Page 1

¡

Ò É À Ò ´ ä Ò · Å Â © µ Ð § Ñ é Å á á µ § ‹ Ç ‹ Â Ñ ¡ à à à ¡ Ù ÁÔè µ¹Œ Å ¹ ˜»œ

ÁÒÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒöã¹

การคิด (Thinking Skills)

Ê͹ÅÙ¡

ãËŒÅÙ¡ÃÑ¡¡Ñ¹à¶ÍÐ

à´ç¡ÇÑÂ͹غÒÅ໚¹ÇÑ·ÕèÊÁͧÊÒÁÒö¾Ñ²¹ÒáÅÐà¨ÃÔÞàµÔºâµä´ŒÍ‹ҧàµçÁ·Õè ¨Ö§¨Ó໚¹Í‹ҧÂÔè§ÊÓËÃѺ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Ò·Ñ¡ÉСÒäԴãËŒ¡Ñºà´ç¡ã¹ÇѹÕé à¾ÃÒзѡÉСÒäԴ໚¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¡ÒþѲ¹Ò·Ñ¡ÉдŒÒ¹Í×è¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒà´ç¡¤Ô´¹Ñ鹨Ð໚¹¡ÒáÃе،¹¡Ãкǹ¡ÒäԴÇÔà¤ÃÒÐˏ¢Í§ÊÁͧãËŒàÃÔèÁ·Ó§Ò¹ à¾×èÍãËŒÊÒÁÒöËÒà˵ؼÅÁҵͺʹͧ¤ÇÒÁʧÊÑ¢ͧµ¹àͧ áÅÐËÒ¡ä´ŒÃѺ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÍ‹ҧÊÁèÓàÊÁͨзÓãËŒÊÁͧ䴌·Ó§Ò¹Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧ «Ö觶×Í໚¹ÍÒËÒÃÊÁͧªÑé¹àÅÔÈÊÓËÃѺà´ç¡ Ê‹§¼ÅãËŒÊÁͧàµÔºâµÍ‹ҧàµçÁ·Õè ÁÕ¡Ãкǹ¡ÒäԴÇÔà¤ÃÒÐˏÍ‹ҧÃÇ´àÃçÇáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ «Ö觨зÓãËŒà´ç¡ÊÒÁÒöàÃÕ¹ÃÙŒâÅ¡¡ÇŒÒ§áÅÐÊÔ觵‹Ò§æ ÃͺµÑÇ䴌͋ҧÊÁÇÑ ʋ§¼ÅãËŒ¡ÅÒÂ໚¹à´ç¡à¡‹§áÅЩÅÒ´¹Ñè¹àͧ

ࡆ§

µÑÇÍÑ¡ÉéºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

䡆

ÑÇÂ͹غÒÅ

หนังสือเลมนี้คือบันไดกาวแรกในการปลุกพลังการคิด และทักษะการแกปญหาใหกับลูก

´Ñ§¹Ñ鹤س¾‹Í¤Ø³áÁ‹¼ÙŒ«Öè§à»ÃÕºàÊÁ×͹°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊÓ¤ÑÞÂÔè§ÊÓËÃѺÅÙ¡ ¤ÇÃËÇÁàÃÕ¹ÃÙŒ 仾ÌÍÁæ ¡ÑºÅÙ¡ â´ÂÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ·Õ赌ͧ¤Ó¹Ö§¶Ö§¤×Í Í‹һ´¡Ñ鹤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§ÅÙ¡ ¤ÇÃãËŒÅÙ¡ä´ŒáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹Í‹ҧàµçÁ·Õè ÃÇÁ¶Ö§¡Å‹ÒǪ×蹪ÁÅÙ¡à¾×èÍàÊÃÔÁÊÌҧ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ ᵋËÒ¡ÅÙ¡·Ó¼Ô´¡ç¤ÇÃãËŒ¡ÓÅѧ㨾ÌÍÁ͸ԺÒÂãËŒÅ١ࢌÒ㨴ŒÇ¹éÓàÊÕ§·Õè͋͹â¹

