Page 1

กขค

¡ÃдÒÉË¹Ò äÁ‹ºÒ´Á×Í ÅºÃÍ´ԹÊÍÍÍ¡§‹Ò à¢Õ¹«éÓãËÁ‹ä´Œ

¡ÒÃàÅ×͡˹ѧÊ×Í·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñºª‹Ç§ÇÑ¢ͧÅÙ¡¤×Í˹Ö觢ͧ¢ÇÑÞ·Õè·Ã§¤Ø³¤‹Ò «Öè§áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹ áÅФÇÒÁ»ÃÒö¹ÒÊÔ觷Õè´Õ·ÕèÊØ´ãËŒ¡ÑºÅÙ¡ â´Â˹ѧÊ×Í´ÕáÅÐÊÌҧÊÃäàËÁÒСѺÇÑÂáË‹§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§ÅÙ¡¹Ñé¹ ¤×͵ÑǪ‹ÇÂÊÓ¤ÑÞ㹡ÒÃàÊÃÔÁÊÌҧ¾×é¹°Ò¹·Õè´Õ㹡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒã¹ÃдѺ·ÕèÊÙ§¢Öé¹ ÃÇÁ¶Ö§à»š¹µÑǪ‹ÇÂÊÓ¤ÑÞ㹡ÒþѲ¹ÒÊÁͧª‹Ç§¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹ ãËŒà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Öé¹Í‹ҧàµçÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ «Ö觨Ð໚¹ÃÒ¡°Ò¹·ÕèÊÓ¤ÑÞÂÔè§ã¹ ¡ÒôÓçªÕÇԵ͋ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÀÒÂÀҤ˹ŒÒ

ªØ´ ÊÌҧÅÙ¡©ÅÒ´ à¡‹§ ´Õ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹

·Ñ駪ش

3 àÅ‹Á

เด็ก

1

294877

7351 68

ห ห

¢Í§

˹Ù

¾ÔàÈÉÊ

ห ฬ ฬ ฬ ฬ ห ห ห ฬ ฬ ห ห ห ห ห ฬ ห ห ห ฬ ห หฬ ห ฬ ห ฬ

ªØ´ÊÌҧÅÙ¡©ÅÒ´ à¡‹§ ´Õ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹

¡¢¤ ¢Í§Ë¹Ù

ราคา 59 บาท

àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

¡‹Í¹¡ÅѺºŒÒ¹Çѹ¹Õé Í‹ÒÅ×ÁàÅ×͡˹ѧÊ×Í´ÕáÅÐÊÌҧÊÃä ä»Áͺ໚¹¢Í§¢ÇÑÞãËŒÅÙ¡ÃÑ¡

6 ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃäã¹àÅ‹Á

ม ล

ࡧ‹ ´Õ á ÅÐÁÕ ¤ÇÒÁ梯 ¡Í‹ ¹ Ç Ñ Â à ÃÂÕ ¹

àÃÔèÁµŒ¹àÃÕ¹ÃÙŒ¾ÂÑÞª¹Ðä·ÂÍ‹ҧʹءʹҹ ¾ÃŒÍÁÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹ÇÔªÒÀÒÉÒä·Â·ÕèÁÑ蹤§á¢ç§áçãËŒÅÙ¡ÃÑ¡

• ½ƒ¡Í‹Ò¹áÅз‹Í§¨Ó ¡-Î • ½ƒ¡¤Ñ´µÒÁÃÍÂàÊŒ¹»ÃÐ • ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃ䏾Ѳ¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒöẺºÙóҡÒÃ

! Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²Ø´ ¹ ´ŒÒ¹ÊµÔ»˜ÞÞҢͧàÒ¡Òà ´ ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºËÅÑ¡

ç¡

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»°ÁÊÇÙµÑÂà ã¹àÅ‹Á

าท บ 9 5

ราคา

ª´Ø ÊÌҧÅÙ¡© Å Ò ´

Áͺ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ·Õè·Ã§¤Ø³¤‹Ò ¶Ù¡àÇÅÒáÅÐàËÁÒÐÊÁ


àÃÕ¹Ãٌ͋ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒö´ŒÒ¹ÊµÔ»˜ÞÞÒ Í‹ҧàµçÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ 6 ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃä ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒöẺºÙóҡÒÃãËŒà´ç¡


