    F 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 3 3 3 3        F           3 3 3 3    F 7 10  7 10  7 10  7 8 8 8 8 3 3 3 3    8 7 10 8 7 10 8 7 10 8 7 F5

9 Dm 8 7 3 9 7 Dm 8 3     Dm  3 5 Dm  3 5

3

 8 7 10 3  7 10 10 8 3     3  7    3 7

7

   10   10 

8 7 10 3  7 10 8 3     3   3 7

8 7 10 3  7 10 8 3     3   3 7

3 7 5 33 7 3 7  3 7 5 3 3      3   3  7 10  7 10 3  8 3  7 10  7 10   8  

5 33 7  3 7

10

5

7 

3

5

3

5

3

    3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 5 3 7 5 3 7 5 3 7 5 3 7

3 7 Em   7 Em  3   Em 7     7 Em  7    7

23 5 3 2 5  3 3    3   5 9 

23 5 3 2 5  3 3    3   5 9 

32 5 3 2 5  3 3    3   5 9 

2 5 F5 2 5 F 5 3    3  F 5 9 F 7 7 7 8 3 3 3 3 5 9  5 9  5 9  5 9  7 7 7 8 3

5 9 5 9 5 9 5 9  7   7   7   7  

3 7 5 3 7  5 3   3   7 10  3  8 7 10    8 3

3

5

3

 3 7 3 8 8 7

 

   10   10 

8 7 10 8 7 10 8 7 10 8 7 1083


Speed Rock Guitar  

การสร้างงานดนตรี เพื่อเป็น GUITAR HERO สามารถสร้างแนวดนตรีที่เป็นตัวของตัวเองได้เป็นรูปแบบเฉพาะตัว ที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร Alternate Pickin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you