Page 1

Ò É Ò À 2 ¡ ç ´ à § Ò Œ Êà ´ŒÇÂÇÔ·ÂÒÈÒʵÏÃͺµÑÇ

English- Thai Íѧ¡ÄÉ -ä·Â

µÍ¹ ·‹Í§¨Ñ¡ÃÇÒÅ

SCIENCE SPEAKS ABOUT...

The Universe ¾º¡Ñº¤ÇÒÁÅѺ¢Í§¨Ñ¡ÃÇÒÅ ¡ÅØ‹Á´ÒÇà¤ÃÒÐˏáÅдÒÇġɏ àÊÃÔÁ IQ ´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒ ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ à¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙŒÃͺµÑÇ àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

เพียง

าสตร ยาศ

 ย เรยี นรู วทิ วนอ ราคาพิเศษ

อจั ฉรยิ ะต ั

¾ÃŒÍÁ¤ÓÈѾ· ·ŒÒÂàÃ×Í è §

65.-


ส�ำรวจโลกวิทยำศำสตร์ ตอน ท่องจักรวำล เรียบเรียง : Nuria Roca ภำพประกอบ : Rosa Maria Curto แปล : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ISBN : 978-616-527-144-8

รำคำ : 65 บำท พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2554

© ลิขสิทธิ์ภำษำไทย 2553 : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

บรรณำธิกำรบริหำร ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ประสำนงำนฝ่ำยผลิต อิสรีย์ แจ่มข�า ศิลปกรรม ภรณีย์ สนองผัน, เพียงพิศ อิ่นแก้ว พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง, ชนาภัทร พรายมี ประสำนงำนสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ำยกำรตลำด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณำ เสริม พูนพนิช

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์ เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย ต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น

จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ © Gemser Publications S.L., 2002

C/ Castell, 38; Teia (08329) Barcelona, Spain (World Rights) Tel : 93 540 13 53 E-mail : info@mercedesros.com Website : www.mercedesros.com

ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยน ตามทีอ่ ยูด่ า้ นบน หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

จัดจ�ำหน่ำยโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com


เรียบเรียง : Nuria Roca

SCIENCE SPEAKS ABOUT...

The Universe


Infinity… and beyond! If you look up to the sky on a dark cloudless night, you will see that it is full of tiny shining dots. It seems like they are stuck on the sky, doesn’t it? Each one of these dots is an enormous star far away from us, at a distance so incredibly large that if you could travel at the speed of light, it would take you years to reach it. Some are so far away that you wouldn’t be able to reach them in a whole lifetime or two, or in a thousand! Our space ships are terribly slow compared to the speed of light, so we’ll have to wait for a fantastic discovery in order to be able to visit them one day!

ไม่มีขอบเขตและไกลแสนไกล!

ถ้าน้องๆ มองขึ้นไปบนท้องฟ้าสีด�าไร้เมฆ ในยามกลางคืน จะเห็นได้ว่ามันเต็มไปด้วยจุดเล็กๆ ระยิบระยับ เหมือนกับว่าพวกมันถูกติด ไว้บนท้องฟ้าใช่ไหม จุดแต่ละจุดก็คอื ดาวดวงใหญ่ทอี่ ยูไ่ กลจากเรามาก ในระยะทางทีถ่ า้ น้องๆ เดินทางด้วยความเร็วแสงก็ยังต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะไปถึง ดาวบางดวงอยู่ไกลเสียจนไม่ สามารถไปถึงได้ภายในหนึ่งหรือสองช่วงชีวิตของเรา หรือแม้แต่พันช่วงชีวิต! ยานอวกาศ ของเรายังเดินทางได้ช้ามากเมื่อเทียบกับความเร็วแสง ดังนั้น เราจึงต้องรอการค้นพบอันน่า มหัศจรรย์ต่อไป เพื่อที่จะสามารถไปเยือนดาวเหล่านั้นได้ในสักวัน! BVocabulary cloudless (adj.) dot (n.) lifetime (n.)

2

คลาวด์เลส ที่ไม่มีเมฆ ด็อท จุด ไลฟ์ไทม์ ระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่


3


The Sun Imagine that you are traveling towards a star. As you approach it, it would appear larger and larger, with a brighter light. When you are close to it, you would feel its heat and see that it looks a lot like the sun, because the sun is also a star. Like all stars,

4


our sun is an enormous ball of very hot gas, where great nuclear explosions take place that cause it to shine and give off heat. Our star is yellow with some dark patches that change shape. Every so often, long tongues of fire emerge from the sun towards space. They have so much energy that they give us light and warm us!

ดวงอาทิตย์

ลองจินตนาการดูว่าน้องๆ ก�าลังเดินทางไปยังดาวสักดวงดูสิ ยิ่งน้องๆ เข้าไปใกล้มัน มากเท่าไร มันก็ยิ่งมีขนาดใหญ่และสว่างขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเข้าไปใกล้แล้ว น้องๆ จะรู้สึกได้ถึงความร้อนของมัน และเห็นว่ามันเหมือนกับดวงอาทิตย์ เพราะว่าดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวดวงหนึ่งเหมือนกัน ลักษณะก็เหมือนกับ ลูกบอลก๊าซร้อนลูกใหญ่ที่มีการระเบิดของนิวเคลียร์อย่างรุนแรง จึงท�าให้มันเปล่งแสงและปล่อยความร้อน ออกมา ดวงอาทิตย์ของเราเป็นสีเหลือง มีบางจุดเป็นสีด�าซึ่งเปลี่ยนรูปร่างได้ บ่อยครั้งที่เปลวเพลิง จากดวงอาทิตย์แลบเข้าไปในอวกาศ พวกมันมีพลังงานสูงมาก จนให้แสงสว่างและความอบอุ่นแก่เราได้!