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน ชนาภัทร พรายมี ออกแบบปก ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ออกแบบรูปเล่ม ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ ภาพประกอบ เกรียงไกร ท้วมมัย พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี, ชุติมา สาตร์ร้าย ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ชนาภัทร พรายมี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�ำ้ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


เด็กปฐมวัยถือเป็นช่วงอายุที่สมองมีการเติบโตมากกว่าช่วงอื่นๆ หากคุณพ่อ คุณแม่ ผูป้ กครอง และคุณครูสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมทีด่ ีและเหมาะสมให้กับเด็กได้ จะท�ำให้สมองของเด็กเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ความสมบูรณ์ของสมองในช่วงวัย ดังกล่าวนีจ้ งึ เป็นรากฐานทีส่ Óคัญยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้เด็กพัฒนาความสามารถด้านสติปญ ั ญา ต่อไปได้อย่างดีและเต็มศักยภาพ การฝึกฝนทักษะการเรียนรูท้ สี่ อดคล้องกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยนัน้ สามารถท�ำได้ดว้ ยการใช้หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ ซึง่ ได้ออกแบบมาส�ำหรับให้เด็กได้ฝกึ ฝน เพือ่ เสริมการเรียนรู้ พร้อมมุง่ พัฒนาทักษะของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ »Ù¾¹é× °Ò¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙÇŒ ªÔ ÒÀÒÉÒä·Â ª‹ÇÂãËŒà´ç¡ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ¤Œ ÇÒÁࢌÒ㨠½ƒ¡Í‹Ò¹ à¢Õ¹¾ÂÑÞª¹Ðä·Â 䴌͋ҧ¤Å‹Í§á¤Å‹ÇáÅÐᵡ©Ò¹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹‹Òʹ㨠ËÅÒ¡ËÅÒÂÃٻẺ ·ŒÒ·Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒöáÅд֧´Ù´¤ÇÒÁʹ㨠·Ñ§é ã¹Ê‹Ç¹ ÃÙ»àÅ‹ÁáÅÐà¹×Íé ËÒÊÒÃзÕÍè ÂÙã‹ ¹Ë¹Ñ§Ê×Í à»š¹¡ÒÃàÊÃÔÁáç¾Åѧ㹡Ò÷ÓẺ½ƒ¡ËÑ´µ‹Íä» ÁըشÁØ‹§ËÁÒÂà¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒôŒÒ¹µ‹Ò§æ Í‹ҧ¤Ãº¶ŒÇ¹ ËÒ¡à´ç¡½ƒ¡¤Ñ´áÅÐ ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁã¹àÅ‹Á໚¹»ÃШÓÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ¨Ðä´ŒÃѺ¡ÒþѲ¹ÒÍ‹ҧÃͺ´ŒÒ¹ ÊÒÁÒöàª×èÍÁ⧡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒã¹áµ‹ÅСԨ¡ÃÃÁã¹Ë¹Ñ§Ê×Íä»ÊÙ‹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ·Õè¡ÇŒÒ§ä¡ÅÍÍ¡ä» ·ÓãËŒà´ç¡à¡Ô´¤ÇÒÁ¤Ô´ÃǺÂÍ´ «Öè§ÊÒÁÒö¹Ó ¤ÇÒÁÃÙŒ´Ñ§¡Å‹ÒǹÕéä»»ÃÐÂØ¡µãªŒã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ䴌


àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

ÅÒ¡àÊŒ¹µÒÁÃÍ»ÃÐ

ï ½ƒ¡¡Ò÷ӧҹ»ÃÐÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§Á×͡ѺµÒ ï ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉСÒÃ㪌¡ÅŒÒÁà¹×éÍÁÑ´àÅç¡áÅÐÁÑ´ãËދ䴌͋ҧ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç

¨Ñº¤Ù‹ÀÒ¾¡Ñº¤Ó àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

ï àª×èÍÁ⧤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§¤¹ ÊѵǏ ÊÔ觢ͧ µÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´ãˌ䴌 ï ºÍ¡ÅѡɳÐ੾ÒÐ ÅÑ¡¹¤ÓɳÐà´‹¹¢Í§ÊÔ觵‹Ò§æ 䴌͋ҧ¶Ù¡µŒÍ§ àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚

