Page 1

ชวนเด็กๆ มาเร�ยนรูŒภาษาไทยอย‹างสนุกสนาน ปูพื้นฐานภาษาไทยที่แข็งแรงตั�งแต‹วัยเยาว เนื้อหาครบทุกทักษะการเร�ยนรูŒพื้นฐาน สำหรับสรŒางเด็กใหŒเก‹งภาษาไทย

àÃÕ¹¾ÂÑÞª¹Ð ¡-Î ËÑ´¼Ñ¹ÇÃóÂØ¡µ

½ƒ¡»ÃÐÊÁÊÃÐ ½ƒ¡»ÃÐÊÁµÑÇÊС´

ระดับอนุบาล๑-อนุบาล ๓

แบบฝƒกหัดแสนสนุก ทำวันละหนŒาก็เก‹งภาษาไทยไดŒ

หนูคน เกง ภา ษา า น ย ี เร

ไทย

à » Ð ¡ ƒ Ê ½ Á Ê Ã Î Ð • ¡ Ð ¹ ª Þ Ñ Â ครบถ้วน ¾ ¹ Â Õ Ê Ð Á à µ » Ç Ñ ¡ ƒ Ê Ð¡´ ในเล่มเดียว! •àà ÃÃ³Â¡Ø µ •½

Ç ¹ Ñ ¼ •Ë´Ñ ¿ÃÕ! ʵԡ

¡Ô à¡ÍÏ ã¹àÅ‹Á

ÃÙŒäËÁÇ‹Ò

แบบฝƒกหัดในเล‹มจะทำใหŒ เด็กๆ ไดŒเร�ยนรูสŒ ิ�งรอบตัว

ทั�งคน สัตว สิ�งของจากภาพ พรŒอมเพิ�มคลังคำภาษาไทย ใหŒกับเด็กอีกดŒวย หนูคนเก‹งเร�ยนภาษาไทย 1

2 94877

73560 1

ราคา ๕๙ บาท

เด็ก

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

๒๑๓/๓ ซอยพัฒนาการ ๑ (สาธุประดิษฐ ๓๔ แยก ๖) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท ๐-๒๒๙๔-๘๗๗๗ (สายอัตโนมัติ) โทรสาร ๐-๒๒๙๔-๘๗๘๗

www.MISbook.com

หนังสือสำหรับฝƒกฝนเด็กๆ ใหŒคัด เขียน อ‹านภาษาไทยไดŒอย‹างคล‹องแคล‹ว

พรŒอมสนุกสนานกับแบบฝƒกหัดทบทวนความรูŒ เสร�มสรŒางความสามารถทางสติป˜ญญา (IQ) ภาพประกอบน‹ารัก สีสันสดใส ถูกใจหนูๆ

๕๙ บาท


สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ

บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน ชนาภัทร พรายมี, วณิชยา ตันเจริญลาภ ออกแบบปก ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ออกแบบรูปเล่ม วณิชยา ตันเจริญลาภ ภาพประกอบ เกรียงไกร นิลสอน พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ชนาภัทร พรายมี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

๒๑๓/๓ ซอยพัฒนาการ ๑ (สาธุประดิษฐ์ ๓๔ แยก ๖) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๔-๘๗๗๗ (สายอัตโนมัติ) โทรสาร ๐-๒๒๙๔-๘๗๘๗ www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)

๑๘๕๘/๘๗-๙๐ ชั้น ๑๙ อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์ ๐-๒๗๓๙-๘๐๐๐ โทรสาร ๐-๒๗๓๙-๘๖๐๙ www.se-ed.com

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๔-๘๗๗๗ เพื่อรับส่วนลดพิเศษ หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�ำ้ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๔-๘๗๗๗ (สายอัตโนมัติ)


เก่งภาษาไทยตั้งแต่วัยเยาว์

อ่านออก (คล่องแคล่ว) เขียนได้ (สวยงาม) วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทีพ่ อ่ แม่ ผูป้ กครอง หรือคุณครูควรฝึกฝน เด็กให้ช�ำนาญตั้งแต่วัยเยาว์ เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่เหมาะสม และดีที่สุดในการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีพัฒนาการในทุกด้าน เนื่องจากเป็นวัยที่สมองก�ำลังเจริญเติบโต ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ดังนั้นหากฝึกฝนให้ช�ำนาญภาษาไทยตั้งแต่ในวัยดังกล่าวนี้จะเป็น พื้นฐานที่ดีมากส�ำหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู ควรฝึกฝนเด็กให้อ่านเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดให้แม่นย�ำ จากนั้นฝึกปรือเด็กให้ชำ� นาญทุกทักษะการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน โดยมี เทคนิคการท�ำแบบฝึกหัดดังนี้ ๑. ควรอ่านค�ำสั่งให้เด็กฟัง อาจก�ำหนดเวลาในการท�ำแบบฝึกหัดแต่ละครั้ง ๒. พยายามให้เด็กท�ำแบบฝึกหัดด้วยตนเองอย่างตัง้ ใจ ไม่เพียงมองผ่านๆ อย่า เฉลยค�ำตอบที่ถูกต้องให้เด็กก่อน ๓. ให้เด็กท�ำทีละแบบฝึกหัด เมื่อท�ำเสร็จแล้วควรพิจารณาค�ำตอบ แล้วพูดคุย พร้อมอธิบายเพิ่มเติมต่อยอดจากแบบฝึกหัดนั้นๆ ๔. หากเด็กไม่เข้าใจ ควรอธิบายหรือสอนเสริม แล้วให้ลองท�ำแบบฝึกหัดอีกครัง้ ๕. กล่าวชมเชยเมื่อเด็กท�ำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง และให้ก�ำลังเมื่อเด็กไม่เข้าใจ หรือท�ำไม่ได้

