Page 1

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�ำหรับ คุณพ่อคุณแม่น�ำไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

ง ว า ข เ พศิ วงกต

เขาวงกตพิศวง

รูปแบบและการเรียงลำดับ

สนุกนับตัวเลข

ภาษาอังกฤษวัยอนุบาล

ฝกบอกเวลา

อานสนุกฝกออกเสียง

คำศัพทใชบอ ย

ฝกคัดลายมือ

ฝกอานลับสมอง

คนหาคำศัพทใชบอ ย

คนหาคำศัพท

9

786165

274210

ผลิตโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

ขาย ดี ลิขสิทธ�์จาก

หนังสือ

อเมร�กา

ร่วมพิชิต เขาวงกตกัน!

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับวัยอนุบาล 12 เลม

คณิตศาสตรวยั อนุบาล

ระดับวัยอนุบาล

• ตัวอักษรภาษาอังกฤษและการออกเสียง • การนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 • การประสมตัวอักษร • รูปแบบและรูปทรง • สี


¨Ó¤ÓÈѾ·ä´Œã¹àÇÅÒ·ÕèàÃçÇ¢Öé¹´ŒÇÂá¼¹ÀÒ¾¤ÇÒÁ¤Ô´ พบกับคำศัพทภาษาอังกฤษ 35 หมวด ในรูปแบบ Mind map หรือแผนภาพความคิดทีน่ ำมา ประยุกตใชในการสอนภาษาอังกฤษ ซึง่ จะชวยใหเด็กๆ จดจำคำศัพทไดงา ย และสามารถจำศัพททง้ั หมวดได ในเวลาทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากคำศัพทในแตละหมวด มีความเชือ่ มโยงกัน ในหนังสือเลมนี้ไดเนนภาพประกอบ ทีม่ สี สี นั สดใส เพือ่ ชวยกระตุน ความสนใจในการเรียนรู ของเด็กๆ ไดเปนอยางดี จึงเหมาะเปนคูม อื ของพอแม ยุคใหมทม่ี คี วามตัง้ ใจสรางบุตรหลานของทานใหเปน เด็กสองภาษา

