Page 1

3

¢¤ BC

àÃÕ Â ¹ ¹ Â Õ ¢ à Ò¹ A 12 C B ¤ ¢

ÃÇÁ·Ñ¡Éо×é¹°Ò¹·Ñé§Í‹Ò¹áÅÐà¢Õ¹·Õèà´ç¡¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹µŒÍ§àÃÕ¹ÃÙŒ

ã¹ÃٻẺ 5 in 1

Í‹Ò¹ à¢Õ¹ àÃÕ¹ ¡¢¤ ABC 123

1

2 9 4 8 7 7

7 3 5 0 4 5

ราคา 75 บาท

เด็ก

213/3 «Í¾Ѳ¹Ò¡Òà 1 (ÊҸػÃдÔÉ° 34 á¡ 6) á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁѵÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

www.MISbook.com

Í‹Ò¹ à¢Õ¹ àÃÕ¹ ¡¢¤ ABC 123

´ ¡-Π䴌͋ҧ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç • ½ƒàÃÕ¡ÂÍ‹¹ÃÙÒ¹áÅÐ¤Ñ ´áÅз‹Í§¨Ó䴌͋ҧáÁ‹¹ÂÓ • ËÑ´¹ÑºµÑŒ A-ZÇàÅ¢¾ÃŒ1-10ÍÁ½ƒ·Ñ¡é§¤ÑàÅ¢ÍÒÃºÔ • ÊС´¤ÓÈѾ·ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ½ƒ¡Í‹¡ÒáÅÐàÅ¢ä·Â ·‹Í§¨Óä´Œ¢Öé¹ã¨ • àÊÃÔÁ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅнƒ¡¡ÅŒÒÁà¹×éÍÁ׹ͽƒ´ŒÇ¡ÂÀÒ¾ÃкÒÂÊÕ •

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

Í¡‹

2+

3

• ¡ÃдÒÉË¹Ò ¤Ø³ÀÒ¾ äÁ‹ÂѺ äÁ‹º ´Õ Ò ´ Á Í × • źÃÍ´ԹÊÍÍÍ¡§‹Ò à¢Õ¹«íœÒ ãË

Á†ä´‡

5 1 in

ÃÇÁ·Ñ¡Éо×é¹°Ò¹·Ñé§Í‹Ò¹áÅÐà¢Õ¹·Õèà´ç¡¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹µŒÍ§àÃÕ¹ÃÙŒ ã¹ÃٻẺ ¡-Î, A-Z, µÑÇàÅ¢ 1-10, ¤ÓÈѾ·Íѧ¡ÄÉ-ä·Â áÅÐÃкÒÂÊÕÃÙ»ÀÒ¾

¾ÔàÈÉ! àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙÍŒ Òà«Õ¹ÊÓËÃѺà´ç¡¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹ã¹àÅ‹Á!

Â

บาท า 75

ร าค

Í¡‹

àÃÕ Â ¹ Â Õ ¢ à Ò¹ A 12¹

Â ä· Ò É Ò À § ‹ ¡ à Œ ãË Â Í Œ ¹ Ù ¹ Ë ¡ ƒ ½ º Ñ Ã Ë Ó Ë¹Ñ§Ê×ÍÊ  à µ Ê Ò È µ Ô ³ ¤ Ð Å á É Ä ¡ § Ñ Í Ò ÀÒÉ


Í¡‹

àÃÕ Â ¹ Â Õ ¢ à Ò¹ A 12¹

¢¤ BC

3

แนะวิธีฝึกเด็กก่อนวัยเรียนให้จับดินสอถูกต้อง 1. ให้เด็กถือดินสอด้วยนิ้วหัวแม่มือ นิ้วกลาง และนิ้วชี้ โดยให้

ดินสออยู่บนข้อนิ้วกลาง ส่วนนิ้วโป้งและนิ้วช‚œใช้จับและบังคับดินสอ

2. ในช่วงแรกผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ควร ช่วยเด็กจับประคองดินสอ โดยจับมือเด็กอย่าง เบามือ แล้วค่อยๆ พามือน้อยๆ ของเด็กลากเส้น ไปตามรอยประที่ให้ไว้

