Page 1

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก

ฝกึ บอก

เวลา

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล

TELL ING T IME

ระดับวัยอนุบาล

ขาย ดี ลิขสิทธ�์จาก

หนังสือ

อเมร�กา

เรียนรู้วิธี บอกเวลากัน!

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�ำหรับ คุณพ่อคุณแม่น�ำไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับวัยอนุบาล 12 เลม

คณิตศาสตรวยั อนุบาล

เขาวงกตพิศวง

รูปแบบและการเรียงลำดับ

สนุกนับตัวเลข

ภาษาอังกฤษวัยอนุบาล

ฝกบอกเวลา

อานสนุกฝกออกเสียง

คำศัพทใชบอ ย

ฝกคัดลายมือ

ฝกอานลับสมอง

คนหาคำศัพทใชบอ ย

คนหาคำศัพท

9

786165

274258

ผลิตโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

• การใช้ปฏิทิน • การเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ตามช่วงเวลา • การบอกเวลาแบบชั่วโมงและครึ่ งชั่วโมง • การอ่านเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาอะนาล็อกและดิจิตอล


MISbook ภูมิใจเสนอ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»¡‹Í¹¹Í¹ 2 ÀÒÉÒ

เนื้อเรื่องที่แฝงดวยคติสอนใจ เขากับทุกยุค ทุกสมัยเปนอยางดี ในรูปแบบหนังสือ และวีซีดี Animation ภาพพรอมเสียง เลาเรื่องอังกฤษ-ไทย สนุกสนาน เพลิดเพลิน และปลูกฝงทักษะ ภาษาอังกฤษไปพรอมๆ กัน

¡ÑºàÃ×èͧÃÒÇáʹʹء ¨Ò¡¹Ô·Ò¹ÍÕÊ» ชุด 1

ÒÍѧ¡Äɨҡ

¡ÑºÇÕ«´Õ

1 0 àÃÍ×è §

ion Animat

àÁª

ġ

เพ���

NCD “¦jsŠ~š‚0–‹Ó1" ›p¨‚5"#

49.-

ชุด 4

¡Ñº¹Ô·Ò¹ÍՃº ÊàÃ×»Íè § ªè¹Ñ †¥œ™

9

·Ò¹ÍÕÊ» §¡Äɨҡ¹Ô

ÒÍÑ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

}žs¡}€ž­

j ‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û‚¥}¬ jӖ‚‚–‚“–‚” € ‚Œ›m›ƒ›

49.-

ûģ ćĹ åÿåĠÿăĈğĒġý êæĩĊçćŅ íĪăğ æġ ðġČ Ġ ÿ Čå ç ń ć ĩĐć ĀĊġ ĊģíåĠÿðġćĐġ å ĀħåÿĠ ďĦæèĠ îģíŅ îĒ ĊġèīŅç ĆīĐ ‚¥}¬j}žs¡}€ž­

���ก

7

527-323-

616ISBN 978-

9

ġæ åĈğĩĈçćæåÿĠ Đĵ ġíúČĶ æ æå íĪåğåĠÿĊħåĩďĥĒ ďĦæèĠ îģíŅ îĒåĐ êæĩĊçćŅ Ā ĊġĪÿåĩýČĈħ ÿĠ ĩýăĩîĶġ åġå æ ĆĵĦ āħĶ ĬĐóðĵ ġĵ íďĒ ĊħåČĠČåĠÿČĠČĐæ æ ĐĆġĀġİ Đææħ ġåĠÿăĠíăĒ ğ åĠÿêæĩĊçćŅ íĪå īû í æåĒģæýĈåç ÿĠ ďģ

NCD “¦jsŠ~š‚0–‹Ó1" ›p¨‚5"#

49.-

���ก

¥‡ð–

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

ÒÍÑ

·Ò¹ÍÕÊ» §¡Äɨҡ¹Ô

}žs¡}€ž­

3

527-321-

616ISBN 978-

9

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�าหรับ คุณพ่อคุณแม่น�าไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ÍÕ ¹ÔàÁª¹èÑ ¡ÑºÇÕ«´Õ

