Page 1

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก

ฝับกึ สอ่มาอนง

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล

ระดับวัยอนุบาล

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับวัยอนุบาล 12 เลม

คณิตศาสตรวยั อนุบาล

เขาวงกตพิศวง

รูปแบบและการเรียงลำดับ

สนุกนับตัวเลข

ภาษาอังกฤษวัยอนุบาล

ฝกบอกเวลา

อานสนุกฝกออกเสียง

คำศัพทใชบอ ย

ฝกคัดลายมือ

ฝกอานลับสมอง

คนหาคำศัพทใชบอ ย

คนหาคำศัพท

786165

274296

อเมร�กา

พวกหนูก็ ไขปริศนาได้!

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�ำหรับ คุณพ่อคุณแม่น�ำไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

9

ขาย ดี ลิขสิทธ�์จาก

หนังสือ

ผลิตโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

• ค�ำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข สี รูปทรง • ค�ำศัพท์ ใช้บ่อย • การเรี ยงล�ำดับ • การเรี ยงประโยค


เตรียมความพรอมใหหนูนอยเกงอังกฤษดวยนิทานอีสป ุก น ส น ส แ ว า ร ง อ � พบกับเร ญาและแงคิดจากนิทานอิีสปียง

แฝงดวยปรัช อังกฤษไปพรอมกัน ออกเส ย า เสริมทักษะภาษ เจาของภาษาและเสียงแปลไท ย ภาษาอังกฤษโด งาย เกงเร็ว!

ดูเพลิน เขาใจ

พรอมดีวีดี ความยาว 2 ชั่วโมง

27-337-4 -5 6 1 -6 8 7 9 N ISB

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

มาสนุกพร้อมกับ พวกเรานะครับ

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�าหรับ คุณพ่อคุณแม่น�าไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

สนกุ หรรษากบั

ราคาเล่มล

35.-

DVD Animation

ดีวีดี ค ว า ม

ครบ 50 เรอ� ง!

ยาว

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับเตรียมเขาอนุบาล 12 เลม

2 ชั่วโมง คณิตศาสตรกอ นวัยเรียน

เขาวงกตพิศวง

ภาษาอังกฤษกอนวัยเรียน

รูปแบบและการเรียงลำดับ

ปริศนาหาตัวเลข

ลากเสนตอจุดตัวเลข

ตัวเลขแสนสนุก

อักษรแสนกล

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการออกเสียง

ปริศนาหาตัวอักษร

ลากเสนตอจุดตัวอักษร

ลากเสนตามรอยประ

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com


ทำ�ไมต้องเลือก ฝึกอ่านลับสมองให้ลูกรัก การเข้าโรงเรียนอนุบาลเป็นช่วงเวลาทีน่ า่ ตืน่ เต้น และการเรียนรูก้ ารอ่านเป็นส่วนส�ำคัญในช่วงเวลาส�ำคัญเช่นนี้ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเกมปริศนาที่เล่นง่าย สนุกสนาน และช่วยดึงดูดความสนใจ อีกทั้งยังช่วยให้ลูกน้อยได้ ฝึกฝนทักษะการอ่าน-เขียน ซึ่งต่อไปลูกจะต้องเรียนรู้ ในโรงเรียน การอ่านค�ำศัพท์ที่ ใช้บ่อย ค�ำที่มีเสียงคล้องจอง และค�ำศัพท์ที่ ใช้ทั่วไปในโรงเรียน จะช่วยให้ลูกพัฒนาความคล่องแคล่วในการอ่านและสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงด้าน ความเข้าใจการอ่าน อันเป็นทักษะส�ำคัญส�ำหรับความส�ำเร็จทางการศึกษา ทักษะที่ลูกรักจะได้เรียนรู้ การแบ่งประเภท การเรียงล�ำดับ ค�ำที่มีเสียงคล้องจอง ค�ำที่ ใช้เรียกตัวเลข ค�ำที่ ใช้เรียกสี ค�ำที่ ใช้เรียกรูปทรง ค�ำศัพท์ ใช้บ่อย ไวยากรณ์อังกฤษ โครงสร้างประโยค พัฒนาการด้านค�ำศัพท์ พ่อแม่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกได้อย่างไร ใช้สถานที่เงียบสงบในการร่วมท�ำแบบฝึกหัดกับลูก อ่านค�ำสั่งในแบบฝึกหัดให้ลูกฟัง ช่วยให้ลูกรู้สึกถึงความส�ำเร็จโดยการพูดให้ก�ำลังใจสนับสนุนลูกอยู่เสมอ จ�ำกัดการท�ำแบบฝึกหัดแต่ละครั้งไม่เกิน 2-3 แบบฝึกหัดเพื่อไม่ ให้มากเกินไปส�ำหรับลูก หาเวลาในแต่ละวันอ่านหนังสือให้ลูกฟังหรือฟังลูกอ่านหนังสือ ช่วยลูกออกเสียงค�ำที่ไม่คุ้นเคย

