Page 1

4ÊÕ·Ñé§àÅ‹Á

àÊÃÔÁàªÒǹáÅзѡÉдŒÇ¹Էҹ¾ÃŒÍÁà¡Á¨Ñº¼Ô´ÀÒ¾

˹ٹ͌  ËÁÇ¡ á´§

สนุกไปกับนิทานพรอมเกมเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร หลากหลายแบบภายในเลม

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ

ใหล กู นอ ย กษะ

หนงั สอื คณ ุ ภ

สรมิ สรา งท ั าพ เ

à¾Õ§

40.-


˹ٹ͌  ËÁÇ¡ á´§


เสริมเชาวนและทักษะดวยนิทานพรอมเกมจับผิดภาพ

˹ٹ͌  ËÁÇ¡

á´§


˹ٹ͌  ËÁÇ¡

á´§

คณะผู้จัดทำ�

ISBN 978-616-527-158-5 ราคา 40 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำ�นักพิมพ์ เอ็มไอเอส ห้ามนำ�ส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ทำ� สำ�เนา ถ่ายเอกสาร หรือนำ�ไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ทางสำ�นักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้เขียน สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ ออกแบบปก ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ออกแบบรูปเล่ม จงเอก เปลีย่ นสายสืบ, วณิชยา ตันเจริญลาภ ภาพประกอบ ปฎิมา วังเจริญ, ณัฏฐา ชวนางกูร พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานฝ่ายผลิต จิราวัฒน์ นพประไพ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำ�กัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดจำ�หน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�โดย : สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 1858/87-90 ชัน้ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้า ขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยนิ ดีรบั ผิดชอบเปลีย่ นให้ใหม่ โดยส่งมาเปลีย่ นตามทีอ่ ยูด่ า้ น บน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


คำ�นำ� “หนูน้อยหมวกแดง” เป็นหนังสือที่จัดทำ�ขึ้นในรูปแบบของนิทานที่มีเกมจับผิดภาพ โดยการหาจุดทีแ่ ตกต่างกันของภาพ ซึง่ จะช่วยพัฒนาทักษะของน้องๆ ในเรือ่ งของการสือ่ สาร ภาษา รวมทั้งทักษะในการอ่านหนังสือให้ดีขึ้น นอกจากเกมจับผิดภาพแล้ว หนังสือเล่มนีย้ งั มีกจิ กรรมเกีย่ วกับตัวเลข การนับจำ�นวน การคัดคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ และการฝึกระบายสี ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะใน ด้านไอคิวของน้องๆ เช่น การคัดคำ�ศัพท์์ภาษาอังกฤษ นอกจากจะช่วยให้น้องๆ จดจำ�คำ� ศัพท์ได้แล้ว ยังมีส่วนช่วยในการบังคับดินสอของน้องๆ ให้คล่องขึ้น และช่วยให้คุ้นเคยกับ ตัวอักษรอีกด้วย ส่วนการระบายสีจะช่วยเพิ่มทักษะในเรื่องของการใช้สีและการใช้มือบังคับ ดินสอ หนังสือเสริมทักษะชุดนี้จึงเหมาะสำ�หรับเสริมพัฒนาการของน้องๆ ได้เป็นอย่างดี

สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส


มีเด็กหญิงคนหนึง่ ชอบสวมหมวกสีแดง ใครๆ จึงเรียกเธอว่า “หนูนอ้ ยหมวกแดง” วันหนึ่งคุณแม่ของเธอจัดอาหารต่างๆ ใส่ตะกร้า เพื่อให้หนูน้อยหมวกแดงนำ�ไปเยี่ยม คุณยายทีก่ �ำ ลังป่วย ก่อนออกจากบ้านคุณแม่ก�ำ ชับไว้วา่ อย่าเถลไถลทีไ่ หน และทีส่ �ำ คัญ ห้ามพูดกับคนแปลกหน้าเป็นอันขาด

ให้น้องๆ คัดตามตัวอักษร 4

ตะกร้า


สองภาพนี้มีจุดที่ต่างกัน 5 แห่ง น้องๆ ลองหาให้เจอนะ

มีแอปเปิลในภาพกี่ผล 5

เฉลย

มีแอปเปิลในภาพ 7 ผล


หนูน้อยหมวกแดงเดินทางไปอย่างสบายใจ เธอเห็นดอกไม้แสนสวยอยู่ตามริมข้าง ทาง เธอคิดถึงคุณยายที่กำ�ลังนอนป่วยอยู่ จึงเก็บดอกไม้ไปฝากคุณยาย

