Page 1

ROCK GUITAR

เรียนรูและฝกฝนกีตารร็อกกับพี่โอด Street Funk Rollers

ดนตรีแนว Hard Rock ยุค 70

ความยาวกวา 3 ชั่วโมง

BY OAT

สนุกสนาน เปนกันเอง

เขาใจงาย กับนักกีตารมืออาชีพ

ทุกทอน Intro Solo outro

เลนใหดูทุกเพลง

พรอม TAB Guitar เพื่อใหเลนไดถูกตอง Professional Training

ราคาพิเศษ

240


t a O y b r a t i u Rock G

nk ิมRทรoัพย์llers Streeโอt๊ด–อFรรu ถพงศ์ บุญเสร


Rock Guitar by Oat ISBN ราคา พิมพ์ครั้งที่ 1

978-616-527-159-2 240 บาท พฤศจิกายน 2553

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำาส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนีไ้ ปลอกเลียนแบบ ทำาสำาเนา ถ่ายเอกสาร หรือนำาไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำานักพิมพ์เท่านั้น

ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์. Rock Guitar by Oat.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2553. 128 หน้า. 1. กีต้าร์. l. ชื่อเรื่อง. 787.87 ISBN 978-616-527-159-2

คณะผู้จัดทำ� บรรณ�ธิก�รสำ�นักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน อรรถพงศ์ บุญเสริมทรัพย์ ฝ่�ยดนตรี เอกรินทร์ ศุภรณ์พานิช ออกแบบรูปเล่ม ไพโรจน์ บรรจงใจรักษ์ ออกแบบปก ประชา ธนะฤกษ์ พิสูจน์อักษร วารีรัตน์ แตงภู่ ประส�นง�นฝ่�ยผลิต วราลี สิทธิจินดาวงศ์ ประส�นง�นสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่�ยก�รตล�ด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณ� เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที ่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจำ�หน่�ยโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำา หน้าขาดหาย สำานักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


Street Funk Rollers


ers

Street Funk Roll

The Rollers in Me ผมเริ่มต้นวง Street Funk Rollers ด้วย ความรู้สึกที่เต็มล้นไปด้วยไฟฝันของความเป็น เด็กหนุ่มอย่างแท้จริง มันซื่อๆ ตรงๆ แต่เข้มข้น เพราะไอเดียที่บ่มเพาะจากช่วงชีวิตในวัยเยาว์ เรื่อยมาจนถึงประสบการณ์จากการแสดงดนตรี ในช่วงวัยรุ่น ทุกอย่างผลักดันให้ผมสร้างดนตรี ของตั ว เองขึ้ น ถึ ง จะเคร่ ง เครี ย ดจริ ง จั ง แต่ ก็ สนุกสนานและมีอิสระทางความคิด จากวันที่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้ ไม่น่า เชื่อว่าผมจะยังคงอยู่กับ Street Funk Rollers และมี ค วามสุ ข กั บ การสร้ า งสรรค์ ง านในนาม ของวงดนตรีวงนี้ มันเป็นมากกว่าหน้าที่และ ความรับผิดชอบ ส�าหรับผมมันคือวิถีชีวิต ทุก ชิ้นงานแสดงความเป็นตัวผม นิสัยใจคอ ความ รู้สึกที่มีต่อสิ่งที่ประสบพบเจอในช่วงเวลาต่างๆ และความสนใจในดนตรีแต่ละแบบที่ผ่านเข้ามา ในชีวติ นัน่ รวมถึงวิธกี ารเล่นกีตา้ ร์ อันเป็นเครือ่ ง ดนตรีที่ผมรู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองมากที่สุด กีต้าร์เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกๆ ที่ผม เริ่ ม ฝึ ก พร้ อ มกั บ เครื่ อ งดนตรี อื่ น ๆ เมื่ อ สมั ย อยู ่ ชั้ น มั ธ ยมต้ น คื อ ขลุ ่ ย ไทยและฮาร์ โ มนิ ก ้ า (ตามหลักสูตรวิชาดนตรีของโรงเรียนในสมัยนัน้ ) และผมเคยได้อยู่วงโยธวาทิตในต�าแหน่งเครื่อง ทองเหลือง แต่ในที่สุด กีต้าร์ก็อยู่กับผมมาจนถึง ปัจจุบัน ผมเริ่ ม รู ้ สึ ก จริ ง จั ง กั บ การเล่ น กี ต ้ า ร์ ในช่ ว งที่ เ พิ่ ง จบมั ธ ยมปลายและเตรี ย มตั ว จะเข้ า มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น เวลาเดี ย วกั บ ที่