1 0 àÃÍ×è §

ã¹Ã

3

2

j ‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û‚¥}¬ ‚‚–‚“–‚” ‚€›‚–ž“„jӅӂ–Œ›m ›ƒ›€ 5"#¦

2 ÀÒÉÒ

3

ราคาพิเศษ

เพ���

49.-

ราคาเล่มล

35.-

273213 786165

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ¹èÑ ¡ÑºÇÕ«´Õ ÍÕ ¹ÔàÁª

1 0 àÃÍ×è §

5

4

¥‡ð–

ÒÍѧ¡Äɨҡ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ÒÍѧ¡Äɨҡ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

มาสนุกพร้อมกับ พวกเรานะครับ

ã¹Ã

íŅ îĒå æåĩèġďĦæèĠ îģ åĠÿûĶæĪăĈĹ ç ýĈ æ Ēģ íħæå åĠÿæġćăĈġæ ġæ ÿèČ ðġćďĒíêæåĠ Ķ Īú ĆúíġæåĠÿúĠå NCD “¦jsŠ~š‚0–‹Ó1" ›p¨‚5"#

เพ���

¡Ñº¹Ô·Ò¹ÍՃº ÊàÃ×»Íè § ʹ»Ù ¡Ø áºÊ¹ºÍÒ¹ ¹ÔàÁª¹Ñè †¥œ™

2 ÀÒÉÒ เพ���

ชุด 5

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ÒÍѧ¡Äɨҡ

Ù¡à¡‹§ÀÒÉ ¾×é¹°Ò¹ãËŒÅ

4

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ชุด 3

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

¡Ñº¹Ô·Ò¹ÍՃº ÊàÃ×»Íè § ʹ»Ù ¡Ø áºÊ¹ºÍÒ¹ ¹ÔàÁª¹Ñè †¥œ™

2 ÀÒÉÒ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

1 0 àÃÍ×è §

1 0 àÃÍ×è §

2

j ‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û‚¥}¬ ‚‚–‚“–‚” ‚€›‚–ž“„jӅӂ–Œ›m ›ƒ›€ 5"#¦

273206 786165

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ¹èÑ ¡ÑºÇÕ«´Õ ÍÕ ¹ÔàÁª

ion Animat

}žs¡}€ž­

6

527-320-

616ISBN 978-

»Ù

ÿĵĒæŅĢ åÿýĠíŅ ďĒíåĠÿ íĪåğ ćŅ ĪåğåĠÿďĦæèĠ ĩĊç ġİ åĵĀ åġĈûĵĒďħèĶ Ēíĭ í åġåÿĠ æåăģĈġÿ Ēħö îħĀĩà ûĒĈĹåÿĠ æĭāĵ ĩýă è

���ก

¥‡ð–

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

Ò¹ÍÕÊ»

¡Äɨҡ¹Ô·

ÿêæĩĊçćŅ íĆġĶ ÿĠ Ċġ ĆĶġåĠ ĩèġ ďĦæèĠ îģíŅ îĒåå åġåÿĠ æå æ ğ ĐĆġĀġİ åĠÿĪå Ē ðġČĭĈĵåÿĠ æååĈğĩĈçć Ēń ÿĩĈĥ ûĶæĆğĩúĥ æĠåĩúģæýġíåĠ ûĶæĆğåĒååÿĠ Ġ ÿ Čå ĪĆ ğ Ċħå ČĠČåĠÿĪă ďĦæèĠ îģíŅ îĒå ĭåĵðæ æååĈğýġåĠÿ

1

ราคาพิเศษ

}žs¡}€ž­

‚¥}¬j –‚”‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û “„jӖ‚‚–‚“ ƒ›€ ¦…Ó‚Œ›m›

¡ÑºÇÕ«´Õ

ion Animat

ã¹Ã

2 ÀÒÉÒ

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ÍÕ ¹ÔàÁª¹èÑ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¡Ñº¹Ô·Ò¹ÍՃº ÊàÃ×»Íè § ʹ»Ù ¡Ø áºÊ¹ºÍÒ¹ ¹ÔàÁª¹Ñè †¥œ™

