Page 1

­›³‰¬¹¯Œº– ³”›´†©´£‹§´–™´‰–n´›¯´¥£•q (EQ) ijġĚīĘġĚŤĩþûĞĩĘøĜŤĩĢĩĄĶĢŤĜø İ ĚĨø

ÍÐäà ·Õè·ÓãËŒ ਌ÒàÊ×Í´ÒǹŒÍ¢Õé¡Ñ§ÇÅ ÃÙŒÊÖ¡¡ÅÑǡѹ¹Ð...

c–¯m´›ä–n 2 –n´›¯³‰ƒ¦«ä·Â

㪌ÃÇ‹ Á¡Ñº»Ò¡¡Ò MIS Talking Pen ä´Œ


ISBN : 978-616-527-524-8 ราคา : 59 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2556

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้าม น�าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไป เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ ในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รบั อนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น

เรื่อง : Heidi Howarth ภาพประกอบ : Daniel Howarth ออกแบบและจัดรูปเล่ม : Gemser Publications, S.L. แปล : อิสรีย์ แจ่มข�า

ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ © Gemser Publications, S.L. 2012

El Castell, 38; Teia (08329) Barcelona, Spain (World Rights) E-mail : info@mercedesros.com Website : www.mercedesros.com © ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2554: ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�า ศิลปกรรม ภรณีย์ สนองผัน, เพียงพิศ อิ่นแก้ว พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ประไพ ภูงามเชิง ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�าหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609

www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนีผ ้ ลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�า้ หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ ยินดีรบั ผิดชอบเปลีย่ นให้ ใหม่ โดยส่งมาเปลีย่ นตามทีอ่ ยูท่ รี่ ะบุไว้ หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


มันเยี่ยมไปเลยที่มีพี่ชายอยู่ด้วยเกือบตลอดเวลา เขาเป็นคนที่คอยเล่นด้วย คอยยั่วโมโห และในบางโอกาส ก็คอยกอดรัดฟัดเหวี่ยง ไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ซุกตัวอยู่ในขนอุ่นๆ และนุ่มนิ่มของเขาอีกแล้ว พี่ชาย = big brother (n.) บิ๊ก บราเธอร์ | ยั่วโมโห, กวนใจ = annoy (v.) อะนอย โอกาส = occasion (n.) ออคเคเชิน

2


แต่นั่นก็เป็นสิ่งทีพ่ ี่ชายหรือแม้กระทั่งพี่สาวเขาเป็นกันนี่นะ แล้วเขาจะต้องยั่วโมโหได้เก่งมากๆ อีกด้วยสิ! พี่ชาย, น้องชาย = brother (n.) บราเธอร์ | พี่สาว, น้องสาว = sister (n.) ซิสเตอร์

3


“ดูนายสิ เจ้าเหมียวขี้ขลาด!” พี่ชายของมันร้องทักขึ้น “นายมันจอมอ่อนแอ พี่ว่าสักวันหนึ่งนายคงตกใจกลัวจนลายจุดบนหลังของนายหลุดร่วงเป็นแน่ นายมันขี้กลัวเกินกว่าจะเป็นเสือดาวที่สมบูรณ์แบบได้ ” แต่เสือดาวน้อยภูมิใจในสิ่งที่มันเป็น ขี้ขลาด = scaredy (adj.) สแกร์ดี | เสือดาว = leopard (n.) เลพเพิร์ด ภูมิ ใจ = proud (adj.) พราวด์

4


ดังนั้นมันจึงไม่ใส่ใจพี่ชายของมัน แล้วก็แอบสงสัยอยู่ว่าพี่ชายของมันจะกลัวอะไร เหมือนกันบ้างไหม แต่ถึงแม้ว่าเขาจะกลัว เขาก็ไม่เคยแสดงออกให้เห็นเลย ไม่ ใส่ ใจ, เพิกเฉย = ignore (v.) อิกนอร์

5


ส่งเสริมพัฒนาการของลูกรักด้วย หนังสือชุด พัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)

2

ด้านภาษาไทย ด้านภาษาอังกฤษ

อÐไÃทÕèทÓãË้

เจ้าเμ‹าน้อย¼Ù้เดÕยÇดาย Ã้ÊÙ ÖกกÅ้าËาÞกันนÐ... Ê‹งเÊÃิมãË้ÅÙกÃักมÕภาÇмÙ้น�า กล้าคิดตัดสินใจ Barcode : 9786165275224

ด้านภาษาไทย กฤษ

ด้านภาษาอัง

อÐไÃทÕèทÓãË้

เจ้าแพนด้าน้อย¼Ù้น‹าÃัก Ã้ÊÙ ÖกมีความสุขกันนÐ...

