Page 1

à´ç¡à¡‹§ 2 ÀÒÉÒÊÌҧ䴌´ŒÇÂàÅ‹Á¹Õé

Bilingual Kids

สนุกอาน เกงเขียน เรียนภาษาอังกฤษ

น มศกึ ษาตอนตน ระดับชัน้ ประถมมศ1กึ ษาตอนต ระดับชัน้ ประถ เลม 2 เล

Bilingual Kids สนุกอาน เกงเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน เลม 2 1

294877

735977

É

ãËŒÅÙ¡ÃÑ¡ Ò

ã¹ 6 àÅ‹Á

ิ์จ า ก อ

เ ม ริ ก า

2

www.MISbook.com

น น ระดับชัน้ ประถมมศ3กึ ษาตอนต ระดับชัน้ ประถมมศ4กึ ษาตอนต เล เล

99.-

หนังสือเด็ก สำหรับเด็กอายุ 7-12 ป ภาษาอังกฤษ

»Å´ÅçÍ¡ ¢Õ´¨ ·Ò§ÀÓÒ¡Ñ´

ÃдѺªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡Éҵ͹µŒ¹ àÅ‹Á

 ½ƒ¡Í‹Ò¹ ½ƒ¡à¢Õ¹ àÃÕ¹ÃÙŒÀÒÉÒÍѧ¡ÄɨҡàÃ×èͧÊÑé¹áʹʹء Ẻ½ƒ¡ËÑ´·º·Ç¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ Ê‹§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉСÒäԴÇÔà¤ÃÒÐˏ ʹءµÑ´ ʹء¾Ñº ¡ÑºË¹Ñ§Ê×ͨÔëÇÀÒÂã¹àÅ‹Á! à¾ÔèÁ¤Åѧ¤ÓÈѾ·áÅÐʹء仡Ѻ Flash Card ·Õ蹌ͧæ Í͡Ẻ¡ÒÃàÅ‹¹ä´Œàͧ

9.เิ ศษ 9

ราคาพ

ระดับชัน้ อนบุ าล เลม 2

ราคา 99 บาท

ระดับชัน้ อนบุ าล เลม 1

สนุกอาน เกงเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ทธ

à¾ÔèÁ¤Åѧ¤ÓÈѾ·áÅÐʹء仡Ѻ Flash Card ·Õ蹌ͧæ Í͡Ẻ¡ÒÃàÅ‹¹ä´Œàͧ ¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹ ¼Ù»Œ ¡¤Ãͧ áÅФس¤ÃÙ ÊÒÁÒö¹Ó¡ÒÏ´¹ÕÁé ÒÍ͡Ẻ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ã¹ÃٻẺµ‹Ò§æ ઋ¹ à¡Á·ÒÂ¤Ó à¡Áᵋ§»ÃÐ⤨ҡÀÒ¾ ໚¹µŒ¹ à¾×èÍ¡Ãе،¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ãËѡѺ à´ç¡æ

สนุกอาน เกงเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ÃдѺªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡Éҵ͹µŒ¹ àÅ‹Á 2

ʹءµÑ´ ʹء¾Ñº ¡ÑºË¹Ñ§Ê×ͨÔëÇÀÒÂã¹àÅ‹Á ¡ÒõѴáÅСÒþѺ à¾×èÍÊÃäÊÌҧ˹ѧÊ×ͨÔëÇ໚¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷ӧҹ¢Í§ÊÁͧ«Õ¡«ŒÒÂáÅЫա¢ÇÒ ãËŒ·Ó§Ò¹Í‹ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

Bilingual Kids

Ẻ½ƒ¡ËÑ´·º·Ç¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ Ê‹§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉСÒäԴÇÔà¤ÃÒÐˏ Ẻ½ƒ¡ËÑ´ËÅÒ¡ËÅÒÂà¾×èÍ·º·Ç¹¤ÓÈѾ·áÅСÒÃÊÌҧ»ÃÐ⤠¾ÃŒÍÁà©Å·ŒÒÂàÅ‹Á

µÑǪNj ÂãËÅŒ ¡Ù Ãѡࡧ‹ 2 ÀÒÉÒ ·Óä´äŒ Á‹ÂÒ¡!