BVocabulary approach (v.) explosion (n.) give off (phrv.)

อะโพรช เข้าใกล้ เอ็กซ์ โพลชัน การระเบิด กิฟว์ ออฟ ปล่อยออกไป (โดยเฉพาะของเหลว, ก๊าซ, กลิ่น)

5


6


When the stars go out The sun is so large that more than a million planets like ours would fit inside it. Some stars are even larger, but they are so far away that they look tiny. Stars don’t live forever; they are born and after a very long time, they die. Some go out slowly, which is what will happen to our sun in millions of years time. However, the largest stars die with a terrible explosion called a supernova. All the remains of the old star are left floating about in a great cloud of dust and gas. From these gigantic clouds, which are called nebulas, new stars can be born… And it all starts over again!

เมื่อดาวดับ

ดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่มากจนดาวเคราะห์แบบเดียว กับโลกของเรามากกว่าล้านดวงสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้ ดาวบางดวง มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ แต่พวกมันอยู่ไกลมากจนดูเหมือนดวงเล็ก นิดเดียว ดาวไม่ได้คงอยูต่ ลอดกาล พวกมันเกิดและจะด�ารงอยูเ่ ป็นระยะเวลา อันยาวนานมาก จากนั้นก็จะดับไป ดาวบางดวงจะค่อยๆ ดับลงช้าๆ ซึ่งนี่ จะเป็นสิ่งที่เกิดกับดวงอาทิตย์ของเราในอีกหลายล้านปีข้างหน้า อย่างไร ก็ตาม ดาวดวงใหญ่ที่สุดจะดับลงพร้อมกับการระเบิดที่ร้ายแรงซึ่งเรียกว่า ซูเปอร์โนวา เศษซากของดาวที่ระเบิดจะถูกทิ้งให้ล่องลอยอยู่ในเมฆขนาด ใหญ่ที่มีทั้งฝุ่นผงและก๊าซ กลุ่มเมฆขนาดใหญ่ที่เรียกว่า เนบิวลา นี้ อาจจะ มีดาวดวงใหม่เกิดขึ้น และทุกสิ่งจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง! BVocabulary supernova (n.) remains (n.)

ซูเพอร์ โนวา รีเมนส์

การระเบิดของดาวฤกษ์ที่มีมวลมาก สิ่งที่หลงเหลือ, ซาก

7


e s r e v i n U e h T ABOUT... S K A E P Ø Ò‹ §æ S E Ñ ¶µ C N IE C S ÒÐˏ ´ÒÇġɏ ǵ ÒÅ ´ÒÇà¤Ã Ç Ã Ñ ¡ ¨ § Í ¢ Ñ º Å Á Ò Ç ¤ ¨ÍÇ¡ÒÈ Ç Ã Ó ¾º¡ºÑ Ê Ã Ò ¡ º Ñ ¡  Â É Ø ¹ Á ÊÓàÃ稢ͧ Á Ò Ç Ð¤ Å á Å Ò Ç Ã ¡ Ñ ¨ 㹠؆¹

ÃÍÂ෌Һ¹½Ø†¹ äÁ‹Áբͺࢵ ´ÒÇà¤ÃÒÐˏÊÕá´§ áÅÐä¡Åáʹä¡Å! ´ÒÇ¡Òê «Âѡɏ ·Ã ´Ç§ÍҷԵ ǧáËǹáÅдǧ¨Ñ¹ àÁ×èÍ´ÒǴѺ ´ÒÇÅÖ¡ÅѺ Ò Ã §à Í ¢ ¹ Ò Œ º ¹ ŒÍ§¿‡Ò ´ÒÇà¤ÃÒÐˏà¾×èÍ ËÔ¹áÅйíéÒá¢ç§º¹· ã¡ÅŒ´Ç§ÍҷԵ ËØ‹¹Â¹µ ã¹ÍÇ¡ÒÈ ÂÒ¹ÍÇ¡ÒÈ: âÅ¡ ¤ÇÒÁ¶Ö§´Ç§´ÒÇ Í Œ ¢ §ä´Œ ÁԵ÷Õèà»ÅÕè¹á»Å àÃ×èͧ¹‹ÒÃÙŒ

¹ŒÍÂ Ç Ñ µ ¨ Ç Ã Ó Ê ¡ Ñ ¹ ¹ š » à Ò “Á Ð!

ÍÐ! ¶ à ¹ Ñ ¡ Å Ò Ç Ã ¡ Ñ ¨ § Í ¢ Ñ º 䢤ÇÒÁÅ สนุก เรียนร ู วิทยาศาสโลตรกแวสิทนยาศาสตร มี 4 เลม กับหนังสือชุด สำรวจ

สำรวจโลกวิทยาศาสตร ตอน ทองจักรวาล ISBN 978-616-527-144-8

9

786165

271448

ราคา 65 บาท เด็ก

เสริม IQ ดานความรูทางวิทยาศาสตร เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

เพิ่มพูนความรูรอบตัว

สำรวจโลกวิทยาศาสตร์ ตอน ท่องจักรวาล  

สร้างเด็ก 2 ภาษา ด้วยวิทยาศาสตร์รอบตัว อังกฤษ - ไทย เสริม IQ ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้รอบตัว เสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำรวจโลกวิ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you