Page 1

ª´Ø 2

Ìͧà¾Å§ Ã Ò ¡ Â Ç Œ ´ ¹ Ò ¹ Ê ¡ Ø ¹ Ê è Õ · º ÀÒÉÒã¹áº 2 ¡ ç à´ ÃÇÁ 14 à¾Å§ ¹ š 2 à» ´ Á ªØ Í Œ Ã Ä ¡ ¾ Ñ § Á Í Ò Ò Ç É Ò ¤ À Á § Â Õ Å Ã à¾ àµ Â ÁÒ ÒÉÒ´ÇŒ dio CD ÊÃÒŒ §à´¡ç 2 À ŒÍ§µÒÁ䴌͋ҧ§‹Ò´Ò ÊÒÁÒö¿˜§áÅÐà §æ 仡ºÑ ˹§Ñ ÊÍ× ¾ÃÍŒ Á Au Í Œ ¹ Ò¹ ¹ Ê ¡ Ø ¹ §Ê Í Ó¹ º ·‹Ç§· ÂÍ´¹ÔÂÁ ·Õè¹ŒÍ§æ ª×è¹ªÍ Å§áÅФÓÈѾ·ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ·Õ誋ÇÂãˌࢌÒ㨠·à¾ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕ¤Óá»Åº é¹ÍÕ¡´ŒÇ Œ§‹Ò墅 ¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧà¾Å§ä´

ªØ´ 2

14 º·à¾Å§

Nursery Rhyme 1. If You Are Happy And You Know It 2. Baa Baa Black Sheep 3. Bingo 4. Hokey Pokey 5. Are You Sleeping? 6. This Old Man 7. Hush Little Baby 8. Little Bunny Foo Foo

Christmas Song

สรางเด็ก 2 ภาษา ดวยเพลงภาษาอังกฤษ ชุด 2 พรอม Audio CD

ISBN 978-616-527-549-1

9 786165 275491

ราคา : 120 บาท

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

20 บาท

า1

ราค

สแกน QR Code เพ�อฟงเพลงตัวอยาง

9. Rudolph, The Red-Nosed Reindeer 10. Frosty The Snowman 11. Jingle Bell Rock 12. Deck The Halls 13. Sleigh Ride 14. Here Comes Santa Claus

14 º·à¾Å§Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹»Ù¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ


ISBN� ราคา�

978-616-527-549-1 120�บาท

� สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์� พ.ศ.� 2537� โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส� ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใดของ หนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ�ท�าส�าเนา�ถ่ายเอกสาร�หรือ น�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ�ไม่วา่ จะ ในรูปแบบใดๆ� นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น � ชือ่ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งหมายการค้าต่างๆ�ทีอ่ า้ งถึงเป็น ของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดทำ� ��บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์�ชิดพงษ์�กวีวรวุฒิ�ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์�รองศาสตราจารย์สุนีย์�สินธุเดชะ ��เรียบเรียงเนื้อหา�กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส�ออกแบบปก�ภรณีย์�สนองผัน� ��ออกแบบรูปเล่มและภาพประกอบ�วณิชยา�ตันเจริญลาภ ��ขับร้อง�อัจจิมา�ทีฆวาทิน�เรียบเรียงเสียงประสาน�เอกรินทร์�ศุภรณ์พาณิช ��พิสูจน์อักษร�บุษกร�กู้หลี,�ประไพ�ภูงามเชิง�ประสานงานฝ่ายผลิต�วราลี�สิทธิจินดาวงศ์� ��ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์�บุษกร�กู้หลี�ฝ่ายการตลาด�วราลี�สิทธิจินดาวงศ์� ��พิมพ์ท�ี่ บริษัท�พิมพ์ดี�จำ�กัด�ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา�เสริม�พูนพนิช จัดพิมพ์ โดย�:�สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส �213/3�ซอยพัฒนาการ�1�(สาธุประดิษฐ์�34�แยก�6)�แขวงบางโพงพาง�เขตยานนาวา�กรุงเทพฯ�10120 �โทรศัพท์�0-2294-8777�(สายอัตโนมัติ)�โทรสาร�0-2294-8787�www.MISbook.com จัดจำ�หน่ายโดย�:�บริษัท�ซีเอ็ดยูเคชั่น�จำ�กัด�(มหาชน) �1858/87-90�ชั้น�19�อาคารทีซีไอเอฟ�ทาวเวอร์�ถนนบางนา-ตราด�แขวงบางนา�เขตบางนา�กรุงเทพฯ�10260� �โทรศัพท์�0-2739-8000�โทรสาร�0-2739-8609�www.se-ed.com กรณีต้องการสั่งซื้อจำ�นวนมาก� กรุณาติดต่อ ฝ่ายการตลาด�สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส�โทรศัพท์� 0-2294-8777�เพื่อรับส่วนลดพิเศษ