ลิข ส

Bilingual Kids

é áʹʹء  ½ƒ¡Í‹Ò¹ ½ƒ¡à¢Õ¹ àÃÕ¹ÃÙµŒ ÇÑ ÍÑ¡Éà ¤ÓÈѾ· áÅлÃÐ⤨ҡàÃ×Íè §Êѹ ˹ѧÊ×ÍᵋÅÐàÅ‹Á㹪ش¹Õé¨ÐàÃÕ§ÅӴѺ à¹×éÍËÒ¨Ò¡§‹ÒÂä»ÊÙ‹à¹×éÍËÒ·ÕèÂÒ¡¢Öé¹ à¾×è;Ѳ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ 㹡ÒÃÍ‹Ò¹ à¢Õ¹ áÅÐàÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§à´ç¡æ ·ÓãËŒ»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ä´ŒÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹

¼»ÙŒ ¡¤ÃͧäÁ¤‹ ÇþÅÒ´

BE

SELLSET R


www.MISbook.com


หลากหลายเรื่องราวน่าอ่าน สีสันสดใส มาพร้อมกับกิจกรรมแสนสนุก ที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการอ่านให้กับนักอ่านตัวน้อย! และพลาดไม่ได้กับการ์ดค�ำศัพท์และกิจกรรมฝึกฝนค�ำศัพท์ที่น้องๆ นักอ่านทุกคนต้องรู้!

www.MISbook.com

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของ หนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสารหรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

เรื่อง : Rozanne Lanczak Williams ภาพประกอบ : Tuko Fujisaki, Catherine Yuh Rader, Darcy Tom, Jenny Campbell, Mary Thelen, Catherine Leary, Kathleen Dunne, Nomar Perez, Karen Hanke แปล : ประไพ ภูงามเชิง ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ © 2010 Creative Teaching Press Inc., Huntington Beach, CA 92649 © ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2558 : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ | ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�ำ, ชนาภัทร พรายมี | ศิลปกรรม ภรณีย์ สนองผัน, เพียงพิศ อิ่นแก้ว, วณิชยา ตันเจริญลาภ | บรรณาธิการ ดุจเดือน กลั่นคูวัด | พิสูจน์อักษร บุษกร กู้หลี, ดุจดาว บัวทอง | ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ | พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด | ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�ำ้ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก

กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


สารบัญ เคล็ดลับในการอ่าน เขียน เรียนภาษาอังกฤษ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 เรื่องสั้นอ่านสนุกและกิจกรรม Who Will Help? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 เรื่องสั้นอ่านสนุกและกิจกรรม She’ll Be Coming Around the Mountain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 เรื่องสั้นอ่านสนุกและกิจกรรม Lunch with Cat and Dog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 เรื่องสั้นอ่านสนุกและกิจกรรม Five Little Monsters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 ค�ำศัพท์ 300 ค�ำแรกที่นักอ่านทุกคนต้องรู้และค�ำศัพท์น่ารู้จากเรื่องสั้น . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 กิจกรรมฝึกทักษะการเขียนจากค�ำศัพท์ที่นักอ่านทุกคนต้องรู้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

www.MISbook.com

การ์ดค�ำศัพท์และไอเดียส�ำหรับเล่นเกมจากการ์ด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 เฉลยค�ำตอบจากค�ำถามในเนื้อเรื่อง. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 เฉลยค�ำตอบจากกิจกรรมท้ายเรื่อง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 เฉลยค�ำตอบกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนจากค�ำศัพท์ที่นักอ่านทุกคนต้องรู้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 ใบประกาศเกียรติคุณส�ำหรับนักอ่านคนเก่ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131


เคล็ดลับในการอ่าน เขียน เรียนภาษาอังกฤษ ช่วยลูกหัดอ่าน สานความส�ำเร็จในการเรี ยนรู้ การอ่านเป็นทักษะที่ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับเด็กๆ เพื่อก้าวไปสู่ความส�ำเร็จในการเรียนและในการด�ำเนิน ชีวิต การให้เด็กๆ ฝึกอ่าน เขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ตอนนี้จะช่วยสร้างหลักประกันความส�ำเร็จ และอนาคตที่สดใสของเด็กๆ ในวันข้างหน้า

