Page 1

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก

ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

เ ส ก า ลมรอยปน้ ระ

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

ตTRาACING AND CUTTING

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับเตรียมเขาอนุบาล 12 เลม

คณิตศาสตรกอ นวัยเรียน

เขาวงกตพิศวง

ภาษาอังกฤษกอนวัยเรียน

รูปแบบและการเรียงลำดับ

ปริศนาหาตัวเลข

ลากเสนตอจุดตัวเลข

ตัวเลขแสนสนุก

อักษรแสนกล

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการออกเสียง

ปริศนาหาตัวอักษร

ลากเสนตอจุดตัวอักษร

ลากเสนตามรอยประ

786165

274326

อเมร�กา

อย่าออกนอก เส้นนะครับ!

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�ำหรับ คุณพ่อคุณแม่น�ำไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

9

ขาย ดี ลิขสิทธ�์จาก

หนังสือ

ผลิตโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

• เสริ มสร้างสมาธิ ให้จดจ่ออยู่กับเส้น • ฝึกการท�ำงานประสานกันระหว่างมือและสายตา • พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือในการเคลื่อนไหว


Warming Up

อุ่นเครื่องก่อน

การอุ่นเครื่อง แบบเดียวกับนักกีฬาที่ต้องอุ่นเครื่องหรือวอร์มอัพร่างกายก่อนแข่งขัน นักเรียนรู้ตัวน้อยๆ ของเราก็เช่นกัน จะได้รบั ประโยชน์จากการอุน่ เครือ่ งกล้ามเนือ้ มือก่อนจะเริม่ จับดินสอหรือกรรไกร ให้คุณลองบริหารเร็วๆ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีต่อไปนี้กับลูกก่อนเริ่มท�ำแบบฝึกหัด

การแตะปลายนิ้ว 1

ให้ปลายนิ้วมือซ้ายและปลายนิ้วมือขวาแตะคู่กัน แล้วกดเบาๆ 2 แยกนิ้วมือออกจากกันแล้วแตะเข้าหากันอีกครั้ง นับ 1 ถึง 5 3 สะบัดมือเบาๆ 4 ท�ำขั้นตอนข้างต้นซ�้ำอีก 2 ครั้ง

2


การตบนิ้ว

1 2 3 4 5 6

กางมือทั้งสองข้างออกในระดับหน้าอกโดยหงายมือขึ้น ให้นิ้วชี้แตะกับนิ้วโป้ง แล้วตบนิ้วเข้าหากัน 5 ครั้ง นับ 1 ถึง 5 ให้นิ้วกลางแตะกับนิ้วโป้ง แล้วตบนิ้วเข้าหากัน 5 ครั้ง นับ 1 ถึง 5 ท�ำวิธีเดียวกันกับนิ้วนางและนิ้วก้อย สลับล�ำดับใหม่โดยเริ่มจากนิ้วก้อยแตะนิ้วโป้งตาม วิธีเดิม และจบที่นิ้วชี้ สะบัดมือเบาๆ

3


หงายและหุบมือ 1

กางมือทั้งสองข้างออกในระดับหน้าอกโดยหงายมือขึ้น 2 หงายมือและหุบมือ 5 ครั้ง 3 สะบัดมือเบาๆ 4 ท�ำขั้นตอนข้างต้นซ�้ำอีก 2 ครั้ง

บีบก�ำปั้น 1

กางมือทั้งสองข้างออกในระดับหน้าอกโดยหงายมือขึ้น 2 ก�ำมือแต่ละมือเป็นรูปก�ำปั้น และบีบนิ้วค้างไว้ แล้วนับถึง 5 3 คลายมือออกและสะบัดมือเบาๆ 4 ท�ำขั้นตอนข้างต้นซ�้ำอีก 2 ครั้ง

4


Activities to Develop Grip and Pinch Strength

กิจกรรมที่พัฒนาความแข็งแรงของการจับและหยิบ การหยิบเหรียญ 1

ท�ำกิจกรรมนีบ้ นพืน้ หรือขณะนัง่ ทีโ่ ต๊ะ เตรียมเหรียญ 1 บาทหลายๆ เหรียญ และภาชนะเล็กๆ 1 ใบ เช่น ถ้วยพลาสติกหรือจานกระดาษ 2 ท�ำให้ลูกดูก่อนโดยหยิบเหรียญบาททีละเหรียญ แล้วใส่ลงในภาชนะ จากนัน้ ให้ลกู ฝึกท�ำโดยใช้มอื ข้าง ที่ถนัดก่อน แล้วนับพร้อมกันขณะใส่เหรียญทีละ เหรียญลงในภาชนะ 3 เทเหรียญทั้งหมดออกจากภาชนะ แล้วให้ลูก ท�ำกิจกรรมนี้ซ�้ำอีกครั้งโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัด 4 สะบัดมือเบาๆ