ให้น้องๆ คัดตามตัวอักษร 6

ผีเสื้อ


สองภาพนี้มีจุดที่ต่างกัน 5 แห่ง น้องๆ ลองหาให้เจอนะ

มีผีเสื้อในภาพกี่ตัว 7

เฉลย

มีผีเสื้อในภาพ 5 ตัว


หนูนอ้ ยหมวกแดงเห็นกระต่ายน่ารักกำ�ลังกระโดดวิง่ เล่นอยู่ จึงเข้าไปเล่นด้วย เธอ ลืมคำ�สั่งของคุณแม่ และวิ่งตามกระต่ายเข้าไปในป่าลึก

ให้น้องๆ คัดตามตัวอักษร 8

กระต่าย


สองภาพนี้มีจุดที่ต่างกัน 5 แห่ง น้องๆ ลองหาให้เจอนะ

มีกระต่ายในภาพกี่ตัว 9

เฉลย

มีกระต่ายในภาพ 6 ตัว


ขณะที่หนูน้อยหมวกแดงกำ�ลังเล่นกับกระต่าย มีหมาป่าเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งเฝ้า มองดูอยู่อย่างหิวกระหาย แล้วมันก็เข้าไปทักทายหนูน้อยหมวกแดง “สวัสดีจ้ะ หนู ทำ�อะไรอยู่จ๊ะ แถวนี้มันอันตรายนะ” ตอนนี้หนูน้อยหมวกแดงก็ลืมคำ�สั่งของคุณแม่ ที่ห้ามพูดคุยกับคนแปลกหน้าไปแล้วด้วย

ให้น้องๆ คัดตามตัวอักษร 10

ดอกไม้


»ÃÐ⪹·Õè¹ŒÍ§æ ¨Ðä´ŒÃѺ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé ½ƒ¡Í‹Ò¹¹Ô·Ò¹áʹʹء¾ÃŒÍÁà¡Á¨Ñº¼Ô´ÀÒ¾ ½ƒ¡¹Ñº¨Ó¹Ç¹ ¹Ô·Ò¹áʹʹءãËŒ¹ŒÍ§æ ä´Œà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¾ÃŒÍÁà¡Á¨Ñº¼Ô´ÀÒ¾ ª‹Ç¾Ѳ¹Ò ã¹àÃ×èͧ¢Í§¡ÒÃÊ×èÍÊÒà ÀÒÉÒ ÃÇÁ·Ñ駷ѡÉÐ㹡ÒÃ͋ҹ˹ѧÊ×ÍãËŒ´Õ¢Öé¹

½ƒ¡¹Ñº¨Ó¹Ç¹¢Í§ÊÔ觷ÕèÍÂÙ‹ã¹ÀÒ¾

½ƒ¡¤Ñ´Íѧ¡ÄÉ

½ƒ¡¤Ñ´¤ÓÈѾ·ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ µÒÁÅÙ¡Èà ª‹ÇÂãËŒ¹ŒÍ§æ ä´Œ¨´¨Ó¤ÓÈѾ· áÅЪ‹ÇÂã¹ ¡Òúѧ¤Ñº´Ô¹Êͧ͢¹ŒÍ§æ ãËŒ¤Å‹Í§¢Öé¹ ÃÇÁ¶Ö§ª‹ÇÂãËŒ ¤ØŒ¹à¤Â¡ÑºµÑÇÍÑ¡ÉÃÍÕ¡´ŒÇÂ

à¡Á·ŒÒÂàÅ‹Á

à¡ÁàÊÃÔÁ·Ñ¡ÉзŒÒÂàÅ‹ÁãËŒ¹ŒÍ§æ ä´Œ½ƒ¡ÃкÒÂÊÕ ·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙŒ·Ñé§ ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉáÅФ³ÔµÈÒʵÏ

หมวด

เด็ก

ISBN 978-616-527-158-5

9 786165 271585

ราคา 40 บาท

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

เสริมเชาวน์และทักษะด้วยนิทานพร้อมเกมจับผิดภาพ ชุด หนูน้อยผมทองกับหมี 3 ตัว  
เสริมเชาวน์และทักษะด้วยนิทานพร้อมเกมจับผิดภาพ ชุด หนูน้อยผมทองกับหมี 3 ตัว  

สนุกไปกับนิทานพร้อมเกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์หลากหลายแบบภายในเล่ม

Advertisement