Page 1

เคก

àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃٌ㹪Ñé¹àÃÕ¹ÃдѺ͹غÒÅ-»ÃжÁµŒ¹

แมว

มตัวสะกด ว ภา ษาไทย ง บ ด เกง

¾ÔàÈÉ!

ขวด

ʹءàÃÕ¹ à¢Õ¹͆ҹ¤Å†Í§

´ ¡ Ð Ê Ç Ñ µ Ò Ã µ ÁÒ Ò Ã µ Ò Á § Ã µ ‹ Á ·Õèä

¤Ãº·Ø¡ÁÒµÃÒµÑÇÊС´ã¹àÅ‹Áà´ÕÂÇ

กวาง

รูจักมาตราตัวสะกดแม ก กา แมกก แมกด แมกบ แมกง แมกน แมกม แมเกย และแมเกอว ฝกอานคำที่ประสมดวยมาตราตัวสะกดแตละแม และเพลิดเพลินไปกับภาพประกอบนารักๆ สีสันสดใส ทุกมาตราตัวสะกดมีแบบฝกหัดทบทวนความเขาใจและเฉลย

ช�อ..................................................................................ชั้น.............

ôù.-


ภา ษาไทย


สอนลูกรักเก่งภาษาไทยกับเอ็มไอเอส ความส�าคัญของภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นเครือ่ งมือส�าคัญในการติดต่อสือ่ สารให้เกิดความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสังคม ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ปูพนื้ ฐานให้เด็กตัง้ แต่ในวัยเริม่ ต้นให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว และแม่นย�า เพือ่ พัฒนาความคิดและต่อยอดการเรียนรูท้ สี่ งู ขึน้ รวมถึงสามารถ น�าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มั่นคงต่อไป

ฝึกฝนลูกให้ช�านาญภาษาไทย

พ่อแม่และผู้ปกครองควรฝึกฝนลูกให้ช�านาญภาษาไทยตั้งแต่ วัยเริม่ ต้น เพราะวัยนีเ้ ป็นวัยทีส่ มองก�าลังเจริญเติบโต ชอบการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ ดังนั้นพ่อแม่และผู้ปกครองจึงมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการปูพื้นฐานทักษะ ด้านภาษาไทยให้กับลูก โดยต้องหมั่นให้ลูกได้เรียนรู้ ท�าแบบฝึกหัด และกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ รวมถึงทบทวนความรู้ในเรื่องต่างๆ อย่าง สม�า่ เสมอ หากท�าได้ดงั นีก้ จ็ ะท�าให้ ลูกเติบโตไปพร้อมกับการใช้ ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ทางภาษารวมถึงตรงตาม ความหมายที่ต้องการ


เก่งตัวสะกดภาษาไทย สื่อการสอนเพื่อลูกรัก

หนังสือ เก่งตัวสะกดภาษาไทย เล่มนี้ จะท�าให้น้องๆ ได้รู้จักกับ แม่ ก กา และมาตราตัวสะกดทั้ง ๘ แม่ ได้แก่ แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย และแม่เกอว ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ตัวสะกดทีต่ รงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา โดยน้องๆ จะได้เรียนรูค้ า� ทีส่ ะกดด้วยตัวสะกดแต่ละตัว พร้อมภาพประกอบที่สื่อความหมายของค�านั้นๆ จากนั้นก็จะได้ท�าแบบฝึกหัด ที่สนุกสนานเพื่อทบทวนเรื่องตัวสะกดที่ได้เรียนมา

แนะวิธีสอนลูก

พ่อแม่และผูป้ กครองควรสอน ให้ลูกอ่านสะกดค�าที่ประสมด้วย ตัวสะกดแต่ละตัว โดยอ่านให้ลูกฟัง แล้วให้ลูกอ่านตาม จากนั้นจึงให้ลูก ฝึกอ่านสะกดค�านั้นๆ ด้วยตนเอง ใน ส่วนของแบบฝึกหัดพ่อแม่และผูป้ กครอง ควรอ่านโจทย์ให้ฟัง แล้วร่วมคิดและชี้แนะแนวทางในการท�าโจทย์นั้นๆ หากลูกท�าไม่ได้หรือไม่เข้าใจ ควรอธิบายเพิ่มเติมพร้อมทั้งให้ก�าลังใจลูก อย่างสม�่าเสมอ

มาเสริมสร้างทักษะภาษาไทยของ ลูกรักให้มีรากฐานที่มั่นคง เพื่อน�าไป ต่อยอดการเรียนรู้ที่สูงขึ้นกันเถอะ ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส


