Page 1

หนังสือเลมแรกของหนู

หนังสือแบบฝกหัดคุมอง

หนังสือแบบฝกหัดคุมอง หนังสือของหนู

เขาวงกตขั้นเริ่มตน

ฝกลากเสน

หนังสือของหนู

หนังสือของหนู

ฝกลากเสนแสนมหัศจรรย

หนังสือของหนู ตัวเลข 1-30

หนังสือของหนู

ฝกระบายสี

หนังสือของหนู

ตัวเลข 1-120

ตัวเลข 1-30

หนังสือของหนู

หนังสือของหนู

เกมตัวเลข 1-150

เกมตัวเลข 1-70

อายุ

หนังสือของหนู

ตัวเลข 1-30

ทำไมผูปกครองจึงควรเลือกหนังสือแบบฝกหัดคุมองใหเด็กๆ

อายุ

˹ѧÊ×ÍẺ½ƒ¡ËÑ´¤ØÁͧ¢Í§àÃҨѴ·Ó¢Öé¹â´ÂÍÔ§ “Ãкº¡ÒÃàÃÕ¹Ẻ¤ØÁͧ” «Öè§à»š¹Ãкº¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ·ÕèÍ͡ẺÁÒà¾×èͪ‹ÇÂãËŒà´ç¡æ ᵋÅФ¹¡ŒÒÇ件֧ÈÑ¡ÂÀÒ¾ÊÙ§ÊØ´¢Í§µ¹àͧ Ê͹໚¹¢Ñé¹à»š¹µÍ¹ ª‹Ç·ÓãËŒà´ç¡æ ªÓ¹ÒÞã¹áµ‹ÅÐàÃ×èͧ䴌Í‹ҧäÁ‹ÂÒ¡ÅÓºÒ¡ à´ç¡æ ·Õè 㪌˹ѧÊ×ÍẺ½ƒ¡ËÑ´¤ØÁͧ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§µ¹àͧ áÅÐÁÕáç¡Ãе،¹ ·Õè¨ÐàÃÕ¹ÃÙŒ´ŒÇµ¹àͧ àÃÒµÑé§ã¨¼ÅÔµÊÔ觷Õè´Õ·ÕèÊØ´ÊÓËÃѺà´ç¡æ ´Ñ§¹Ñé¹Ë¹Ñ§Ê×ͧ͢àÃÒ¨Ö§ÁÕà¹×éÍËÒ·Õè´ÕáÅÐÁդسÀÒ¾

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

1

294877

734437

ราคา 100 บาท

หนังสือของหนู ตัวเลข 1-30

¶ŒÒà´ç¡æ ÊÒÁÒö͋ҹáÅÐà¢Õ¹µÑÇàŢ䴌¶Ö§ 10 áÅŒÇ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé¨Ðª‹ÇÂàÊÃÔÁÊÌҧ¾×é¹°Ò¹·Õè´Õ ãËŒà´ç¡æ ÂÔ觢Öé¹ ãªŒË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹ÕéÊ͹à´ç¡æ Í‹Ò¹áÅÐà¢Õ¹µÑÇàÅ¢µÑé§áµ‹ 1 ¶Ö§ 30


หนังสือของหนู

ตัวเลข 1-30 วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้

เด็กๆ จะได้นับเลขและจดจ�ำตัวเลขทุกวัน ส�ำหรับผู้ปกครองสามารถช่วยให้ก�ำลังใจ ขณะที่เด็กๆ นับวัตถุต่างๆ และยังสามารถช่วยปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็นในเรื่อง ตัวเลขได้ด้วยการให้เด็กๆ ฝึกท�ำแบบฝึกหัดเรื่องตัวเลขในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้วิธีอ่านและเขียนตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 30 ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งความมั่นใจนี้จะช่วย เสริมสร้างพัฒนาการในทักษะอื่นๆ ด้านคณิตศาสตร์ ให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ิ สอที่ถูกต้อง วิธีจับดน การสอนให้เด็กๆ จับดินสอได้ถูกต้องมีหลายวิธี ต่อไปนี้คือตัวอย่างการสอนจับดินสอวิธีหนึ่ง

ช่วยเด็กๆ ท�ำมือเป็นรูปตัวอักษร “L” โดยนิ้วโป้งและนิ้วชี้อยู่ในลักษณะ ดังรูป จากนัน้ วางดินสอลงบนนิว้ กลาง ที่ ง ออยู ่ แล้ ว พาดมาระหว่ า งง่ า ม นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้