ก้าวแรกสู่ โลกแห่งการอ่านได้เริ่ มต้นขึ้นแล้ว นับตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยก่อนเข้าเรียน เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่ใช้ในการอ่านมาก่อนแล้ว จากที่บ้าน โดยเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ เช่น เวลาที่คุณพ่อคุณแม่พูดคุย ร้องเพลง ท่องกลอนส�ำหรับเด็ก หรือตอนทีค่ ณ ุ พ่อคุณแม่อา่ นนิทาน ป้ายจราจร เมนูอาหาร หรือแม้กระทัง่ ฉลาก อาหารให้ฟัง กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็นในการเรียนรู้เสียงกับชื่อของตัว อักษรหรือค�ำ รวมทั้งช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับตัวหนังสือ ซึ่งท�ำให้เด็กๆ พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ การเป็นนักอ่านที่ดีในอนาคต

www.MISbook.com

หนังสือชุดนีจ้ ะช่วยพาเด็กๆ เข้าสู่การเรี ยนรู้ขั้นต่อไป ความส�ำเร็จของเด็กๆ ซึ่งอยู่ในฐานะนักอ่านมือใหม่นั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยเนื้อเรื่องและสื่อการอ่านที่ เหมาะสม เนื่องจากหนังสือส�ำหรับหัดอ่านนั้นมีอยู่มากมาย จึงมักเป็นเรื่องยากที่คุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้ ว่าเล่มไหนเหมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับลูกรัก หนังสือชุดนี้ได้ออกแบบเป็นพิเศษโดยค�ำนึงถึงความต้องการของ เด็กๆ และผู้ปกครองเป็นส�ำคัญ ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กๆ ก้าวไปสู่ความส�ำเร็จในการอ่านขั้นเริ่มต้น เมื่อ เด็กๆ สามารถอ่านหนังสือได้ด้วยตัวเองแล้ว ต่อไปทักษะการอ่านของพวกเขาก็จะเพิ่มพูนขึ้น และไม่มี อะไรที่จะมาหยุดยั้งพวกเขาได้อีกเลย!

3


หนังสือชุด Bilingual Kids สนุกอ่าน เก่งเขียน เรี ยนภาษาอังกฤษ โดยธรรมชาติแล้วเด็กเล็กๆ จะถูกดึงดูดจากรูปภาพและสิ่งต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับโลกของเด็ก หนังสือ ในชุด Bilingual Kids สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ แต่ละเล่มประกอบไปด้วยตัวการ์ตูนแสน น่ารัก มีภาพประกอบสีสนั สะดุดตาทีจ่ ะช่วยดึงความสนใจของเด็กๆ และเสริมสร้างพัฒนาการด้านการอ่าน แต่ละเรื่องได้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆ รักการอ่าน โดยมีจุดเด่นดังต่อไปนี้ : • มีหัวข้อที่ตรงกับความสนใจของนักอ่านมือใหม่ • มีตอนจบที่ตลกขบขันหรือน่าประหลาดใจ ท�ำให้เด็กๆ อยากอ่านซ�้ำอีก • ใช้ข้อความซ�้ำ เพื่อให้เด็กๆ สามารถเดาเรื่องราวได้ หนังสือทุกเล่มมีภาพประกอบสีสันสดใสหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูด ความสนใจของเด็กๆ ครึง่ หน้าด้านล่างของเรือ่ งสัน้ มีคำ� ถามทีอ่ งิ จากรูปภาพ ซึง่ เป็น ค�ำถามสั้นๆ ง่ายๆ ที่จะช่วยให้นักอ่านตัวน้อยใช้รูปภาพในการแกะรอยหาค�ำตอบ และความหมายที่แฝงอยู่ในภาพประกอบเหล่านั้น นี่เป็นทักษะส�ำคัญที่จะท�ำให้ เด็กๆ สนุกสนานในการอ่าน มีพัฒนาการด้านภาษา และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

www.MISbook.com

wear sunglasses?