การเรียงกระดุม 1

เตรียมกระดุมเล็กหลายๆ เม็ดใส่ในถ้วย 2 หยิบกระดุมทีละเม็ดออกจากถ้วย โดยน�ำกระดุมมาวางเรียงเป็นแถวจากซ้ายไปขวา และอาจจะ ยิ่งดีถ้าตีเส้นบนกระดาษหรือวางแถบริบบิ้นบนโต๊ะจากซ้ายไป ขวาเพื่อเป็นแนวให้ลูกวางตาม 3 ให้ลูกฝึกกิจกรรมนี้โดยใช้มือข้างที่ถนัดก่อน แล้วตามด้วยการ ใช้มือข้างที่ไม่ถนัด 5


เล่นฟองน�้ำ เตรียมถังหรืออ่างใส่นำ�้ และฟองน�ำ้ หลาย ๆ อัน โดยสาธิตให้ลกู ดูวธิ แี ช่ฟองน�ำ้ ในน�ำ้ และบีบน�้ำออกจากฟองน�้ำใส่ลงในถังหรือน�ำไปรดน�้ำต้นไม้

นิ้วกรรไกร เริ่มจากใช้มือข้างที่ถนัดก่อน แล้วตามด้วยมือทั้งสองข้าง ภายหลัง โดยท�ำท่า “นิ้วกรรไกร” ในลักษณะที่ขยับนิ้วชี้กับ นิ้วกลางขึ้นลง ก่อนจะเริ่มตัดกระดาษด้วยกรรไกรของจริง ควรช่วยลูกจับกรรไกรและฝึกให้ลูกง้างกรรไกรขึ้นลง

ที่คีบและที่หนีบ เตรียมที่คีบหรือที่หนีบที่ ใช้ ในครัว และก้อนส�ำลีหรือคอตตอนบัด ลองให้ลูกใช้ที่คีบ หยิบก้อนส�ำลีแล้วน�ำไปวางในภาชนะ

การฉีกกระดาษ น�ำแผ่นโฆษณาทีไ่ ด้รบั จากร้านค้าและทางไปรษณียม์ าใช้อกี ครัง้ โดยให้ลกู ฉีกจากหัว กระดาษลงมาเป็นแถบยาวหลายๆ แถบ เมือ่ ลูกเริม่ เชีย่ วชาญขึน้ ลองให้ลกู ฉีกเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น วงกลม หรือเป็นริ้วๆ แบบเศษกระดาษสีที่โปรยในงานเลี้ยง เศษกระดาษเหล่านี้น�ำ มาทากาวแล้วติดบนกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกล่องอาหารธัญพืชเพื่อสร้างเป็นรูปภาพ

ลูกบอลกระดาษ เก็บกระดาษห่อหรือนิตยสารเก่าไม่ใช้แล้วให้ลูกน�ำมาม้วนเป็นลูกกลมๆ หลายๆ ลูก เพื่อหยอดหรือโยนใส่ตะกร้า

6


Left to Right

ซ้ายไปขวา

Trace the lines from left to right. Stop at the red dot.

ให้น้องๆ ลากเส้นจากซ้ายไปขวาโดยหยุดที่จุดสีแดง

7


Top to Bottom

บนลงล่าง

Trace the lines from top to bottom. Stop at the red dot.

ให้น้องๆ ลากเส้นจากบนลงล่างโดยหยุดที่จุดสีแดง

8


Throw a Curve Ball

ขว้างลูกบอลโค้ง

Start at the baseball and trace the curved lines into the mitt.

