Page 1

ແ´âÅ¡¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÊÔè§ÃͺµÑÇãËŒÅÙ¡ÃÑ¡¾ÃŒÍÁàÊÃÔÁÊÌҧ·Ñ¡ÉзҧÀÒÉÒ ´ŒÇ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁÀÒ¾ÈѾ·ÃͺµÑÇ˹ٹŒÍ 2 ÀÒÉÒ Íѧ¡ÄÉ-ä·Â การเริ่มตนปลูกฝงการเรียนรู ใหกับลูกตั้งแตวัยแรกเริ่มจะชวยเสริมสรางพัฒนาการในดานตางๆ ใหกับ ลูกไดเปนอยางดี เพราะสมองของลูกจะเปดรับและซึมซับส่ิงตางๆ ตั้งแตวัยเยาว ดังนั้นคุณพอคุณแมควร เลือกหนังสือที่ดีและมีคุณภาพสำหรับชวยเปดโลกการเรียนรู ใหลูกไดอยางเต็มศักยภาพ พจนานุกรมภาพเลมนี้จะชวยเปดโลกการเรียนรู ใหกับลูกนอยไดเรียนรูสิ่งรอบตัวจากภาพประกอบสีสัน สดใสสวยงาม ซึง่ จะชวยเสริมสรางจินตนาการและตอเติมพลังแหงการเรียนรู อีกทัง้ ยังชวยจัดระเบียบความคิด ใหลกู นอยอยางเปนระบบ เพราะลูกนอยจะไดเรียนรูก ารจัดหมวดหมูแ ละกลุม ของสิง่ ทีพ่ บเจอในชีวติ ประจำวัน นับเปนการเสริมสรางความฉลาดทางสติปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ) ไดอยางสมวัย

¾ Ò À Á à ¡ Ø ¹ Ò ¹ ¨  ¾ Ç Œ ´ Ò É Ò ÊÌҧà´ç¡ 2 À

µÑÇÍ‹ҧã¹àÅ‹Á »ÃÐâ¤àÊÃÔÁ ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ

˹ѧÊ×Í·Õè¨Ðª‹ÇÂãËŒ¹ŒÍ§æ ʹءʹҹ仡Ѻ¡Òè´¨Ó¤ÓÈѾ· ·Ñ駪ش

4 àÅ‹Á

เด็ก

ศัพทอังกฤษรอบตัวหนูนอย 5+ ISBN 978-616-527-548-4

หนังสือดี มีประโยชน ที่คุณพ‹อคุณแม‹ เลือกใหŒลูกอ‹าน

9

7 8 6 1 6 5

2 7 5 4 8 4

ราคา 99 บาท

Œ Ù Ã Ò ‹ ¹  · ¾ Ñ È Ó ¤ ´ Ç Á 24 Ë ¢Çº¢Öé¹ä»

5 ᏠÅлÃÐ⤠· ¾ Ñ È Ó ¤ 0 ÃÇÁ 1,00 ÊÓËÃѺ˹ٹŒÍÂÇÑÂ

game of darts (เกม ออฟ ดารท

เกมปาเปาส)

guitar (กิทาร)

กีตาร

pictcl(ิทเoคhชลฟwfาอoนรn)คr)k

าง สอมตเัวสตียลบกฟ (พ

● É È ¾àÔ

4 ÊÕ·Ñé§àÅ‹Á

¤Œ¹ËÒ¤ÓÈѾ·§‹Ò ¨´¨Óä´ŒÃÇ´àÃçÇ ÁÕ¤ÓÍ‹Ò¹ ¤Óá»Å ·Ø¡¤ÓÈѾ·áÅлÃÐâ¤

.-

• 7 ÊÔè§ÁËÑȨÃϢͧâÅ¡ (7 Wonders of the World) • à¤Ã×èͧËÁÒÂÇÃäµÍ¹ (Punctuation Marks) • ÊÑÞÅѡɳ·Ò§¤³ÔµÈÒʵÏ (Mathematic Signs and Symbols) • ÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ (Science) • ¾Åѧ§Ò¹áÅСÒûÃÐËÂÑ´ (Energy and Conservation) • ¡ÒÃÊÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Graduation) • ¸§ªÒµÔ (A-Z) (National Flags)

99

• âçÅФÃÊѵǏ (At the Circus) • Êǹʹء (Amusement Park) • à¤Ã×èͧ´¹µÃÕä·Â (Thai Musical Instruments) • à¤Ã×èͧ´¹µÃÕÊÒ¡Å (Musical Instruments) • ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ (The Computer) • ÍÔ¹àµÍÏà¹çµ (The Internet) • ʶҹÃѺàÅÕé§à´ç¡ (The Nursery) • âçàÃÕ¹áÅÐÇÔªÒàÃÕ¹ (Schools and Subjects) • »ÃÐÇѵÔÈÒʵÏâÅ¡ (World History)

ÃÒ¤ Ò

24 ËÁÇ´¤ÓÈѾ·¹‹ÒÃÙŒÊÓËÃѺ˹ٹŒÍÂÇÑ 5 ¢Çº¢Öé¹ä»

• ÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹Ã‹Ò§¡Ò (Inside the Body) • ÍÒ¡ÒâͧâäáÅÐÍÒ¡ÒúҴà¨çº (Symptoms and Injuries) • âä (Disease) • ã¹âç¾ÂÒºÒÅ (In the Hospital) • Ìҹ¢ÒÂÂÒ (At the Pharmacy) • ¤ÅÔ¹Ô¡·Ñ¹µ¡ÃÃÁ (At the Dental Clinic) • §Ò¹Í´ÔàáÂÒÁÇ‹Ò§ (Hobbies and Pastimes) • ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ (Entertainment)

5+

ÀÒ¾»ÃСͺ ÊÕÊѹʴãÊ

¤ÓÈѾ· ¤ÓÍ‹Ò¹ ¤Óá»Å

ẋ§¤ÓÈѾ· ໚¹ËÁÇ´ËÁÙ‹


5+ game of darts (เกม ออฟ ดารท

เกมปาเปาส)

guitar (กิทา

กีตารร)

cloลwานn) (เค

ตัวตลก


5+

ISBN ราคา

978-616-527-548-4 99 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำาส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ทำาสำาเนา ถ่ายเอกสาร หรือนำาไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำานักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดทำา

บรรณาธิการสำานักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส เรียบเรียงเนื้อหา ปิยะพรรณ เอื้ออริยะพานิชกุล, ดุจเดือน กลั่นคูวัด, อิสรีย์ แจ่มขำา ออกแบบปก ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ออกแบบรูปเล่ม ภรณีย์ สนองผัน, ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ภาพประกอบ วิทัศน์ พรหมภาสิต, จิราวัฒน์ นพประไพ, ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ, พจนา พลบำารุง พิสูจน์อักษร บุษกร กู้หลี, ประไพ ภูงามเชิง ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มขำา ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ เว็บมาสเตอร์ กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จำากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจำาหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com กรณีตอ้ งการสัง่ ซือ้ จำานวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพือ่ รับส่วนลดพิเศษ หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำา หน้าขาดหาย สำานักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


คำ�นำ� ศัพท์องั กฤษรอบตัวหนูนอ้ ย 5+

จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้น้องๆ ในวัยแรกเริ่มได้เรียนรู้คำ�ศัพท์ ภ�ษ�อังกฤษรอบตัวที่เหม�ะสมกับช่วงวัย ผ่�นภ�พประกอบ ที่สวยง�ม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้�งจินตน�ก�รและต่อเติมพลัง แห่งก�รเรียนรู้ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ถึง 24 หมวดคำ�ศัพท์ น่�รู้ รวม 1,000 คำ�ศัพท์และประโยค ซึ่งแต่ละคำ�ศัพท์และ แต่ละประโยคจะมีคำ�อ่�นและคำ�แปล เพื่อให้น้องๆ ฝึก ออกเสียงได้อย่�งถูกต้อง นับเป็นก�รเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้�ง คว�มฉล�ดท�งสติปญ ั ญ� (IQ) และคว�มฉล�ด ท�งอ�รมณ์ (EQ) ไปพร้อมๆ กัน สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส


สารบัญ อวัยวะภายในร่างกาย Inside the Body

อาการของโรคและอาการบาดเจ็บ Symptoms and Injuries โรค Disease ในโรงพยาบาล In the Hospital ร้านขายยา At the Pharmacy คลินิกทันตกรรม At the Dental Clinic งานอดิเรกยามว่าง Hobbies and Pastimes ความบันเทิง Entertainment โรงละครสัตว์ At the Circus สวนสนุก Amusement Park

2

6

10

12

16

20

24

28ิ

34

38


เครื่องดนตรีไทย Thai Musical Instruments เครื่องดนตรีสากล Musical Instruments คอมพิวเตอร์ The Computer

42

46

50

อินเตอร์เน็ต The Internet

52

54

58

62

64

68

70

72

76

80

84

สถานรับเลี้ยงเด็ก The Nursery โรงเรียนและวิชาเรียน Schools and Subjects ประวัติศาสตร์โลก World History 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 7 Wonders of the World

เครื่องหมายวรรคตอน Punctuation Marks สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ Mathematic Signs and Symbols วิทยาศาสตร์ Science พลังงานและการประหยัดพลังงาน Energy and Conservation การสำาเร็จการศึกษา Graduation ธงชาติ (A-Z) National Flags


อวัยวะภายใน ร่Inside างกาย the Body (อินไซด์ เดอะ บอดี้)

Internal Organs (อินเทอร์นอล ออร์แกนส์)

อวัยวะภ�ยใน

brain (เบรน)

สมอง

liver (ลิเวอร์)

ตับ

gallbladder (กอลแบลดเดอร์)

ถุงน้ำ�ดี

appendix (อะเพนดิกซ์)

ไส้ติ่ง

2

stomach (สตัมมัค)

กระเพ�ะอ�ห�ร

large intestine (ล�ร์จ อินเทสติน)

ลำ�ไส้ใหญ่

small intestine (สมอล อินเทสติน)

ลำ�ไส้เล็ก


pharynx (แฟริงคซ์)

หลอดคอ

windpipe (วินด์ไพพ์)

หลอดลม

esophagus (อิซอฟ�กัส)

หลอดอ�ห�ร

lung (ลัง)

heart (ฮ�ร์ท)

ปอด

หัวใจ

spleen (สปลีน)

ม้�ม

bladder (แบลดเดอร์)

กระเพ�ะปัสส�วะ

pancreas (แพงเครียส)

ตับอ่อน

kidney (คิดนี)

ไต

anus (เอเนิส)

muscle (มัสเซิล)

กล้�มเนื้อ

ทว�รหนัก

3


Skeleton (สเกลเลเทิน)

โครงกระดูก

clavicle (คล�วิเคิล)

กระดูกไหปล�ร้� rib (ริบ)

กระดูกซี่โครง spinal column (สไปนอล คอลัมน์)

กระดูกสันหลัง

skull (สกัล)

หัวกะโหลก sternum (สเตอร์นัม)

กระดูกอก

pelvis (เพลวิส)

กระดูกเชิงกร�น joint (จอยน์ท)

ข้อต่อ

bone (โบน)

กระดูกของร่�งก�ย

tibia (ทิเบีย)

กระดูกหน้�แข้ง

patella (พ�เทลล่�)

กระดูกสะบ้�หัวเข่� / ลูกสะบ้�

4


nerve (เนิร์ฟ)

ce n e t n Sefrom the

เส้นประส�ท

b

ary l u a Voc

Our brains control the way we think and move. (เอ�เออร์ เบรนส์ คอนโทรล เดอะ เวย์ วี ธิงค์ แอนด์ มูฟว์.)

สมองของเร�ควบคุมก�รคิดและก�รเคลื่อนไหว ของเร� Do not smoke if you do not want to die of lung cancer. (ดู นอท สโมค อิฟ ยู ดู นอท วอนท์ ทู ด�ย ออฟ ลัง แคนเซอร์.)

อย่�สูบบุหรี่ถ้�ไม่อย�กเสียชีวิตด้วยโรค มะเร็งปอด

Food you eat goes down your esophagus and into your stomach. (ฟูด ยู อีท โกส์ ด�วน์ ยัวร์ อิซอฟ�กัส แอนด์ อินทู ยัวร์ สตัมมัค.)

อ�ห�รที่เร�รับประท�นจะผ่�นท�งหลอด อ�ห�รและลงสู่กระเพ�ะอ�ห�ร

She has a terrible pain in her leg. Her muscles may be strained. (ชี แฮส อะ เทอริเบิล เพน อิน เฮอร์ เลก. เฮอร์ มัสเซิลส์ เมย์ บี สเตรนด์.)