¾ÂÑÞª¹Ð«‹Í¹ËÒ

ï ½ƒ¡ÊÁÒ¸ÔãˌṋÇṋà¾×è;ԨÒóÒÊÔ觵‹Ò§æ 䴌͋ҧÅÐàÍÕ´¶Õ趌ǹ ï ½ƒ¡½¹·Ñ¡ÉдŒÒ¹¡ÒÃÊѧࡵáÅШ´¨Ó

àµÔÁ¾ÂÑÞª¹Ð໚¹¤Ó

àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

ï Ê‹§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉСÒäԴÇÔà¤ÃÒÐˏ «Ö§è ໚¹·Ñ¡ÉÐ¾×¹é °Ò¹ã¹¡ÒáÃеعŒ ¾Ñ²¹Ò¡Ò÷ҧÊÁͧ ï àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÊÓËÃѺ¡Òõ‹ÍÂÍ´¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ·Ò§ÀÒÉÒã¹ÃдѺ·ÕèÊÙ§¢Öé¹µ‹Íä»

ÅÒ¡àÊŒ¹ËÒ·Ò§ÍÍ¡

ï àÃÕ¹ÃÙŒ·ÔÈ·Ò§áÅÐÊÒÁÒöÅÒ¡àÊŒ¹à¤Å×è͹äËÇ仵ÒÁ·Ôȷҧ䴌Í‹ҧáÁ‹¹ÂÓ ïàµÔÁ½ƒ¾Âѡ޷Ѫ¹Ð໚ ¡ÉСÒÃá¡Œ 䢻˜ÞËÒãËŒ¼Ò‹ ¹¾Œ¹ä»ä´Œ ÊÒÁÒö½†Ò¿˜¹áÅÐàÍÒª¹ÐÍØ»ÊÃä䴌´ÇŒ ÂʵԻޘ ÞÒ ¹ ¤Ó

ÃкÒÂÊÕáʹʹء

ï Ê‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¡ÒôŒÒ¹ÍÒÃÁ³áÅШԵ㨠ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´͋͹áÅÐã¨àÂç¹ ï àÊÃÔÁÊÌҧ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃäà¾×èÍãËŒÊÒÁÒö¹Ó仵‹ÍÂÍ´ ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒµ‹Ò§æ ä´Œ


àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

ฝึกเขียนพยัญชนะภาษาไทย ด้วยการลากเส้นตาม รอยประที่กำ� หนดให้

ก ไก่

ข ไข่ 5


โยงเส้นจับคู่ภาพกับค�ำที่กำ� หนดให้ àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

ข้าวโพด แก้ว ไขควง แกะ 6


àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

หาพยัญชนะที่ซ่อนอยู่ในภาพ แล้วเติมตัวเลขบอก จ�ำนวนลงในช่องว่าง จากนั้นระบายสีให้สวยงาม

ข ก

ข ก

ข ก

มี ก ทั้งหมด

ตัว

ข มี ข ทั้งหมด

ก ข

ข ก ตัว 7


àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

เติมพยัญชนะลงในช่องว่างให้เป็นค�ำที่สอดคล้อง กับภาพ 

วาน

น อนไม้ บ 

8


àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

ฝึกเขียนพยัญชนะภาษาไทย ด้วยการลากเส้นตาม รอยประที่กำ� หนดให้

ฃ ขวด

ค ควาย 9


โยงเส้นจับคู่ภาพกับค�ำที่กำ� หนดให้ àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