3. ควรใช้วิธีโอบกอดจากด้านหลังของเด็ก ซึ่งนอกจากจะท�ำให้ เด็กรู้สึกอบอุ่นแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีให้เด็ก ในวัยที่ก�ำลังเรียนรู้และจดจ�ำด้วย

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ

บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน ชนาภัทร พรายมี ศิลปกรรม ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ภาพประกอบ เกรียงไกร นิลสอน พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ชนาภัทร พรายมี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


ä·Âôô µÑÇ

Ð ¹ ª Þ Ñ ¾Â ไก

ไข

ขวด

คน

ระฆัง

ฉิ่ง

ชาง

โซ

หญิง

ชฎา

ปฏัก

ฐาน

มณโฑ

ผูเฒา

เณร

เด็ก

งู

ควาย

จาน

เฌอ


เตา

ถุง

หนู

ฝา

ทหาร

ธง

ใบไม

ปลา

ผึ้ง

พาน

ฟน

สำเภา

ลิง

มา

ยักษ

แหวน

ศาลา

ฤ ๅษี

เสือ

หีบ

จุฬา

อาง

นกฮูก

เรือ


ѵÇÀÍÑ¡ÒÉÉÒà Íѧ¡ÄÉ

26 楀

เอ

บี

ซี

ดี

อี

เอฟ

จี

เอช

ไอ

เจ

เค

แอล


เอ็ม

เอ็น

โอ

พี

คิว

อาร

เอส

ที

ยู

วี

ดับเบิลยู

เอกซ

วาย

แซด


ก ไก่

10

หัดคัด ก-ฮ


ข ไข่

หัดคัด ก-ฮ

11


ฃ ขวด

12

หัดคัด ก-ฮ


ค ควาย

หัดคัด ก-ฮ

13


ฅ คน

14

หัดคัด ก-ฮ


ฆ ระฆัง

หัดคัด ก-ฮ

15


หัดคัด A-Z มาเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก 26 ตัวกันเถอะ!