1

Why would they

2

are What tells you they a hill now?

going down

35

นอกจากนี้หนังสือแต่ละเล่มยังประกอบไปด้วยกิจกรรมเสริมการอ่าน ซึ่งได้ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะที่ได้น�ำเสนอในแต่ละเนื้อเรื่อง ให้ดียิ่งขึ้น อันประกอบไปด้วย : • ค�ำศัพท์ ใช้บ่อย ทบทวนค�ำศัพท์ใช้บ่อยที่เด็กๆ ต้องรู้ • โฟนิกส์ ทบทวนเสียงตัวอักษร • ค�ำศัพท์ ท�ำความรู้จักกับค�ำศัพท์ใหม่ๆ • ฝึกทักษะ ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กันในหนังสือ แต่ละเล่ม • กิจกรรมแสนสนุก เด็กๆ จะสามารถท�ำหนังสือเล่มจิ๋วที่มีเนื้อหาและ ค�ำศัพท์สมั พันธ์กบั เนือ้ เรือ่ งได้ดว้ ยตัวเอง โดยท�ำตามวิธกี ารซึง่ อธิบาย ให้เด็กๆ เข้าใจง่าย b Write

Here She Co เธอมำแล้ว!

b Write

mes!

when , she , or comes to finish each เขียนค�ำว่ำ when, she sentence. หรื อ comes ลงในปร ะโยคให้สมบูรณ์

She will drive

a new red race

car

she comes.

She’ll be wearing when

cool sunglasses

comes.

We will all go Around meet her the Mooutuntotai n wheรอบๆ n she ภู

เขำ

.

ou to finish the words. เขียน ou b Circle the เพื่อเติมค�ำศัพท์ ให้สมบู six ou words รณ์ in the puzzle วงกลมค�ำศัพท์ 6 ค�ำที below. ่มี ou

ar

s

4

ด้ำนล่ำง We will play som e happy music

f

nd

nd

ab

nd

m

s

r

o

u

t

o

p

n

d

x

nd a

n

t

p

t

u

n

w

k

r

g

p u

o

u

o

m

d

r

i

s

n

d

u

u

r

y

a

u

i

v

n

a

g

o

. t

nta in

gr

b

m

n

46

ซึ่งอยู่ ในตำรำงค�ำศัพท์

b

c

e

f

o

o

s

u

w

n

i

d

n

q

d

s

g

l

i

r

p

t

45


Who Will Help?

www.MISbook.com

1

What is the mouse doing?

2

What is the mouse standing on?

7


www.MISbook.com

“ Who will help me pick the apples? �

8

1

Why does the mouse need help?

2

What is the blue and brown thing that holds the apples?


Not me!

Not me!

Not me!

www.MISbook.com

1

A white box points to each animal. Why are the animals’ words in the boxes?

2

Why don’t the animals help the mouse?

9


www.MISbook.com

“ Who will help me wash the apples? �

10

1

What tells you that this is a farm?

2

What is the thing that the mouse uses to get water?


Not me!

Not me!

Not me!

www.MISbook.com

1

Name 3 things that the cow is wearing.

2

How do you know it is a sunny day?

11


www.MISbook.com

“ Who will help me cut the apples? ”

14

1

Look at the small lines over the mouse’s eyes. How does he probably feel?

2

What is he standing on?


www.MISbook.com “ Not me! ” said the cow.

1

Is the cow getting cold or warm food?

2

How do you know this?

15


“ Not me! ” said the duck. “ Not me! ” said the rabbit.

www.MISbook.com

16

1

Look at the pictures on pages 16 and 17.

2

Name 3 things that tell you the duck and the rabbit are outside.


www.MISbook.com

1

Look at the mouse. What tells you that he is not happy with the other animals?

2

How do you know that he is almost done with the apples?

17


www.MISbook.com

“ Who will help me cook the apples? �

18

1

What tells you that the mouse needs help?

2

What does the white line over the black pot mean?


Who Will Help? ใครจะช่วยบ้าง

b Write  who ,  will  or  help  on each line.

เขียนค�ำว่า  who ,  will  หรื อ  help  ลงในช่องว่างของแต่ละประโยค

“Who help me pick flowers?” asked Cow.

“ will help www.MISbook.com me look for a bug?” asked Duck.

“Who will me eat carrots?” asked Rabbit. 23


Words with ill ค�ำศัพท์ที่มี ill

b Trace  will  in the sentence.

