Page 1

­›³‰¬¹¯Œº– ³”›´†©´£‹§´–™´‰–n´›¯´¥£•q (EQ) ijġĚīĘġĚŤĩþûĞĩĘĚĨøĴĜħûĞĩĘĤđĤįĐ ţ ėĩęĶĐûĚĤđûĚĨĞ

¤ÇÒÁÊ¢Ø

㪌ÃÇ‹ Á¡Ñº»Ò¡¡Ò MIS Talking Pen ä´Œ

Í����������Œ��ŒÒá¾¹´ŒÒ¹ŒÍÂ��Œ¹�Ò��� ��ŒÊ��Á�¤ÇÒÁÊØ¢��¹¹����

c–¯m´›ä–n 2 –n´›¯³‰ƒ¦«ä·Â


ISBN : 978-616-527-523-1 ราคา : 59 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2556 เรื่อง : Heidi Howarth ภาพประกอบ : Daniel Howarth ออกแบบและจัดรูปเล่ม : Gemser Publications, S.L. แปล : อิสรีย์ แจ่มข�า ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ © Gemser Publications, S.L. 2012

El Castell, 38; Teia (08329) Barcelona, Spain (World Rights) E-mail : info@mercedesros.com Website : www.mercedesros.com © ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2554: ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�า ศิลปกรรม ภรณีย์ สนองผัน, เพียงพิศ อิ่นแก้ว พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ประไพ ภูงามเชิง ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�าหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609

www.se-ed.com

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้าม น�าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไป เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ ในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รบั อนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ หากหนังสือเล่มนีผ ้ ลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�า้ หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ ยินดีรบั ผิดชอบเปลีย่ นให้ ใหม่ โดยส่งมาเปลีย่ นตามทีอ่ ยูด่ า้ นบน หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


2


หมีแพนด้าน้อยบิดขี้เกียจแล้วก็หาว แต่มันยังไม่พร้อมที่จะตื่นขึ้นมาเลย ได้นอนแอบอิงอยู่ในขนนุ่มนิ่มของแม่หมีแพนด้าเนี่ย มันช่างอุ่นสบายอย่างที่ลูกหมีแพนด้าเขาเป็นกัน

หมีแพนด้า = panda (n.) แพนดา | ตื่น = get up (phrv.) เก็ท อัพ สบาย = comfortable (adj.) คอมฟอร์ททะเบิล

3


4


ดวงอาทิตย์อันส่องสว่างและอบอุ่นท�าให้ขนของมันอุ่นขึ้น “มามะ” แม่หมีแพนด้ากระซิบ “ไปหาหน่อไผ่อร่อยๆ กินกันเถอะลูก” มามะ, มานี่ = come on (phrv.) คัม ออน หน่อไม้ = shoot (n.) ชูท | อร่อย = yummy (adj.) ยัมมี

5


ส่งเสริมพัฒนาการของลูกรักด้วย หนังสือชุด พัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)

2

ด้านภาษาไทย ด้านภาษาอังกฤษ

อÐไÃทÕèทÓãË้

เจ้าเμ‹าน้อย¼Ù้เดÕยÇดาย Ã้ÊÙ ÖกกÅ้าËาÞกันนÐ... Ê‹งเÊÃิมãË้ÅÙกÃักมÕภาÇмÙ้น�า กล้าคิดตัดสินใจ Barcode : 9786165275224

ด้านภาษาไทย กฤษ

ด้านภาษาอัง

อÐไÃทÕèทÓãË้

เจ้าแพนด้าน้อย¼Ù้น‹าÃัก Ã้ÊÙ ÖกมีความสุขกันนÐ...

เสริมสร้างความรักและ ความอบอุ่นภายในครอบครัว Barcode : 9786165275231


ãªÃŒÇ‹Á¡ºÑ»Ò¡¡Ò MISTalking Penä´Œ

หนังสือพิมพ์ 4 สี

ด้านภาษาไทย

ราคาพิเศษเพียง

เล่มละ ด้านภาษาอังกฤษ

59 บาท

อÐไÃทÕèทÓãË้

หมีขาวน้อย¼Ù้น‹าÊงÊาÃ Ã้ÊÙ ÖกเศÃ้ากันนÐ... ปลูกฝังลูกรักให้มีความ เË็นอกเË็นãจ¼Ù้อืèน Barcode : 9786165275255

ด้านภาษาอังกฤษ ด้านภาษาไทย

อÐไÃทÕèทÓãË้

เจ้าเÊือดาÇน้อยขี้กังวล Ã้ÊÙ ÖกกÅัÇกันนÐ... เสริมสร้างความกล้าหาญ ãË้ÅÙกÃัก Barcode : 9786165275248

พบกับหนังสือคุณภาพ

กว่า 1,000 รายการ

วางจำาหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือใกล้บ้านคุณ โทรสั่งสินค้าด่วน...

0-2294-8777

สั่งซื้อได้ที่ www.MISbook.com

และร้านหนังสือชั้นนำาทั่วประเทศ


They left their warm safe cave. Little Panda stopped for a second. From high on the hill by the cave, she could see the whole valley. The tall green bamboo swayed gently in the soft breeze.

6


Vocabulary left

(v.2, v.3 ของ leave) เลฟท์ ออกจาก cave (n.) เคฟ ถำ้า stop (v.) สต็อพ หยุด hill (n.) ฮิล เนินเขา valley (n.) แวลลีย์ หุบเขา bamboo (n.) แบมบู ต้นไผ่ sway (v.) สเวย์ โอนเอน breeze (n.) บรีซ สายลมที่พัดเบาๆ

7


Vocabulary

(v.) เลิฟ รัก snuggly (adj.) สนักกลี อุ่นสบาย empty (adj.) เอ็มพ์ที ว่างเปล่า tummy (n.) ทัมมี ท้อง grumble (v.) กรัมเบิล ร้อง, บ่น eat (v.) อีท กิน love

8


She loved her warm snuggly cave, but her empty

tummy was

grumbling. It was time to eat.

9


What Ma

kes Me

Happy

ISBN 978-616-527-523-1

9 786165 275231

Children's books 59.-

Heidi & Daniel Howarth

ความสุขของแพนด้าน้อย  

What Makes Me Happy? อะไรที่ทำให้เจ้าแพนด้าน้อยผู้น่ารัก รู้สึกมีความสุขกันนะ หนังสือชุด พัฒนาความฉลาดด้านอารมณ์ (EQ) เสริมสร้างความรักและค...