ÃÒ¤Ò

199. »¡á¢ç§

6-527-140-0 ISBN 978-61

แบงเปนหัวขอยอย เพื่อใหงายตอการเรียนรู

+H6KHKDVEORQGKDLU

—´ (\HV

+HLVKDQGVRPH °·¯¶¬ð›–q³£ „´­§m¯†m²

+H6KHKDVEOXHH\HV °·Œ·ð¬œ§»¯´¤¬q „´š¯£·›³¤›q—´¬·¡i´†m²

6KHLVEHDXWLIXO Œ·¯¶¬œ¶©™¶¡»§ š¯¬©¤†m²

+H6KHLVFXWH

+H6KHKDVELJURXQGH\HV °·Œ·ð¬œ¶Ìƒ¥´©›q–¯´¤¬q „´š¯£·›³¤›q—´ƒ§£Ä—†m²

°·Œ·¯¶¬†¶©™q „´š¯›m´¥³ƒ†m²

+H6KHZHDUVJODVVHV

+HKDVDEHDUG

°·Œ·é¥q¬ƒ§´¬Â¬ „´š¯Å¬mém›—´†m²

°·ð¬¯²œ·¤¥q– „´£·­›©–†m²

 Mind Map Sentences

ราคา

ISBN 978-616-527-279-7

9

°·Œ·¯¶¬á™ „´š¯¯n©›†m²

°·Œ·ð¬§¯‰ð¥q „´š¯£·ž£¤´©†m²

200

¬m©›¬»‰ +HLJKW

+H6KHLVWKLQ

+H6KHLVWDOO

°·Œ·¯¶¬š¶› „´š¯ž¯£†m²

°·Œ·¯¶¬™¯§ „´š¯—³©¬»‰

6KHLVVOHQGHU

+H6KHLVPHGLXPWDOO

Œ·¯¶¬¬Â§›Â–¯¥q š¯­ºm›–·†m²

°·Œ·¯¶¬£·Â–·¤£™¯§ „´š¯—³©¬»‰´›ƒ§´‰

+H6KHLVZHOOEXLOW

+H6KHLVVKRUW

°·Œ·¯¶¬©§œ¶§™q „´š¯¬£¬m©›†m²

°·Œ·¯¶¬Œ¯¥q™ „´š¯—³©Â—·Ë¤

รูปประโยคทีส่ มั พันธกบั หัวขอ

Mind Map Sentences 

และครอบครัว การขอยืม ทีร่ า นอาหาร สิง่ ทีโ่ ปรดปราน การชอปป�ง ฤดูกาลและสภาพอากาศ การโทรศัพท

พ���ัง���ทั������� ���� ��� Sentences

�ลิ���� ส��ั�พิมพเ��ม��เ�ส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ� ����� โทรศัพท ����������� �สายอัตโนมั ติ� โทรสาร ����������� www.MISbook.com

27-279-7 -5 6 1 -6 8 7 9 N ISB

786165 272797

ราคา : 79 บาท

��ม�����������ัง���ที�������ี�ิ�������ั� �ั�เ�ี�ง���งเ���ล��ั��ั้���� เ�����ง�� เ�ม��ส���ั����เ�ิ�ม���

จดจำง� าย เ�ี�������� ���ง���เ���

คณิตศาสตรกอ นวัยเรียน

เขาวงกตพิศวง

ภาษาอังกฤษกอนวัยเรียน

รูปแบบและการเรียงลำดับ

ปริศนาหาตัวเลข

ลากเสนตอจุดตัวเลข

ตัวเลขแสนสนุก

อักษรแสนกล

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการออกเสียง

ปริศนาหาตัวอักษร

ลากเสนตอจุดตัวอักษร

ลากเสนตามรอยประ

҆ Ò¾ à ҾàÔ È

มี�����เลี��เสี�ง�����ัง��� ����ล�����ท�

�ค���องม�อท��จ���วยใหŒค���ามา��พูดภาษาอังกฤษ�ดŒอย�างง�ายดาย

¥‡ž‹p

É

79 บาท พิมพ 4 สีทง้ั เลม

ยินดีทไ่ี ดรจู กั การกลาวลา การขอบคุ�

+H6KHKDVORQJKDLU

¥»¥m´‰ 6KDSH

+H6KHLVIDW

˹§Ñ ÊÍ× †³Ø À

†Ï´˜´£

†Ï´—¯œ

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับเตรียมเขาอนุบาล 12 เลม

ž£ +DLU

§³ƒ«•²¢´¤›¯ƒ $SSHDUDQFH

°·Œ·ð¬œ§¯›–qð¥q „´š¯£·ž£¬·œ§¯›–q†m²

©¯™–´¬°·Œ·§º†Ƨ†q" „´š¯£·§³ƒ«•²¯¤m´‰Æ¥†²

35.-

เ�ี����������ัง����������������พ���ม�ิ�

เรียนรูป ระโยคภาษาอังกฤษทีใ่ ชในการพูด ในรูปแบบ แผนภาพความคิดที่แสดงความสั มพันธของขอมูล 1 �ัวอย�างใน���ม อยางเปนลำดับขัน้ ตอนโดยใชภาพ เสน และสีประกอบ ทำใหจดจำและนำไปใชไดงา ย ซึง่ เปนเครือ่ งมือทีจ่ ะ ชวยใหสามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางรวดเร็วและ สัมฤทธิผล ทำใหการเรียนรูภ าษาอังกฤษเปนเรือ่ งงาย ว�Œอ������������������� และไมนาเบื่อ ���หั เหมาะอย างยิ ่งสำหรับผูลักทษ�ะบุี่ตคอคลงการ การทักทาย การขอโทษ การอวยพร การถามสารทุกขสกุ ดิบ การขออนุ�าต งาน การกลาวชม การแนะนำตั วเอง การศึกษา งกฤษ ความช วยเหลือ ดภาษาอั การนัดหมาย ความรวดเร็วในการพั ฒ นาทั ก ษะการพู การแนะนำผูอ น่ื สถานภาพ เมือ่ ��งไมเขาใจ ความสามารถ ­›n´ )DFH