1

íĠ ÿðĵġíĄĒåĐæ ğ èĦææġíåĠ ÿĂħíāĤíŅ ýġíåĠ åġ æĠåĩúģæ æĵ åĠÿæåûĠČĒĥæń į íĪĒ æġ æå ĩûĵġ ČĩĒí ĊģíåĠÿ ĪĆČ ĪĆĭĵ åĵåÿĠ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ÒÍѧ¡Äɨҡ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ÒÍѧ¡Äɨҡ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¹¡Ñ¹Ñ躆¥¹Ô·œ™Ò¹ÍՃº ÊÂ¥¹»¯Ê ‰

ชุด 2

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ÍÕ ¹ÔàÁª¹èÑ

·Ò¹ÍÕÊ»

§¡Äɨҡ¹Ô

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉÒÍÑ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

786165

‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û ‚‚–‚“–‚” ‚€›‚–ž“„jӅӂ–Œ›m ›ƒ›€ 5"#¦

2 ÀÒÉÒ

5

Õ ´ Õ « Õ Ç Á ¾ÃŒÍ

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับเตรียมเขาอนุบาล 12 เลม

ราคาพิเศษ

เพ���

49.-

273237

ราคาพิเศษ!

à¾Õ§ªØ´ÅÐ 49 ºÒ·

คณิตศาสตรกอ นวัยเรียน

เขาวงกตพิศวง

ภาษาอังกฤษกอนวัยเรียน

รูปแบบและการเรียงลำดับ

ปริศนาหาตัวเลข

ลากเสนตอจุดตัวเลข

ตัวเลขแสนสนุก

อักษรแสนกล

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการออกเสียง

ปริศนาหาตัวอักษร

ลากเสนตอจุดตัวอักษร

ลากเสนตามรอยประ

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 600 รายการ ที่ www.MISbook.com


ทำ�ไมต้องเลือก ฝึกบอกเวลาให้ลูกรัก เวลาก�ำหนดชีวิตคนเราและช่วยให้เราปฏิบัติหน้าที่ ได้ตามภารกิจประจ�ำวัน เมื่อกล่าวถึงแนวคิดเรื่องเวลามัก เป็นเรื่องยุ่งยากส�ำหรับเด็กที่จะเข้าใจเพราะเป็นเรื่องนามธรรมมากๆ เนื่องจากเด็กเริ่มมีกิจวัตรประจ�ำวันและเรียนรู้ สังคมรอบตัว แนวคิดเรื่องเวลาจึงกลายเป็นความเคยชินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจ�ำวันของเด็ก หนังสือเล่มนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกได้พัฒนาการรับรู้เรื่องเวลา ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกหัดที่เน้นเรื่องช่วงเวลาต่างๆ ของวัน ระยะเวลา การบอกเวลา และค�ำศัพท์เกี่ยวกับเวลา ทักษะที่ลูกรักจะได้เรียนรู้ การใช้ปฏิทิน การเปรียบเทียบเหตุการณ์ตามช่วงเวลา การบอกและเขียนเวลาแบบชั่วโมง การบอกและเขียนเวลาแบบครึ่งชั่วโมง การอ่านเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาอะนาล็อก (นาฬิกาที่ใช้เข็มสั้นเข็มยาวบอกเวลา) การอ่านเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาดิจิตอล (นาฬิกาที่แสดงเวลาเป็นตัวเลข) ค�ำศัพท์เกี่ยวกับเวลา พ่อแม่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกได้อย่างไร เน้นใช้ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาเพื่ออธิบายกิจกรรมที่ท�ำอยู่ เช่น เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้ เดี๋ยวนี้ ต่อมา และเร็วๆ นี้ ใช้ปฏิทินในการก�ำหนดกิจกรรมของลูก และนับเวลาถอยหลังวันเกิด วันหยุด และวันส�ำคัญอื่นๆ ให้ลูกบอกและเขียนเวลาที่ปรากฏอยู่บนนาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาทั่วไป สร้างตารางบันทึกกิจกรรมประจ�ำวันของลูก โดยวาดรูปนาฬิกาไว้ข้างๆ เพื่อแสดงเวลาที่ต้องท�ำกิจกรรมดังกล่าว ให้ลูกใช้เครื่องจับเวลาขณะที่ลูกช่วยคุณในครัว ฝึกบอกเวลา Telling Time ISBN : 978-616-527-425-8 ราคา : 35 บาท แปล : ศิริเพ็ญ เชาว์สมบัติ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ © 2012 Creative Teaching Press Inc., Huntington Beach, CA 92649 © ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2556 : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย ต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชือ่ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งหมายการค้าต่างๆ ทีอ่ า้ งถึงเป็นของบริษทั นัน้ ๆ จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

1


Day or Night?