เธอปวดข�ม�ก กล้�มเนือ้ ของเธออ�จจะ บ�ดเจ็บก็ได้

The veins carry blood from every part of your body to your heart. (เดอะ เวนส์ แคร์รี บลัด ฟรอม เอฟวรี่ พ�ร์ท ออฟ ยัวร์ บอดี้ ทู ยัวร์ ฮ�ร์ท.)

หลอดเลือดดำ�นำ�เลือดจ�กทุกส่วนของร่�งก�ย ส่งไปยังหัวใจของคุณ vein (เวน)

เส้นโลหิตดำ�

His arm bones were broken. (ฮิส อ�ร์ม โบนส์ เวอร์ โบรเคิ่น.)

กระดูกแขนของเข�หัก

artery (อ�ร์เทอรี)

เส้นโลหิตแดง

5


อาการของโรคและ อาการบาดเจ็ บ Symptoms and Injuries

(ซิมพ์ทอมส์ แอนด์ อินเจอรีส์)

headache (เฮดเอค)

toothache (ทูธเอค)

earache (เอียร์เอค)

stomachache (สตอมมัคเอค)

backache (แบคเอค)

cold (โคลด์)

fever (ฟีเวอร์)

sore throat (ซอร์ โธรท)

nasal congestion (เนเซิล คอนเจสเชิน)

sneeze (สนีซ)

cough (คัฟ)

ปวดศีรษะ

ปวดหู

เป็นหวัด

คัดจมูก

6

ปวดท้อง

เป็นไข้

จ�ม

ปวดฟัน

ปวดหลัง

เจ็บคอ

ไอ


nauseous (นอเซียส)

vomit (วอมิท)

dizzy (ดิซซี่)

คลื่นไส้

อ�เจียน

วิงเวียนศีรษะ

chill (ชิล)

rash (แรช)

bruise (บรูซ)

หน�วสั่น

ผื่นคัน

insect bite (อินเซ็คท์ ไบท์)

cut (คัท)

แมลงกัดต่อย

sprained ankle (สเปรนด์ แองเคิล)

ข้อเท้�เคล็ด

บ�ดแผล

รอยฟกช้ำ�

sunburn (ซันเบิร์น)

ผิวไหม้จ�กก�รถูกแดดเผ�

bloody nose (บลัดดิ โนส)

เลือดกำ�เด�ไหล

7


swollen finger (สวอลเลิน ฟิงเกอร์)

นิ้วบวม

blister (บลิสเตอร์)

แผลพุพอง

infection (อินเฟคเชิน)

runny nose (รันนี่ โนส)

cramp (แครมพ์)

hiccup (ฮิคคัพ)

น้ำ�มูกไหล

เป็นตะคริว

chest pain (เชสท์ เพน)

shortness of breath (ชอร์ทเนส ออฟ เบรธ)

เจ็บหน้�อก

8

ห�ยใจขัด

ก�รติดเชื้อ

สะอึก

hallucination (ฮ�ลลูซิเนเชิน)

อ�ก�รประส�ทหลอน


ce n e t n Sefrom the

b

ary l u a Voc

paralysis (พ�แรลลิซิส)

อัมพ�ต

Andrew took a sick leave yesterday because he had a stomachache. (แอนดรูว์ ทุค อะ ซิค ลีฟว์ เยสเตอร์เดย์ บิคอร์ส ฮี แฮด อะ สตอมมัคเอค.)

เมื่อว�นแอนดรูว์ล�ป่วยเพร�ะว่�เข�ปวดท้อง I feel dizzy and need to vomit. (ไอ ฟีล ดิซซี่ แอนด์ นีด ทู วอมิท.)

ฉันรู้สึกวิงเวียนศีรษะและอย�กอ�เจียน

Mark came home with a bruise on his right arm. (ม�ร์ค เคม โฮม วิธ อะ บรูซ ออน ฮิส ไรท์ อ�ร์ม.)

ม�ร์คกลับบ้�นม�พร้อมกับรอยฟกช้ำ�บนแขน ขว�

Vicky has a sore throat, so she cannot sing. (วิกกี้ แฮส อะ ซอร์ โธรท, โซ ชี แคนนอท ซิง.)

วิกกี้เจ็บคอ เธอจึงร้องเพลงไม่ได้

paresis (พ�ริซิส)

อัมพฤกษ์

When I go surfing, I use sunblock to prevent sunburn. (เว็น ไอ โก เซิร์ฟฟิ่ง, ไอ ยูส ซันบลอค ทู พรีเวนท์ ซันเบิร์น.)

เวล�ที่ฉันเล่นกระด�นโต้คลื่น ฉันใช้ครีมกันแดด เพื่อป้องกันผิวไหม้จ�กก�รถูกแดดเผ�

Lisa has been coughing for a week. (ลิซ่� แฮส บีน คัฟฟิ่ง ฟอร์ อะ วีค.)

ลิซ่�มีอ�ก�รไอม� 1 สัปด�ห์แล้ว

broken bone (โบรเคน โบน)

กระดูกหัก / กระดูกแตก

9


โรค

Disease (ดิซีส)

diarrhea (ไดอะเรีย)

measles (มีเซิลส์)

โรคท้องร่วง

heart disease (ฮ�ร์ท ดิซีส)

โรคหัวใจ

chicken pox (ชิคเคน พอกซ์)

โรคอีสุกอีใส

allergy (แอลเลอจิ)

mumps (มัมพ์ส)

โรคภูมิแพ้ / อ�ก�รแพ้

โรคค�งทูม

flu (ฟลู)

โรคไข้หวัดใหญ่

10

โรคหัด

laryngitis (แลรินไจทิส)

tuberculosis (TB) (ทิวเบอคิวโลซิส (ทีบี))

asthma (แอสม่�)

high blood pressure (ไฮ บลัด เพรสเชอร์)

โรคกล่องเสียงอักเสบ

โรคหืด

โรควัณโรค

โรคคว�มดันโลหิตสูง

AIDS (เอดส์)

โรคเอดส์


nece e t n e h S from t

b

ulary a c o V

hydrophobia (ไฮโดรโฟเบีีย)

tetanus (เททะเนิส)

โรคพิษสุนัขบ้�

โรคบ�ดทะยัก

Beware of the dog. It may have hydrophobia. (บีแวร์ ออฟ เดอะ ด็อก. อิท เมย์ แฮฟว์ ไฮโดรโฟเบีย.)