ค้อน แครอต ขวดยา ขวดนม 10


ระบายสีตามพยัญชนะทีอ่ ยู่ในภาพโดยใช้สที กี่ ำ� หนดให้

ค ค

ฃ กขก

ค ค

ก ฃ

ค ค

ค ค

ฃ ค ค ฃ

ฃ ค 11


àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

เติมพยัญชนะลงในช่องว่างให้เป็นค�ำที่สอดคล้อง กับภาพ 

ีม

รก เ ้ก ิ ้ว

12


àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

ฝึกเขียนพยัญชนะภาษาไทย ด้วยการลากเส้นตาม รอยประที่กำ� หนดให้

ฅ คน

ฆ ระฆัง 13


กขค

¡ÃдÒÉË¹Ò äÁ‹ºÒ´Á×Í ÅºÃÍ´ԹÊÍÍÍ¡§‹Ò à¢Õ¹«éÓãËÁ‹ä´Œ

¡ÒÃàÅ×͡˹ѧÊ×Í·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñºª‹Ç§ÇÑ¢ͧÅÙ¡¤×Í˹Ö觢ͧ¢ÇÑÞ·Õè·Ã§¤Ø³¤‹Ò «Öè§áÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹ áÅФÇÒÁ»ÃÒö¹ÒÊÔ觷Õè´Õ·ÕèÊØ´ãËŒ¡ÑºÅÙ¡ â´Â˹ѧÊ×Í´ÕáÅÐÊÌҧÊÃäàËÁÒСѺÇÑÂáË‹§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§ÅÙ¡¹Ñé¹ ¤×͵ÑǪ‹ÇÂÊÓ¤ÑÞ㹡ÒÃàÊÃÔÁÊÌҧ¾×é¹°Ò¹·Õè´Õ㹡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒã¹ÃдѺ·ÕèÊÙ§¢Öé¹ ÃÇÁ¶Ö§à»š¹µÑǪ‹ÇÂÊÓ¤ÑÞ㹡ÒþѲ¹ÒÊÁͧª‹Ç§¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹ ãËŒà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Öé¹Í‹ҧàµçÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ «Ö觨Ð໚¹ÃÒ¡°Ò¹·ÕèÊÓ¤ÑÞÂÔè§ã¹ ¡ÒôÓçªÕÇԵ͋ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹ÀÒÂÀҤ˹ŒÒ

ªØ´ ÊÌҧÅÙ¡©ÅÒ´ à¡‹§ ´Õ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹

·Ñ駪ش

3 àÅ‹Á

เด็ก

1

294877

7351 68

ห ห

¢Í§

˹Ù

¾ÔàÈÉÊ

ห ฬ ฬ ฬ ฬ ห ห ห ฬ ฬ ห ห ห ห ห ฬ ห ห ห ฬ ห หฬ ห ฬ ห ฬ

ªØ´ÊÌҧÅÙ¡©ÅÒ´ à¡‹§ ´Õ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹

¡¢¤ ¢Í§Ë¹Ù

ราคา 59 บาท

àµÔ Á ¾ÂÑ Þ ª¹Ð໚ ¹ ¤Ó

¡‹Í¹¡ÅѺºŒÒ¹Çѹ¹Õé Í‹ÒÅ×ÁàÅ×͡˹ѧÊ×Í´ÕáÅÐÊÌҧÊÃä ä»Áͺ໚¹¢Í§¢ÇÑÞãËŒÅÙ¡ÃÑ¡

6 ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃäã¹àÅ‹Á

ม ล

ࡧ‹ ´Õ á ÅÐÁÕ ¤ÇÒÁ梯 ¡Í‹ ¹ Ç Ñ Â à ÃÂÕ ¹

àÃÔèÁµŒ¹àÃÕ¹ÃÙŒ¾ÂÑÞª¹Ðä·ÂÍ‹ҧʹءʹҹ ¾ÃŒÍÁÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹ÇÔªÒÀÒÉÒä·Â·ÕèÁÑ蹤§á¢ç§áçãËŒÅÙ¡ÃÑ¡

• ½ƒ¡Í‹Ò¹áÅз‹Í§¨Ó ¡-Î • ½ƒ¡¤Ñ´µÒÁÃÍÂàÊŒ¹»ÃÐ • ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÌҧÊÃ䏾Ѳ¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁÒöẺºÙóҡÒÃ

! Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¾Ñ²Ø´ ¹ ´ŒÒ¹ÊµÔ»˜ÞÞҢͧàÒ¡Òà ´ ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºËÅÑ¡

ç¡

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»°ÁÊÇÙµÑÂà ã¹àÅ‹Á

าท บ 9 5

ราคา

ª´Ø ÊÌҧÅÙ¡© Å Ò ´

Áͺ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ·Õè·Ã§¤Ø³¤‹Ò ¶Ù¡àÇÅÒáÅÐàËÁÒÐÊÁ

กขค ของหนู  
กขค ของหนู  

ชุด สร้างลูกฉลาด เก่ง ดี และมีความสุข ก่อนวัยเรียน พิเศษสุด! แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในเล่ม...

Advertisement