Page 1

¨Ñ º ¤Ù ‹ À Ò¾¡Ñ º µÑ Ç àÅ¢

1

2

·Ñ駪ش

3 àÅ‹Á

เด็ก ªØ´ÊÌҧÅÙ¡©ÅÒ´ à¡‹§ ´Õ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹

123 ¢Í§Ë¹Ù

1

294877

735182

ราคา 59 บาท

¹Ñ º ¨Ó¹Ç¹¨Ò¡ÀÒ¾

14

3 14

16

14

14 14

7

14

! Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²Ø´ ¹ ´ŒÒ¹ÊµÔ»˜ÞÞҢͧàÒ¡Òà ´

10

14

ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºËÅÑ¡

5

14 6

14

¾ÔàÈÉÊ

17

1

8

14

1

1

14

2 14

¢Í§

15

14

ªØ´ ÊÌҧÅÙ¡©ÅÒ´ à¡‹§ ´Õ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹

6 ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃäã¹àÅ‹Á

3

ࡧ‹ ´Õ á ÅÐÁÕ ¤ÇÒÁ梯 ¡Í‹ ¹ Ç Ñ Â à ÃÂÕ ¹

14

ã¹àÅ‹Á

9 14

11 12

àÃÔèÁµŒ¹àÃÕ¹ÃÙŒµÑÇàÅ¢áÅСÒùѺàŢ͋ҧʹءʹҹ ¾ÃŒÍÁ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒö´ŒÒ¹¤³ÔµÈÒʵÏ·ÕèÁÑ蹤§á¢ç§áçãËŒÅÙ¡ÃÑ¡ • ½ƒ¡Í‹Ò¹áÅз‹Í§¨Ó 1-20 • ½ƒ¡¤Ñ´µÒÁÃÍÂàÊŒ¹»ÃÐ • ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃ䏾Ѳ¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒöẺºÙóҡÒÃ

ç¡

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»°ÁÊÇÙµÑÂÃ

าท บ 9 5

ราคา

¡‹Í¹¡ÅѺºŒÒ¹Çѹ¹Õé Í‹ÒÅ×ÁàÅ×͡˹ѧÊ×Í´ÕáÅÐÊÌҧÊÃä ä»Áͺ໚¹¢Í§¢ÇÑÞãËŒÅÙ¡ÃÑ¡

1

Ë ¹ Ù 23

ª´Ø ÊÌҧÅÙ¡© Å Ò ´

Áͺ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ·Õè·Ã§¤Ø³¤‹Ò ¶Ù¡àÇÅÒáÅÐàËÁÒÐÊÁ ¡ÒÃàÅ×͡˹ѧÊ×Í·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñºª‹Ç§ÇÑ¢ͧÅÙ¡¤×Í˹Ö觢ͧ¢ÇÑÞ·Õè·Ã§¤Ø³¤‹Ò «Öè§áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹ áÅФÇÒÁ»ÃÒö¹ÒÊÔ觷Õè´Õ·ÕèÊØ´ãËŒ¡ÑºÅÙ¡ â´Â˹ѧÊ×Í´ÕáÅÐÊÌҧÊÃäàËÁÒСѺÇÑÂáË‹§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§ÅÙ¡¹Ñé¹ ¤×͵ÑǪ‹ÇÂÊÓ¤ÑÞ㹡ÒÃàÊÃÔÁÊÌҧ¾×é¹°Ò¹·Õè´Õ㹡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒã¹ÃдѺ·ÕèÊÙ§¢Öé¹ ÃÇÁ¶Ö§à»š¹µÑǪ‹ÇÂÊÓ¤ÑÞ㹡ÒþѲ¹ÒÊÁͧª‹Ç§¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹ 1 ãËŒà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Öé¹Í‹ҧàµçÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ «Ö觨Ð໚¹ÃÒ¡°Ò¹·ÕèÊÓ¤ÑÞÂÔè§ã¹ 2 ¡ÒôÓçªÕÇԵ͋ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÀÒÂÀҤ˹ŒÒ

¡ÃдÒÉË¹Ò äÁ‹ºÒ´Á×Í ÅºÃÍ´ԹÊÍÍÍ¡§‹Ò à¢Õ¹«éÓãËÁ‹ä´Œ


àÃÕ¹Ãٌ͋ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒö´ŒÒ¹ÊµÔ»˜ÞÞÒ Í‹ҧàµçÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ 6 ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃä ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒöẺºÙóҡÒÃãËŒà´ç¡