ฝึกอ่านลับสมอง Reading Puzzlers ISBN : 978-616-527-429-6 ราคา : 35 บาท แปล : ศิริเพ็ญ เชาว์สมบัติ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ © 2012 Creative Teaching Press Inc., Huntington Beach, CA 92649 © ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2556 : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย ต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชือ่ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งหมายการค้าต่างๆ ทีอ่ า้ งถึงเป็นของบริษทั นัน้ ๆ จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

1


Blast Off!

ปล่อยจรวด!

Count each group of pictures. Then write the number word in the puzzle.

นับจ�ำนวนรูปแต่ละชุด แล้วเขียนค�ำเรียกจ�ำนวนนั้นลงไปในตารางอักษรไขว้โดยเลือกค�ำจาก Word Box

one two three four five Across 1

3

4

2

3

Down

1 4

2

4 2


Space Race

แข่งสำ�รวจอวกาศ Read the number words. Use the Key to color the picture.

อ่านค�ำที่ ใช้เรียกตัวเลข แล้วระบายสีภาพตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด six–blue seven–black eight–green nine–yellow ten–red

nine nine

seven

seven

ten

n

eight seven

seven

e nin

ten

ten

ten

seven

seven

seven

six

seven

nine

nine

nine seven

seven

eight

seven

ten ten

seven

six eight

six

seven

six

eight

six

six

seven six

seven

eight

six

nine

nine

seven

ve

seven

se

seven

nine

seven seven

seven

seven

nine

seven 3


Super Star

ดาวดวงใหญ่

Say the number words as you connect the dots from one to ten. Then color the picture.

อ่านค�ำที่ ใช้เรียกตัวเลขทีละค�ำขณะที่ โยงเส้นจากจากหนึ่งถึงสิบ เสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงาม

one three two nine

ten

four

eight six five

seven 4


Out in Space

ค้นหาคำ�

Circle the number words in the puzzle.

วงกลมค�ำที่ ใช้เรียกตัวเลขในเกมปริศนา โดยดูค�ำจาก Word Box

ten

nine

eight

seven

six

five

four

three

two

one

s i x a l

f t h c t e n

e r g j d m h b e q g h v o b o a b r p f

i v e

e m n n e i e g o k d i n u f e d h e p c l

i g

v b c w e j a t w o f h t g n f n i n e s d q t f o u r a h c e t k r s

5


Tic-Tac-Toe

เกมโอ-เอ็กซ์

Play with a partner. Each partner chooses a word from the Word Box. Take turns writing your word in the spaces on the paper. The player who gets three matching words in a row wins the game.

เล่นเกมนี้เป็นคู่ โดยผู้เล่นแต่ละคนเลือกค�ำหนึ่งค�ำจาก Word Box แล้วผลัดกันเขียนค�ำนั้นลงในช่อง ใครที่เรียงค�ำเหมือนกันวางติดกัน 3 ช่องได้ก่อนเป็นผู้ชนะ

he she

the and

6


Merry Mix-Up

เกมเรียงคำ�ศัพท์หรรษา Unscramble the sentences. Then rewrite the sentences on the lines.