เอ

Ant แอนท์ มด

หัดคัด A-Z

55


บี

Bird เบิร์ด นก

56

หัดคัด A-Z


ซี

Cat แคท แมว

หัดคัด A-Z

57


ดี

Dog ด็อก สุนัข

58

หัดคัด A-Z


หัดคัด 1-10 มาเรียนรู้เลขอารบิก และเลขไทยกันเถอะ! เริ่มนับเลขกันได้เลย


÷

ñ

4 8

6

3

÷ ó

õ

74

28 öò

ò

7

1

ö

ó

82

หัดคัด 1-10

17 5

One วัน หนึ่ง ù 9 ø

ò

9

ù


÷ ó

74

ñ

6

ó

õ

3

7

28 öò

17 51

ö

2

ó

Two ทู สอง

9

ò

ø

9

ö 1 5

ù

หัดคัด 1-10

ù

83


÷

ñ

4 8

6

3

÷ ó

õ

74

28 öò

ò

7

1

ö

ó

84

หัดคัด 1-10

17 5

Three ธรี สาม ù 9 ø

ò

9

ù


÷ ó

74

ñ

6

ó

õ

3

7

28 öò

17 51

ö

2

ó

Four โฟว์ สี่

9

ò

ø

9

ö 1 5

ù

หัดคัด 1-10

ù

85


÷

ñ

4 8

6

÷ ó

õ

3

74

28 öò

ò

7

1

ö

ó

86

หัดคัด 1-10

Five ไฟฟ์ ห้า

9

ò

ø

9

17 5

ù

ù


มาระบายสีกันเถอะ

Sun

ซัน พระอาทิตย์

Butterfly

บัทเทอร์ฟลาย ผีเสื้อ

Bee บี ผึ้ง


มาระบายสีกันเถอะ

Rabbit

แรบบิท กระต่าย

Turtle

เทอเทิล เต่า


มาระบายสีกันเถอะ

Lion

ไลเอิน สิงโต

Mouse เมาส์ หนู


มาระบายสีกันเถอะ

Giraffe จีราฟ ยีราฟ

Monkey มังคี ลิง


มาระบายสีกันเถอะ Jellyfish

เจลลิฟิช แมงกระพรุน

Diver

ไดเวอร์

นักด�ำน�้ำ

Sea horse ซีฮอร์ส ม้าน�้ำ

Fish

ฟิช ปลา

Crab แครบ ปู


3

¢¤ BC

àÃÕ Â ¹ ¹ Â Õ ¢ à Ò¹ A 12 C B ¤ ¢

ÃÇÁ·Ñ¡Éо×é¹°Ò¹·Ñé§Í‹Ò¹áÅÐà¢Õ¹·Õèà´ç¡¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹µŒÍ§àÃÕ¹ÃÙŒ

ã¹ÃٻẺ 5 in 1

Í‹Ò¹ à¢Õ¹ àÃÕ¹ ¡¢¤ ABC 123

1

2 9 4 8 7 7

7 3 5 0 4 5

ราคา 75 บาท

เด็ก

213/3 «Í¾Ѳ¹Ò¡Òà 1 (ÊҸػÃдÔÉ° 34 á¡ 6) á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁѵÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

www.MISbook.com

Í‹Ò¹ à¢Õ¹ àÃÕ¹ ¡¢¤ ABC 123

´ ¡-Π䴌͋ҧ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç • ½ƒàÃÕ¡ÂÍ‹¹ÃÙÒ¹áÅÐ¤Ñ ´áÅз‹Í§¨Ó䴌͋ҧáÁ‹¹ÂÓ • ËÑ´¹ÑºµÑŒ A-ZÇàÅ¢¾ÃŒ1-10ÍÁ½ƒ·Ñ¡é§¤ÑàÅ¢ÍÒÃºÔ • ÊС´¤ÓÈѾ·ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ½ƒ¡Í‹¡ÒáÅÐàÅ¢ä·Â ·‹Í§¨Óä´Œ¢Öé¹ã¨ • àÊÃÔÁ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅнƒ¡¡ÅŒÒÁà¹×éÍÁ׹ͽƒ´ŒÇ¡ÂÀÒ¾ÃкÒÂÊÕ •

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

Í¡‹

2+

3

• ¡ÃдÒÉË¹Ò ¤Ø³ÀÒ¾ äÁ‹ÂѺ äÁ‹º ´Õ Ò ´ Á Í × • źÃÍ´ԹÊÍÍÍ¡§‹Ò à¢Õ¹«íœÒ ãË

Á†ä´‡

5 1 in

ÃÇÁ·Ñ¡Éо×é¹°Ò¹·Ñé§Í‹Ò¹áÅÐà¢Õ¹·Õèà´ç¡¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹µŒÍ§àÃÕ¹ÃÙŒ ã¹ÃٻẺ ¡-Î, A-Z, µÑÇàÅ¢ 1-10, ¤ÓÈѾ·Íѧ¡ÄÉ-ä·Â áÅÐÃкÒÂÊÕÃÙ»ÀÒ¾

¾ÔàÈÉ! àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙÍŒ Òà«Õ¹ÊÓËÃѺà´ç¡¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹ã¹àÅ‹Á!

Â

บาท า 75

ร าค

Í¡‹

àÃÕ Â ¹ Â Õ ¢ à Ò¹ A 12¹

Â ä· Ò É Ò À § ‹ ¡ à Œ ãË Â Í Œ ¹ Ù ¹ Ë ¡ ƒ ½ º Ñ Ã Ë Ó Ë¹Ñ§Ê×ÍÊ  à µ Ê Ò È µ Ô ³ ¤ Ð Å á É Ä ¡ § Ñ Í Ò ÀÒÉ

อ่าน เขียน เรียน กขค ABC 123  

หนังสือสำหรับฝึกหนูน้อยให้เก่งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ กระดาษหนา คุณภาพดี ไม่ยับ ไม่บาดมือ ลบรอยดินสอออกง่ายเขียนซ้ำใหม่ได้ รวม...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you