ลากเส้นตามรอยค�ำว่า  will  ลงในประโยค

b Then unscramble the letters to make an  ill  word that completes the sentence. จากนั้นจัดเรี ยงตัวอักษรของค�ำศัพท์ที่มี  ill  อยู่ ให้ถูกต้อง

แล้วน�ำไปเติมลงในประโยคให้สมบูรณ์

help Mouse? will www.MISbook.com Who

i l h l f l i l i g l l

We can walk up the

I will

24

the glass.

This is the fish’s

i j l l

.

.

went up the hill with Jack.


What Is Mouse Doing? เจ้าหนูก�ำลังท�ำอะไร

b Write one  ing  action word to finish each sentence.

เติมค�ำกริ ยาที่มี  ing  ลงในประโยคให้สมบูรณ์ Word Box

cutting

eating

cooking

picking

Mouse is

apples.

Mouse is

apples.

Mouse is

apples.

Mouse is

apples.

washing

www.MISbook.com

Mouse is applesauce. Yum! 25


What Are They Saying? พวกเขาพูดว่าอะไร

b Look at the pictures. Trace  who   will   help 

ดูที่รปู ภาพ ลากเส้นตามรอยค�ำว่า  who   will   help 

b Then write what each animal is saying inside the quotation marks  “ ” . จากนั้นเขียนสิ่งที่สัตว์แต่ละตัวพูดลงในเครื่ องหมาย  “ ”  ให้ถูกต้อง

Who will help asked Mouse.

www.MISbook.com

26

!” said Duck.

!” said Rabbit.

!” said Cow.

?”


Make a Mini Book มาท�ำหนังสือเล่มจิ๋วกันเถอะ

b Cut along the solid lines.

ตัดกระดาษตามรอยเส้นทึบ

b Fold on the dotted lines and staple.

พับตามรอยเส้นประแล้วเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษ b Write  help  in each blank. เขียนค�ำว่า  help  ลงในช่องว่าง b Write your name and draw yourself on page 8. เขียนชื่อและวาดรูปตัวเองลงในหน้าที่ 8 Who Will Help? by

____________________________

“Who will bake a cake?” “Not me!” said the cow.

me

“Who will me wrap the presents?” “Not me!” said the duck.

www.MISbook.com

4

“Who will help me celebrate my birthday?” “I will!” said

5

Who Will Help? by .

8

1

27


Make a Mini Book มาท�ำหนังสือเล่มจิ๋วกันเถอะ

help www.MISbook.com

“Who will me blow up the balloons?” “Not me!” said the sheep.

“Who will me go to the store?” “Not me!” said the pig.

6

3

Today is my birthday! 2

“Who will me light the candles?” “Not me!” said the cat. 7

28


ค�ำศัพท์ 300 ค�ำแรกที่นักอ่านทุกคนต้องรู้ ค�ำศัพท์คำ� ที่ 1-100

หนึ่ง (ค�ำน�ำหน้า นามไม่ชี้เฉพาะ)

did ท�ำ

if ถ้า

on บน

about เกี่ยวกับ

do ท�ำ

in ใน

one หนึ่ง

after หลังจาก

down

again อีกครั้ง

eat กิน

all ทั้งหมด

for ส�ำหรับ,

an

from จาก

a

หนึ่ง (ค�ำน�ำหน้า นามไม่ชี้เฉพาะ)

and และ

ลง, ด้านล่าง

เพื่อ

เอา, ได้รับ any ใดๆ give ให้ are เป็น, อยู่, คือ go ไป เหมือน, as ทั้งๆ ที่ good ดี at ที่ had มี be เป็น, อยู่, คือ has มี been เป็น,อยู,่ คือ have มี before ก่อน he เขา (ของ) เธอ, boy เด็กผู้ชาย her (ของ) หล่อน here ที่นี่ but แต่ him เขา by โดย, ใกล้ get

is เป็น,

อยู่, คือ

or หรือ

it มัน

other อื่นๆ

just แค่

our ของเรา

know รู้

out ด้านนอก

like ชอบ

put ใส่,

วาง เล็ก, little เล็กน้อย said พูด long ยาว see เห็น make ท�ำ she เธอ, หล่อน man ผู้ชาย so ดังนั้น, มาก many มากมาย some บ้าง me ฉัน take เอาไป much มาก that นั้น ค�ำน�ำหน้านาม my ของฉัน the แบบชี้เฉพาะ their ของพวกเขา new ใหม่ no ไม่ them พวกเขา not ไม่ then จากนั้น ที่นั่น, of ของ, แห่ง there ในตอนนั้น they พวกเขา old เก่า, แก่