ระวังสุนัขตัวนั้น มันอ�จเป็นโรคพิษสุนัขบ้�

Mary got the chicken pox when she was five years old. (แมรี่ กอท เดอะ ชิคเคน พอกซ์ เว็น ชี วอส ไฟว์ เยียร์ส โอลด.)

แมรี่เป็นโรคอีสุกอีใสตอนหล่อนอ�ยุ 5 ขวบ

gout (เก�ท์)

plague (เพลก)

โรคเก�ต์

โรคก�ฬโรค

You should see a doctor regularly to decrease the risk of heart disease. (ยู ชูด ซี อะ ดอคเทอร์ เรกกูล�รี ทู ดีครีส เดอะ ริสค์ ออฟ ฮ�ร์ท ดิซีส.)

คุณควรจะไปพบแพทย์บ่อยๆ เพื่อลดคว�ม เสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ Richard has an allergy to cow’s milk. (ริช�ร์ด แฮส แอน แอลเลอจิ ทู ค�วส์ มิลค์.)

ริช�ร์ดมีอ�ก�รแพ้นมวัว

Keeping your clothes clean can prevent you from tinea. (คีพพิง่ ยัวร์ โคลธซ์ คลีน แคน พรีเวนท์ ยู ฟรอม ทินเนีย.)

poliomyelitis (โพลิโอไมอะไลทิส)

goiter

(กอยเทอร์) โรคคอพอก

โรคโปลิโอ

ก�รรักษ�คว�มสะอ�ดของเสือ้ ผ้�ส�ม�รถ ป้องกันคุณจ�กโรคเกลือ้ นได้

AIDS cannot be cured but can be prevented. (เอดส์ แคนนอท บี คิวเออร์ด บัท แคน บี พรีเวนเท็ด.)

โรคเอดส์รกั ษ�ไม่ได้แต่ปอ้ งกันได้

ringworm (ริงเวิร์ม)

โรคกล�ก

tinea (ทินเนีย)

โรคเกลื้อน

11


ในโรงพยาบาล In the Hospital (อิน เดอะ ฮอสพิทอล)

infusion bottle (อินฟิวเชิน บอทเทิล)

eye chart (อ�ย ช�ร์ท)

ขวดใส่ย�ที่ให้ท�งเส้นเลือด แผนภูมิวัดส�ยต� crutches (ครัทเชส)

ไม้ค้ำ�ยัน / ไม้พยุงตัว

patient (เพเชี่ยนท์)

คนไข้

nurse (เนิร์ส)

bedpan (เบดแพน)

น�งพย�บ�ล

กระโถนผู้ป่วย

doctor (ดอคเทอร์)

หมอ / แพทย์

adhesive bandage (แอดฮิซีฟ แบนดิจ)

bandage (แบนดิจ)

cotton wool (คอทเทิน วูล)

พล�สเตอร์ปิดแผล

สำ�ลี

12

ผ้�พันแผล

tape (เทพ)

เทปพันแผล

gauze (กอซ)

tweezers (ทวีเซอร์ส)

ice pack (ไอซ์ แพค)

heating pad (ฮีททิ่ง แพด)

คีมหนีบ

แผ่นประคบเย็น

ผ้�ก๊อซ

กระเป๋�น้ำ�ร้อนไฟฟ้�


rubber hammer (รับเบอร์ แฮมเมอร์)

tongue depressor (ทัง ดิเพรสเซอร์)

inflatable cuff (อินแฟลททะเบิล คัฟ)

syringe (ซีรินจ์)

เข็มฉีดย�

เครื่องตรวจฟังของแพทย์ / หูฟังของแพทย์

scale (สเกล)

height chart (ไฮท์ ช�ร์ท)

ที่วัดส่วนสูง

walker (วอล์คเคอร์)

ที่พยุงตัวช่วยเดิน

three-legged walking cane (ธรี-เลกด์ วอล์คคิ่ง เคน)

bed table (เบด เทเบิล)

male nurse (เมล เนิร์ส)

first aid kit (เฟิร์สท์ เอด คิท)

sling (สลิง)

ค้อนย�ง

ที่วัดคว�มดัน

เครื่องชั่งน้ำ�หนัก

โต๊ะอ�ห�รบนเตียงผู้ป่วย

ที่กดลิ้น

บุรุษพย�บ�ล

clinical thermometer (คลินิคอล เธอร์มอมิเทอร์)

ปรอทวัดไข้

stethoscope (สเตธโธสโคพ)

ชุดปฐมพย�บ�ล

call button (คอล บัทเทิน)

ปุ่มกดเรียกพย�บ�ล

respirator (เรสเปอเรเทอร์)

เครื่องช่วยห�ยใจ

ไม้เท้� 3 ข�

ผ้�คล้องแขน

13


gloves (กลัฟส์)

ถุงมือ

prescription (พรีสคริพเชิน)

ใบสั่งย�

hospital gown (ฮอสพิทอล ก�วน์)

medicine (เมดิซิน)

ชุดผู้ป่วย

ย�

wheelchair (วีลแชร์)

hospital bed (ฮอสพิทอล เบด)

เก้�อี้รถเข็น

เตียงคนไข้

cast (ค�สท์)

เฝือก

operating room (ออพเพอเรททิ่ง รูม)

ห้องผ่�ตัด

14


ce n e t n Sefrom the

b

ary l u a Voc

The doctor uses his stethoscope to listen to the patient’s heart and breathing. (เดอะ ดอคเทอร์ ยูสเซส ฮิส สเตธโธสโคพ ทู ลิสซึน ทู เดอะ เพเชี่ยนท์ส ฮ�ร์ท แอนด์ บรีธธิ่ง.)

examination room (อิกแซมมะเนเชิน รูม)

ห้องตรวจโรค

คุณหมอสวมหูฟังของแพทย์ เพื่อฟังเสียงหัวใจ และเสียงลมห�ยใจของคนไข้ My Grandfather uses the walker to help himself walk. (ม�ย แกรนด์ฟ�เธอร์ ยูสเซส เดอะ วอล์คเคอร์ ทู เฮลพ์ ฮิมเซลฟ์ วอล์ค.)

คุณปู่ของฉันใช้ที่พยุงตัวช่วยเดินช่วยตนเองเดิน

Maria had a car accident. Now she is in the emergency room. (ม�เรีย แฮด อะ ค�ร์ แอคซิเดนท์. น�ว ชี อิซ อิน ดิ อิเมอร์เจนซี รูม.)