มาฝึกฝนเด็กให้เก่งภาษาไทยกันเถอะ


พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ 3


ก ไก

วด

ค ควาย 4


แบบฝึกหัดที่ ๑

ระบายสีภาพที่เมื่อเขียนเป็นค�ำแล้วมีพยัญชนะ ที่ขึ้นต้นด้วย ก ข ฃ ค

5


แบบฝึกหัดที่ ๒

เติมพยัญชนะที่หายไปให้สอดคล้องกับภาพ ๑.

๒.

วาน

๓.

ุ ณ รู

๔.

วด 6


ฅ คน

ฆ ระฆัง

ง งู

จ จาน 7


แบบฝึกหัดที่ ๓

โยงเส้นจับคู่ภาพกับค�ำที่สอดคล้องกัน

ระฆัง คน เงาะ จระเข้ 8


แบบฝึกหัดที่ ๔

วงกลมล้อมรอบพยัญชนะ ฅ

ค ฅ คฅ ค ค ค คฅ ค คฅค ฅ ค 9


ฉ ฉิง่

า้ ง

โ่

ฌ เฌอ 10


แบบฝึกหัดที่ ๕

วงกลมล้อมรอบสิ่งของในภาพที่สอดคล้อง กับค�ำที่ก�ำหนดให้

ชมพู่ เฌอ

ฉิ่ง

11

โซ่


แบบฝึกหัดที่ ๖

พา ช ช้าง ไปหา ซ โซ่ โดยลากผ่าน พยัญชนะ ช แล้วระบายสีชมพู

ช ช้าง

ซ โซ่ 12


ฐ ฐาน 13


แบบฝึกหัดที่ ๗

กากบาททับพยัญชนะ ฎ

14


แบบฝึกหัดที่ ๘

ช่วยพา ญ หญิง ไปหา ฏ ปฏัก โดยเดินไป ตามทางที่มีพยัญชนะ ญ ญ หญิง

ญ ญ ญ ญ ญ ฐ ญ ญ ญ ญ ฎ ญ ญ ญ ญ

ฐ ญ ญ ญ ญ

ฎ ญ ญ ญ 15

ฏ ปฏัก


ชวนเด็กๆ มาเร�ยนรูŒภาษาไทยอย‹างสนุกสนาน ปูพื้นฐานภาษาไทยที่แข็งแรงตั�งแต‹วัยเยาว เนื้อหาครบทุกทักษะการเร�ยนรูŒพื้นฐาน สำหรับสรŒางเด็กใหŒเก‹งภาษาไทย

àÃÕ¹¾ÂÑÞª¹Ð ¡-Î ËÑ´¼Ñ¹ÇÃóÂØ¡µ

½ƒ¡»ÃÐÊÁÊÃÐ ½ƒ¡»ÃÐÊÁµÑÇÊС´

ระดับอนุบาล๑-อนุบาล ๓

แบบฝƒกหัดแสนสนุก ทำวันละหนŒาก็เก‹งภาษาไทยไดŒ

หนูคน เกง ภา ษา า น ย ี เร

ไทย

à » Ð ¡ ƒ Ê ½ Á Ê Ã Î Ð • ¡ Ð ¹ ª Þ Ñ Â ครบถ้วน ¾ ¹ Â Õ Ê Ð Á à µ » Ç Ñ ¡ ƒ Ê Ð¡´ ในเล่มเดียว! •àà ÃÃ³Â¡Ø µ •½

Ç ¹ Ñ ¼ •Ë´Ñ ¿ÃÕ! ʵԡ

¡Ô à¡ÍÏ ã¹àÅ‹Á

ÃÙŒäËÁÇ‹Ò

แบบฝƒกหัดในเล‹มจะทำใหŒ เด็กๆ ไดŒเร�ยนรูสŒ ิ�งรอบตัว

ทั�งคน สัตว สิ�งของจากภาพ พรŒอมเพิ�มคลังคำภาษาไทย ใหŒกับเด็กอีกดŒวย หนูคนเก‹งเร�ยนภาษาไทย 1

2 94877

73560 1

ราคา ๕๙ บาท

เด็ก

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

๒๑๓/๓ ซอยพัฒนาการ ๑ (สาธุประดิษฐ ๓๔ แยก ๖) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท ๐-๒๒๙๔-๘๗๗๗ (สายอัตโนมัติ) โทรสาร ๐-๒๒๙๔-๘๗๘๗

www.MISbook.com

หนังสือสำหรับฝƒกฝนเด็กๆ ใหŒคัด เขียน อ‹านภาษาไทยไดŒอย‹างคล‹องแคล‹ว

พรŒอมสนุกสนานกับแบบฝƒกหัดทบทวนความรูŒ เสร�มสรŒางความสามารถทางสติป˜ญญา (IQ) ภาพประกอบน‹ารัก สีสันสดใส ถูกใจหนูๆ

๕๙ บาท

หนูคนเก่งเรียนภาษาไทย  

หนังสือสำหรับฝึกฝนเด็กๆ ให้คัด เขียน อ่านภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมสนุกสนานกับแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เสริมสร้างความสามารถทางสติปัญญา (IQ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you