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน ชนาภัทร พรายมี ออกแบบปก ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ออกแบบรูปเล่ม ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ ภาพประกอบ เกรียงไกร ท้วมมัย พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี, ชุติมา สาตร์ร้าย ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ชนาภัทร พรายมี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

1

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ

2 3

4


เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงอายุที่สมองมีการเติบโตมากกว่าช่วงอื่นๆ หากคุณพ่อ คุณแม่ ผูป้ กครอง และคุณครูสามารถสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ีและเหมาะสมให้กบั เด็กได้ จะท�ำให้สมองของเด็กเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ความสมบูรณ์ของสมองในช่วงวัย ดังกล่าวนีจ้ งึ เป็นรากฐานทีส่ ำ� คัญยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้เด็กพัฒนาความสามารถด้านสติปญ ั ญา ต่อไปได้อย่างดีและเต็มศักยภาพ การฝึกฝนทักษะการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยนัน้ สามารถท�ำได้ด้วยการใช้หนังสือแบบฝึกหัดซึ่งออกแบบมาส�ำหรับให้เด็กได้ฝึกฝน เพือ่ เสริมการเรียนรู้ พร้อมมุง่ พัฒนาทักษะของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ »Ù¾¹é× °Ò¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙÇŒ ªÔ Ò¤³ÔµÈÒʵÏ ª‹ÇÂãËŒà´ç¡ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ¤Œ ÇÒÁࢌÒ㨠½ƒ¡Í‹Ò¹ à¢Õ¹àÅ¢ÍÒúԡ áÅÐàÅ¢ä·Â䴌͋ҧ¤Å‹Í§á¤Å‹ÇáÅÐᵡ©Ò¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹‹Òʹ㨠ËÅÒ¡ËÅÒÂÃٻẺ ·ŒÒ·Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒöáÅд֧´Ù´¤ÇÒÁʹ㨷ѧé ã¹Ê‹Ç¹ ÃÙ»àÅ‹ÁáÅÐà¹×Íé ËÒÊÒÃзÕÍè ÂÙã‹ ¹Ë¹Ñ§Ê×Í à»š¹¡ÒÃàÊÃÔÁáç¾Åѧ㹡Ò÷ÓẺ½ƒ¡ËÑ´µ‹Íä» ÁÕ¨´Ø Áا‹ ËÁÒÂà¾×Íè Ê‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒôŒÒ¹µ‹Ò§æ Í‹ҧ¤Ãº¶ŒÇ¹ ËÒ¡à´ç¡½ƒ¡¤Ñ´áÅÐ·Ó ¡Ô¨¡ÃÃÁã¹àÅ‹Á໚¹»ÃШÓÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ¡ç¨Ðä´ŒÃѺ¡ÒþѲ¹ÒÍ‹ҧÃͺ´ŒÒ¹ ÊÒÁÒöàª×Íè Á⧡ÒÃàÃÕ¹ÃÙ㌠¹áµ‹ÅСԨ¡ÃÃÁã¹Ë¹Ñ§Ê×Íä»ÊÙ¡‹ ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ·Õ¡è njҧä¡ÅÍÍ¡ä» ·ÓãËŒà´ç¡à¡Ô´¤ÇÒÁ¤Ô´ÃǺÂÍ´ «Öè§ÊÒÁÒö¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒ ´Ñ§¡Å‹ÒǹÕéä»»ÃÐÂØ¡µãªŒã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ䴌


ÅÒ¡àÊŒ¹µÒÁÃÍ»ÃÐ

ï ½ƒ¡¡Ò÷ӧҹ»ÃÐÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§Á×͡ѺµÒ ï ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉСÒÃ㪌¡ÅŒÒÁà¹×éÍÁÑ´àÅç¡áÅÐÁÑ´ãËދ䴌͋ҧ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç

¨Ñº¤Ù‹ÀÒ¾¡ÑºµÑÇàÅ¢ ¨Ñ º ¤Ù ‹ À Ò¾¡Ñ º µÑ Ç àÅ¢

ï àª×èÍÁ⧤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§¤¹ ÊѵǏ ÊÔ觢ͧ µÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´ãˌ䴌 ï àÃÕ¡ª×è͵ÑÇàÅ¢ ºÍ¡ÅѡɳÐ੾ÒТͧµÑÇàÅ¢ áÅÐÃÙŒ¨Ñ¡¨Ó¹Ç¹¢Í§µÑÇàŢᵋÅеÑÇ

