Page 1

7%=6C9D #>I1C9I P 1>

s > 7 Ă > 1  > 3   9 1 < / @ ' Ă > > #  / / >   L A C Q 9 ā I A Q # = . ,  A Q . 6 I / >  Ĉ % ' 1>.I

ĭúĶ æ ĵ ġ Ē à ú Ā ĩ úĶġæ ĒíĠ åĉĎ ĭýć

2

㪌ÃÇ‹ Á¡Ñº»Ò¡¡Ò MIS Talking Pen ä´Œ


ท้าประลอง ความกล้า

เมื่อการท้าประลองความกล้าหาญ กลายเป็นการเสี่ยงภัยที่ ไม่มีใครคาดคิด! ISBN : 978-616-527-499-9 ราคา : 59 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2556 เรื่อง : Jennifer Moore-Mallinos ภาพประกอบ : Gustavo Mazali ออกแบบและจัดรูปเล่ม : Gemser Publications, S.L. แปล : อิสรีย์ แจ่มข�า ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ © Gemser Publications, S.L. 2012

El Castell, 38; Teia (08329) Barcelona, Spain (World Rights) E-mail : info@mercedesros.com Website : www.mercedesros.com © ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2554: ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการบริหาร ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�า ศิลปกรรม ภรณีย์ สนองผัน, เพียงพิศ อิ่นแก้ว พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ ประไพ ภูงามเชิง ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์ โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�าหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609

www.se-ed.com สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้าม น�าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไป เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ ในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รบั อนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ หากหนังสือเล่มนีผ ้ ลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�า้ หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ ยินดีรบั ผิดชอบเปลีย่ นให้ ใหม่ โดยส่งมาเปลีย่ นตามทีอ่ ยูด่ า้ นบน หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ทั้งหมดก็แค่ความฝันเท่านั้นเอง! “ฉันท้านายให้กระโดดลงจากสะพานนี้” การ์เร็ตพูดยั่วเย้า “นายคงไม่ ได้ปอดแหกหรอกใช่ ไหม” จอชไม่เคยยอมแพ้ต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะเมื่อเป็นการท้าทายด้วยแล้ว ดังนั้น โดยที่ ไม่ ได้นึกถึงอะไรอย่างอื่นเลย เขาก้าวตรงไปที่ขอบสะพาน มองลงไปยังแม่น�้าเบื้องล่าง จอชสูดหายใจเข้าโดยลึกและหลับตาลง เขาก�าลังจะก้าวออกไปจากสะพาน แล้วทันใดนั้น เขาก็ตื่นขึ้นมา! มันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเอง

Vocabulary

ท้า = dare (v.) แดร์ ปอดแหก, ขี้ขลาด, ไก่อ่อน = chicken (slang) ชิคเคน การแข่งขัน = challenge (n.) แชลเลนจ์ ขอบ, ริม = edge (n.) เอดจ์ แม่น�้า = river (n.) ริเวอร์ ความฝัน = dream (n.) ดรีม

2


3


จอชรอไม่ ไหวแล้ว! “เร็วเข้าจอช” คุณนายมาโลนีย์ผู้เป็นแม่ของเขาเรียก “อีกสิบนาทีเราจะออกเดินทางแล้วนะ” จอชรู้สึกตื่นเต้นมาก เขาแทบจะรอไปบ้านพักตากอากาศไม่ ไหวแล้ว ทุกๆ ปี ครอบครัวมาโลนีย์จะใช้เวลาในช่วงตลอดฤดูร้อนที่ทะเลสาบไปกับการว่ายน�้า ตกปลา และเล่นสกีน�้า แต่สิ่งที่จอชชอบท�าก็คือการคลุกคลีอยู่กับการ์เร็ตและแซมเพื่อนของเขา และเล่นเกม “คนกล้าท้ามฤตยู” ซึ่งเป็นเกมแห่งการท้า การประลอง และความขี้ขลาด