ให้เด็กๆ ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ จับดินสอให้กระชับพอดี

เด็กๆ จะเริม่ ต้นจากการลากเส้นตัวเลขสีขาวบนพืน้ หลังทีม่ สี สี นั แล้วลากเส้นตัวเลขทีม่ ี สีอ่อนบนพื้นหลังสีขาว เด็กๆ จะค่อยๆ เริ่มการลากเส้นที่ต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหวมือ ที่คล่องขึ้น จากนั้นจะเริ่มต้นเขียนตัวเลขตามรอยเส้นหนาก่อน แล้วต่อด้วยการเขียนตาม รอยเส้นที่บางลงเรื่อยๆ จนเหลือแค่เส้นประบนพื้นหลังสีขาว สุดท้ายเด็กๆ จะพัฒนาจน สามารถเขียนเองได้โดยไม่ต้องมีรอยเส้นประให้ เด็กๆ จะสามารถเรียนรู้รูปร่างของตัวเลข และเข้าใจความหมายของตัวเลขได้อย่างเป็นธรรมชาติดว้ ยการฝึกเขียนตัวเลขเหล่านัน้ ซ�ำ้ ๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยพัฒนาทักษะด้านการจดจ�ำและทักษะการเขียนตัวเลขของเด็กๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพือ่ ทีเ่ ด็กๆ จะได้มชี ว่ งเวลาทีส่ นุกสนานในการท�ำแบบฝึกหัด ทักษะ พื้นฐานในหนังสือเล่มนี้เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนคณิตศาสตร์ การเรียนการท่องจ�ำ ตัวเลขตามล�ำดับที่ถูกต้อง (ทักษะการท่องจ�ำตัวเลข) และวิธีการเขียนตัวเลขตามล�ำดับ (ทักษะการเขียนตัวเลข) เป็นกุญแจส�ำคัญที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการท�ำความเข้าใจ ตัวเลขของเด็กๆ ความสามารถเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับการเรียนรูท้ กั ษะอืน่ ๆ ด้าน คณิตศาสตร์ในอนาคต

วิธีใช้หนังสือเล่มนี้ ควรกล่าวชมเชยเด็กๆ เมือ่ ท�ำแบบฝึกหัดในแต่ละหน้าเสร็จแล้ว และควรเขียนให้กำ� ลังใจ หรือติดสติกเกอร์ให้เป็นรางวัลกับเด็กๆ ลงบนแบบฝึกหัดหน้าทีเ่ ด็กๆ ท�ำเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วย “ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูป้ กครอง” ทีอ่ ยูใ่ นหนังสือเล่มนี้ เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีจ่ ะ บอกผูป้ กครองถึงวิธกี ารช่วยเหลือเด็กๆ ให้มพี ฒ ั นาการจากการใช้แบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้ ผู้ปกครองอาจก�ำหนดจ�ำนวนหน้าที่เด็กๆ ต้องท�ำในแต่ละวัน เช่น จ�ำนวน 1 แผ่น (2 หน้า) หรือ 2 แผ่น (4 หน้า) ต่อวัน สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงคือ เด็กๆ ควรท�ำให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งหน้า แม้พวกเขาจะต้องการท�ำเพียงเล็กน้อยก็ตาม

ตรวจสอบลักษณะการจับดินสอ โดย ดูภาพประกอบว่าถูกต้องหรือไม่ การจับดินสอให้ถกู ต้องอาจจะเป็นเรือ่ งยากส�ำหรับเด็กๆ ซึง่ กล้ามเนือ้ มือ และนิ้วมือยังไม่มีก�ำลังเพียงพอ ผู้ปกครองจึงต้องค่อยๆ สอนทักษะนี้ วันละนิดวันละหน่อย เพื่อคงความสนใจของเด็กๆ ไว้ และเพื่อให้เด็กๆ สามารถจับดินสอได้อย่างเป็นธรรมชาติ

