Page 1

Family Genius

มาสราง “ครอบครัวอัจฉริยะ” ใหเกงอังกฤษกันทั้งบานกันเถอะ!

Family Genius

àÃÔèÁµŒ¹»ÅÙ¡½˜§ÀÒÉÒÍѧ¡ÄɡѺÊÁÒªÔ¡ 㹤Ãͺ¤ÃÑÇä´Œ§‹ÒÂæ ´ŒÇ¡ÒÃ㪌ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ Ê×Ê×ÍÍèè ÊÒÃ¡Ñ ÊÒáѹ¹Í‹ Í‹ÒÒ§ÊÁè §ÊÁèÓÓàÊÁÍ·Ñ àÊÁͷѧ§éé 㹺Œ 㹺ŒÒÒ¹áÅÐã¹·Õ ¹áÅÐã¹·ÕÊÊèè Ò¸ÒóРҸÒóРҋ ¨Ð໚¹¹¡ÒÃä»ËÒËÁÍ ¡ÒÃä»ËÒËÁÍ ä»·ÓºØ ¡ÒÃä»·ÓºØ Þ ¡ÒÃä»à·Õ Âè Ç¡ äÁ‹äÁ‹ÇÒ‹ ǨÐ໚ Þ ¡ÒÃà·Õ Âè ÇÊÇ¹Ê¹Ø ÍáÁ‹ãªŒÇÀÔµÒÉÒÍÑ §¡ÄÉ ÊÇ¹Ê¹Ø ¡áÅÐʶҹ·Õ ¹è× æ ËÒ¡¾‹ Å ËÒ¡¾‹ ÍáÁ‹ãªŒÀÍè ÒÉÒÍÑ §¡ÄÉã¹ªÕ »ÃШÓÇÑ ¹ ã¹ªÕ Ç µ Ô »ÃШÓÇÑ ¹ ¡Ñ º ÅÙ ¡ º‹ Í Âæ ¡ç ¨ Ъ‹ Ç ÂãËŒ à ´ç ¡ æ ã¹ªÕ Ç µ Ô ä»ÃШÓÇÑ ¹ ¡Ñ º ÅÙ ¡ º‹ Í Âæ ¡ç ¨ Ъ‹ Ç ÂãËŒ à ´ç ¡ æ ¡ÑºÅÙ¡º‹ÍÂæ ¡ç¨Ðª‹ÇÂãËŒà´ç¡æ «ÖÁ«ÑºáÅÐࢌÒ㨠áÅÐࢌҧ㨠¡ÅŒÒ¾Ùµ´Íºä´Œ ÀÒÉÒÍÑ ¡ÄÉ ¡ÅŒ«ÖÒÁ¾Ù«Ñ´ºÀÒÉÒÍÑ ¡ÄÉⵌ Í‹ҧ§ÁÑ è¹ã¨ ⵌµÍºä´ŒÍ‹ҧÁÑè¹ã¨ เร�ยนรูŒอย‹างเพลิดเพลิน กับว�ซ�ดี Animation ¡¨Ô ¡ÃÃÁ • คำศัพทจากบทสนทนา ¹Í¡ºÒŒ ¹

ÏÏ

• บทสนทนา • คำศัพทอ�นๆ ที่เกี่ยวของ

ชุด

ม ร ร ก ิ จ ก น  า บ ก อ น

ï àÃÕ¹¾ÔàÈÉ·Õºè ÒŒ ¹¤Ø³¤ÃÙ

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

213/3 «Í¾Ѳ¹Ò¡Òà 1 (ÊҸػÃдÔÉ° 34 á¡ 6) á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 9 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µ)Ô â·ÃÊÒà 0-2294-8787 www.MISbook.com

786165

275286

หมวด: เด็ก

59.-

ISBN 978-616-527-528-6

หน งั

nim VCD A ation + สอื

สแกน QR Code ดูตัวอย‹าง VCD

(Take a tutorial at the teacher’s house) ï ä»ËÒËÁÍ (Go to see the doctor) ï ·ÕÊè ÃÐÇ‹Ò¹éÓ (At the swimming pool) ï ä»àÂÕÂè Á¤Ø³ÂÒ·Õâè ç¾ÂÒºÒÅ (Go to visit Grandma at the hospital) ï ä»·ÓºØÞ·ÕÇè ´Ñ (Go to make merit at the temple) ï à·ÕÂè ÇÊǹʹء (Go to the amusement park) ï à·ÕÂè ǧҹÇÑ´ (Go to the temple fair)