Vocabulary

รู้สึกตื่นเต้น = excited (adj.) เอ็กไซทิด บ้านพักตากอากาศ = cottage (n.) คอททิจ ทะเลสาบ = lake (n.) เลค ชื่นชอบ, โปรดปราน = favorite (adj.) เฟเวอริท คนกล้าท้ามฤตยู (เกมท้าประลองชนิดหนึ่ง) =

4

daredevils (n.) แดร์เดวิลส์


5


6


ค�าท้าครั้งก่อน จอชมองออกไปนอกหน้าต่างรถยนต์ เขายังจ�าฤดูร้อนปีก่อนได้ ตอนที่การ์เร็ตท้าให้แซม ปีนขึ้นไปบนยอดที่สูงมากๆ ของต้นเมเปิล “มันต้องสูงสักหนึ่งไมล์ ได้” จอชคิด “นายคงไม่ปอดแหกนะ” การ์เร็ตพูดยั่ว “ฉันท้านายให้ปีนขึ้นไปบนยอดต้นไม้นั่น และกลับลงมาภายในสิบนาที” โดยที่ ไม่ ได้ค�านึงถึงจริงๆ ว่าค�าท้านั้นมันอันตรายมากแค่ ไหน แซมตัดสินใจรับค�าท้า เขาไม่อยากเป็นคนแรกที่ยอมแพ้ต่อค�าท้า เพียงเพราะว่ามันอันตราย!

Vocabulary

ปีน = climb (v.) ไคลม์ อันตราย = dangerous (adj.) เดนเจอรัส

7


จอมขี้ขลาดตลอดกาล! จอชยิ้มกับตัวเองขณะที่นึกถึงสีหน้าอันตื่นกลัวของแซม ตอนที่เขาติดอยู่บนยอดของต้นเมเปิลยักษ์ แซมติดอยู่อย่างนั้นเกือบชั่วโมง แต่สุดท้ายเขาก็ดึงความกล้าออกมาจนพอที่จะปีนลงมาจากต้นไม้ได้ ตั้งแต่วันนั้น แซมก็ได้รับต�าแหน่ง “จอมขี้ขลาด” เพียงเพราะค�าท้าบ้าบอแค่หนเดียว!

Vocabulary

อันตื่นกลัว = panicked (adj.) แพนิคท์ ความกล้า = nerve (n.) เนิร์ฟ งี่เง่า, บ้าบอ = silly (adj.) ซิลลี

8


9


มาปลูกฝังเด็กยุคใหม่ให้ฉลาดทัง้ IQ และ EQ ด้วย

หนังสือชุด

2

ทางเลือกเด็กฉลาด ทั้ง 4 เล่ม ด้านภาษาอังกฤษ

ด้านภาษาไทย

เมื่อคู่อริจ�าฝาแฝด สลับคนกัน เรื่องวุ่นวายจึงเกิดขึ้น Barcode : 9786165274982

ด้านภาษาไทย

เมื่อการท้าประลอง ความกล้าหาญ กลายเป็นการเสี่ยงภัย ที่ ไม่มีใครคาดคิด Barcode : 9786165274999

ด้านภาษาอังกฤษ


หนังสือพิมพ์ 4 สี

ãªÃŒÇ‹Á¡ºÑ»Ò¡¡Ò MISTalking Penä´Œ

ราคาพิเศษเพียง

ด้านภาษาอังกฤษ ด้านภาษาไทย

เล่มละ

59 บาท

มีข้อมูลมากมาย ในโลกอินเตอร์เน็ต เด็กๆ จะเล่นอินเตอร์เน็ต อย่างไรให้ปลอดภัย Barcode : 9786165275002

ด้านภาษาไทย

ด้านภาษาอังกฤษ

วิดีโอเกมผีดูดเลือด ก�าลังนอนรอเหยื่อ ที่เผลอเล่นวิดีโอเกม มากเกินไปอยู่นะ Barcode : 9786165275019

พบกับหนังสือคุณภาพ

กว่า 1,000 รายการ

วางจำาหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือใกล้บ้านคุณ โทรสั่งสินค้าด่วน...