หนังสือแบบฝึกหัดส่วนใหญ่จะใช้กระดาษแบบเดียวกัน แต่หนังสือแบบฝึกหัดคุมอง จะใช้กระดาษที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการใช้งาน หนังสือ เล่มนี้ใช้กระดาษคุณภาพดีที่ออกแบบมาเพื่อเด็กๆ ที่ก�ำลังเรียนรู้การเขียน โดยกระดาษ จะมีความทนทานต่อการเขียนที่ใช้แรงกดมาก แม้วา่ จะเป็นเด็กที่ยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการจับ ดินสอขั้นพื้นฐานก็ตาม นอกจากนี้กระดาษที่ใช้ยังสามารถลบรอยดินสอออกได้ง่าย และ แม้ว่าจะลบแล้วก็สามารถเขียนเส้นใหม่ซ�้ำได้อีกหลายๆ ครั้ง

หนังสือของหนู ตัวเลข 1-30 (My Book of Numbers 1-30) จัดพิมพ์โดย : บริษัท ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จ�ำกัด 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

Cover illustration by Giovanni. K. Moto Cover and interior design by STUDIO .COM Art direction by Toshihiko Karakida Interior illustrations by Meiko Miyashita, Hitoshi Shibata, Yoshinori Yuuki

Copyright © 2004 Kumon Publishing Co., Ltd. All rights reserved. Original English Edition published in the U.S. by Kumon Publishing Co., Ltd. Translation rights arranged with Kumon Publishing Co., Ltd. through Kumon Publishing North America, Inc. Thai translation copyright © 2013 MIS Publishing Co., Ltd. Reproduction of these materials is prohibited. Any other use or reproduction of these materials requires the prior written consent of Kumon Publishing Co., Ltd.


ปริศนาตัวเลข 1 ถึง 5 ผีเสื้อ

ชือ่ วันที่

ส�ำหรับผู้ปกครอง เขียนชื่อของเด็กและวันที่ลงในกรอบด้านบน จากนั้น สอนนับเลขจาก 1 ถึง 5 ตามล�ำดับ เส้นที่เด็กลากนั้นอาจไม่มั่นคงในครั้งแรก แต่จะดีขึ้นเมื่อได้ฝึกฝน และอย่าลืมกล่าวชมเชยความพยายามของเด็กด้วย

ลากเส้นจาก ถึง ตามล�ำดับ พร้อมอ่านออกเสียงตัวเลขแต่ละตัวไปด้วย

ปริศนาตัวเลข 1 ถึง 5 1


มะนาว ลากเส้นจาก ถึง ตามล�ำดับ พร้อมอ่านออกเสียงตัวเลขแต่ละตัวไปด้วย

ปริศนาตัวเลข 1 ถึง 5 2


การฝึกอ่านตัวเลข 1 ถึง 10

ชือ่ วันที่ ส�ำหรับผู้ปกครอง ถ้าการลากเส้นจาก 1 ถึง 10 ต่อกันในครั้งเดียวเป็น เรื่องยากส�ำหรับเด็ก ให้หยุดพักที่เปลือกหอยแต่ละอันได้

ลากเส้นจาก ( ) ถึง ( ) ตามล�ำดับ พร้อมอ่านออกเสียงตัวเลขแต่ละตัวไปด้วย

ถ้าจ�ำเป็น ก็หยุด สักครู่ที่เปลือกหอย แต่ละอันนะจ๊ะ

การฝึกอ่านตัวเลข 1 ถึง 10 3


ลากเส้นจาก ( ) ถึง ( ) ตามล�ำดับ พร้อมอ่านออกเสียงตัวเลขแต่ละตัวไปด้วย

การฝึกอ่านตัวเลข 1 ถึง 10 4


ปริศนาตัวเลข 1 ถึง 10 แมว

ชือ่ วันที่

ลากเส้นจาก ถึง ตามล�ำดับ พร้อมอ่านออกเสียงตัวเลขแต่ละตัวไปด้วย

ปริศนาตัวเลข 1 ถึง 10 5


สุนัข ลากเส้นจาก ถึง ตามล�ำดับ พร้อมอ่านออกเสียงตัวเลขแต่ละตัวไปด้วย

ปริศนาตัวเลข 1 ถึง 10 6


ปริศนาตัวเลข 1 ถึง 10 ในทะเล

ชือ่ วันที่ ส�ำหรับผู้ปกครอง ให้เด็กลากเส้นต่อจุดจาก 1 ถึง 10 แบบฝึกหัดนี้ จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ล�ำดับตัวเลข ถ้าเด็กไม่รู้วิธีท�ำแบบฝึกหัดนี้ ให้ ผู้ปกครองชี้ที่เลข 1 เพื่อแสดงจุดเริ่มต้น