“ขอใหทุกครอบครัวมีความสุขและสนุกกับการคิด” Ê͹ÅÙ¡à¡‹§ ¡ ä¡‹ ÇÑÂ͹غÒÅ

1

2 9 4 8 7 7

7 3 4 9 0 1

ÃÒ¤Ò 59 ºÒ·

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

213/3 «Í¾Ѳ¹Ò¡Òà 1 (ÊҸػÃдÔÉ° 34 á¡ 6) á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁѵÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

www.MISbook.com เด็ก

Ê͹ÅÙ¡ãËŒÃÙŒ¨Ñ¡¾ÂÑÞª¹Ðä·Â ¡-Î ¾ÃŒÍÁ½ƒ¡¤Ñ´µÒÁÃÍ»ÃÐ à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¤Å‹Í§á¤Å‹ÇáÅÐáÁ‹¹ÂÓ Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¾ÂÑÞª¹Ðä·ÂᵋÅеÑÇ à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒäԴ (Thinking Skills)


การเริ่ มต้นฝึกฝน สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ ให้เด็กเรี ยนร้พู ยัญชนะ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ไทยใน ว ย ั ก อ ่ น เข า ้ อ นบุ าลนนั้ จำ� เปน็ อยา่ ง ห้ามน�ำส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ยงิ่ ทคี่ ณ ุ พอ่ ค ุณแม่หรื อผู้ปกครองจ ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร ะต้องทำ� ให้เด็กร้สู ึกปร ะทับใจ และมีความสุขในการเร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและ ี ย น ร ู ้ ซ ึ่งวิธีง่ายๆ คือการเลือ เครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ จะในรูปแบบใดๆ หนงั สอื ดๆี สกั เลม่ สำ� ห ก ร บ ั ม า เป น ็ ต ว ั ชว่ ยในการสอนเดก็ แล นอกจากจะได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์ สงิ่ สำ� ค ญ ั ะ อ ย า ่ ง ย ง ่ ิ ค อ ื ตอ้ งสอนแบบไมเ่ ครง่ เค อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านัน้ รี ยด ดว้ ยการ สอดแทรกกิจกรรมหร ื อเกมต่างๆ ให้เด็กได้ส ชือ่ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งหมายการค้าต่างๆ นกุ สนาน แ ล ะ เพลิดเพลินระหว่างกา ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ รเรี ยนรู้ ซ คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ เรียบเรียงเนือ้ หา ออกแบบปก ออกแบบรูปเล่ม ภาพประกอบ พิสจู น์อกั ษร ประสานงานสือ่ สิง่ พิมพ์ ฝ่ายการตลาด พิมพ์ท ี่ ผูพ้ มิ พ์/ผูโ้ ฆษณา

ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ชนาภัทร พรายมี ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ศิรนิ ทรา วัชรเดชสุวรรณ เกรียงไกร นิลสอน ชนาภัทร พรายมี ชนาภัทร พรายมี วราลี สิทธิจนิ ดาวงศ์ บริษทั พิมพ์ดี จ�ำกัด เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์ โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

ึ่งจะเป็นการ ส่งเสริ มให้เด็กมีเจตค ติที่ดี ในการเรี ยนรู้ ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริ ษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลีย่ นให้ใหม่ โดยส่งมาเปลีย่ นตามทีอ่ ยู่ ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัต)ิ

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


สนุกคัด สนุกคิด

ปูพื้นฐานลูกเก่งและฉลาดก่อนใคร สนกุ คัด เด็กๆ จะได้เรียนรู้พร้อมฝึกอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ ผ่านภาพประกอบสีสนั สดใส จากนัน้ จะเป็นการ ฝึกคัดพยัญชนะไทยตามรอยประ เพื่อเป็นการฝึก กล้ามเนื้อมือในการบังคับทิศทาง รวมถึงท�ำให้เด็ก จดจ�ำลักษณะของพยัญชนะไทยจากจุดเริม่ ต้นไปยัง จุดหมายปลายทางได้อย่างแม่นย�ำ