กลางวันหรือกลางคืน Draw a line from each picture to the correct time.

โยงเส้นจากรูปภาพไปยังเวลาที่ถูกต้องของภาพนั้น

BA R

K

day

night 2


Night

กลางคืน Draw a picture of something that you do at night.

ให้วาดรูปกิจกรรมที่น้องๆ ท�ำในเวลากลางคืน

3


Morning, Afternoon, Night

เช้า บ่าย ดึก

Draw lines to match the pictures and words.

ให้น้องๆ โยงเส้นจับคู่ภาพกับค�ำศัพท์

4

night

morning

afternoon


Morning

ยามเช้า

Draw a picture of something that you do in the morning.

ให้วาดรูปกิจกรรมที่น้องๆ ท�ำในช่วงเช้า

5


Afternoon

ยามบ่าย

Draw a picture of something that you do in the afternoon.

ให้วาดรูปกิจกรรมที่น้องๆ ท�ำในช่วงบ่าย

6


Meal Time!

อิ่มอร่อย!

Draw lines to match each meal to the time you would eat it.

ลากเส้นจับคู่อาหารแต่ละมื้อกับช่วงเวลาที่น้องๆ รับประทานอาหารมื้อนั้น

night

morning

afternoon

breakfast

lunch

dinner 7


What’s the Time of Day?

ช่วงเวลาไหนเอ่ย

Look at the picture in each row, and circle the word that goes with it.

ดูภาพในแต่ละแถว และวงกลมเลือกค�ำศัพท์ที่เหมาะกับภาพนั้น

8

morning

night

afternoon

night

morning

night

afternoon

night


MISbook ภูมิใจเสนอ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»¡‹Í¹¹Í¹ 2 ÀÒÉÒ

เนื้อเรื่องที่แฝงดวยคติสอนใจ เขากับทุกยุค ทุกสมัยเปนอยางดี ในรูปแบบหนังสือ และวีซีดี Animation ภาพพรอมเสียง เลาเรื่องอังกฤษ-ไทย สนุกสนาน เพลิดเพลิน และปลูกฝงทักษะ ภาษาอังกฤษไปพรอมๆ กัน

¡ÑºàÃ×èͧÃÒÇáʹʹء ¨Ò¡¹Ô·Ò¹ÍÕÊ» ชุด 1

ÒÍѧ¡Äɨҡ

¡ÑºÇÕ«´Õ

1 0 àÃÍ×è §

ion Animat

àÁª

ġ

เพ���

NCD “¦jsŠ~š‚0–‹Ó1" ›p¨‚5"#

49.-

ชุด 4

¡Ñº¹Ô·Ò¹ÍՃº ÊàÃ×»Íè § ªè¹Ñ †¥œ™

9

·Ò¹ÍÕÊ» §¡Äɨҡ¹Ô

ÒÍÑ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

}žs¡}€ž­

j ‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û‚¥}¬ jӖ‚‚–‚“–‚” € ‚Œ›m›ƒ›

49.-

ûģ ćĹ åÿåĠÿăĈğĒġý êæĩĊçćŅ íĪăğ æġ ðġČ Ġ ÿ Čå ç ń ć ĩĐć ĀĊġ ĊģíåĠÿðġćĐġ å ĀħåÿĠ ďĦæèĠ îģíŅ îĒ ĊġèīŅç ĆīĐ ‚¥}¬j}žs¡}€ž­