หากหนังสือเล่มนีผ้ ลิตไม่ได้มาตรฐาน�อาทิ�หน้ากระดาษสลับกัน�หน้าซ้ำ�� หน้าขาดหาย� สำ�นักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่� โดยส่งมา เปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน�หรือติดต่อสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส�โทรศัพท์� 0-2294-8777�(สายอัตโนมัติ)


คำ�นำ� หลังจากที่หนังสือ�“สร้างเด็ก�2�ภาษาด้วยเพลงภาษาอังกฤษ� (Traditional�songs�for�kids)”�ที่ออกไปก่อนหน้านี้ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี จากหลายครอบครัวที่เล็งเห็นความสำ�คัญของภาษาอังกฤษ�ทางสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส รู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างมาก�และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดทำ�หนังสือ�

“สร้างเด็ก�2�ภาษาด้วยเพลงภาษาอังกฤษ�ชุด�2�(Traditional�songs�for�kids�2)”� นี้ขึ้น�เพื่อสานต่อความสนุกสนานพร้อมสาระประโยชน์ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ� อีกครั้ง�โดยบทเพลงในชุดนี้ก็ยังเป็นเพลงที่เด็กๆ�ทั่วโลกรู้จัก�ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน ได้เป็นอย่างดี�นอกจากนี้เด็กๆ�ยังได้เริ่มต้นฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษไปพร้อมๆ�กับ การร้องเพลงอีกด้วย�ทางคณะผู้จัดทำ�จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า�หนังสือชุดนี้จะเป็นหนึ่งใน หนังสือเล่มโปรดของเด็กๆ�ทุกคนอีกครั้ง �

14��so �

ngs

คณะผู้จัดทำ�


สารบัญ Nursery Rhyme

�1.�If�You�Are�Happy�And�You�Know�It� �2.�Baa�Baa�Black�Sheep� �3.�Bingo� �4.�Hokey�Pokey� �5.�Are�You�Sleeping?� �6.�This�Old�Man� �7.�Hush�Little�Baby� �8.�Little�Bunny�Foo�Foo�

�4� �6� � �8� � 10� � 14� 16� � 20� � 22��

Christmas Song

�9.�Rudolph,�The�Red-Nosed�Reindeer� 10.�Frosty�The�Snowman� 11.�Jingle�Bell�Rock� 12.�Deck�The�Halls� 13.�Sleigh�Ride� 14.�Here�Comes�Santa�Claus�

26 30 34 38 42 48

Lyrics and Meanings�(ค�าแปลเนื้อเพลง)�

52

� รวมคำ�ศัพท์จากเนื้อเพลง�

�99


Nursery Rhyme

If�you’re�happy�and� you�know�it�clap�your� hands.�(clap,�clap) If�you’re�happy�and� you�know�it�clap�your� hands.�(clap,�clap)

If You Are Happy And You Know It If�you’re�happy�and� you�know�it�then�your� face�will�surely�show�it. � If�you’re�happy�and� you�know�it�clap�your� hands.�(clap,�clap)

If�you’re�happy�and�you� know�it�stomp�your�feet.� (stomp,�stomp) � If�you’re�happy�and�you� know�it�stomp�your�feet. (stomp,�stomp) � If�you’re�happy�and�you� know�it�then�your�face�will� surely�show�it. � If�you’re�happy�and�you� know�it�stomp�your�feet.� 4

(stomp,�stomp)


If�you’re�happy�and�you� know�it�nod�your�head.� (nod,�nod) � If�you’re�happy�and�you� know�it�nod�your�head.� (nod,�nod)

If�you’re�happy�and�you� know�it�then�your�face�will� surely�show�it. � If�you’re�happy�and�you� know�it�nod�your�head.� (nod,�nod)

If�you’re�happy�and�you� know�it�shout�“Hooray!”� (Hooray!) � If�you’re�happy�and�you� know�it�shout�“Hooray!”� (Hooray!)

If�you’re�happy�and�you� know�it�do�all�four.� (clap,�stomp,�nod,�Hooray!) � If�you’re�happy�and�you� know�it�do�all�four.� (clap,�stomp,�nod,�Hooray!)

If�you’re�happy�and�you� know�it�then�your�face� will�surely�show�it. � If�you’re�happy�and�you� know�it�shout�“Hooray!”� (Hooray!)

If�you’re�happy�and�you� know�it�then�your�face�will� surely�show�it. � If�you’re�happy�and�you� know�it�do�all�four.� (clap,�stomp,�nod,�Hooray!)