ลากเส้นจาก ( ) ถึง ( ) ตามล�ำดับ พร้อมอ่านออกเสียงตัวเลขแต่ละตัวไปด้วย

ปริศนาตัวเลข 1 ถึง 10 7


วันที่อากาศดีเหมาะส�ำหรับการแล่นเรือใบ ลากเส้นจาก ( ) ถึง ( ) ตามล�ำดับ พร้อมอ่านออกเสียงตัวเลขแต่ละตัวไปด้วย

ปริศนาตัวเลข 1 ถึง 10 8


การฝึกอ่านตัวเลข 1 ถึง 10

ชือ่ วันที่ ส�ำหรับผู้ปกครอง ต้องแน่ใจว่าเด็กเข้าใจล�ำดับตัวเลขแล้ว โดยการ ให้เด็กลองลากนิ้วมือตามล�ำดับตัวเลขให้ดูก่อน จากนั้นค่อยให้ลากเส้น ต่อจุดตัวเลขเหล่านี้

ลากเส้นจาก ถึง ตามล�ำดับ พร้อมอ่านออกเสียงตัวเลขแต่ละตัวไปด้วย

การฝึกอ่านตัวเลข 1 ถึง 10 9


ลากเส้นจาก ถึง ตามล�ำดับ พร้อมอ่านออกเสียงตัวเลขแต่ละตัวไปด้วย

การฝึกอ่านตัวเลข 1 ถึง 10 10


การฝึกเขียนตัวเลข 1 และ 2 เขียนเลข และอ่านออกเสียง

การฝึกเขียนตัวเลข 1 และ 2 11

ชือ่ วันที่ ส�ำหรับผู้ปกครอง ให้เด็กอ่านออกเสียงตัวเลขให้ฟัง ถึงแม้ว่าช่อง ส�ำหรับลากเส้นจะค่อนข้างกว้าง แต่ก็อาจสร้างความท้าทายให้เด็กใน การลากเส้นตรง การทีเ่ ด็กได้ฝกึ ฝนการนับตัวเลขในชีวติ ประจ�ำวันจึงเป็น สิ่งส�ำคัญ อย่าลืมหาโอกาสให้เด็กได้สนุกกับตัวเลข


เขียนเลข และอ่านออกเสียง

การฝึกเขียนตัวเลข 1 และ 2 12


การฝึกเขียนตัวเลข 3 และ 4 เขียนเลข และอ่านออกเสียง

การฝึกเขียนตัวเลข 3 และ 4 13

ชือ่ วันที่


ส�ำหรับผู้ปกครอง อันดับแรก สาธิตวิธีการเขียนเลข 4 ให้เด็กดูก่อนว่า ต้องเขียนด้วยเส้นสองเส้น ให้จับมือเด็กเขียนถ้าจ�ำเป็น จากนั้น ให้เด็กเริ่มเขียนเองโดยเริ่มจาก

เขียนเลข และอ่านออกเสียง

การฝึกเขียนตัวเลข 3 และ 4 14


การฝึกเขียนตัวเลข 5 และ 6 เขียนเลข และอ่านออกเสียง

การฝึกเขียนตัวเลข 5 และ 6 15

ชือ่ วันที่ ส�ำหรับผู้ปกครอง อันดับแรก สาธิตวิธีการเขียนเลข 5 ให้เด็กดูก่อน หรืออาจจะจับมือเด็กเขียนถ้าจ�ำเป็น จากนั้นให้เด็กเริ่มเขียนเอง โดยเริ่มจาก


เขียนเลข และอ่านออกเสียง

การฝึกเขียนตัวเลข 5 และ 6 16


การฝึกเขียนตัวเลข 7 และ 8 เขียนเลข และอ่านออกเสียง

การฝึกเขียนตัวเลข 7 และ 8 17

ชือ่ วันที่


เขียนเลข และอ่านออกเสียง

การฝึกเขียนตัวเลข 7 และ 8 18


การฝึกเขียนตัวเลข 9 และ 10 เขียนเลข และอ่านออกเสียง

การฝึกเขียนตัวเลข 9 และ 10 19

ชือ่ วันที่


เขียนเลข

และอ่านออกเสียง

การฝึกเขียนตัวเลข 9 และ 10 20


การฝึกเขียนตัวเลข 1 ถึง 4 เขียนตัวเลขและอ่านออกเสียง

การฝึกเขียนตัวเลข 1 ถึง 4 21

ชือ่ วันที่ ส�ำหรับผู้ปกครอง ให้เด็กเขียนตัวเลขเหล่านี้ และตรวจดูว่ามีขนาด ถูกต้องตามตัวอย่างหรือไม่