มาตราตัวสะกดในภาษาไทย แม่ ก ก า

แม่กก

แม่กน

แม่กบ

แม่กด

แม่กม

แม่กง แม่เกย

แม่เกอว 4 มาตราตัวสะกดในภาษาไทย


ท�าความรู้จักตัวสะกด มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะทีอ่ ยูท่ า้ ยพยางค์หรือค�า โดย จะมีเสียงประสมเข้ากับสระ จ

+

-า

+

=

พยัญชนะ จ ประสมกับ สระอา ประสมกับ ตัวสะกด น จะได้ค�าว่า

จาน

จาน หมายถึง ภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร วิธีการอ่านสะกดค�าที่มีตัวสะกด จาน เริม่ อ่านจาก

อ่านสะกดค�าว่า จอ-อา-นอ-จาน พยัญชนะ สระ ตัวสะกด

เตียง เริม่ อ่านจาก

อ่านสะกดค�าว่า ตอ-เอีย-งอ-เตียง พยัญชนะ สระ ตัวสะกด

อุม้ เริม่ อ่านจาก

อ่านสะกดค�าว่า ออ-อุ-มอ-อุม-ไม้โท-อุม้ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์

แก้ว เริม่ อ่านจาก

อ่านสะกดค�าว่า กอ-แอ-วอ-แกว-ไม้โท-แก้ว พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ 5 ท�าความรู้จักตัวสะกด


มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา คือ ตัวสะกดที่ออกเสียงตรง ตามพยัญชนะของมาตราตัวสะกดนั้น แม่กก ออกเสียง ก เช่น ปีก อ่านสะกดค�าว่า ปอ-อี-กอ-ปีก กั๊ก อ่านสะกดค�าว่า กอ-อะ-กอ-กัก-ไม้ตรี-กั๊ก แม่กด ออกเสียง ด เช่น แฝด อ่านสะกดค�าว่า ฝอ-แอ-ดอ-แฝด อู๊ด อ่านสะกดค�าว่า ออ-อู-ดอ-อูด-ไม้ตรี-อูด แม่กบ ออกเสียง บ เช่น เสียบ อ่านสะกดค�าว่า สอ-เอีย-บอ-เสียบ ตุ้บ อ่านสะกดค�าว่า ตอ-อุ-บอ-ตุบ-ไม้โท-ตุ้บ แม่กง ออกเสียง ง เช่น ทอง อ่านสะกดค�าว่า ทอ-ออ-งอ-ทอง นุ่ง อ่านสะกดค�าว่า นอ-อุ-งอ-นุง-ไม้เอก-นุ่ง แม่กน ออกเสียง น เช่น บิน อ่านสะกดค�าว่า บอ-อิ-นอ-บิน ร้อน อ่านสะกดค�าว่า รอ-ออ-นอ-รอน-ไม้โท-ร้อน แม่กม ออกเสียง ม เช่น โสม อ่านสะกดค�าว่า สอ-โอ-มอ-โสม ดื่ม อ่านสะกดค�าว่า ดอ-อือ-มอ-ดืม-ไม้เอก-ดื่ม 6 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา


แม่เกย ออกเสียง ย เช่น เฉย อ่านสะกดค�าว่า ฉอ-เออ-ยอ-เฉย ถ้วย อ่านสะกดค�าว่า ถอ-อัว-ยอ-ถวย-ไม้โท-ถ้วย แม่เกอว ออกเสียง ว เช่น เหว อ่านสะกดค�าว่า หอ-เอ-วอ-เหว เที่ยว อ่านสะกดค�าว่า ทอ-เอีย-วอ-เทียว ไม้เอก-เที่ยว

แม่ ก ก า ไม่มีตัวสะกด เช่น ขา อ่านสะกดค�าว่า ขอ-อา-ขา โต๊ะ อ่านสะกดค�าว่า ตอ-โอะ-โตะ-ไม้ตรี-โต๊ะ

7 มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา


มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา มาตราตัวสะกดทีไ่ ม่ตรงตามมาตรา คือ พยางค์หรือค�าทีล่ งท้าย ด้วยพยัญชนะตัวอืน่ ซึง่ เป็นพยัญชนะทีอ่ า่ นออกเสียงเหมือนตัวสะกด ที่ตรงตามมาตรา โดยสามารถพิจารณาได้จากค�าอ่านว่าตัวสะกดที่ ไม่ตรงมาตรานั้นอยู่ในมาตราตัวสะกดใด หลักการเขียนค�าอ่าน การเขียนค�าอ่าน คือ การเขียนค�าให้อ่านได้ง่ายและถูกต้อง ตามหลั ก การอ่ า นค� า ในภาษาไทย โดยตั ว สะกดที่ ไ ม่ ต รง ตามมาตราให้เขียนค�าอ่านโดยใช้ตัวสะกดที่ตรงมาตรา เช่น บุญ อ่านว่า บุน ลาภ อ่านว่า ลาบ อาหาร อ่านว่า อา-หาน โอกาส อ่านว่า โอ-กาด