ม�เรียประสบอุบัติเหตุท�งรถยนต์ ตอนนี้เธอ อยู่ในห้องฉุกเฉิน

Intensive Care Unit (ICU) (อินเทนซีฟ แคร์ ยูนิท (ไอซียู))

ห้องผู้ป่วยหนัก / ห้องไอซียู

The nurse picks up the cotton wool with the tweezers. (เดอะ เนิร์ส พิคส์ อัพ เดอะ คอทเทิน วูล วิธ เดอะ ทวีเซอร์ส.)

น�งพย�บ�ลหยิบสำ�ลีดว้ ยคีมหนีบ

Charlie is OK now. He has just moved from the ICU. (ช�ร์ลี อิซ โอเค น�ว. ฮี แฮส จัสท์ มูฟว์ด ฟรอม ดิ ไอซียู.)

ตอนนี้ช�ร์ลีอ�ก�รดีขึ้นแล้ว เข�เพิ่งย้�ยออก ม�จ�กห้องไอซีียู The nurse measured my blood pressure with the inflatable cuff. (เดอะ เนิร์ส เมสเชอร์ด ม�ย บลัด เพรสเชอร์ วิธ ดิ อินแฟลททะเบิล คัฟ.)

น�งพย�บ�ลวัดคว�มดันโลหิตของฉันด้วยที่ วัดคว�มดัน emergency room (อิเมอร์เจนซี รูม)

ห้องฉุกเฉิน

15


ดรรช นีคาำ ศัพท์ อวัยวะภายในร่างกาย

อาการของโรคและ อาการบาดเจ็บ

Inside the Body (อินไซด์ เดอะ บอดี้)

Symptoms and Injuries (ซิมพ์ทอมส์ แอนด์ อินเจอรีส์)

Internal Organs (อินเทอร์นอล ออร์แกนส์) อวัยวะภายใน

backache (แบคเอค) ปวดหลัง ...6 blister (บลิสเตอร์) แผลพุพอง ...8 bloody nose (บลัดดิ โนส) เลือดกำาเดา ไหล ...7 broken bone (โบรเคน โบน) กระดูกหัก / กระดูกแตก ...9 bruise (บรูซ) รอยฟกช้ำา ...7 chest pain (เชสท์ เพน) เจ็บหน้าอก ...8 chill (ชิล) หนาวสั่น ...7 cold (โคลด์) เป็นหวัด ...6 cough (คัฟ) ไอ ...6 cramp (แครมพ์) เป็นตะคริว ...8 cut (คัท) บาดแผล ...7 dizzy (ดิซซี่) วิงเวียนศีรษะ ...7 earache (เอียร์เอค) ปวดหู ...6 fever (ฟีเวอร์) เป็นไข้ ...6 hallucination (ฮาลลูซิเนเชิน) อาการ ประสาทหลอน ...8 headache (เฮดเอค) ปวดศีรษะ ...6 hiccup (ฮิคคัพ) สะอึก ...8 infection (อินเฟคเชิน) การติดเชื้อ ...8 insect bite (อินเซคท์ ไบท์) แมลงกัดต่อย ...7 nasal congestion (เนเซิล คอนเจสเชิน) คัดจมูก ...6 nauseous (นอเซียส) คลื่นไส้ ...7 paralysis (พาแรลลิซิส) อัมพาต ...9 paresis (พาริซิส) อัมพฤกษ์ ...9 rash (แรช) ผื่นคัน ...7 runny nose (รันนี่ โนส) น้ำามูกไหล ...8 shortness of breath (ชอร์ทเนส ออฟ เบรธ) หายใจขัด ...8 sneeze (สนีซ) จาม ...6 sore throat (ซอร์ โธรท) เจ็บคอ ...6 sprained ankle (สเปรนด์ แองเคิล) ข้อเท้าเคล็ด ...7 stomachache (สตอมมัคเอค) ปวดท้อง ...6 sunburn (ซันเบิร์น) ผิวไหม้จากการถูก แดดเผา ...7 swollen finger (สวอลเลิน ฟิงเกอร์) นิ้วบวม ...8 toothache (ทูธเอค) ปวดฟัน ...6 vomit (วอมิท) อาเจียน ...7

anus (เอเนิส) ทวารหนัก ...3 appendix (อะเพนดิกซ์) ไส้ติ่ง ...2 artery (อาร์เทอรี) เส้นโลหิตแดง ...5 bladder (แบลดเดอร์) กระเพาะปัสสาวะ ...3 brain (เบรน) สมอง ...2 esophagus (อิซอฟากัส) หลอดอาหาร ...3 gallbladder (กอลแบลดเดอร์) ถุงน้ำาดี ...2 heart (ฮาร์ท) หัวใจ ...3 kidney (คิดนี) ไต ...3 large intestine (ลาร์จ อินเทสติน) ลำาไส้ใหญ่ ...2 liver (ลิเวอร์) ตับ ...2 lung (ลัง) ปอด ...3 muscle (มัสเซิล) กล้ามเนื้อ ...3 nerve (เนิร์ฟ) เส้นประสาท ...5 pancreas (แพงเครียส) ตับอ่อน ...3 pharynx (แฟริงคซ์) หลอดคอ ...3 small intestine (สมอล อินเทสติน) ลำาไส้เล็ก ...2 spleen (สปลีน) ม้าม ...3 stomach (สตัมมัค) กระเพาะอาหาร ...2 vein (เวน) เส้นโลหิตดำา ...5 windpipe (วินด์ไพพ์) หลอดลม ...3

Skeleton (สเกลเลเทิน) โครงกระดูก

bone (โบน) กระดูกของร่างกาย ...4 clavicle (คลาวิเคิล) กระดูกไหปลาร้า ...4 joint (จอยน์ท) ข้อต่อ ...4 patella (พาเทลล่า) กระดูกสะบ้าหัวเข่า / ลูกสะบ้า ...4 pelvis (เพลวิส) กระดูกเชิงกราน ...4 rib (ริบ) กระดูกซี่โครง ...4 skull (สกัล) หัวกะโหลก ...4 spinal column (สไปนอล คอลัมน์) กระดูกสันหลัง ...4 sternum (สเตอร์นัม) กระดูกอก ...4 tibia (ทิเบีย) กระดูกหน้าแข้ง ...4

โรค

Disease (ดิซีส)