O A T


ทัศนคติในการฟังเพลงของผมเปลี่ยนไป จาก ที่แค่ฟังไปเพลินๆ ก็กลายเป็นฟังอย่างจริงจัง ผมดีใจที่ตัวเองมีความซาบซึ้งกับการฟังเพลง มาตั้งแต่เด็กๆ ทุกครั้งที่ได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลง อะไรที่มีอยู่ที่บ้านในเวลานั้น เสียงทุกเสียงที่ ได้ยินมันท�าให้ผมเกิดจินตนาการ อิทธิพลต่างๆ ที่ออกมาจากเพลงเหล่านั้นสะท้อนอยู่ในตัวงาน ของผมทั้งหมดตลอดมา สไตล์การเล่นกีตา้ ร์ของผมก็เช่นกัน นีเ่ ป็น ครั้งแรกที่ผมจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างในส่วนของ กีต้าร์ที่อยู่ในเพลงของ Street Funk Rollers ที่ผมเลือกมา ซึ่งน่าสนใจและเป็นที่ถามไถ่มา

ตลอดว่ามีวธิ คี ดิ และวิธเี ล่นอย่างไร ถือเป็นโอกาส อันดีที่บทเพลงต่างๆ จะถูกเปิดเผยขึ้นอย่าง เป็นทางการทั้งภาพและเสียง และผมหวังเป็น อย่างยิง่ ว่า งานชิน้ นีจ้ ะช่วยสร้างจินตนาการและ แรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีและนักแต่งเพลง ที่ ส นใจในผลงานของนั ก กี ต ้ า ร์ ค นหนึ่ ง ซึ่ ง มี ประวั ติ แ ละผลงานอยู ่ ใ นวงดนตรี ที่ มี ชื่ อ ว่ า Street Funk Rollers เหมือนอย่างในวัยเด็ก ของผม ที่ บ ทเพลงต่ า งๆ ในยุ ค นั้ น ได้ ส ร้ า ง จินตนาการและแรงบันดาลใจจนหล่อหลอมให้ กลายมาเป็น “โอ๊ด Street Funk Rollers” อย่าง ในทุกวันนี้


ers

Street Funk Roll

สารบัญ SFR SONG โอ ลา ลา ลา : Intro (Live Version) โอ ลา ลา ลา : Intro (Studio Version) โอ ลา ลา ลา : Solo เพลงของกู : Intro เพลงของกู : Solo เพลงของกู : Outro ง่ายดาย : Intro บนฟากฟ้า : Intro (Live Version) บนฟากฟ้า : Solo วาสนาน้อยๆ : Solo Happy Lazy Man : Intro Happy Lazy Man : Solo ภาคผนวก : โครงสร้างบันไดเสียงและโหมดต่างๆ โน้ตบนคอกีต้าร์ ขั้นคู่ครึ่งเสียงและขั้นคู่เต็มเสียง บันไดเสียงเมเจอร์ (Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร์ (Minor Scale) บันไดเสียงเพนทาโทนิก (Pentatonic Scale) Relative Major and Minor C Major Scale & Mode Guitar Mode Diagram Note & Tab Symbol Oat’s Profile About SFR

1 2 4 6 11 14 20 21 24 29 33 36 39 44 45 47 49 54 58 69 74 86 110 117 120


SFR SONG 1


ers

Street Funk Roll

โอ ลา ลา ลา Intro (Live Version)

l

l เพลงโอ ลา ลา ลา ในส่วนของอินโทรทีน่ า� มา สอนนีเ้ ป็นแบบ Live Version ซึง่ แตกต่างจากแบบ Studio Version เล็กน้อยในช่วงท้ายของท่อน โดย มีการลดโน้ตลงบ้าง เพื่อความสะดวกในการกลับ มาเล่นคอร์ดในท่อนร้อง โน้ตของท่อนอินโทรนี้มี การใช้โน้ตในสเกล Em Pentatonic และเพิ่มโน้ต Bb เข้าไป ซึง่ ก็คอื โน้ต b5 ในสเกล Em หรือทีเ่ รียก ว่า Blue Note นั่นเอง

l

2

l


โอ ลา ลา ลา : Intro (Liv

e Version)

                       



10

12

12

13

14

12

12

14

12

14

12

12

10

10

12

P

10

12

 3                       



12

10

12

13

12

12

14

14

full

12

14

14

14

12

12 P

14

12

 5                      



12

    7

10

12

13

12

12

14

12

14

14

12

12

10

10

 

 



full



10

12

13

14

12

14

12

14

12

14



10

12

  full

12

12

12

P

15

 3


ers

Street Funk Roll

โอ ลา ลา ลา Intro (Studio Version)

เพลงโอ ลา ลา ลา ในส่วนของอินโทรแบบ Studio Version นี้ มีวิธีการเล่นเหมือนกับแบบ Live Version ทุกประการ ยกเว้นเพียงว่าในห้อง สุดท้ายจะมีโน้ตมากกว่า

l

4

l

l

l


โอ ลา ลา ลา : Intro (Stu

dio Version)

                       



10

12

12

13

14

12

12

14

12

14

12

12

10

10 P

12

10

12

 3                      



12

10

12

13

14

12

12

14

full

12

14

14

12

14

12 P

12

14

 5                       



12

    7

10

12

13

14

12

12

12

14

14

12

10

12

10 P

 

 



