Page 1

˹ѧÊ×ÍàÅ‹ÁááÊÓËÃѺÅÙ¡ÃÑ¡·ÕèàÃÔèÁËÑ´¤Ñ´ÅÒÂÁ×Í

ÊÓËÃѺ¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹·ÕèÃÑ¡ÅÙ¡

1. มอบหนังสือเลมนใหลูกดวยความรัก 2. รวมเรียนรูจากหนังสือเลมนไปพรอมๆ กับลูก 3. อานชื่อพยัญชนะไทย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขใหลูกฟง 4. ชี้ชวนใหลูกดูภาพประกอบ พรอมใหลูกอานออกเสียงตาม 5. จับนิ้วชี้ของลูกคอยๆ ลากไปตามแนวลูกศรที่บอกลำดับการลากเสน

¤Ñ´ à¢Õ¹ ͛ҹ

2+

¡ÒèѺ´Ô¹Êͧ͢ÅÙ¡ÃÑ¡

1.

ในชวงแรกคุณพอคุณแมควรชวยลูกจับประคอง ดินสอ โดยจับมือลูกอยางเบามือ แลวคอยๆ พา มือนอยนี้ลากเสนไปตามรอยประท ใหไว

www.MISbook.com เด็ก

กขค ABC 123

1 294877

734284

ราคา 55 บาท

ªÇ¹ÅÙ¡ÃÑ¡ËÑ´Í‹Ò¹ ËÑ´à¢Õ¹ãËŒ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç¡‹Í¹ÇÑÂ͹غÒÅ ´Ö§´Ù´¤ÇÒÁʹ㨴ŒÇÂÀÒ¾»ÃСͺ¹‹ÒÃÑ¡ ÊÕÊѹʴãÊ

● É È ¾àÔ

.-

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

คัด เขียน อาน

4 ÊÕ·Ñé§àÅ‹Á

55

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

ควรใชวิธ โ อบกอดจากดานหลังของลูก ซึ่งนอกจากจะทำใหลูกรูสึกอบอุนแลว ยังเปนการเสริมสรางสายสัมพันธอันดี ใหลกู รักในวัยทีก่ ำลังเรียนรูแ ละจดจำดวย

ÃÒ¤ Ò

3.

2.

ใหลกู ถือดินสอดวยนิว้ หัวแมมอื นิว้ กลาง และ นิว้ ชี้ โดยใหดนิ สออยูบ นขอนิว้ กลาง สวนนิว้ โปง และนิ้วชี้ ใชจับและบังคับดินสอ


หนังสือเล่มนี้เป็นการปูพ้นื ฐานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ให้กับน้องๆ ปฐมวัย โดยทักษะแต่ละด้านที่น้องๆ จะได้เรียนรู้มีดงั นี้ ทักษะภาษาไทย น้องๆ จะได้เรียนรู้พยัญชนะ 44 ตัว สามารถจดจ�ำ พยัญชนะแต่ละตัวได้ตดิ ปากจากค�ำกลอน จากนัน้ ก็ฝกึ คัดพยัญชนะตามรอยประ ทักษะภาษาอังกฤษ น้องๆ จะได้เรียนรูต้ วั อักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว ทั้งตัวพิมพ์ ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และได้เรียนรู้ค�ำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร นั้นๆ จากนั้นก็ฝึกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษตามรอยประ ทักษะคณิตศาสตร์ น้องๆ จะได้เรียนรู้ตัวเลข 1-10 ทั้งเลขอารบิกและ เลขไทย ฝึกอ่านตัวเลขและฝึกนับจ�ำนวนจากภาพได้อย่างคล่องแคล่ว จากนั้น ก็ฝึ กคัดตัวเลขตามรอยประ

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ชนิกานต์ กิติปฎิมาคุณ ออกแบบรูปเล่ม เพียงพิศ อิ่นแก้ว, ณัตถิกา อิ่มประดิษฐ์ ภาพประกอบ เกรียงไกร นิลสอน พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ชนาภัทร พรายมี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


หัดคัด ก-ฮ มาเรียนรู้พยัญชนะไทย ทั้ง 44 ตัวกันเถอะ!