ÅÒ¡àÊŒ¹µ‹Í¨Ø´

ï ÊÒÁÒö¹ÑºàÅ¢áÅÐàÃÕ§ÅӴѺµÑÇàŢ䴌Í‹ҧÃÇ´àÃçÇ ï ¾Ñ²¹Ò¡ÅŒÒÁà¹×éÍÁ×ÍãËŒá¢ç§áç àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÊÓËÃѺ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ ´ŒÒ¹Ã‹Ò§¡Ò·ÕèÊÁÇÑÂ

¹Ñº¨Ó¹Ç¹¨Ò¡ÀÒ¾

¹Ñ º ¨Ó¹Ç¹¨Ò¡ÀÒ¾

ï àÃÕ¹ÃÙŒ¨Ó¹Ç¹¾ÃŒÍÁàª×èÍÁ⧵ÑÇàŢ᷹¨Ó¹Ç¹ä´ŒÍ‹ҧ¶Ù¡µŒÍ§áÅÐáÁ‹¹ÂÓ ï ½ƒ¡ÊÁÒ¸ÔãˌṋÇṋà¾×è;ԨÒóÒÊèÔ§µ‹Ò§æ 䴌͋ҧÅÐàÍÕ´¶Õ趌ǹ

ÅÒ¡àÊŒ¹ËÒ·Ò§ÍÍ¡

ï àÃÕ¹ÃÙŒ·ÔÈ·Ò§áÅÐÊÒÁÒöÅÒ¡àÊŒ¹à¤Å×è͹äËÇ仵ÒÁ·Ôȷҧ䴌Í‹ҧáÁ‹¹ÂÓ ï ½ƒ¡·Ñ¡ÉСÒÃᡌ䢻˜ÞËÒãËŒ¼Ò‹ ¹¾Œ¹ä»ä´Œ ÊÒÁÒö½†Ò¿˜¹áÅÐàÍÒª¹ÐÍØ»ÊÃä䴌´ÇŒ ÂʵԻޘ ÞÒ 1

ÃкÒÂÊÕáʹʹء

2

1

1

ï Ê‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒôŒÒ¹ÍÒÃÁ³áÅШԵ㨠ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´͋͹áÅÐã¨àÂç¹ ï àÊÃÔÁÊÌҧ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃäà¾×èÍãËŒÊÒÁÒö¹Ó仵‹ÍÂÍ´ ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒµ‹Ò§æ ä´Œ


ฝึกเขียนตัวเลข ด้วยการลากเส้นตามรอยประที่ ก�ำหนดให้

One วัน

หนึ่ง 5


ช่วยพาโจรสลัดไปหากล่องสมบัติ โดยเดินตาม ตัวเลข 1

¾

¢

7

5

1 1 3

6

9

6

1

2 4

1

1 0 3

1

1

1 1

1

1 1 9

1 1

1 1 1

5 6

7

1

1

1


¹Ñ º ¨Ó¹Ç¹¨Ò¡ÀÒ¾

นับจ�ำนวนลูกบอลทีก่ ำ� หนดให้ แล้วเขียนตัวเลข บอกจ�ำนวนลงในช่องว่างให้ถกู ต้อง

มี

ทั้งหมด

ลูก 7


¹Ñ º ¨Ó¹Ç¹¨Ò¡ÀÒ¾

นับจ�ำนวนแมวที่ก�ำหนดให้ แล้วเขียนตัวเลข บอกจ�ำนวนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