www.MISbook.com

can

สามารถ, กระป๋อง

his ของเขา

come มา

how อย่างไร

day วัน

I ฉัน

this นี่,

นี้ three สาม to ถึง two สอง up ขึ้น us พวกเรา very มาก was เป็น,อยู่, คือ we พวกเรา เป็น, อยู่, คือ

were

what อะไร when เมื่อไร which

อันไหน, สิ่งไหน

who ใคร will จะ with กับ

work ท�ำงาน would จะ you เธอ, your

คุณ

ของเธอ, ของคุณ

95


ค�ำศัพท์ 300 ค�ำแรกที่นักอ่านทุกคนต้องรู้ ค�ำศัพท์ค�ำที่ 101-200

also ด้วย

each แต่ละ

am เป็น,

ear หู

อยู่, คือ

own เป็นเจ้าของ sure

แน่ใจ, แน่นอน

people คน

tell บอก

another อื่น

end จบ,ตอนท้าย live อาศัยอยู่

play เล่น

than กว่า

away

far ไกล

please

these เหล่านี้

ไม่อยู่, ไปทางอื่น หลั ง, back ด้านหลัง ball ลูกบอล

look มองดู

find หา,เจอ,พบ made ท�ำ

ที่หนึ่ง, อันดับแรก

ได้โปรด, กรุณา present ของขวัญ

thing สิ่งของ

may อาจจะ

pretty

because เพราะว่า five ห้า

men

ran วิ่ง

too

best ดีที่สุด

found เจอ,พบ

more มากกว่า

read อ่าน

tree ต้นไม้

better ดีกว่า

four สี่

morning ตอนเช้า red สีแดง

first

ผู้ชาย (พหูพจน์)

สวย, น่ารัก

think คิด

อีก, ด้วย, มากเกินไป

big ใหญ่

ขวา, www.MISbook.com friend เพื่อน most มากที่สุด right ถูกต้อง

under ใต้

black สีด�ำ

girl เด็กผู้หญิง

mother แม่

run วิ่ง

upon เหนือ

book หนังสือ

got เอา,

must ต้อง

saw เห็น

use ใช้

name ชื่อ

say พูด

want ต้องการ

near ใกล้

school โรงเรียน way เส้นทาง

never ไม่เคย

seem

next ถัดจาก

shall จะ

while ในขณะที่

กลางคืน only เท่านั้น open เปิด over เหนือ, เกิน

should ควรจะ

white สีขาว

soon ในไม่ช้า

why ท�ำไม

stand ยืน

wish ปรารถนา

such เช่นนั้น

year ปี

ได้รับ both ทั้งสอง hand มือ box กล่อง high สูง bring น�ำมา, พามา home บ้าน call เรียก house บ้าน came มา into ใน color สี, ระบายสี kind ชนิด, ประเภท could สามารถ last สุดท้าย dear ที่รัก leave ออกจาก, ทิ้ง 96

ออกจาก, ทิ้ง, ซ้าย, เหลือไว้ ยอมให้, let ปล่อยให้ left

night

ดูเหมือนว่า

until จนกระทั่ง

where ที่ไหน


ค�ำศัพท์ 300 ค�ำแรกที่นักอ่านทุกคนต้องรู้ ค�ำศัพท์ค�ำที่ 201-300

เข้ากับ, ไปกับ

don’t ไม่

grow

always เสมอ

door ประตู

happy

anything ใดๆ

dress

hard ยาก,

around รอบๆ

early แต่เช้า

ask ถาม

eight แปด

ate กิน

every ทุกๆ

bed เตียงนอน

eyes ตา

brown สีน�้ำตาล

face ใบหน้า

along

ชุดกระโปรง

off ออกจาก

stop หยุด

once ครั้งหนึ่ง

ten สิบ

order สั่ง

thank ขอบคุณ

hat หมวก

pair คู่

third ที่สาม

head หัว,

part ส่วน,

เจริญเติบโต มีความสุข

หนัก

ศีรษะ hear ได้ยิน help ช่วยเหลือ hold ถือ, กอด hope หวัง hot ร้อน jump กระโดด keep เก็บ letter จดหมาย