AIDS (เอดส์) โรคเอดส์ ...10 allergy (แอลเลอจิ) โรคภูมแิ พ้ / อาการแพ้ ...10 asthma (แอสม่า) โรคหืด ...10 chicken pox (ชิคเคน พอกซ์) โรคอีสกุ อีใส ...10 diarrhea (ไดอะเรีย) โรคท้องร่วง ...10 flu (ฟลู) โรคไข้หวัดใหญ่ ...10 goiter (กอยเทอร์) โรคคอพอก ...11 gout (เกาท์) โรคเกาต์ ...11 heart disease (ฮาร์ท ดิซสี ) โรคหัวใจ ...10 high blood pressure (ไฮ บลัด เพรสเชอร์) โรคความดันโลหิตสูง ...10 hydrophobia (ไฮโดรโฟเบีย) โรคพิษสุนขั บ้า ...11 laryngitis (แลรินไจทิส) โรคกล่องเสียงอักเสบ ...10 measles (มีเซิลส์) โรคหัด ...10 mumps (มัมพ์ส) โรคคางทูม ...10 plague (เพลก) โรคกาฬโรค ...11 poliomyelitis (โพลิโอไมอะไลทิส) โรคโปลิโอ ...11 ringworm (ริงเวิร์ม) โรคกลาก ...11 tuberculosis (TB) (ทิวเบอคิวโลซิส (ทีบี)) โรควัณโรค ...10 tetanus (เททะเนิส) โรคบาดทะยัก ...11 tinea (ทินเนีย) โรคเกลื้อน ...11

ในโรงพยาบาล

In the Hospital (อิน เดอะ ฮอสพิทอล)

adhesive bandage (แอดฮิซีฟ แบนดิจ) พลาสเตอร์ปิดแผล ...12 bandage (แบนดิจ) ผ้าพันแผล ...12 bed table (เบด เทเบิล) โต๊ะอาหารบน เตียงผู้ป่วย ...13 bedpan (เบดแพน) กระโถนผู้ป่วย ...12 call button (คอล บัทเทิน) ปุ่มกดเรียก พยาบาล ...13 cast (คาสท์) เฝือก ...14 clinical thermometer (คลินิคอล เธอร์มอมิเทอร์) ปรอทวัดไข้ ...13 cotton wool (คอทเทิน วูล) สำาลี ...12 crutches (ครัทเชส) ไม้คาำ้ ยัน / ไม้พยุงตัว ...12


doctor (ดอคเทอร์ ) หมอ / แพทย์ ...12 emergency room (อิเมอร์เจนซี รูม) ห้องฉุกเฉิน ...15 examination room (อิกแซมมะเนเชิน รูม) ห้องตรวจโรค ...15 eye chart (อาย ชาร์ท) แผนภูมิวัดสายตา ...12 first aid kit (เฟิร์สท์ เอด คิท) ชุดปฐมพยาบาล ...13 gauze (กอซ) ผ้าก๊อซ ...12 gloves (กลัฟส์) ถุงมือ ...14 heating pad (ฮีททิง่ แพด) กระเป๋าน้าำ ร้อน ไฟฟ้า ...12 height chart (ไฮท์ ชาร์ท) ทีว่ ดั ส่วนสูง ...13 hospital bed (ฮอสพิทอล เบด) เตียงคนไข้ ...14 hospital gown (ฮอสพิทอล กาวน์) ชุดผู้ป่วย ...14 ice pack (ไอซ์ แพค) แผ่นประคบเย็น ...12 inflatable cuff (อินแฟลททะเบิล คัฟ) ที่วัดความดัน ...13 infusion bottle (อินฟิวเชิน บอทเทิล) ขวดใส่ยาที่ให้ทางเส้นเลือด ...12 Intensive Care Unit (ICU) (อินเทนซีฟ แคร์ ยูนทิ (ไอซีย)ู ) ห้องผูป้ ว่ ยหนัก / ห้อง ไอซียู ...15 male nurse (เมล เนิร์ส) บุรุษพยาบาล ...13 medicine (เมดิซิน) ยา ...14 nurse (เนิร์ส) นางพยาบาล ...12 operating room (ออพเพอเรททิ่ง รูม) ห้องผ่าตัด ...14 patient (เพเชี่ยนท์) คนไข้ ...12 prescription (พรีสคริพเชิน) ใบสั่งยา ...14 respirator (เรสเปอเรเทอร์) เครื่องช่วยหายใจ ...13 rubber hammer (รับเบอร์ แฮมเมอร์) ค้อนยาง ...13 scale (สเกล) เครื่องชั่งน้ำาหนัก ...13 sling (สลิง) ผ้าคล้องแขน ...13 stethoscope (สเตธโธสโคพ) เครื่องตรวจ ฟังของแพทย์ / หูฟังของแพทย์ ...13 syringe (ซีรินจ์) เข็มฉีดยา ...13 tape (เทพ) เทปพันแผล ...12 three-legged walking cane (ธรี-เลกด์ วอล์คคิ่ง เคน) ไม้เท้า 3 ขา ...13 tongue depressor (ทัง ดิเพรสเซอร์) ที่กดลิ้น ...13 tweezers (ทวีเซอร์ส) คีมหนีบ ...12 walker (วอล์คเคอร์) ที่พยุงตัวช่วยเดิน ...13

wheelchair (วีลแชร์) เก้าอี้รถเข็น ...14

ร้านขายยา

At the Pharmacy (แอท เดอะ ฟาร์มาซี)

adhesive bandage (แอดฮิซีฟ แบนดิจ) พลาสเตอร์ปิดแผล ...16 antacid (แอนแทซิด) ยาเคลือบกระเพาะ อาหาร / ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ...17 cane (เคน) ไม้เท้า ...18 crutches (ครัทเชส) ไม้ค้ำายัน / ไม้พยุงตัว ...18 elastic bandage (อิแลสติค แบนดิจ) ผ้ายืดพันแผล ...16 eye drops (อาย ดรอพส์) ยาหยอดตา ...17 gargle (การ์เกิล) น้ำายาบ้วนปาก ...17 gauze (กอซ) ผ้าก๊อซ ...16 hot-water bottle (ฮอท-วอเทอร์ บอทเทิล) ถุงน้ำาร้อน ...18 household remedy (เฮาส์โฮลด์ เรมมิดิ) ยาสามัญประจำาบ้าน ...17 inhaler (อินเฮเลอร์์) ยาดม ...17 medicine case (เมดิซิน เคส) ถาดใส่ยา ...16 Mercurochrome (เมอร์คิวโรโครม) ยาแดง ...17 mouthwash (เมาธ์วอช) น้ำายาบ้วนปาก ...17 nasal spray (เนเซิล สเปรย์ ) ยาพ่นจมูก ...17 pain reliever (เพน รีลีฟเวอร์) ยาบรรเทาปวด ...17 pharmacist (ฟาร์มาซิสท์) เภสัชกร ...16 prescription label (พรีสคริพเชิน เลเบิล) ฉลากยา ...16 throat lozenge (โธรท ลอเซนจ์) ยาอมแก้ เจ็บคอ ...17 tincture (ทิงเชอร์) ยาใส่แผลทิงเจอร์ ...17 vitamin (ไวทามิน ) ยาวิตามิน ...17 walker (วอล์คเคอร์) ทีพ่ ยุงตัวช่วยเดิน ...18 wheelchair (วีลแชร์) เก้าอี้รถเข็น ...18