หนังสือเลมแรกของหนู

หนังสือแบบฝกหัดคุมอง

หนังสือแบบฝกหัดคุมอง หนังสือของหนู

เขาวงกตขั้นเริ่มตน

ฝกลากเสน

หนังสือของหนู

หนังสือของหนู

ฝกลากเสนแสนมหัศจรรย

หนังสือของหนู ตัวเลข 1-30

หนังสือของหนู

ฝกระบายสี

หนังสือของหนู

ตัวเลข 1-120

ตัวเลข 1-30

หนังสือของหนู

หนังสือของหนู

เกมตัวเลข 1-150

เกมตัวเลข 1-70

อายุ

หนังสือของหนู

ตัวเลข 1-30

ทำไมผูปกครองจึงควรเลือกหนังสือแบบฝกหัดคุมองใหเด็กๆ

อายุ

˹ѧÊ×ÍẺ½ƒ¡ËÑ´¤ØÁͧ¢Í§àÃҨѴ·Ó¢Öé¹â´ÂÍÔ§ “Ãкº¡ÒÃàÃÕ¹Ẻ¤ØÁͧ” «Öè§à»š¹Ãкº¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ·ÕèÍ͡ẺÁÒà¾×èͪ‹ÇÂãËŒà´ç¡æ ᵋÅФ¹¡ŒÒÇ件֧ÈÑ¡ÂÀÒ¾ÊÙ§ÊØ´¢Í§µ¹àͧ Ê͹໚¹¢Ñé¹à»š¹µÍ¹ ª‹Ç·ÓãËŒà´ç¡æ ªÓ¹ÒÞã¹áµ‹ÅÐàÃ×èͧ䴌Í‹ҧäÁ‹ÂÒ¡ÅÓºÒ¡ à´ç¡æ ·Õè 㪌˹ѧÊ×ÍẺ½ƒ¡ËÑ´¤ØÁͧ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§µ¹àͧ áÅÐÁÕáç¡Ãе،¹ ·Õè¨ÐàÃÕ¹ÃÙŒ´ŒÇµ¹àͧ àÃÒµÑé§ã¨¼ÅÔµÊÔ觷Õè´Õ·ÕèÊØ´ÊÓËÃѺà´ç¡æ ´Ñ§¹Ñé¹Ë¹Ñ§Ê×ͧ͢àÃÒ¨Ö§ÁÕà¹×éÍËÒ·Õè´ÕáÅÐÁդسÀÒ¾

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

1

294877

734437

ราคา 100 บาท

หนังสือของหนู ตัวเลข 1-30

¶ŒÒà´ç¡æ ÊÒÁÒö͋ҹáÅÐà¢Õ¹µÑÇàŢ䴌¶Ö§ 10 áÅŒÇ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé¨Ðª‹ÇÂàÊÃÔÁÊÌҧ¾×é¹°Ò¹·Õè´Õ ãËŒà´ç¡æ ÂÔ觢Öé¹ ãªŒË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹ÕéÊ͹à´ç¡æ Í‹Ò¹áÅÐà¢Õ¹µÑÇàÅ¢µÑé§áµ‹ 1 ¶Ö§ 30

หนังสือของหนู ตัวเลข 1-30 (KUMON)  

ถ้าเด็กๆ สามารถอ่านและเขียนตัวเลขได้ถึง 10 แล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้เด็กๆ ยิ่งขึ้น ใช้หนังสือเล่มนี้สอนเด็กๆ อ่านแ...

หนังสือของหนู ตัวเลข 1-30 (KUMON)  

ถ้าเด็กๆ สามารถอ่านและเขียนตัวเลขได้ถึง 10 แล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีให้เด็กๆ ยิ่งขึ้น ใช้หนังสือเล่มนี้สอนเด็กๆ อ่านแ...

Advertisement