สั่งซื้อได้ที่ www.MISbook.com

0-2294-8777

และร้านหนังสือชั้นนำาทั่วประเทศ


10


Hooray, we’re there! “Are we almost there yet?” yawned Josh from the back seat of the car. “Not too much longer,” Dad answered. Then finally after four hours, the Maloney family arrived! The car had barely come to a stop when Josh jumped out of the car and ran straight to the lake. Kicking off his shoes, Josh swooped into the water. The water was so warm and crystal clear! He could even see a few minnows circling around his feet.

Vocabulary yawn (v.) ยอน หาว

seat (n.) ซีท ที่นั่ง arrive (v.) อะไรฟ์ มาถึง swoop (v.) สวูพ กระโจน, พุ่ง warm (adj.) วอร์ม อุ่น crystal clear (adj.) คริสตัล เคลียร์ ใสสะอาดราวกับคริสตัล minnow (n.) มินนาว ปลาน�้าจืดชนิดหนึ่ง

11


Old friends “Hey Josh,” a voice yelled from up the shore. Josh looked up and saw Garrett and Sam waving frantically. Anne and Kate were there too. It was at that moment that Josh knew that it was going to be a great summer. He already had a few dares in mind and he couldn’t wait to see who was going to win and more importantly, who was going to be crowned “Chicken.” “Let the competition begin!” Josh thought to himself.

12


มาปลูกฝังเด็กยุคใหม่ให้ฉลาดทัง้ IQ และ EQ ด้วย

2

หนังสือชุด

ทางเลือกเด็กฉลาด ทั้ง 4 เล่ม ด้านภาษาอังกฤษ

ด้านภาษาไทย

เมื่อคู่อริจ�าฝาแฝด สลับคนกัน เรื่องวุ่นวายจึงเกิดขึ้น Barcode : 9786165274982

ด้านภาษาไทย Vocabulary yell (v.) เยล ตะโกน

ด้านภาษาอังกฤษ

shore (n.) ชอร์ ชายฝั่ง, ตลิ่ง เมื่อการท้าประลอง frantically (adv.) แฟรนทิคอลลี อย่างลนลาน ความกล้ าหาญ mind (n.) ไมน์ด จิตใจ, ความคิด กลายเป็นการเสี่ยงภัย win (v.)ที่ ไวิม่ น ชนะ มีใครคาดคิด importantly (adv.) อิมพอร์แทนท์ลี อย่างส�าคัญ Barcode : 9786165274999 competition (n.) คอมเพททิเชิน การแข่งขัน, การประลอง begin (v.) บีกิน เริ่มต้น

13


CHOICES SERIES

WHEN COMPE TITION GOES TOO FAR!

I DARE YOU

ISBN 978-616-527-499-9

9 786165 274999

Children's books 59.-

INOS OORE-MALL M R E IF N N E TEXT BY J ZALI USTAVO MA TIONS BY G ILLUSTRA

ทางเลือกเด็กฉลาด ชุด ท้าประลองความกล้า  

เกมที่นิยมในหมู่เด็กจำนวนมากคือการเล่นเกมท้ากัน เป็นเกมที่เด็กคนหนึ่งท้าให้เด็กอีกคนทำบางสิ่งที่โดยปกติแล้วอาจไม่คิดที่จะทำด้วยตัวเองด้วยซ้ำ...

ทางเลือกเด็กฉลาด ชุด ท้าประลองความกล้า  

เกมที่นิยมในหมู่เด็กจำนวนมากคือการเล่นเกมท้ากัน เป็นเกมที่เด็กคนหนึ่งท้าให้เด็กอีกคนทำบางสิ่งที่โดยปกติแล้วอาจไม่คิดที่จะทำด้วยตัวเองด้วยซ้ำ...

Advertisement