เสริมสร้างความรักและ ความอบอุ่นภายในครอบครัว Barcode : 9786165275231


ãªÃŒÇ‹Á¡ºÑ»Ò¡¡Ò MISTalking Penä´Œ

หนังสือพิมพ์ 4 สี

ด้านภาษาไทย

ราคาพิเศษเพียง

เล่มละ ด้านภาษาอังกฤษ

59 บาท

อÐไÃทÕèทÓãË้

หมีขาวน้อย¼Ù้น‹าÊงÊาÃ Ã้ÊÙ ÖกเศÃ้ากันนÐ... ปลูกฝังลูกรักให้มีความ เË็นอกเË็นãจ¼Ù้อืèน Barcode : 9786165275255

ด้านภาษาอังกฤษ ด้านภาษาไทย

อÐไÃทÕèทÓãË้

เจ้าเÊือดาÇน้อยขี้กังวล Ã้ÊÙ ÖกกÅัÇกันนÐ... เสริมสร้างความกล้าหาญ ãË้ÅÙกÃัก Barcode : 9786165275248

พบกับหนังสือคุณภาพ

กว่า 1,000 รายการ

วางจำาหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือใกล้บ้านคุณ โทรสั่งสินค้าด่วน...

0-2294-8777

สั่งซื้อได้ที่ www.MISbook.com

และร้านหนังสือชั้นนำาทั่วประเทศ


Vocabulary

scaredy

(adj.) สแกร์ดี ขี้ขลาด, ใจฝ่อ wimp (n.) วิมพ์ คนอ่อนแอ scare (v.) สแกร์ ตกใจกลัว spot (n.) สปอท จุด scared (adj.) สแกร์ด รู้สึกกลัว leopard (n.) เลพเพิร์ด เสือดาว proud (adj.) พราวด์ ภูมิใจ ignore (v.) อิกนอร์ เพิกเฉย, ไม่ใส่ใจ wonder (v.) วันเดอร์ สงสัย show (v.) โชว์ แสดง, แสดงออก

5


Being the smallest in the family was always a challenge, but there were some things that Little Leopard loved. Little Leopard loved how fast he could run, even though his brother would run faster.

Vocabulary

challenge

(n.) แชลเลนจ์ ความท้าทาย love (v.) เลิฟ รัก fast (adv.) ฟาสท์ เร็ว run (v.) รัน วิ่ง even though (adv.) อีเวน โธ ถึงแม้ว่า

6


“Come on!” He shouted “You can go faster! Are you a leopard or a sloth!” But Little Leopard couldn’t. Going too fast felt scary and just a little too unsafe.

Vocabulary

sloth

(n.) สล็อธ สล็อธ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

เคลื่อนไหวเชื่องช้ามาก จนมีฉายาว่า ตัวขี้เกียจ) scary (adj.) สแกรี น่ากลัว unsafe (adj.) อันเซฟ ซึ่งไม่ปลอดภัย

7


Little Leopard loved how well he could climb, even though his brother could climb higher.

Vocabulary

well

(adv.) เวล ดี, เก่ง climb (v.) ไคลม์ ปีน

8


e M s e k a M t Wha

Scared

ISBN 978-616-527-524-8

9 786165 275248

Children's books 59.-

Heidi & Daniel Howarth

เสือดาวน้อยขี้กลัว  

What Makes Me Scared? อะไรที่ทำให้เจ้าเสือดาวน้อยขี้กังวลรู้สึกกลัวกันนะ หนังสือชุด พัฒนาความฉลาดด้านอารมณ์ (EQ) เสริมสร้างความกล้าหาญให้ลู...

เสือดาวน้อยขี้กลัว  

What Makes Me Scared? อะไรที่ทำให้เจ้าเสือดาวน้อยขี้กังวลรู้สึกกลัวกันนะ หนังสือชุด พัฒนาความฉลาดด้านอารมณ์ (EQ) เสริมสร้างความกล้าหาญให้ลู...

Advertisement