แม่กก

ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา คือ ข ค ฆ

แม่กด

ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา คือ จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒตถทธศษส

แม่กบ

ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา คือ ป พ ฟ ภ

แม่กน

ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา คือ ญ ณ ร ล ฬ 8 มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา


ส่วนในกรณีของพยัญชนะต้นที่มีเสียงเหมือนกันหลายตัว ให้ใช้พยัญชนะตัวหลักหรือพยัญชนะสามัญทีอ่ ่านออกเสียง คือ

พยัญชนะที่มี เลือกใช้พยัญชนะ เสียงเหมือนกัน ตัวหลัก คฆ ค ชฌ ช ญย ย ฎด ด ฏต ต ฐถ ถ ฑฒทธ ท ณน น พภ พ ลฬ ล ศษส ส

ตัวอย่าง ระฆัง เฌอ ผู้หญิง ชฎา ปฏัก ฐาน มณโฑ ธงชาติ เณร ส�าเภา จุฬา ศาลา ฤๅษี

9 มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา

อ่านว่า ระ-คัง อ่านว่า เชอ อ่านว่า ผู้-หยิง อ่านว่า ชะ-ดา อ่านว่า ปะ-ตัก อ่านว่า ถาน อ่านว่า มน-โท อ่านว่า ทง-ชาด อ่านว่า เนน อ่านว่า ส�า-เพา อ่านว่า จุ-ลา อ่านว่า สา-ลา อ่านว่า รือ-สี


สรุปมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา ตัวสะกดที่ตรง ตามมาตรา

ตัวสะกดที่ไม่ ตรงตามมาตรา

ข ค ฆ

แม่กด

จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส

แม่กบ

ป พ ฟ ภ

แม่กง

-

แม่กน

ญ ณ ร ล ฬ

แม่กม

-

แม่เกย

-

แม่เกอว

-

มาตราตัวสะกด แม่กก

10 สรุปมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา


แม่ ก ก า แกะ

เรือ ปลา ไข่

มะละกอ

นาฬิกา

หัวใจ 11

แม่ ก กา

กระทะ


น�าพยัญชนะที่ตรงกับภาพด้านซ้ายไปประสมกับสระที่ ก�าหนดให้ จากนั้นเขียนค�าลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ๑.

+ แ-ะ ประสมกันเป็น

๒.

+ ไ- ประสมกันเป็น

๓.

+ เ-ะ ประสมกันเป็น

๔.

+ เ-าะ ประสมกันเป็น

๕.

+ -า ประสมกันเป็น

๖.

+ -ัว ประสมกันเป็น

๗.

+ -ือ ประสมกันเป็น

๘.

+ -อ ประสมกันเป็น

๙.

+ แ- ประสมกันเป็น

๑๐.

+ เ-า ประสมกันเป็น 12 แม่ ก กา


เติมค�าลงในช่องว่างให้สอดคล้องกับภาพที่ก�าหนดให้ ๑.

ผี

๖.

๒.

กระ

๗.

๓.

ไย

สี

เขา ๘.

ลา

นา

๔.

หัว

๙.

๕.

ชะ

๑๐. 13 แม่ ก กา

ตะ


ให้พาอีกาบินไปตามก้อนเมฆที่มีค�าในแม่ ก กา เท่านั้น จากนั้นน�าค�ามาเรียงต่อกันเป็นประโยคแล้วเขียนลงใน ช่องว่างด้านล่าง อี

กา

น้อย

อี

จาน

เกาะ

อยู่

กา

บิน

ของ

ที่

ถึง

แดง

สี

รั้ว

พื้น

ดิน

ฟ้า

บ้าน

เขียนเป็นประโยคได้เป็น _________________________________ 14 แม่ ก กา


น�าค�าทีก่ า� หนดให้ไปเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์ แล้วฝึกอ่าน ออกเสียงให้ถูกต้อง ทะเล อีโต้

วิชา ไข่ไก่

ตัวโต ใบบัว

กะเพรา ใส่เสื้อ

ดูแล ปลาทู

๑. ในเล้ามี____________________สี่ใบ ๒. เขามีหน้าที่____________________ตาและยาย ๓. เราไป____________________เวลาเช้า ๔. แม่ไปซื้อคะน้าและใบ____________________ ๕. เสือ____________________โมโหอีกาตัวด�า ๖. ในสระน�้ามี____________________เยอะแยะ ๗. ในต�ารามี____________________และคาถา ๘. น้าถือ____________________เข้าไปในป่า ๙. พ่อ____________________สีเทาที่อาซื้อให้ มี____________________อยู่ในตะกร้าห้าตัว ๑๐. 15 แม่ ก กา


แม่กก

ตึก หมวก เชือก

เค้ก

ผัก เฝือก

ดอกรัก

นกฮูก 16 แม่กก


โยงเส้นจับคู่ภาพกับค�าให้สอดคล้องกัน ๑.