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�าหรับ คุณพ่อคุณแม่น�าไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

เรียนรูป ระโยคภาษาอังกฤษทีใ่ ชในการพูด ในรูปแบบแผนภาพ ความคิดที่แสดงความสัมพันธของขอมูลอยางเปนลำดับ ขั้นตอนโดยใชภาพ เสน และสีประกอบ ทำใหจดจำและ นำไปใชไดงาย ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะชวยใหสามารถพูดภาษา อังกฤษไดอยางรวดเร็วและสัมฤทธิผล ทำใหการเรียนรูภาษาอังกฤษ เปนเรื่องงายและไมนาเบื่อ เหมาะอยางยิ่งสำหรับผูที่ตองการความ รวดเร็วในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

:KDWGRHVKHVKHORRNOLNH"

มาสนุกพร้อมกับ พวกเรานะครับ

ราคาเล่มล

พูดอังกฤษทันพูใจดŒ วนยใจดŒวย Mind Map Sentences ดอังกฤษทั Mind Map Sentences §³ƒ«•²œº††§ 3HUVRQDOLW\

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

79.-

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com


ทำ�ไมต้องเลือก เขาวงกตพิศวง ให้ลูกรัก ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า การทบทวนเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่สุดเพื่อให้สมองได้เรียนรู้และจดจ�ำข้อมูล นอกจากนี้ เด็กๆ มีแนวโน้มจะท�ำกิจกรรมทีต่ วั เองชอบซ�ำ้ อีก เกมเขาวงกตในหนังสือเล่มนีเ้ ป็นเกมทีส่ นุกสนานและดึงดูดความสนใจ ซึ่งจะช่วยให้ลูกน้อยได้ฝึกฝนและทบทวนทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะกับระดับชั้นเรียนและทักษะภาษาอังกฤษ เบื้องต้น การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องช่วยพัฒนาความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานและพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ ซึ่งแนวคิดทั้งสองอย่างนี้จะท�ำให้ลูกประสบความส�ำเร็จทางการศึกษาได้เร็วขึ้น ทักษะที่ลูกรักจะได้เรียนรู้ การจดจ�ำตัวอักษรภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษและการออกเสียง ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก การประสมตัวอักษร คือ การน�ำตัวอักษรสองหรือสามตัวมาประสมกัน ท�ำให้ได้ยินเสียงตัวอักษร แต่ละเสียงในลักษณะควบกล�้ำ เช่น br-broom (อ่านว่า บรูม), fl-flip (อ่านว่า ฟลิพ), st-stop (อ่านว่า สตอพ), pl-play (อ่านว่า เพลย์) ตัวเลข 1 ถึง 20 การนับเพิ่มทีละ 5 และนับเพิ่มทีละ 10 รูปทรง รูปแบบ สีต่างๆ พ่อแม่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกได้อย่างไร ช่วยลูกบอกชื่อภาพและอ่านออกเสียงค�ำ ใช้การบอกใบ้แทนการบอกค�ำตอบ ให้ลูกใช้ดินสอลากตามเส้นทางคร่าวๆ ก่อน แล้วลากทับด้วยการใช้สีที่ลูกชื่นชอบ เตรียมอุปกรณ์การเขียนให้ลูกได้เลือกหลายๆ อย่าง เช่น ดินสอ ปากกาเคมี สีเทียน หรือดินสอสี เพื่อดึงดูดใจการท�ำแบบฝึกหัด เขาวงกตพิศวง Amazing Mazes ISBN : 978-616-527-421-0 ราคา : 35 บาท แปล : ศิริเพ็ญ เชาว์สมบัติ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ © 2012 Creative Teaching Press Inc., Huntington Beach, CA 92649 © ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2556 : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์ เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย ต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชือ่ ผลิตภัณฑ์และเครือ่ งหมายการค้าต่างๆ ทีอ่ า้ งถึงเป็นของบริษทั นัน้ ๆ จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

1


Letter Paths

เส้นทางอักษร

Connect the uppercase and lowercase letters. Use a different crayon to trace each path.