5


Nursery Rhyme

6

Baa Baa Black Sheep


Baa,�baa�black�sheep!� Have�you�any�wool?� Yes�sir,�yes�sir!� Three�bags�full.� One�for�my�master,� And�one�for�the�dame.� And�one�for�the�little�boy,� Who�lives�down�the�lane.

(Repeat�the�whole� song�two�times)

7


Nursery Rhyme

8

Bingo


B I N G O There�was�a�farmer�had�a�dog,� And�Bingo�was�his�name-o.� B-I-N-G-O!� B-I-N-G-O!� B-I-N-G-O!� And�Bingo�was�his�name-o! � There�was�a�farmer�had�a�dog,� And�Bingo�was�his�name-o.� (clap)-I-N-G-O!� (clap)-I-N-G-O!� (clap)-I-N-G-O!� And�Bingo�was�his�name-o!� � There�was�a�farmer�had�a�dog,� And�Bingo�was�his�name-o.� (clap,�clap)-N-G-O!� (clap,�clap)-N-G-O!� (clap,�clap)-N-G-O!� And�Bingo�was�his�name-o!

There�was�a�farmer�had�a�dog,� And�Bingo�was�his�name-o.� (clap,�clap,�clap)-G-O! (clap,�clap,�clap)-G-O! (clap,�clap,�clap)-G-O! And�Bingo�was�his�name-o! � There�was�a�farmer�had�a�dog,� And�Bingo�was�his�name-o.� (clap,�clap,�clap,�clap)-O! (clap,�clap,�clap,�clap)-O! (clap,�clap,�clap,�clap)-O! And�Bingo�was�his�name-o! � There�was�a�farmer�had�a�dog,� And�Bingo�was�his�name-o.� (clap,�clap,�clap,�clap,�clap)� (clap,�clap,�clap,�clap,�clap)� (clap,�clap,�clap,�clap,�clap)�

And�Bingo�was�his�name-o!

9


ª´Ø 2

Ìͧà¾Å§ Ã Ò ¡ Â Ç Œ ´ ¹ Ò ¹ Ê ¡ Ø ¹ Ê è Õ · º ÀÒÉÒã¹áº 2 ¡ ç à´ ÃÇÁ 14 à¾Å§ ¹ š 2 à» ´ Á ªØ Í Œ Ã Ä ¡ ¾ Ñ § Á Í Ò Ò Ç É Ò ¤ À Á § Â Õ Å Ã à¾ àµ Â ÁÒ ÒÉÒ´ÇŒ dio CD ÊÃÒŒ §à´¡ç 2 À ŒÍ§µÒÁ䴌͋ҧ§‹Ò´Ò ÊÒÁÒö¿˜§áÅÐà §æ 仡ºÑ ˹§Ñ ÊÍ× ¾ÃÍŒ Á Au Í Œ ¹ Ò¹ ¹ Ê ¡ Ø ¹ §Ê Í Ó¹ º ·‹Ç§· ÂÍ´¹ÔÂÁ ·Õè¹ŒÍ§æ ª×è¹ªÍ Å§áÅФÓÈѾ·ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ·Õ誋ÇÂãˌࢌÒ㨠·à¾ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕ¤Óá»Åº é¹ÍÕ¡´ŒÇ Œ§‹Ò墅 ¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧà¾Å§ä´

ªØ´ 2

14 º·à¾Å§

Nursery Rhyme 1. If You Are Happy And You Know It 2. Baa Baa Black Sheep 3. Bingo 4. Hokey Pokey 5. Are You Sleeping? 6. This Old Man 7. Hush Little Baby 8. Little Bunny Foo Foo

Christmas Song

สรางเด็ก 2 ภาษา ดวยเพลงภาษาอังกฤษ ชุด 2 พรอม Audio CD

ISBN 978-616-527-549-1

9 786165 275491

ราคา : 120 บาท

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ต)ิ โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

20 บาท

า1

ราค

สแกน QR Code เพ�อฟงเพลงตัวอยาง

9. Rudolph, The Red-Nosed Reindeer 10. Frosty The Snowman 11. Jingle Bell Rock 12. Deck The Halls 13. Sleigh Ride 14. Here Comes Santa Claus

14 º·à¾Å§Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹»Ù¾×é¹°Ò¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

สร้างเด็ก 2 ภาษา ด้วยเพลงภาษาอังกฤษ Traditional Song for Kids (Audio CD) ชุด 2  

มาเตรียมความพร้อมเป็นเด็ก 2 ภาษาในแบบที่สนุกสนานด้วยการร้องเพลงไปกับหนังสือพร้อม Audio CD สร้างเด็ก 2 ภาษาด้วยเพลงภาษาอังกฤษ ชุด 2 รวม 14 เพ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you