พริก

๒.

ก๊อก

๓.

นก

๔.

ครก

๕.

ปาก

๖.

เหยือก

๗.

แบก

๘.

ซัก

๙.

โลก

๑๐.

คอก 17 แม่กก


วงกลมล้อมรอบค�าทีส่ ะกดด้วยแม่กกจากตารางทีก่ า� หนดให้ เงือก

ศอก

รัก

โยก

มาก

ตัก

ลูก

ดอกจอก

กึกกัก

ตุกติก

ลู ช

วื

า ย

ก ด

รั

ต เ

งื

โ ซ

ตุ

ติ

ตั

อ น

กึ ก

กั

18 แม่กก


วงกลมล้อมรอบค�าทีม่ คี วามหมายสัมพันธ์กบั ภาพ และ เป็นค�าที่สะกดด้วยมาตราแม่กกทั้งหมด

สะอาด สกปรก

ตกแตก หักงอ

ออกดอก เหี่ยวเฉา

แกว่งไกว โยกเยก

เสียใจ คึกคัก

โหวกเหวก เงียบเชียบ 19 แม่กก


น�าค�าที่ก�าหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์ แล้วฝึก อ่านออกเสียงให้ถูกต้อง หมก ตัก

นก ผัก

กั๊ก ตาก

ชก กระจก

๑. เขาท�า____________________แตก ๒. แม่ท�าห่อ____________________ในครัว ๓. ลูก____________________เกาะเชือก ๔. น้าใส่เสื้อ____________________ ๕. นัก____________________ออกฝึก ๖. เด็กหน้าตา____________________ ๗. พ่อและแม่____________________ลูก ๘. อิกก�าลัง____________________น�้า ๙. ฉัน____________________เสื้อไว้ ๑๐. พี่ไปซื้อ____________________ที่ตลาด 20 แม่กก

รัก น่ารัก


เอ็มไอเอสชวนนองๆ มาเกงตัวสะกดภาษาไทยไปกับหนังสือเลมนี้

ซึ่งนองๆ จะไดรูจักกับมาตราตัวสะกดในภาษาไทยทั้งแม ก กา แมกก แมกด แมกบ แมกง แมกน แมกม แมเกย และแมเกอว โดยนองๆ จะไดฝกอานและสะกดคำที่ประสมดวยมาตราตัวสะกดแตละแม เพื่อเรียนรูคำศัพทที่อยูรอบตัว ผานภาพประกอบสีสันสดใส นอกจากนี้ทุกมาตราตัวสะกดยังมีแบบฝกหัดทบทวนความเขาใจพรอมเฉลย และพิเศษในเลมยังไดเพิ่มมาตราตัวสะกดที่ ไมตรงมาตรา พรอมคำอธิบายที่จะทำใหนองๆ อานเขียนตัวสะกดภาษาไทย ไดอยางคลองแคลวและแมนยำ

งม

µÑÇÍ‹ҧã¹àÅ‹Á

ÊÓËÃѺ¾‹ÍáÁ‹áÅмٌ»¡¤Ãͧ

ก น

ใชเปนคูมือสำหรับสอนสระภาษาไทยใหลูกรักในวัยอนุบาล ใชเปนแบบฝกหัดทบทวนและฝกฝนลูกรักกอนสอบเขา ป. ๑ ใชเปนแบบเรียนสำหรับลูกรักในวัยประถมตนที่ยังไมเขาใจตัวสะกดภาษาไทย ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส à¡‹§µÑÇÊС´ÀÒÉÒä·Â

òñó/ó «Í¾Ѳ¹Ò¡Òà ñ (ÊҸػÃдÔÉ° óô á¡ ö) á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï ñðñòð â·ÃÈѾ· ð-òòùô-ø÷÷÷ (ÊÒÂÍѵâ¹ÁѵÔ) â·ÃÊÒà ð-òòùô-ø÷ø÷

www.MISbook.com เด็ก

1 294877 734154

ÃÒ¤Ò ôù ºÒ·

เก่งตัวสะกดภาษาไทย  

สนุกเรียน เขียนอ่านคล่อง เสริมความรู้ในชั้นเรียนระดับอนุบาล-ประถมต้น ครบทุกมาตราตัวสะกดในเล่มเดียว • รู้จักมาตราตัวสะกดแม่ ก กา แม่กก แม่กด...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you