ให้น้องๆ ลากเส้นเชื่อมตัวอักษรพิมพ์ ใหญ่และพิมพ์เล็ก โดยใช้สีเทียนต่างสีลากเส้นแต่ละเส้น

A B C D E F

e

d a 2

c f

b


Follow the Bs

ตามรอย B และ b Draw a line along the letters B and b to help the bees find their hive.

ให้น้องๆ ลากเส้นตามทางที่มีตัวอักษร B และ b เพื่อช่วยพี่ผึ้งหารังผึ้ง

b B I

b

B

B

D b

B

D b

b B

b

B

b

B

T

O

M

F

B

C S

H

A U

B

K

b

B

R

B

3


Mouse Maze

ทางพิศวงของหนู Draw a line from numbers 1 to 20 to help the mouse get to the cheese.

ให้น้องๆ ลากเส้นจากเลข 1 ถึง 20 เพื่อช่วยพี่หนูหาเนยแข็ง

1

3

2 7

9

9 10

10 5 20

11

12

19

7

8

17

16

16

15

17

2 3

18

19

18 19

13 14

18

1

4

5 6

8

4

4

20

20


Red Maze

ทางพิศวงสีแดง Use a red crayon to color the foods that are usually red to help the ant find the picnic basket.

ให้น้องๆ ใช้สีเทียนสีแดงระบายสีอาหารที่มีสีแดงเพื่อช่วยพี่มดตามหาตะกร้าปิกนิก

5


To the Hoop

เส้นทางสู่ห่วง

Color the rectangles to help the basketball get to the hoop.

ให้น้องๆ ระบายสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อหาเส้นทางส่งลูกบาสเกตบอลไปลงห่วง

6


Find the Pie

หาขนมพาย

Circle the groups that have 5 items to help the ant find the pie.

ให้น้องๆ วงกลมเลือกภาพที่มีของ 5 ชิ้นเพื่อช่วยพี่มดหาขนมพาย

7


Make a Path Home

เส้นทางกลับบ้าน

Circle the numbers between 10 and 20 to help the dog get home.

ให้น้องๆ วงกลมตัวเลขที่อยู่ระหว่าง 10 ถึง 20 เพื่อช่วยเจ้าตูบหาทางกลับบ้าน

11

3

10

9

16 2

12 7

1

5

17 0 6

8

1 8

19 13


¨Ó¤ÓÈѾ·ä´Œã¹àÇÅÒ·ÕèàÃçÇ¢Öé¹´ŒÇÂá¼¹ÀÒ¾¤ÇÒÁ¤Ô´ พบกับคำศัพทภาษาอังกฤษ 35 หมวด ในรูปแบบ Mind map หรือแผนภาพความคิดทีน่ ำมา ประยุกตใชในการสอนภาษาอังกฤษ ซึง่ จะชวยใหเด็กๆ จดจำคำศัพทไดงา ย และสามารถจำศัพททง้ั หมวดได ในเวลาทีร่ วดเร็วยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากคำศัพทในแตละหมวด มีความเชือ่ มโยงกัน ในหนังสือเลมนี้ไดเนนภาพประกอบ ทีม่ สี สี นั สดใส เพือ่ ชวยกระตุน ความสนใจในการเรียนรู ของเด็กๆ ไดเปนอยางดี จึงเหมาะเปนคูม อื ของพอแม ยุคใหมทม่ี คี วามตัง้ ใจสรางบุตรหลานของทานใหเปน เด็กสองภาษา