12

full



12

10

12

13

14

12

14

12

14

12

14

10



12

  full

12

12

12

15

 5


ers

Street Funk Roll

โอ ลา ลา ลา Solo

เพลงโอ ลา ลา ลา ในส่วนของโซโล่นั้น มีการเปลีย่ นคียจ์ ากเดิมทีเ่ ป็น Em มาเป็นคีย ์ F#m และมีการใช้เทคนิคการเล่นกระจายโน้ตในคอร์ด (Arpeggio) ในช่วงแรกของการโซโล่ (ห้องที่ 1-16 ใน Tab) และใช้เทคนิคการอุดสาย จากนัน้ ก็เป็นการ เล่นโน้ตเพนทาโทนิกด้วยการดีดสลับอย่างรวดเร็ว ควรเริ่มฝึกช้าๆ กับ Metronome ก่อน จากนั้นจึง เพิ่มความเร็วขึ้นจนเท่ากับอัตราจังหวะจริง

l

6

l

l

l


โอ ลา ลา ลา : Solo

        

 P.M.

2

3

   

2

4

2

4

7   



2

4

2

2

4

3

2

2

P

4

5

7

3

2

2

P

4

5

7

2

2

P

 2

4

5

 

2 P

2

4

 

 full

 

7

 full

4

9



4

5

full

3

7

 

9

 P.M.

3

6

7



4

5

P.M.

P.M. 4

P.M.

P.M. 4

P.M.

5



2

4

4

 

7

hold bend

4

4

A.H. 18

7


2

ers

Street Funk Roll

   9

   

P.M.

2

4

4

11

   

  

2

4

4

2

4

4

8

2

2

2

4

3

2

2

4

5

7 5

3

2

2

4

5

7

7

2

2

4

5

7 5

 P.M.

3

2 P

2 5

4

7

7

6

9

4

7

6

P.M. 3

4

P.M.

P

P.M.

P

 2

P

P.M.

4

P.M.

15



2

P.M.

13



7

9

   4

9

   4

9


3

17    

 

 

 

full



 

full

4

 

 

full

4

  

 

4

2

full

4

4

2

4

P

       19



P.M. 3

2 P

4

2

P.M. 2

4

3

2

4

P

2

P.M. 2

4

3

2

4

P

2

4

P.M. 2

3

2

4

P

2

4

2

3

2 P

4

2

4

21                              



P.M. 10

7 P

9

8

P.M. 7

9

10

7

9

P

8

P.M. 7

9

10

7

9

P

9

8

P.M. 7

10

7

9

P

8

9

P.M. 7

10

7 P

9

8

9

23                                     



P.M. 10

7 P

9

8

9

P.M. 7

10

7 P

9

8

9

P.M. 7

10

7 P

9

8

9

full

7

10

full

10

full

10

full

10



9


ers

4

Street Funk Roll

                               25



17 14 P

17 16 17

14 17 14 P

17 16 17

14 17 14 P

17 16

17

14 17 14

17 16 17

P

14 17 14 P

17 16 17

                                  27

full



10

17 14 P

17 16 17

14 17 14 P

17 16 17

14 17 14 P

17 16

17

14 17

full

17

full

17

full

17




เรียนรูและฝกฝนกีตาร ในดนตรีแนว HARD ROCK ยุค 70 กับพี่โอด Street Funk Rollers

ROCK

GUITAR BY OAT ดนตรีแนว Hard Rock ยุค 70

ครั้งแรกที่ผมจะถายทอดเรื่องราวในสวนของกีตารที่อยู ในเพลงของ Street Funk Rollers วามีวธ ิ คี ดิ และวิธเี ลนอยางไร ผมหวังเปนอยางยิง่ วา งานชิ้นนี้จะชวยสรางจินตนาการและแรงบันดาลใจใหกับนักดนตรี และนักแตงเพลงหลายๆ ทานได เหมือนอยางในวัยเด็กของผมทีบ่ ทเพลง ตางๆ ในยุคนั้นไดสรางจินตนาการและแรงบันดาลใจจนหลอหลอมให กลายมาเปน “โอด Street Funk Rollers ” อยางในทุกวันนี้ โอด-อรรถพงศ บุญเสริมทรัพย

ตัวอยางใน DVD

SONG LIST... โอ ลา ลา ลา เพลงของกู งายดาย บนฟากฟา ้ วาสนานอยๆ

ISBN 978-616-527-159-2

Rock Guitar by OAT

DVD : 2 แผน ราคา : 240 บาท 9

786165

271592

Happy lazy man

ดูตัวอยางภายใน DVD ไดจาก QR CODE

ROCKGUITARBYOAT  

เรียนรู้และฝึกฝนกีต้าร์ในดนตรีแนว HARD ROCK ยุค 70 กับ พี่โอ๊ต Street Funk Rollers เล่นไห้ดูทุกเพลง ทุกท่อน Intro Solo Outro พร้อม Tab Guita...

ROCKGUITARBYOAT  

เรียนรู้และฝึกฝนกีต้าร์ในดนตรีแนว HARD ROCK ยุค 70 กับ พี่โอ๊ต Street Funk Rollers เล่นไห้ดูทุกเพลง ทุกท่อน Intro Solo Outro พร้อม Tab Guita...

Advertisement