ให้น้องๆ เริ่มที่ลูกเบสบอลและลากตามเส้นโค้งไปจนถึงถุงมือ

9


MISbook ภูมิใจเสนอ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»¡‹Í¹¹Í¹ 2 ÀÒÉÒ

เนื้อเรื่องที่แฝงดวยคติสอนใจ เขากับทุกยุค ทุกสมัยเปนอยางดี ในรูปแบบหนังสือ และวีซีดี Animation ภาพพรอมเสียง เลาเรื่องอังกฤษ-ไทย สนุกสนาน เพลิดเพลิน และปลูกฝงทักษะ ภาษาอังกฤษไปพรอมๆ กัน

¡ÑºàÃ×èͧÃÒÇáʹʹء ¨Ò¡¹Ô·Ò¹ÍÕÊ» ชุด 1

ÒÍѧ¡Äɨҡ

¡ÑºÇÕ«´Õ

1 0 àÃÍ×è §

ion Animat

àÁª

ġ

เพ���

NCD “¦jsŠ~š‚0–‹Ó1" ›p¨‚5"#

49.-

ชุด 4

¡Ñº¹Ô·Ò¹ÍՃº ÊàÃ×»Íè § ªè¹Ñ †¥œ™

9

·Ò¹ÍÕÊ» §¡Äɨҡ¹Ô

ÒÍÑ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

}žs¡}€ž­

j ‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û‚¥}¬ jӖ‚‚–‚“–‚” € ‚Œ›m›ƒ›

49.-

ûģ ćĹ åÿåĠÿăĈğĒġý êæĩĊçćŅ íĪăğ æġ ðġČ Ġ ÿ Čå ç ń ć ĩĐć ĀĊġ ĊģíåĠÿðġćĐġ å ĀħåÿĠ ďĦæèĠ îģíŅ îĒ ĊġèīŅç ĆīĐ ‚¥}¬j}žs¡}€ž­

���ก

7

527-323-

616ISBN 978-

9

ġæ åĈğĩĈçćæåÿĠ Đĵ ġíúČĶ æ æå íĪåğåĠÿĊħåĩďĥĒ ďĦæèĠ îģíŅ îĒåĐ êæĩĊçćŅ Ā ĊġĪÿåĩýČĈħ ÿĠ ĩýăĩîĶġ åġå æ ĆĵĦ āħĶ ĬĐóðĵ ġĵ íďĒ ĊħåČĠČåĠÿČĠČĐæ æ ĐĆġĀġİ Đææħ ġåĠÿăĠíăĒ ğ åĠÿêæĩĊçćŅ íĪå īû í æåĒģæýĈåç ÿĠ ďģ

NCD “¦jsŠ~š‚0–‹Ó1" ›p¨‚5"#

49.-

���ก

¥‡ð–

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

ÒÍÑ

·Ò¹ÍÕÊ» §¡Äɨҡ¹Ô

}žs¡}€ž­

3

527-321-

616ISBN 978-

9

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�าหรับ คุณพ่อคุณแม่น�าไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ÍÕ ¹ÔàÁª¹èÑ ¡ÑºÇÕ«´Õ

1 0 àÃÍ×è §

ã¹Ã

3

2

j ‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û‚¥}¬ ‚‚–‚“–‚” ‚€›‚–ž“„jӅӂ–Œ›m ›ƒ›€ 5"#¦

2 ÀÒÉÒ

3

ราคาพิเศษ

เพ���

49.-

ราคาเล่มล

35.-

273213 786165

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ¹èÑ ¡ÑºÇÕ«´Õ ÍÕ ¹ÔàÁª

1 0 àÃÍ×è §

5

4

¥‡ð–

ÒÍѧ¡Äɨҡ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ÒÍѧ¡Äɨҡ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

มาสนุกพร้อมกับ พวกเรานะคะ

ã¹Ã

íŅ îĒå æåĩèġďĦæèĠ îģ åĠÿûĶæĪăĈĹ ç ýĈ æ Ēģ íħæå åĠÿæġćăĈġæ ġæ ÿèČ ðġćďĒíêæåĠ Ķ Īú ĆúíġæåĠÿúĠå NCD “¦jsŠ~š‚0–‹Ó1" ›p¨‚5"#

เพ���

¡Ñº¹Ô·Ò¹ÍՃº ÊàÃ×»Íè § ʹ»Ù ¡Ø áºÊ¹ºÍÒ¹ ¹ÔàÁª¹Ñè †¥œ™

2 ÀÒÉÒ เพ���

ชุด 5

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ÒÍѧ¡Äɨҡ

Ù¡à¡‹§ÀÒÉ ¾×é¹°Ò¹ãËŒÅ

4

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ชุด 3

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

¡Ñº¹Ô·Ò¹ÍՃº ÊàÃ×»Íè § ʹ»Ù ¡Ø áºÊ¹ºÍÒ¹ ¹ÔàÁª¹Ñè †¥œ™

2 ÀÒÉÒ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

1 0 àÃÍ×è §

1 0 àÃÍ×è §

2

j ‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û‚¥}¬ ‚‚–‚“–‚” ‚€›‚–ž“„jӅӂ–Œ›m ›ƒ›€ 5"#¦