ÃÒ¤Ò

199. »¡á¢ç§

6-527-140-0 ISBN 978-61

แบงเปนหัวขอยอย เพื่อใหงายตอการเรียนรู

+H6KHKDVEORQGKDLU

—´ (\HV

+HLVKDQGVRPH °·¯¶¬ð›–q³£ „´­§m¯†m²

+H6KHKDVEOXHH\HV °·Œ·ð¬œ§»¯´¤¬q „´š¯£·›³¤›q—´¬·¡i´†m²

6KHLVEHDXWLIXO Œ·¯¶¬œ¶©™¶¡»§ š¯¬©¤†m²

+H6KHLVFXWH

+H6KHKDVELJURXQGH\HV °·Œ·ð¬œ¶Ìƒ¥´©›q–¯´¤¬q „´š¯£·›³¤›q—´ƒ§£Ä—†m²

°·Œ·¯¶¬†¶©™q „´š¯›m´¥³ƒ†m²

+H6KHZHDUVJODVVHV

+HKDVDEHDUG

°·Œ·é¥q¬ƒ§´¬Â¬ „´š¯Å¬mém›—´†m²

°·ð¬¯²œ·¤¥q– „´£·­›©–†m²

 Mind Map Sentences

ราคา

ISBN 978-616-527-279-7

9

°·Œ·¯¶¬á™ „´š¯¯n©›†m²

°·Œ·ð¬§¯‰ð¥q „´š¯£·ž£¤´©†m²

200

¬m©›¬»‰ +HLJKW

+H6KHLVWKLQ

+H6KHLVWDOO

°·Œ·¯¶¬š¶› „´š¯ž¯£†m²

°·Œ·¯¶¬™¯§ „´š¯—³©¬»‰

6KHLVVOHQGHU

+H6KHLVPHGLXPWDOO

Œ·¯¶¬¬Â§›Â–¯¥q š¯­ºm›–·†m²

°·Œ·¯¶¬£·Â–·¤£™¯§ „´š¯—³©¬»‰´›ƒ§´‰

+H6KHLVZHOOEXLOW

+H6KHLVVKRUW

°·Œ·¯¶¬©§œ¶§™q „´š¯¬£¬m©›†m²

°·Œ·¯¶¬Œ¯¥q™ „´š¯—³©Â—·Ë¤

รูปประโยคทีส่ มั พันธกบั หัวขอ

Mind Map Sentences 

และครอบครัว การขอยืม ทีร่ า นอาหาร สิง่ ทีโ่ ปรดปราน การชอปป�ง ฤดูกาลและสภาพอากาศ การโทรศัพท

พ���ัง���ทั������� ���� ��� Sentences

�ลิ���� ส��ั�พิมพเ��ม��เ�ส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ� ����� โทรศัพท ����������� �สายอัตโนมั ติ� โทรสาร ����������� www.MISbook.com

27-279-7 -5 6 1 -6 8 7 9 N ISB

786165 272797

ราคา : 79 บาท

��ม�����������ัง���ที�������ี�ิ�������ั� �ั�เ�ี�ง���งเ���ล��ั��ั้���� เ�����ง�� เ�ม��ส���ั����เ�ิ�ม���

