Page 1

àËÁÒÐÊÓËÃÑ

º

¹ŒÍ§æ »°ÁÇ ¶Ö§»ÃжÁµŒ¹ÑÂ

หนังสือ แบบฝกอานภาษาไทย เลม ๒ ฝกผันวรรณยุกต เลมนี้ เหมาะสำหรับนองๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝกอานภาษาไทย รวมถึงนองๆ วัย อนุบาลจนถึงชัน้ ประถมศึกษาตอนตน โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการผันวรรณยุกต ซึ่งจะแยกเปน อักษร ๓ หมู คือ อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ รวมถึง คำที่มี ห นำ และคำควบกล้ำ ซึ่งจะมีการฝกอานคำและประโยค ทั้งยังมี ภาพประกอบเพือ่ ใหนอ งๆ ไดเรียนรสู ง่ิ ทีอ่ ยูร อบตัวไปพรอมๆ กับการพิจารณา ความหมายของคำทีม่ เี สียงวรรณยุกตตา งกัน ทำใหการอานภาษาไทยแตกฉาน และเปนการปูพื้นฐานภาษาไทยที่ดีตอไปในอนาคต

วรรณยุกต

¼Ñ¹ÇÃóÂØ¡µ ¤Ó¤Çº¡ÅéÓ

àÊ×Í

Ẻ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·ÂÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ ·Ñ駪ش ó àÅ‹Á แบบฝกอานภาษาไทย เลม ๒

ฝกผันวรรณยุกต

ISBN 978-616-527-562-0

ฝกประสมสระ

ฝกผันวรรณยุกต

ฝกประสมตัวสะกด

9

7 8 6 1 6 5

2 7 5 6 2 0

๖๙ บาท

เด็ก

µÑÍ‹ ÇãËÞ‹

Ò¹Êдǡ

àÃÕ¹ÃÙŒ¡ÒüѹÇÃóÂØ¡µ

ÍÑ¡ÉÃÊÙ§ ¡ÅÒ§ µèÓ

¤Ó·ÕèÁÕ Ë ¹Ó áÅФӤǺ¡ÅéÓ ô ÊÕ·Ñé§àÅ‹Á

àÊ×èÍ

àÊ×éÍ ● É ¾àÔ È

๖๙ .-

¼Ñ¹ÇÃóÂØ¡µ ¤Ó·ÕèÁÕ Ë ¹Ó

ÃÒ¤ Ò

¼Ñ¹ÇÃóÂØ¡µ ÍÑ¡ÉÃÊÙ§ ¡ÅÒ§ µèÓ

ฝกผัน

µÑÇÍ‹ҧã¹àÅ‹Á

แบบฝกอานภาษาไทย

เลม


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไป ลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจาก จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ เรียบเรียงเนื้อหา ชนาภัทร พรายมี ออกแบบปก ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ออกแบบรูปเล่ม ศิรินทรา วัชรเดชสุวรรณ, อนัญญา อิชฌนวัศ ภาพประกอบ ปาจรีย์ เมืองจันทร์ พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ชนาภัทร พรายมี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ค�ำน�ำ หนังสือแบบฝึกอ่านภาษาไทยเล่มนี้ เหมาะส�ำหรับน้องๆ ปฐมวัยที่ เริม่ ฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ วัยอนุบาลจนถึงชัน้ ประถมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผันวรรณยุกต์ ซึ่งจะแยกเป็นอักษร ๓ หมู่ คือ อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต�่ำ รวมถึงค�ำที่มี ห น�ำ และค�ำควบกล�้ำ ซึ่งจะมีการฝึกอ่านค�ำและประโยค ทั้งยังมีภาพประกอบเพื่อให้น้องๆ ได้ เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวไปพร้อมๆ กับการพิจารณาความหมายของค�ำที่มี เสียงวรรณยุกต์ต่างกัน การเรียนรู้ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้อง ชี้ค�ำที่อา่ นไปพร้อมๆ กับเปล่งเสียงออกมา เป็นการฝึกสมาธิให้แน่วแน่ พร้อมเรียนรู้ ท�ำให้จดจ�ำได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงท�ำให้การอ่านภาษาไทย แตกฉาน และเป็นการปูพื้นฐานภาษาไทยที่ดีต่อไปในอนาคต ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


ู ่ ม ห ๓ ร อกั ษ


อักษร ๓ หม ู่

อักษร ๓ หมู่ แบ่งเป็น อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต�่ำ อักษรกลาง มี ๙ ตัว คือ

ก บ

จ ป

ฎ อ

ฐ ส

ถ ห

อักษรสูง มี ๑๑ ตัว คือ

ข ฝ

ฃ ศ

ฉ ษ 5


วรรณยุกต์

วรรณยุกต์ มี ๔ รูป ๕ เสียง รูปวรรณยุกต์

-่

-้

-๊ เรยี กวา่ ไมต้ ร

เรยี กวา่ ไมเ้ อก เรยี กวา่ ไมโ้ ท

เสียงวรรณยุกต์ เสียงสามัญ เช่น กา เสียงเอก เช่น ก่า เสียงโท เช่น ก้า เสียงตรี เช่น ก๊า เสียงจัตวา เช่น ก๋า