Types of Medication (ไทพ์ส ออฟ เมดิเคเชิน) ชนิดของยา

capsule (แคพซูล) ยาเม็ดแคปซูล ...19 cream (ครีม) ยาแบบครีม ...19 ointment (ออยน์ทเมนท์) ยาแบบขี้ผึ้ง (แบบทาถู) ...19 pill (พิล) ยาเม็ด ...19

potion (โพเชิน) ยาน้ำา ...19 tablet (แทบเล็ท) ยาเม็ดแบน ...19

คลินิกทันตกรรม

At the Dental Clinic (แอท เดอะ เดนทอล คลีนิค)

basin (เบเซิน) อ่างบ้วนปาก ...20 bib (บิบ) ผ้ากันเปื้อนสำาหรับคนไข้ ...21 braces (เบรสเซส) เหล็กดัดฟัน ...23 cavity (แควิที) รูฟันผุ ...22 clean your teeth (คลีน ยัวร์ ทีธ) ทำาความสะอาดฟัน ...23 dental assistant (เดนทอล แอสซิสแทนท์) ผู้ช่วยทันตแพทย์ ...20 dental chair (เดนทอล แชร์) เก้าอีท้ นั ตกรรม ...21 dental drill (เดนทอล ดริล) เครื่องกรอฟัน ...21 dental floss (เดนทอล ฟลอส) ไหมขัดฟัน ...20 dental instrument (เดนทอล อินสทรูเมนท์) เครื่องมือทันตกรรม ...20 dental lamp (เดนทอล แลมพ์) โคมไฟ ส่องฟัน ...20 dentist (เดนทิสท์) ทันตแพทย์ ...20 dentures (เดนเจอร์ส) ฟันปลอม ...22 drill a tooth (ดริล อะ ทูธ) กรอฟัน ...22 extraction forceps (เอ็กซ์แทรคเชิน ฟอร์เซพส์) คีมถอนฟัน ...21 fill a cavity (ฟิล อะ แควิที) อุดฟันที่เป็นรู ...23 gargle (การ์เกิล) น้ำายาบ้วนปาก ...20 gown (กาวน์) เสื้อคลุมทันตแพทย์ ...21 impression tray (อิมเพรสเชิน เทรย์) ถาดพิมพ์ฟันปลอม ...22 instrument dish (อินสทรูเมนท์ ดิช) ถาดใส่เครื่องมือทันตกรรม ...20 mask (แมสค์) ผ้าปิดจมูกและปาก ...20 mouth mirror (เมาธ์ มิเรอร์) กระจกส่อง ฟัน ...21 mouthwash (เมาธ์วอช) น้ำายาบ้วนปาก ...20 numb the mouth (นัมบ์ เดอะ เมาธ์) ฉีดยาชาในปาก ...22 orthodontist (ออร์ธอดอนทิสท์) ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการจัดฟัน ...21 pull a tooth (พูล อะ ทูธ) ถอนฟัน ...23 rubber gloves (รับเบอร์ กลัฟส์) ถุงมือยาง ...21


Goodbye.


ปูพื้นฐานใหลูกเกงภาษาอังกฤษดวยหนังสือคุณภาพ จากสำนักพิมพเอ็มไอเอส • ชุด ศัพทเล‹มแรกของหนู 2 เล‹ม ศัพทเลมแรกของหนูประกอบ

หนังสือพิมพ 4 สีทั้งเลม ISBN 978-616-527-112-7 ราคา 99.-

หนังสือพิมพ 4 สีทั้งเลม ISBN 978-616-527-111-0 ราคา 99.-

ไปด ว ยคำศั พ ท เ กี ่ ย วกั บ สิ ่ ง ต า งๆ รอบตัวทีเ่ ด็กๆ คุน เคย โดยแยกเปน หมวดหมู พรอมภาพประกอบสีสนั สดใส ซึ่งจะชวยใหเด็กๆ สามารถ เรียนรูค ำศัพทภาษาอังกฤษไดอยาง สนุกสนานและเพลิดเพลิน เหมาะ สำหรับเปนหนังสือภาษาอังกฤษ เลมแรกของทุกครอบครัว

• ชุด สรŒางเด็ก 2 ภาษาดŒวยเพลงภาษาอังกฤษ 3 เล‹ม

ชวนนองๆ มาสนุกสนานไปกับการรองเพลงพรอมเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ เริม่ ตนเปนเด็ก 2 ภาษาดวย หนังสือชุด สรางเด็ก 2 ภาษาดวยเพลงภาษาอังกฤษ Traditional Song for Kids พรอมดีวีดี Animation ซึง่ ใน แตละชุดจะรวบรวม 14 บทเพลงทีค่ ณ ุ นองๆ หนูๆ ชืน่ ชอบและนิยมสอนในโรงเรียน Inter นอกจากจะสนุกสนานไปกับ การรองเพลงแลว นองๆ จะไดทราบความหมายของเพลงและคำศัพทอกี ดวย

หนังสือพิมพ 4 สีทง้ั เลม + ดีวดี ี Animation 1 แผน

ISBN 978-616-527-097-7 ราคา 199.-

หนังสือพิมพ 4 สีทง้ั เลม + ดีวดี ี Animation 1 แผน หนังสือพิมพ 4 สีทง้ั เลม + ดีวดี ี Animation 1 แผน