เร�ยนรูŒอย‹างเพลิดเพลินกับว�ซ�ดี

บทสนทนาเสมือนจร�ง Animation ใหŒเสียงภาษาอังกฤษโดยเจŒาของภาษา

รา

คาพ

ิเ ศ ษ 5 9 บ า


ชุด

ม กิจกรราน นอกบ

ISBN 978-616-527-528-6

ราคา 59 บาท

สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของ หนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ จะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม เพียงพิศ อิ่นแก้ว ภาพประกอบ ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ พิสูจน์อักษร บุษกร กู้หลี, ประไพ ภูงามเชิง ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�ำ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ เว็บมาสเตอร์ กฤติญาดา จันทร์วงษ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ดา้ นบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ


2


ู ร ค ณ ุ ค น า ้ บ ่ ี ท ษ ศ เ ิ เรียนพ utorial at the (Takeaacht er’s house) te

3


นา ากบทสนท ค�ำศัพท์yจfrom the conversation) (Vocabular

ค�ำศัพท์

ค�ำอ่าน

ค�ำแปล

teach (v.) ทีช สอน study, learn (v.) สตัดดี, เลิร์น เรียน mental calculation (n.) เมนเทิล แคลคูเลเชิน การคิดเลขในใจ English (n.) อิงลิช ภาษาอังกฤษ lesson (n.) เลสเซิน บทเรียน introduction (n.) อินโทรดัคเชิน การแนะน�ำตัว basic conversation (n.) เบสิค คอนเวอร์เซเชิน บทสนทนาพื้นฐาน

4


า บทสนทน ion) (Conversat

วันนี้คุณครูจะสอนอะไรพวกเราครับ

What are you teaching us today?

วอท อาร์ ยู

ทีชชิง

อัส ทูเดย์?

สอนวิธีคิดเลขในใจจ้ะ

I’m teaching you to do mental calculations.

ไอม์

ทีชชิง

ยู ทู ดู เมนเทิล แคลคูเลเชินส์.

แต่ผมอยากเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าครับ

I prefer studying English.

ไอ พรีเฟอร์ สตัดดีอิง

ถ้าอย่างนั้น ชั่วโมงแรกครูจะสอน ภาษาอังกฤษ ส่วนชั่วโมงถัดไป ครูจะสอนคิดเลขในใจนะจ๊ะ

อิงลิช.

In that case, I will teach

อิน แดท เคส, ไอ วิล ทีช

English during the first อิงลิช

ดิวริง เดอะ เฟิร์สท์

hour, and mental calculations

อาวเออร์, แอนด์ เมนเทิล แคลคูเลเชินส์

during the next hour.

ดิวริง เดอะ เน็กซ์ท อาวเออร์.

5


หนูอยากจะเรียนบทไหนล่ะจ๊ะ

ตกลงครับ

Which lesson do you want to learn? วิช เลสเซิน ดู ยู วอนท์ ทู เลิร์น?

All right.

ออล ไรท์.

ผมอยากเรียนเรื่องการแนะน�ำตัวครับ

I would like to learn

introductions.

ไอ วูด ไลค์ ทู เลิร์น

อินโทรดัคเชินส์.

6

ได้จ้ะ ครูจะสอนบทสนทนาพื้นฐานให้นะ

All right. I will teach

ออล ไรท์. ไอ วิล

ทีช

some basic conversations. ซัม เบสิค

คอนเวอร์เซเชินส์.


ค�ำศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other related words)

combination คอมบิเนเชิน

(n.)

subtraction ซับแทรคเชิน

การบวกเลข

multiplication มัลทิพลิเคเชิน

การคูณ

(n.)

การลบเลข

(n.)

division ดิวิเชิน

(n.)

การหาร

7


greeting กรีททิง

(n.)

การทักทาย

thanking แธงคิง

(n.)

การขอบคุณ

8

apologizing

อะโพโลไจซิง

การขอโทษ

(n.)


Family Genius

มาสราง “ครอบครัวอัจฉริยะ” ใหเกงอังกฤษกันทั้งบานกันเถอะ!