ดี ดี่ ดี้ ดี๊ ดี๋ 8

อู อู่ อู้ อู๊ อู๋

-๋ เรยี กวา่ ไมจ้ ตั ว


ง า ล ก ร ษ ั ก นั อ

์ ต ก ุ ย ณ ร ร ว กับ


รรณยุกต์

างกับว ผันอักษรกล

อักษรกลาง

ก จ ต บ

ฎ ป

ฏ อ

ผันวรรณยุกต์ได้ครบ ๕ เสียง

ฝึกผันวรรณยุกต์ รูป เสียง

สามัญ

-่ เอก

-้ โท

-๊ ตรี

-๋ จัตวา

กา จา ดี

ก่า จ่า ดี่

ก้า จ้า ดี้

ก๊า จ๊า ดี๊

ก๋า จ๋า ดี๋

10


ผันอักษรกล

างกับวรรณย

รูป เสียง

สามัญ

-่ เอก

-้ โท

-๊ ตรี

-๋ จัตวา

ปี ตือ กือ บู อู เก แด โบ

ปี่ ตื่อ กื่อ บู่ อู่ เก่ แด่ โบ่

ปี้ ตื้อ กื้่อ บู้ อู้ เก้ แด้ โบ้

ปี๊ ตื๊อ กื๊อ บู๊ อู๊ เก๊ แด๊ โบ๊

ปี๋ ตื๋อ กื๋อ บู๋ อู๋ เก๋ แด๋ โบ๋

11

ุกต์


รรณยุกต์

างกับว ผันอักษรกล

รูป เสียง

สามัญ

-่ เอก

-้ โท

-๊ ตรี

-๋ จัตวา

จอ เกอ เปีย เจือ ตัว ด�ำ ไอ เจา

จ่อ เก่อ เปี่ย เจื่อ ตั่ว ด�่ำ ไอ่ เจ่า

จ้อ เก้อ เปี้ย เจื้อ ตั้ว ด�้ำ ไอ้ เจ้า

จ๊อ เก๊อ เปี๊ย เจื๊อ ตั๊ว ด�๊ำ ไอ๊ เจ๊า

จ๋อ เก๋อ เปี๋ย เจื๋อ ตั๋ว ด�๋ำ ไอ๋ เจ๋า

12


ผันอักษรกล

างกับวรรณย

ปา

ป่า

ป้า

เตา

เต่า

เต้า

เต๋า 13

ุกต์


รรณยุกต์

างกับว ผันอักษรกล

ฝึกอ่านค�ำ ๒ พยางค์

อีกา

อ้อแอ้

ได้แก่

บ้าใบ้

จ�ำปา

จ�้ำจี้

โต๊ะเตี้ย

ป้าดุ

กี่ปี

ตีบ่า

ปีติ

ด�ำปี๋

โก๋แก่

ตาไก่

บิดา

จ๊ะจ๋า

เก้าอี้

ตะโก้

ปูจ๋า

เอาใจ

โบด�ำ

บู้บี้

โอ้เอ้

ตะปู

ดุด่า

ตุ๊ต๊ะ

อากู๋

เตะตา

เกไก ๋ ๋

อี๋อ๋อ

16


àËÁÒÐÊÓËÃÑ

º

¹ŒÍ§æ »°ÁÇ ¶Ö§»ÃжÁµŒ¹ÑÂ

หนังสือ แบบฝกอานภาษาไทย เลม ๒ ฝกผันวรรณยุกต เลมนี้ เหมาะสำหรับนองๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝกอานภาษาไทย รวมถึงนองๆ วัย อนุบาลจนถึงชัน้ ประถมศึกษาตอนตน โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการผันวรรณยุกต ซึ่งจะแยกเปน อักษร ๓ หมู คือ อักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ รวมถึง คำที่มี ห นำ และคำควบกล้ำ ซึ่งจะมีการฝกอานคำและประโยค ทั้งยังมี ภาพประกอบเพือ่ ใหนอ งๆ ไดเรียนรสู ง่ิ ทีอ่ ยูร อบตัวไปพรอมๆ กับการพิจารณา ความหมายของคำทีม่ เี สียงวรรณยุกตตา งกัน ทำใหการอานภาษาไทยแตกฉาน และเปนการปูพื้นฐานภาษาไทยที่ดีตอไปในอนาคต

วรรณยุกต

¼Ñ¹ÇÃóÂØ¡µ ¤Ó¤Çº¡ÅéÓ

àÊ×Í

Ẻ½ƒ¡Í‹Ò¹ÀÒÉÒä·ÂÊÓËÃѺ¹ŒÍ§æ ·Ñ駪ش ó àÅ‹Á แบบฝกอานภาษาไทย เลม ๒

ฝกผันวรรณยุกต

ISBN 978-616-527-562-0

ฝกประสมสระ

ฝกผันวรรณยุกต

ฝกประสมตัวสะกด

9

7 8 6 1 6 5

2 7 5 6 2 0

๖๙ บาท

เด็ก

µÑÍ‹ ÇãËÞ‹

Ò¹Êдǡ

àÃÕ¹ÃÙŒ¡ÒüѹÇÃóÂØ¡µ

ÍÑ¡ÉÃÊÙ§ ¡ÅÒ§ µèÓ

¤Ó·ÕèÁÕ Ë ¹Ó áÅФӤǺ¡ÅéÓ ô ÊÕ·Ñé§àÅ‹Á

àÊ×èÍ

àÊ×éÍ ● É ¾àÔ È

๖๙ .-

¼Ñ¹ÇÃóÂØ¡µ ¤Ó·ÕèÁÕ Ë ¹Ó

ÃÒ¤ Ò

¼Ñ¹ÇÃóÂØ¡µ ÍÑ¡ÉÃÊÙ§ ¡ÅÒ§ µèÓ

ฝกผัน

µÑÇÍ‹ҧã¹àÅ‹Á

แบบฝกอานภาษาไทย

เลม

แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 2 ฝึกผันวรรณยุกต์ (ตัวใหญ่อ่านสะดวก)  

"แบบฝึกอ่านภาษาไทย เล่ม 2 ฝึกผันวรรณยุกต์" เล่มนี้ เหมาะสำหรับน้องๆ ปฐมวัยที่เริ่มฝึกอ่านภาษาไทย รวมถึงน้องๆ วัยอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาตอน...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you