สนกุ คิด เด็กๆ จะได้สนุกสนานกับกิจกรรมเสริมการเรียนรู้พยัญชนะไทยแต่ละตัว เพื่อกระตุ้น การเรียนรู้ให้เด็กอยากคิดวิเคราะห์ และอยากแก้ปัญหานั้นๆ ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้ที่ดึงดูด ความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริมความสามารถทางด้านสติปญั ญา (IQ) ให้กับเด็กอีกด้วย ในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของเด็กๆ นี้ นับเป็นโอกาส อันดีทคี่ ณ ุ พ่อคุณแม่หรือผูป้ กครองจะได้ใช้เวลาว่างท�ำกิจกรรม ร่วมกับเด็กๆ โดยการอ่านค�ำสั่งให้เด็กฟัง อธิบายเพิ่มเติม ร่วมคิด และชีแ้ นะ รวมถึงแสดงความชืน่ ชมและให้กำ� ลังใจ เพือ่ ให้เด็กรูส้ กึ อบอุน่ ซึง่ จะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีใน ครอบครัวให้แนบแน่นยิ่งขึ้น “เราตั้งใจผลิตหนังสือดีมีคุณภาพเพื่อเด็กทุกคน” ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


เรียนรู้ ก ข

3

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ


ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

ก ไก่

ลากเส้นตามรอยประเพื่อพาสัตว์ทั้ง 4 ตัว ไปกินอาหาร

4


ข ไข่

ลากเส้นหาทางออกจากเขาวงกต โดยต้อง เก็บสิ่งของที่ขึ้นต้นด้วย ข ไข่ ให้ครบ 4 ชิ้น เริ่มต้น

ทางออก

5

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ


ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

เรียนรู้ ฃ ค

6


ฃ ขวด

วงกลมล้อมรอบภาพที่เป็นค�ำตอบที่ถูกต้อง

๑. ฃ อ่านว่าอย่างไร

ฃ คน

ฃ ขวด

ฃ ไข

๒. ฃ เป็นพยัญชนะตัวที่เท่าไรของพยัญชนะไทย

ปัจจุบันเลิกใช้ไปแล้ว

7

ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ


ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

ค ควาย

ลากเส้นตามรอยประและระบายสี ให้สวยงาม

8


¡

Ò É À Ò ´ ä Ò · Å Â © µ Ð § Ñ é Å á á µ § ‹ Ç ‹ Â Ñ ¡ à à à ¡ Ù ÁÔè µ¹Œ Å ¹ ˜»œ

ÁÒÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒöã¹

การคิด (Thinking Skills)