���ก

7

527-323-

616ISBN 978-

9

ġæ åĈğĩĈçćæåÿĠ Đĵ ġíúČĶ æ æå íĪåğåĠÿĊħåĩďĥĒ ďĦæèĠ îģíŅ îĒåĐ êæĩĊçćŅ Ā ĊġĪÿåĩýČĈħ ÿĠ ĩýăĩîĶġ åġå æ ĆĵĦ āħĶ ĬĐóðĵ ġĵ íďĒ ĊħåČĠČåĠÿČĠČĐæ æ ĐĆġĀġİ Đææħ ġåĠÿăĠíăĒ ğ åĠÿêæĩĊçćŅ íĪå īû í æåĒģæýĈåç ÿĠ ďģ

NCD “¦jsŠ~š‚0–‹Ó1" ›p¨‚5"#

49.-

���ก

¥‡ð–

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

ÒÍÑ

·Ò¹ÍÕÊ» §¡Äɨҡ¹Ô

}žs¡}€ž­

3

527-321-

616ISBN 978-

9

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�าหรับ คุณพ่อคุณแม่น�าไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ÍÕ ¹ÔàÁª¹èÑ ¡ÑºÇÕ«´Õ

1 0 àÃÍ×è §

ã¹Ã

3

2

j ‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û‚¥}¬ ‚‚–‚“–‚” ‚€›‚–ž“„jӅӂ–Œ›m ›ƒ›€ 5"#¦

2 ÀÒÉÒ

3

ราคาพิเศษ

เพ���

49.-

ราคาเล่มล

35.-

273213 786165

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ¹èÑ ¡ÑºÇÕ«´Õ ÍÕ ¹ÔàÁª

1 0 àÃÍ×è §

5

4

¥‡ð–

ÒÍѧ¡Äɨҡ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ÒÍѧ¡Äɨҡ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

มาสนุกพร้อมกับ พวกเรานะครับ

ã¹Ã

íŅ îĒå æåĩèġďĦæèĠ îģ åĠÿûĶæĪăĈĹ ç ýĈ æ Ēģ íħæå åĠÿæġćăĈġæ ġæ ÿèČ ðġćďĒíêæåĠ Ķ Īú ĆúíġæåĠÿúĠå NCD “¦jsŠ~š‚0–‹Ó1" ›p¨‚5"#

เพ���

¡Ñº¹Ô·Ò¹ÍՃº ÊàÃ×»Íè § ʹ»Ù ¡Ø áºÊ¹ºÍÒ¹ ¹ÔàÁª¹Ñè †¥œ™

2 ÀÒÉÒ เพ���

ชุด 5

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ÒÍѧ¡Äɨҡ

Ù¡à¡‹§ÀÒÉ ¾×é¹°Ò¹ãËŒÅ

4

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ชุด 3

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

¡Ñº¹Ô·Ò¹ÍՃº ÊàÃ×»Íè § ʹ»Ù ¡Ø áºÊ¹ºÍÒ¹ ¹ÔàÁª¹Ñè †¥œ™

2 ÀÒÉÒ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

1 0 àÃÍ×è §

1 0 àÃÍ×è §

2

j ‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û‚¥}¬ ‚‚–‚“–‚” ‚€›‚–ž“„jӅӂ–Œ›m ›ƒ›€ 5"#¦

273206 786165

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ¹èÑ ¡ÑºÇÕ«´Õ ÍÕ ¹ÔàÁª

ion Animat

}žs¡}€ž­

6

527-320-

616ISBN 978-

»Ù

ÿĵĒæŅĢ åÿýĠíŅ ďĒíåĠÿ íĪåğ ćŅ ĪåğåĠÿďĦæèĠ ĩĊç ġİ åĵĀ åġĈûĵĒďħèĶ Ēíĭ í åġåÿĠ æåăģĈġÿ Ēħö îħĀĩà ûĒĈĹåÿĠ æĭāĵ ĩýă è

���ก

¥‡ð–

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

Ò¹ÍÕÊ»

¡Äɨҡ¹Ô·

ÿêæĩĊçćŅ íĆġĶ ÿĠ Ċġ ĆĶġåĠ ĩèġ ďĦæèĠ îģíŅ îĒåå åġåÿĠ æå æ ğ ĐĆġĀġİ åĠÿĪå Ē ðġČĭĈĵåÿĠ æååĈğĩĈçć Ēń ÿĩĈĥ ûĶæĆğĩúĥ æĠåĩúģæýġíåĠ ûĶæĆğåĒååÿĠ Ġ ÿ Čå ĪĆ ğ Ċħå ČĠČåĠÿĪă ďĦæèĠ îģíŅ îĒå ĭåĵðæ æååĈğýġåĠÿ