ก ไก่ ตื่นเช้า

หัดคัด ก-ฮ

3


ข ไข่ ใบใหญ่

4

หัดคัด ก-ฮ


ฃ ขวด แก้วใส

หัดคัด ก-ฮ

5


ค ควาย เขายาว

6

หัดคัด ก-ฮ


ฅ คน ตึงตัง

หัดคัด ก-ฮ

7


ฆ ระฆัง ดังก้อง

8

หัดคัด ก-ฮ


ง งู เลื้อยคล่อง

หัดคัด ก-ฮ

9


หัดคัด A-Z มาเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ทั้ง 26 ตัวกันเถอะ!


เอ

Ant แอนท์ มด

48

หัดคัด A-Z


บี

Bird เบิร์ด นก

หัดคัด A-Z

49


ซี

Cat แคท แมว

50

หัดคัด A-Z


หัดคัด 1-10 มาเรียนรู้เลขอารบิก และเลขไทยกันเถอะ! เริ่มนับเลขกันได้เลย


หนึ่ง

หัดคัด 1-10

75


สอง

76

หัดคัด 1-10


สาม

หัดคัด 1-10

77


˹ѧÊ×ÍàÅ‹ÁááÊÓËÃѺÅÙ¡ÃÑ¡·ÕèàÃÔèÁËÑ´¤Ñ´ÅÒÂÁ×Í

ÊÓËÃѺ¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹·ÕèÃÑ¡ÅÙ¡

1. มอบหนังสือเลมนใหลูกดวยความรัก 2. รวมเรียนรูจากหนังสือเลมนไปพรอมๆ กับลูก 3. อานชื่อพยัญชนะไทย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขใหลูกฟง 4. ชี้ชวนใหลูกดูภาพประกอบ พรอมใหลูกอานออกเสียงตาม 5. จับนิ้วชี้ของลูกคอยๆ ลากไปตามแนวลูกศรที่บอกลำดับการลากเสน

¤Ñ´ à¢Õ¹ ͛ҹ

2+

¡ÒèѺ´Ô¹Êͧ͢ÅÙ¡ÃÑ¡

1.

ในชวงแรกคุณพอคุณแมควรชวยลูกจับประคอง ดินสอ โดยจับมือลูกอยางเบามือ แลวคอยๆ พา มือนอยนี้ลากเสนไปตามรอยประท ใหไว

www.MISbook.com เด็ก

กขค ABC 123

1 294877

734284

ราคา 55 บาท

ªÇ¹ÅÙ¡ÃÑ¡ËÑ´Í‹Ò¹ ËÑ´à¢Õ¹ãËŒ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç¡‹Í¹ÇÑÂ͹غÒÅ ´Ö§´Ù´¤ÇÒÁʹ㨴ŒÇÂÀÒ¾»ÃСͺ¹‹ÒÃÑ¡ ÊÕÊѹʴãÊ

● É È ¾àÔ

.-

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

คัด เขียน อาน

4 ÊÕ·Ñé§àÅ‹Á

55

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

ควรใชวิธ โ อบกอดจากดานหลังของลูก ซึ่งนอกจากจะทำใหลูกรูสึกอบอุนแลว ยังเปนการเสริมสรางสายสัมพันธอันดี ใหลกู รักในวัยทีก่ ำลังเรียนรูแ ละจดจำดวย

ÃÒ¤ Ò

3.

2.

ใหลกู ถือดินสอดวยนิว้ หัวแมมอื นิว้ กลาง และ นิว้ ชี้ โดยใหดนิ สออยูบ นขอนิว้ กลาง สวนนิว้ โปง และนิ้วชี้ ใชจับและบังคับดินสอ

คัดเขียนอ่าน กขค ABC 123  

หนังสือเล่มแรกสำหรับลูกรักที่เริ่มหัดคัดลายมือ ชวนลูกรักหัดอ่าน หัดเขียนให้คล่องแคล่วก่อนวัยอนุบาล ดึงดูดความสนใจ ด้วยภาพประกอบน่ารัก สีสันส...

คัดเขียนอ่าน กขค ABC 123  

หนังสือเล่มแรกสำหรับลูกรักที่เริ่มหัดคัดลายมือ ชวนลูกรักหัดอ่าน หัดเขียนให้คล่องแคล่วก่อนวัยอนุบาล ดึงดูดความสนใจ ด้วยภาพประกอบน่ารัก สีสันส...

Advertisement