ตอน

ride ขี่

those เหล่านั้น though แม้ว่า

round กลม,รอบๆ today วันนี้

เหมือนกัน, อันเดียวกัน

ได้รับ sat นั่ง buy ซื้อ fall ร่วง, หล่น town เมือง car รถยนต์ fast เร็วๆ second ที่สอง try ลอง, พยายาม carry ถือ, แบก fat อ้วน set ชุด, จัดตั้ง turn เลี้ยว สะอาด, clean ท�ำความสะอาด fine ดี, สบายดี seven เจ็ด walk เดิน close ใกล้, ปิด fire ไฟ show แสดง warm อบอุ่น นานกว่า, clothes เสื้อผ้า fly บิน longer ยาวกว่า sing ร้องเพลง wash ซัก, ล้าง พี่สาว, love รัก coat เสื้อคลุม food อาหาร sister น้องสาว water น�้ำ sit นั่ง cold หนาว full เต็ม might อาจจะ woman ผู้หญิง ตลก, cut ตัด funny น่าขบขัน money เงิน six หก write เขียน ตัวของ sleep นอนหลับ yellow สีเหลือง gave ให้ didn’t ไม่ myself ฉันเอง now ตอนนี้, ขณะนี้ small เล็ก does ท�ำ goes ไป yes ใช่ โมง, ่อ dog สุนัข green สีเขียว o’clock นาฬิกา start เริ่มต้น yesterday เมื วาน same

took เอา,

www.MISbook.com

97


Sentence Skills กิจกรรมฝึกทักษะการเขียนจากค�ำศัพท์ที่นักอ่านต้องรู้ b Write the missing word in each sentence.

เขียนค�ำที่หายไปลงในแต่ละประโยค b Use the words from the word box. ใช้ค�ำที่กำ� หนดให้ ในกล่องค�ำศัพท์ Word Box

than

that

1

pretty there Where is he?

www.MISbook.com 2 Two boys live over

3 Which book is

.

?

4 Her dog is bigger 5 She has a 100

my dog.

name.


Sentence Skills กิจกรรมฝึกทักษะการเขียนจากค�ำศัพท์ที่นักอ่านต้องรู้ b Write the missing word in each sentence.

เขียนค�ำที่หายไปลงในแต่ละประโยค b Use the words from the word box. ใช้ค�ำที่กำ� หนดให้ ในกล่องค�ำศัพท์ Word Box

too 1

find

We want

to

five

another

dog.

www.MISbook.com 2 There are

3 That is 4 Pat came 5 Did you

cats.

hot to eat.

my house.

the toy? 101


à´ç¡à¡‹§ 2 ÀÒÉÒÊÌҧ䴌´ŒÇÂàÅ‹Á¹Õé

Bilingual Kids

สนุกอาน เกงเขียน เรียนภาษาอังกฤษ

www.MISbook.com

น มศกึ ษาตอนตน ระดับชัน้ ประถมมศ1กึ ษาตอนต ระดับชัน้ ประถ เลม 2 เล

Bilingual Kids สนุกอาน เกงเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน เลม 2 1

294877

735977

É

ãËŒÅÙ¡ÃÑ¡ Ò

ã¹ 6 àÅ‹Á

ิ์จ า ก อ

เ ม ริ ก า

2

น น ระดับชัน้ ประถมมศ3กึ ษาตอนต ระดับชัน้ ประถมมศ4กึ ษาตอนต เล เล

99.-

หนังสือเด็ก สำหรับเด็กอายุ 7-12 ป ภาษาอังกฤษ

»Å´ÅçÍ¡ ¢Õ´¨ ·Ò§ÀÓÒ¡Ñ´

ÃдѺªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡Éҵ͹µŒ¹ àÅ‹Á

 ½ƒ¡Í‹Ò¹ ½ƒ¡à¢Õ¹ àÃÕ¹ÃÙŒÀÒÉÒÍѧ¡ÄɨҡàÃ×èͧÊÑé¹áʹʹء Ẻ½ƒ¡ËÑ´·º·Ç¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ Ê‹§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉСÒäԴÇÔà¤ÃÒÐˏ ʹءµÑ´ ʹء¾Ñº ¡ÑºË¹Ñ§Ê×ͨÔëÇÀÒÂã¹àÅ‹Á! à¾ÔèÁ¤Åѧ¤ÓÈѾ·áÅÐʹء仡Ѻ Flash Card ·Õ蹌ͧæ Í͡Ẻ¡ÒÃàÅ‹¹ä´Œàͧ