เรียงประโยคให้ถูกต้อง แล้วเขียนประโยคที่เรียงใหม่ลงบนบรรทัดที่ก�ำหนดให้

1 me ball Give the.

efghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghgh 2 play went to We.

efghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghgh 3 I a see cat.

efghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghghgh There are three rhyming words in the sentences above. Circle the rhyming words. Then write them on the lines below.

ในประโยคด้านบน มีค�ำ 3 ค�ำที่มีเสียงคล้องจองกัน ให้น้องๆ วงกลมค�ำที่มีเสียงคล้องจอง แล้วเขียนค�ำเหล่านั้นลงบนบรรทัดที่ก�ำหนดให้ด้านล่างนี้

efghghghghghghghghghghghghghgh efghghghghghghghghghghghghghgh efghghghghghghghghghghghghghgh 7


Lucky Rainbow

รุง้ นำ�โชค

Draw a line through the color words to find the pot of gold.

ให้น้องๆ ลากเส้นผ่านค�ำที่ ใช้เรียกสีเพื่อตามหาทองค�ำในหม้อ

red not

ye llo w

th

en

w ho

gr e

pla y wi

whe re

blu e

ck

e rpl

bla

pu

ge an or

white went

from

a y p in k e gr

n brow

com

8


เตรียมความพรอมใหหนูนอยเกงอังกฤษดวยนิทานอีสป ุก น ส น ส แ ว า ร ง อ � พบกับเร ญาและแงคิดจากนิทานอิีสปียง

แฝงดวยปรัช อังกฤษไปพรอมกัน ออกเส ย า เสริมทักษะภาษ เจาของภาษาและเสียงแปลไท ย ภาษาอังกฤษโด งาย เกงเร็ว!

ดูเพลิน เขาใจ

พรอมดีวีดี ความยาว 2 ชั่วโมง

27-337-4 -5 6 1 -6 8 7 9 N ISB

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

มาสนุกพร้อมกับ พวกเรานะครับ

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�าหรับ คุณพ่อคุณแม่น�าไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

สนกุ หรรษากบั

ราคาเล่มล

35.-

DVD Animation

ดีวีดี ค ว า ม

ครบ 50 เรอ� ง!

ยาว

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับเตรียมเขาอนุบาล 12 เลม

2 ชั่วโมง คณิตศาสตรกอ นวัยเรียน

เขาวงกตพิศวง

ภาษาอังกฤษกอนวัยเรียน

รูปแบบและการเรียงลำดับ

ปริศนาหาตัวเลข

ลากเสนตอจุดตัวเลข

ตัวเลขแสนสนุก

อักษรแสนกล

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการออกเสียง

ปริศนาหาตัวอักษร

ลากเสนตอจุดตัวอักษร

ลากเสนตามรอยประ

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com


พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก

ฝับกึ สอ่มาอนง

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล

ระดับวัยอนุบาล

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับวัยอนุบาล 12 เลม

คณิตศาสตรวยั อนุบาล

เขาวงกตพิศวง

รูปแบบและการเรียงลำดับ

สนุกนับตัวเลข

ภาษาอังกฤษวัยอนุบาล

ฝกบอกเวลา

อานสนุกฝกออกเสียง

คำศัพทใชบอ ย

ฝกคัดลายมือ

ฝกอานลับสมอง

คนหาคำศัพทใชบอ ย

คนหาคำศัพท

786165

274296

อเมร�กา

พวกหนูก็ ไขปริศนาได้!

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�ำหรับ คุณพ่อคุณแม่น�ำไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

9

ขาย ดี ลิขสิทธ�์จาก

หนังสือ

ผลิตโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

• ค�ำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข สี รูปทรง • ค�ำศัพท์ ใช้บ่อย • การเรี ยงล�ำดับ • การเรี ยงประโยค

ฝึกอ่านลับสมอง READING PUZZLERS  
ฝึกอ่านลับสมอง READING PUZZLERS  

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล • คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข สี รูปทรง • คำศัพท์ ใช้บ่อย • การเรียงลำดับ • การเรียงประโยค http:/...

Advertisement