Family Genius

àÃÔèÁµŒ¹»ÅÙ¡½˜§ÀÒÉÒÍѧ¡ÄɡѺÊÁÒªÔ¡ 㹤Ãͺ¤ÃÑÇä´Œ§‹ÒÂæ ´ŒÇ¡ÒÃ㪌ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ Ê×Ê×ÍÍèè ÊÒÃ¡Ñ ÊÒáѹ¹Í‹ Í‹ÒÒ§ÊÁè §ÊÁèÓÓàÊÁÍ·Ñ àÊÁͷѧ§éé 㹺Œ 㹺ŒÒÒ¹áÅÐã¹·Õ ¹áÅÐã¹·ÕÊÊèè Ò¸ÒóРҸÒóРҋ ¨Ð໚¹¹¡ÒÃä»ËÒËÁÍ ¡ÒÃä»ËÒËÁÍ ä»·ÓºØ ¡ÒÃä»·ÓºØ Þ ¡ÒÃä»à·Õ Âè Ç¡ äÁ‹äÁ‹ÇÒ‹ ǨÐ໚ Þ ¡ÒÃà·Õ Âè ÇÊÇ¹Ê¹Ø ÍáÁ‹ãªŒÇÀÔµÒÉÒÍÑ §¡ÄÉ ÊÇ¹Ê¹Ø ¡áÅÐʶҹ·Õ ¹è× æ ËÒ¡¾‹ Å ËÒ¡¾‹ ÍáÁ‹ãªŒÀÍè ÒÉÒÍÑ §¡ÄÉã¹ªÕ »ÃШÓÇÑ ¹ ã¹ªÕ Ç µ Ô »ÃШÓÇÑ ¹ ¡Ñ º ÅÙ ¡ º‹ Í Âæ ¡ç ¨ Ъ‹ Ç ÂãËŒ à ´ç ¡ æ ã¹ªÕ Ç µ Ô ä»ÃШÓÇÑ ¹ ¡Ñ º ÅÙ ¡ º‹ Í Âæ ¡ç ¨ Ъ‹ Ç ÂãËŒ à ´ç ¡ æ ¡ÑºÅÙ¡º‹ÍÂæ ¡ç¨Ðª‹ÇÂãËŒà´ç¡æ «ÖÁ«ÑºáÅÐࢌÒ㨠áÅÐࢌҧ㨠¡ÅŒÒ¾Ùµ´Íºä´Œ ÀÒÉÒÍÑ ¡ÄÉ ¡ÅŒ«ÖÒÁ¾Ù«Ñ´ºÀÒÉÒÍÑ ¡ÄÉⵌ Í‹ҧ§ÁÑ è¹ã¨ ⵌµÍºä´ŒÍ‹ҧÁÑè¹ã¨ เร�ยนรูŒอย‹างเพลิดเพลิน กับว�ซ�ดี Animation ¡¨Ô ¡ÃÃÁ • คำศัพทจากบทสนทนา ¹Í¡ºÒŒ ¹

ÏÏ

• บทสนทนา • คำศัพทอ�นๆ ที่เกี่ยวของ

ชุด

ม ร ร ก ิ จ ก น  า บ ก อ น

ï àÃÕ¹¾ÔàÈÉ·Õºè ÒŒ ¹¤Ø³¤ÃÙ

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

213/3 «Í¾Ѳ¹Ò¡Òà 1 (ÊҸػÃдÔÉ° 34 á¡ 6) á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 9 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µ)Ô â·ÃÊÒà 0-2294-8787 www.MISbook.com

786165

275286

หมวด: เด็ก

59.-

ISBN 978-616-527-528-6

หน งั

nim VCD A ation + สอื

สแกน QR Code ดูตัวอย‹าง VCD

(Take a tutorial at the teacher’s house) ï ä»ËÒËÁÍ (Go to see the doctor) ï ·ÕÊè ÃÐÇ‹Ò¹éÓ (At the swimming pool) ï ä»àÂÕÂè Á¤Ø³ÂÒ·Õâè ç¾ÂÒºÒÅ (Go to visit Grandma at the hospital) ï ä»·ÓºØÞ·ÕÇè ´Ñ (Go to make merit at the temple) ï à·ÕÂè ÇÊǹʹء (Go to the amusement park) ï à·ÕÂè ǧҹÇÑ´ (Go to the temple fair)

เร�ยนรูŒอย‹างเพลิดเพลินกับว�ซ�ดี

บทสนทนาเสมือนจร�ง Animation ใหŒเสียงภาษาอังกฤษโดยเจŒาของภาษา

รา

คาพ

ิเ ศ ษ 5 9 บ า

ครอบครัวเก่งภาษา สอนหนูน้อยสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด กิจกรรมนอกบ้าน  

มาสร้าง “ครอบครัวอัจฉริยะ” ให้เก่งอังกฤษกันทั้งบ้านกันเถอะ! เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินกับวีซีดี Animation บทสนทนาเสมือนจริง ให้เสียงภาษาอังกฤษโ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you