9.เิ ศษ 9

ราคาพ

ระดับชัน้ อนบุ าล เลม 2

ราคา 99 บาท

ระดับชัน้ อนบุ าล เลม 1

สนุกอาน เกงเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ทธ

à¾ÔèÁ¤Åѧ¤ÓÈѾ·áÅÐʹء仡Ѻ Flash Card ·Õ蹌ͧæ Í͡Ẻ¡ÒÃàÅ‹¹ä´Œàͧ ¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹ ¼Ù»Œ ¡¤Ãͧ áÅФس¤ÃÙ ÊÒÁÒö¹Ó¡ÒÏ´¹ÕÁé ÒÍ͡Ẻ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ã¹ÃٻẺµ‹Ò§æ ઋ¹ à¡Á·ÒÂ¤Ó à¡Áᵋ§»ÃÐ⤨ҡÀÒ¾ ໚¹µŒ¹ à¾×èÍ¡Ãе،¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ãËѡѺ à´ç¡æ

สนุกอาน เกงเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ÃдѺªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡Éҵ͹µŒ¹ àÅ‹Á 2

ʹءµÑ´ ʹء¾Ñº ¡ÑºË¹Ñ§Ê×ͨÔëÇÀÒÂã¹àÅ‹Á ¡ÒõѴáÅСÒþѺ à¾×èÍÊÃäÊÌҧ˹ѧÊ×ͨÔëÇ໚¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ò÷ӧҹ¢Í§ÊÁͧ«Õ¡«ŒÒÂáÅЫա¢ÇÒ ãËŒ·Ó§Ò¹Í‹ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

Bilingual Kids

Ẻ½ƒ¡ËÑ´·º·Ç¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ Ê‹§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉСÒäԴÇÔà¤ÃÒÐˏ Ẻ½ƒ¡ËÑ´ËÅÒ¡ËÅÒÂà¾×èÍ·º·Ç¹¤ÓÈѾ·áÅСÒÃÊÌҧ»ÃÐ⤠¾ÃŒÍÁà©Å·ŒÒÂàÅ‹Á

µÑǪNj ÂãËÅŒ ¡Ù Ãѡࡧ‹ 2 ÀÒÉÒ ·Óä´äŒ Á‹ÂÒ¡!

ลิข ส

Bilingual Kids

é áʹʹء  ½ƒ¡Í‹Ò¹ ½ƒ¡à¢Õ¹ àÃÕ¹ÃÙµŒ ÇÑ ÍÑ¡Éà ¤ÓÈѾ· áÅлÃÐ⤨ҡàÃ×Íè §Êѹ ˹ѧÊ×ÍᵋÅÐàÅ‹Á㹪ش¹Õé¨ÐàÃÕ§ÅӴѺ à¹×éÍËÒ¨Ò¡§‹ÒÂä»ÊÙ‹à¹×éÍËÒ·ÕèÂÒ¡¢Öé¹ à¾×è;Ѳ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ 㹡ÒÃÍ‹Ò¹ à¢Õ¹ áÅÐàÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§à´ç¡æ ·ÓãËŒ»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ä´ŒÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹

¼»ÙŒ ¡¤ÃͧäÁ¤‹ ÇþÅÒ´

BE

SELLSET R

สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับประถม เล่ม 2  

เด็กเก่ง 2 ภาษาสร้างได้ด้วยเล่มนี้ Bilingual Kids • ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องสั้นแสนสนุก • แบบฝึกหัดทบทวนการเรียนรู้ ส่งเ...

สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับประถม เล่ม 2  

เด็กเก่ง 2 ภาษาสร้างได้ด้วยเล่มนี้ Bilingual Kids • ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องสั้นแสนสนุก • แบบฝึกหัดทบทวนการเรียนรู้ ส่งเ...

Advertisement