มี 8

ทั้งหมด

ตัว


ฝึกเขียนตัวเลข ด้วยการลากเส้นตามรอยประที่ ก�ำหนดให้

Two ทู สอง 9


¹Ñ º ¨Ó¹Ç¹¨Ò¡ÀÒ¾

ลากเส้นต่อจุดตามตัวเลข 1-2 แล้วระบายสี ให้สวยงาม ¨Ñ º ¤Ù ‹ À Ò¾¡Ñ º µÑ Ç àÅ¢

1

2

10


1

2

ระบายสีตามตัวเลขทีอ่ ยู่ในภาพโดยใช้สที กี่ ำ� หนดให้

1

1

¹Ñ º ¨Ó¹Ç¹¨Ò¡ÀÒ¾

1

2 3

3 ¨Ñ º ¤Ù ‹ À Ò¾¡Ñ º µÑ Ç àÅ¢

3

2

3 3

3 3

3 2

1

3

1

1 1

1 2

1 1

3 3

1 3

2

1

3

2 3

3 11


¹Ñ º ¨Ó¹Ç¹¨Ò¡ÀÒ¾

โยงเส้นจับคู่ภาพกับตัวเลขให้ถูกต้อง ¨Ñ º ¤Ù ‹ À Ò¾¡Ñ º µÑ Ç àÅ¢

2

1

12


ฝึกเขียนตัวเลข ด้วยการลากเส้นตามรอยประที่ ก�ำหนดให้

Three ธรี สาม 13


¨Ñ º ¤Ù ‹ À Ò¾¡Ñ º µÑ Ç àÅ¢

1

2

·Ñ駪ش

3 àÅ‹Á

เด็ก ªØ´ÊÌҧÅÙ¡©ÅÒ´ à¡‹§ ´Õ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹

123 ¢Í§Ë¹Ù

1

294877

735182

ราคา 59 บาท

¹Ñ º ¨Ó¹Ç¹¨Ò¡ÀÒ¾

14

3 14

16

14

14 14

7

14

! Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²Ø´ ¹ ´ŒÒ¹ÊµÔ»˜ÞÞҢͧàÒ¡Òà ´

10

14

ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºËÅÑ¡

5

14 6

14

¾ÔàÈÉÊ

17

1

8

14

1

1

14

2 14

¢Í§

15

14

ªØ´ ÊÌҧÅÙ¡©ÅÒ´ à¡‹§ ´Õ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹

6 ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃäã¹àÅ‹Á

3

ࡧ‹ ´Õ á ÅÐÁÕ ¤ÇÒÁ梯 ¡Í‹ ¹ Ç Ñ Â à ÃÂÕ ¹

14

ã¹àÅ‹Á

9 14

11 12

àÃÔèÁµŒ¹àÃÕ¹ÃÙŒµÑÇàÅ¢áÅСÒùѺàŢ͋ҧʹءʹҹ ¾ÃŒÍÁ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒö´ŒÒ¹¤³ÔµÈÒʵÏ·ÕèÁÑ蹤§á¢ç§áçãËŒÅÙ¡ÃÑ¡ • ½ƒ¡Í‹Ò¹áÅз‹Í§¨Ó 1-20 • ½ƒ¡¤Ñ´µÒÁÃÍÂàÊŒ¹»ÃÐ • ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃ䏾Ѳ¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒöẺºÙóҡÒÃ

ç¡

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»°ÁÊÇÙµÑÂÃ

าท บ 9 5

ราคา

¡‹Í¹¡ÅѺºŒÒ¹Çѹ¹Õé Í‹ÒÅ×ÁàÅ×͡˹ѧÊ×Í´ÕáÅÐÊÌҧÊÃä ä»Áͺ໚¹¢Í§¢ÇÑÞãËŒÅÙ¡ÃÑ¡

1

Ë ¹ Ù 23

ª´Ø ÊÌҧÅÙ¡© Å Ò ´

Áͺ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ·Õè·Ã§¤Ø³¤‹Ò ¶Ù¡àÇÅÒáÅÐàËÁÒÐÊÁ ¡ÒÃàÅ×͡˹ѧÊ×Í·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñºª‹Ç§ÇÑ¢ͧÅÙ¡¤×Í˹Ö觢ͧ¢ÇÑÞ·Õè·Ã§¤Ø³¤‹Ò «Öè§áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹ áÅФÇÒÁ»ÃÒö¹ÒÊÔ觷Õè´Õ·ÕèÊØ´ãËŒ¡ÑºÅÙ¡ â´Â˹ѧÊ×Í´ÕáÅÐÊÌҧÊÃäàËÁÒСѺÇÑÂáË‹§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§ÅÙ¡¹Ñé¹ ¤×͵ÑǪ‹ÇÂÊÓ¤ÑÞ㹡ÒÃàÊÃÔÁÊÌҧ¾×é¹°Ò¹·Õè´Õ㹡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒã¹ÃдѺ·ÕèÊÙ§¢Öé¹ ÃÇÁ¶Ö§à»š¹µÑǪ‹ÇÂÊÓ¤ÑÞ㹡ÒþѲ¹ÒÊÁͧª‹Ç§¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹ 1 ãËŒà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Öé¹Í‹ҧàµçÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ «Ö觨Ð໚¹ÃÒ¡°Ò¹·ÕèÊÓ¤ÑÞÂÔè§ã¹ 2 ¡ÒôÓçªÕÇԵ͋ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÀÒÂÀҤ˹ŒÒ

¡ÃдÒÉË¹Ò äÁ‹ºÒ´Á×Í ÅºÃÍ´ԹÊÍÍÍ¡§‹Ò à¢Õ¹«éÓãËÁ‹ä´Œ

123 ของหนู  

เริ่มต้นเรียนรู้ตัวเลขและการนับเลขอย่างสนุกสนาน พร้อมพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่มั่นคงแข็งแรงให้ลูกรัก • ฝึกอ่านและท่องจำ 1-20 • ฝึกคั...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you