1

ราคาพิเศษ

}žs¡}€ž­

‚¥}¬j –‚”‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û “„jӖ‚‚–‚“ ƒ›€ ¦…Ó‚Œ›m›

¡ÑºÇÕ«´Õ

ion Animat

ã¹Ã

2 ÀÒÉÒ

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ÍÕ ¹ÔàÁª¹èÑ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¡Ñº¹Ô·Ò¹ÍՃº ÊàÃ×»Íè § ʹ»Ù ¡Ø áºÊ¹ºÍÒ¹ ¹ÔàÁª¹Ñè †¥œ™

1

íĠ ÿðĵġíĄĒåĐæ ğ èĦææġíåĠ ÿĂħíāĤíŅ ýġíåĠ åġ æĠåĩúģæ æĵ åĠÿæåûĠČĒĥæń į íĪĒ æġ æå ĩûĵġ ČĩĒí ĊģíåĠÿ ĪĆČ ĪĆĭĵ åĵåÿĠ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ÒÍѧ¡Äɨҡ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ÒÍѧ¡Äɨҡ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¹¡Ñ¹Ñ躆¥¹Ô·œ™Ò¹ÍՃº ÊÂ¥¹»¯Ê ‰

ชุด 2

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ÍÕ ¹ÔàÁª¹èÑ

·Ò¹ÍÕÊ»

§¡Äɨҡ¹Ô

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉÒÍÑ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

786165

‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û ‚‚–‚“–‚” ‚€›‚–ž“„jӅӂ–Œ›m ›ƒ›€ 5"#¦

2 ÀÒÉÒ

5

Õ ´ Õ « Õ Ç Á ¾ÃŒÍ

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับเตรียมเขาอนุบาล 12 เลม

ราคาพิเศษ

เพ���

49.-

273237

ราคาพิเศษ!

à¾Õ§ªØ´ÅÐ 49 ºÒ·

คณิตศาสตรกอ นวัยเรียน

เขาวงกตพิศวง

ภาษาอังกฤษกอนวัยเรียน

รูปแบบและการเรียงลำดับ

ปริศนาหาตัวเลข

ลากเสนตอจุดตัวเลข

ตัวเลขแสนสนุก

อักษรแสนกล

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการออกเสียง

ปริศนาหาตัวอักษร

ลากเสนตอจุดตัวอักษร

ลากเสนตามรอยประ

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 600 รายการ ที่ www.MISbook.com


พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก

ฝกึ บอก

เวลา

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล

TELL ING T IME

ระดับวัยอนุบาล

ขาย ดี ลิขสิทธ�์จาก

หนังสือ

อเมร�กา

เรียนรู้วิธี บอกเวลากัน!

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�ำหรับ คุณพ่อคุณแม่น�ำไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับวัยอนุบาล 12 เลม

คณิตศาสตรวยั อนุบาล

เขาวงกตพิศวง

รูปแบบและการเรียงลำดับ

สนุกนับตัวเลข

ภาษาอังกฤษวัยอนุบาล

ฝกบอกเวลา

อานสนุกฝกออกเสียง

คำศัพทใชบอ ย

ฝกคัดลายมือ

ฝกอานลับสมอง

คนหาคำศัพทใชบอ ย

คนหาคำศัพท

9

786165

274258

ผลิตโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

• การใช้ปฏิทิน • การเปรี ยบเทียบเหตุการณ์ตามช่วงเวลา • การบอกเวลาแบบชั่วโมงและครึ่ งชั่วโมง • การอ่านเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาอะนาล็อกและดิจิตอล

ฝึกบอกเวลา TELLING TIME  

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล • การใช้ปฏิทิน • การเปรียบเทียบเหตุการณ์ตามช่วงเวลา • การบอกเวลาแบบชั่วโมงและครึ่งชั่วโมง •...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you