จดจำง� าย เ�ี�������� ���ง���เ���

คณิตศาสตรกอ นวัยเรียน

เขาวงกตพิศวง

ภาษาอังกฤษกอนวัยเรียน

รูปแบบและการเรียงลำดับ

ปริศนาหาตัวเลข

ลากเสนตอจุดตัวเลข

ตัวเลขแสนสนุก

อักษรแสนกล

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการออกเสียง

ปริศนาหาตัวอักษร

ลากเสนตอจุดตัวอักษร

ลากเสนตามรอยประ

҆ Ò¾ à ҾàÔ È

มี�����เลี��เสี�ง�����ัง��� ����ล�����ท�

�ค���องม�อท��จ���วยใหŒค���ามา��พูดภาษาอังกฤษ�ดŒอย�างง�ายดาย

¥‡ž‹p

É

79 บาท พิมพ 4 สีทง้ั เลม

ยินดีทไ่ี ดรจู กั การกลาวลา การขอบคุ�

+H6KHKDVORQJKDLU

¥»¥m´‰ 6KDSH

+H6KHLVIDW

˹§Ñ ÊÍ× †³Ø À

†Ï´˜´£

†Ï´—¯œ

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับเตรียมเขาอนุบาล 12 เลม

ž£ +DLU

§³ƒ«•²¢´¤›¯ƒ $SSHDUDQFH

°·Œ·ð¬œ§¯›–qð¥q „´š¯£·ž£¬·œ§¯›–q†m²

©¯™–´¬°·Œ·§º†Ƨ†q" „´š¯£·§³ƒ«•²¯¤m´‰Æ¥†²

35.-

เ�ี����������ัง����������������พ���ม�ิ�

เรียนรูป ระโยคภาษาอังกฤษทีใ่ ชในการพูด ในรูปแบบ แผนภาพความคิดที่แสดงความสั มพันธของขอมูล 1 �ัวอย�างใน���ม อยางเปนลำดับขัน้ ตอนโดยใชภาพ เสน และสีประกอบ ทำใหจดจำและนำไปใชไดงา ย ซึง่ เปนเครือ่ งมือทีจ่ ะ ชวยใหสามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยางรวดเร็วและ สัมฤทธิผล ทำใหการเรียนรูภ าษาอังกฤษเปนเรือ่ งงาย ว�Œอ������������������� และไมนาเบื่อ ���หั เหมาะอย างยิ ่งสำหรับผูลักทษ�ะบุี่ตคอคลงการ การทักทาย การขอโทษ การอวยพร การถามสารทุกขสกุ ดิบ การขออนุ�าต งาน การกลาวชม การแนะนำตั วเอง การศึกษา งกฤษ ความช วยเหลือ ดภาษาอั การนัดหมาย ความรวดเร็วในการพั ฒ นาทั ก ษะการพู การแนะนำผูอ น่ื สถานภาพ เมือ่ ��งไมเขาใจ ความสามารถ ­›n´ )DFH

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�าหรับ คุณพ่อคุณแม่น�าไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

เรียนรูป ระโยคภาษาอังกฤษทีใ่ ชในการพูด ในรูปแบบแผนภาพ ความคิดที่แสดงความสัมพันธของขอมูลอยางเปนลำดับ ขั้นตอนโดยใชภาพ เสน และสีประกอบ ทำใหจดจำและ นำไปใชไดงาย ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะชวยใหสามารถพูดภาษา อังกฤษไดอยางรวดเร็วและสัมฤทธิผล ทำใหการเรียนรูภาษาอังกฤษ เปนเรื่องงายและไมนาเบื่อ เหมาะอยางยิ่งสำหรับผูที่ตองการความ รวดเร็วในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

:KDWGRHVKHVKHORRNOLNH"

มาสนุกพร้อมกับ พวกเรานะครับ

ราคาเล่มล

พูดอังกฤษทันพูใจดŒ วนยใจดŒวย Mind Map Sentences ดอังกฤษทั Mind Map Sentences §³ƒ«•²œº††§ 3HUVRQDOLW\

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

79.-

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com


พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�ำหรับ คุณพ่อคุณแม่น�ำไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

ง ว า ข เ พศิ วงกต

เขาวงกตพิศวง

รูปแบบและการเรียงลำดับ

สนุกนับตัวเลข

ภาษาอังกฤษวัยอนุบาล

ฝกบอกเวลา

อานสนุกฝกออกเสียง

คำศัพทใชบอ ย

ฝกคัดลายมือ

ฝกอานลับสมอง

คนหาคำศัพทใชบอ ย

คนหาคำศัพท

9

786165

274210

ผลิตโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

ขาย ดี ลิขสิทธ�์จาก

หนังสือ

อเมร�กา

ร่วมพิชิต เขาวงกตกัน!

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับวัยอนุบาล 12 เลม

คณิตศาสตรวยั อนุบาล

ระดับวัยอนุบาล

• ตัวอักษรภาษาอังกฤษและการออกเสียง • การนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 • การประสมตัวอักษร • รูปแบบและรูปทรง • สี

เขาวงกตพิศวง AMAZING MAZES  

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล • ตัวอักษรภาษาอังกฤษและการออกเสียง • การนับเพิ่มทีละ 5 ทีละ 10 • การประสมตัวอักษร • รูปแบบแ...

Advertisement