Ê͹ÅÙ¡

ãËŒÅÙ¡ÃÑ¡¡Ñ¹à¶ÍÐ

à´ç¡ÇÑÂ͹غÒÅ໚¹ÇÑ·ÕèÊÁͧÊÒÁÒö¾Ñ²¹ÒáÅÐà¨ÃÔÞàµÔºâµä´ŒÍ‹ҧàµçÁ·Õè ¨Ö§¨Ó໚¹Í‹ҧÂÔè§ÊÓËÃѺ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅоѲ¹Ò·Ñ¡ÉСÒäԴãËŒ¡Ñºà´ç¡ã¹ÇѹÕé à¾ÃÒзѡÉСÒäԴ໚¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¡ÒþѲ¹Ò·Ñ¡ÉдŒÒ¹Í×è¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒà´ç¡¤Ô´¹Ñ鹨Ð໚¹¡ÒáÃе،¹¡Ãкǹ¡ÒäԴÇÔà¤ÃÒÐˏ¢Í§ÊÁͧãËŒàÃÔèÁ·Ó§Ò¹ à¾×èÍãËŒÊÒÁÒöËÒà˵ؼÅÁҵͺʹͧ¤ÇÒÁʧÊÑ¢ͧµ¹àͧ áÅÐËÒ¡ä´ŒÃѺ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÍ‹ҧÊÁèÓàÊÁͨзÓãËŒÊÁͧ䴌·Ó§Ò¹Í‹ҧµ‹Íà¹×èͧ «Ö觶×Í໚¹ÍÒËÒÃÊÁͧªÑé¹àÅÔÈÊÓËÃѺà´ç¡ Ê‹§¼ÅãËŒÊÁͧàµÔºâµÍ‹ҧàµçÁ·Õè ÁÕ¡Ãкǹ¡ÒäԴÇÔà¤ÃÒÐˏÍ‹ҧÃÇ´àÃçÇáÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ «Ö觨зÓãËŒà´ç¡ÊÒÁÒöàÃÕ¹ÃÙŒâÅ¡¡ÇŒÒ§áÅÐÊÔ觵‹Ò§æ ÃͺµÑÇ䴌͋ҧÊÁÇÑ ʋ§¼ÅãËŒ¡ÅÒÂ໚¹à´ç¡à¡‹§áÅЩÅÒ´¹Ñè¹àͧ

ࡆ§

µÑÇÍÑ¡ÉéºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

䡆

ÑÇÂ͹غÒÅ

หนังสือเลมนี้คือบันไดกาวแรกในการปลุกพลังการคิด และทักษะการแกปญหาใหกับลูก

´Ñ§¹Ñ鹤س¾‹Í¤Ø³áÁ‹¼ÙŒ«Öè§à»ÃÕºàÊÁ×͹°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÊÓ¤ÑÞÂÔè§ÊÓËÃѺÅÙ¡ ¤ÇÃËÇÁàÃÕ¹ÃÙŒ 仾ÌÍÁæ ¡ÑºÅÙ¡ â´ÂÊÔè§ÊÓ¤ÑÞ·Õ赌ͧ¤Ó¹Ö§¶Ö§¤×Í Í‹һ´¡Ñ鹤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§ÅÙ¡ ¤ÇÃãËŒÅÙ¡ä´ŒáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹Í‹ҧàµçÁ·Õè ÃÇÁ¶Ö§¡Å‹ÒǪ×蹪ÁÅÙ¡à¾×èÍàÊÃÔÁÊÌҧ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ ᵋËÒ¡ÅÙ¡·Ó¼Ô´¡ç¤ÇÃãËŒ¡ÓÅѧ㨾ÌÍÁ͸ԺÒÂãËŒÅ١ࢌÒ㨴ŒÇ¹éÓàÊÕ§·Õè͋͹â¹

“ขอใหทุกครอบครัวมีความสุขและสนุกกับการคิด” Ê͹ÅÙ¡à¡‹§ ¡ ä¡‹ ÇÑÂ͹غÒÅ

1

2 9 4 8 7 7

7 3 4 9 0 1

ÃÒ¤Ò 59 ºÒ·

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

213/3 «Í¾Ѳ¹Ò¡Òà 1 (ÊҸػÃдÔÉ° 34 á¡ 6) á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁѵÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

www.MISbook.com เด็ก

Ê͹ÅÙ¡ãËŒÃÙŒ¨Ñ¡¾ÂÑÞª¹Ðä·Â ¡-Î ¾ÃŒÍÁ½ƒ¡¤Ñ´µÒÁÃÍ»ÃÐ à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¤Å‹Í§á¤Å‹ÇáÅÐáÁ‹¹ÂÓ Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¾ÂÑÞª¹Ðä·ÂᵋÅеÑÇ à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒäԴ (Thinking Skills)


สอนลูกเก่ง ก ไก่ วัยอนุบาล  

ปั้นลูกเก่งและฉลาดภาษาไทยตั้งแต่วัยเริ่มต้น สอนลูกให้รู้จักพยัญชนะไทย ก-ฮ พร้อมฝึกคัดตามรอยประ เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและแม่นยำ สนุกสนานก...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you