273206 786165

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ¹èÑ ¡ÑºÇÕ«´Õ ÍÕ ¹ÔàÁª

ion Animat

}žs¡}€ž­

6

527-320-

616ISBN 978-

»Ù

ÿĵĒæŅĢ åÿýĠíŅ ďĒíåĠÿ íĪåğ ćŅ ĪåğåĠÿďĦæèĠ ĩĊç ġİ åĵĀ åġĈûĵĒďħèĶ Ēíĭ í åġåÿĠ æåăģĈġÿ Ēħö îħĀĩà ûĒĈĹåÿĠ æĭāĵ ĩýă è

���ก

¥‡ð–

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

Ò¹ÍÕÊ»

¡Äɨҡ¹Ô·

ÿêæĩĊçćŅ íĆġĶ ÿĠ Ċġ ĆĶġåĠ ĩèġ ďĦæèĠ îģíŅ îĒåå åġåÿĠ æå æ ğ ĐĆġĀġİ åĠÿĪå Ē ðġČĭĈĵåÿĠ æååĈğĩĈçć Ēń ÿĩĈĥ ûĶæĆğĩúĥ æĠåĩúģæýġíåĠ ûĶæĆğåĒååÿĠ Ġ ÿ Čå ĪĆ ğ Ċħå ČĠČåĠÿĪă ďĦæèĠ îģíŅ îĒå ĭåĵðæ æååĈğýġåĠÿ

1

ราคาพิเศษ

}žs¡}€ž­

‚¥}¬j –‚”‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û “„jӖ‚‚–‚“ ƒ›€ ¦…Ó‚Œ›m›

¡ÑºÇÕ«´Õ

ion Animat

ã¹Ã

2 ÀÒÉÒ

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ÍÕ ¹ÔàÁª¹èÑ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¡Ñº¹Ô·Ò¹ÍՃº ÊàÃ×»Íè § ʹ»Ù ¡Ø áºÊ¹ºÍÒ¹ ¹ÔàÁª¹Ñè †¥œ™

1

íĠ ÿðĵġíĄĒåĐæ ğ èĦææġíåĠ ÿĂħíāĤíŅ ýġíåĠ åġ æĠåĩúģæ æĵ åĠÿæåûĠČĒĥæń į íĪĒ æġ æå ĩûĵġ ČĩĒí ĊģíåĠÿ ĪĆČ ĪĆĭĵ åĵåÿĠ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ÒÍѧ¡Äɨҡ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ÒÍѧ¡Äɨҡ

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¹¡Ñ¹Ñ躆¥¹Ô·œ™Ò¹ÍՃº ÊÂ¥¹»¯Ê ‰

ชุด 2

ÂÔ§è ¢Ö¹é ʹ¡Ø ʹҹ ÍÕ ¹ÔàÁª¹èÑ

·Ò¹ÍÕÊ»

§¡Äɨҡ¹Ô

ÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉÒÍÑ

»Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒ

¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล

786165

‚¢‚Ô–‹¨”Ô¥„Û ‚‚–‚“–‚” ‚€›‚–ž“„jӅӂ–Œ›m ›ƒ›€ 5"#¦

2 ÀÒÉÒ

5

Õ ´ Õ « Õ Ç Á ¾ÃŒÍ

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับวัยอนุบาล 12 เลม

ราคาพิเศษ

เพ���

49.-

273237

ราคาพิเศษ!

à¾Õ§ªØ´ÅÐ 49 ºÒ·

คณิตศาสตรวยั อนุบาล

เขาวงกตพิศวง

รูปแบบและการเรียงลำดับ

สนุกนับตัวเลข

ภาษาอังกฤษวัยอนุบาล

ฝกบอกเวลา

อานสนุกฝกออกเสียง

คำศัพทใชบอ ย

ฝกคัดลายมือ

ฝกอานลับสมอง

คนหาคำศัพทใชบอ ย

คนหาคำศัพท

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 600 รายการ ที่ www.MISbook.com

ลากเส้นตามรอยประ TRACING AND CUTTING  

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล • เสริมสร้างสมาธิให้จดจ่ออยู่กับเส้น • ฝึกการทíำงานประสานกันระหว่างมือและสายตา • พัฒน...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you