ISBN 978-616-527-269-8 ราคา 199.-

• พบกับหนังสือคุณภาพกวา 1,000 รายการ • สั่งซื้อไดที่ www.MISbook.com

ติดตอสอบถาม 0-2294-8777

ISBN 978-616-527-497-5 ราคา 199.-

และรานหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ www.MISbook.com


ແ´âÅ¡¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÊÔè§ÃͺµÑÇãËŒÅÙ¡ÃÑ¡¾ÃŒÍÁàÊÃÔÁÊÌҧ·Ñ¡ÉзҧÀÒÉÒ ´ŒÇ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁÀÒ¾ÈѾ·ÃͺµÑÇ˹ٹŒÍ 2 ÀÒÉÒ Íѧ¡ÄÉ-ä·Â การเริ่มตนปลูกฝงการเรียนรู ใหกับลูกตั้งแตวัยแรกเริ่มจะชวยเสริมสรางพัฒนาการในดานตางๆ ใหกับ ลูกไดเปนอยางดี เพราะสมองของลูกจะเปดรับและซึมซับส่ิงตางๆ ตั้งแตวัยเยาว ดังนั้นคุณพอคุณแมควร เลือกหนังสือที่ดีและมีคุณภาพสำหรับชวยเปดโลกการเรียนรู ใหลูกไดอยางเต็มศักยภาพ พจนานุกรมภาพเลมนี้จะชวยเปดโลกการเรียนรู ใหกับลูกนอยไดเรียนรูสิ่งรอบตัวจากภาพประกอบสีสัน สดใสสวยงาม ซึง่ จะชวยเสริมสรางจินตนาการและตอเติมพลังแหงการเรียนรู อีกทัง้ ยังชวยจัดระเบียบความคิด ใหลกู นอยอยางเปนระบบ เพราะลูกนอยจะไดเรียนรูก ารจัดหมวดหมูแ ละกลุม ของสิง่ ทีพ่ บเจอในชีวติ ประจำวัน นับเปนการเสริมสรางความฉลาดทางสติปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ) ไดอยางสมวัย

¾ Ò À Á à ¡ Ø ¹ Ò ¹ ¨  ¾ Ç Œ ´ Ò É Ò ÊÌҧà´ç¡ 2 À

µÑÇÍ‹ҧã¹àÅ‹Á »ÃÐâ¤àÊÃÔÁ ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ

˹ѧÊ×Í·Õè¨Ðª‹ÇÂãËŒ¹ŒÍ§æ ʹءʹҹ仡Ѻ¡Òè´¨Ó¤ÓÈѾ· ·Ñ駪ش

4 àÅ‹Á

เด็ก

ศัพทอังกฤษรอบตัวหนูนอย 5+ ISBN 978-616-527-548-4

หนังสือดี มีประโยชน ที่คุณพ‹อคุณแม‹ เลือกใหŒลูกอ‹าน

9

7 8 6 1 6 5

2 7 5 4 8 4

ราคา 99 บาท

Œ Ù Ã Ò ‹ ¹  · ¾ Ñ È Ó ¤ ´ Ç Á 24 Ë ¢Çº¢Öé¹ä»

5 ᏠÅлÃÐ⤠· ¾ Ñ È Ó ¤ 0 ÃÇÁ 1,00 ÊÓËÃѺ˹ٹŒÍÂÇÑÂ

game of darts (เกม ออฟ ดารท

เกมปาเปาส)

guitar (กิทาร)

กีตาร

pictcl(ิทเoคhชลฟwfาอoนรn)คr)k

าง สอมตเัวสตียลบกฟ (พ

● É È ¾àÔ

4 ÊÕ·Ñé§àÅ‹Á

¤Œ¹ËÒ¤ÓÈѾ·§‹Ò ¨´¨Óä´ŒÃÇ´àÃçÇ ÁÕ¤ÓÍ‹Ò¹ ¤Óá»Å ·Ø¡¤ÓÈѾ·áÅлÃÐâ¤

.-

• 7 ÊÔè§ÁËÑȨÃϢͧâÅ¡ (7 Wonders of the World) • à¤Ã×èͧËÁÒÂÇÃäµÍ¹ (Punctuation Marks) • ÊÑÞÅѡɳ·Ò§¤³ÔµÈÒʵÏ (Mathematic Signs and Symbols) • ÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ (Science) • ¾Åѧ§Ò¹áÅСÒûÃÐËÂÑ´ (Energy and Conservation) • ¡ÒÃÊÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ (Graduation) • ¸§ªÒµÔ (A-Z) (National Flags)

99

• âçÅФÃÊѵǏ (At the Circus) • Êǹʹء (Amusement Park) • à¤Ã×èͧ´¹µÃÕä·Â (Thai Musical Instruments) • à¤Ã×èͧ´¹µÃÕÊÒ¡Å (Musical Instruments) • ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÏ (The Computer) • ÍÔ¹àµÍÏà¹çµ (The Internet) • ʶҹÃѺàÅÕé§à´ç¡ (The Nursery) • âçàÃÕ¹áÅÐÇÔªÒàÃÕ¹ (Schools and Subjects) • »ÃÐÇѵÔÈÒʵÏâÅ¡ (World History)

ÃÒ¤ Ò

24 ËÁÇ´¤ÓÈѾ·¹‹ÒÃÙŒÊÓËÃѺ˹ٹŒÍÂÇÑ 5 ¢Çº¢Öé¹ä»

• ÍÇÑÂÇÐÀÒÂã¹Ã‹Ò§¡Ò (Inside the Body) • ÍÒ¡ÒâͧâäáÅÐÍÒ¡ÒúҴà¨çº (Symptoms and Injuries) • âä (Disease) • ã¹âç¾ÂÒºÒÅ (In the Hospital) • Ìҹ¢ÒÂÂÒ (At the Pharmacy) • ¤ÅÔ¹Ô¡·Ñ¹µ¡ÃÃÁ (At the Dental Clinic) • §Ò¹Í´ÔàáÂÒÁÇ‹Ò§ (Hobbies and Pastimes) • ¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ (Entertainment)

5+

ÀÒ¾»ÃСͺ ÊÕÊѹʴãÊ

¤ÓÈѾ· ¤ÓÍ‹Ò¹ ¤Óá»Å

ẋ§¤ÓÈѾ· ໚¹ËÁÇ´ËÁÙ‹

ศัพท์อังกฤษรอบตัวหนูน้อย 5+  

สร้างเด็ก 2 ภาษาด้วยพจนานุกรมภาพ 24 หมวดคำศัพท์น่ารู้ สำหรับหนูน้อยวัย 5 ขวบขึ้นไปรวม 1,000 คำศัพท์และประโยค http://www.misbook.com/shopexd...