Page 1

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก

ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

้ น ต ส อ ่ เ จ ก ด ุ า ล ตัวเลข

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

ERS DOT-TO-DOT B M U N

!

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับเตรียมเขาอนุบาล 12 เลม

คณิตศาสตรกอ นวัยเรียน

เขาวงกตพิศวง

ภาษาอังกฤษกอนวัยเรียน

รูปแบบและการเรียงลำดับ

ปริศนาหาตัวเลข

ลากเสนตอจุดตัวเลข

ตัวเลขแสนสนุก

อักษรแสนกล

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการออกเสียง

ปริศนาหาตัวอักษร

ลากเสนตอจุดตัวอักษร

ลากเสนตามรอยประ

786165

274142

อเมร�กา

เรียนรู้ตัวเลข จากการเชื่อม จุด

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�ำหรับ คุณพ่อคุณแม่น�ำไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

9

ขาย ดี ลิขสิทธ�์จาก

หนังสือ

ผลิตโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

• นับ 1-30 • เรี ยงล�ำดับตัวเลข • ความรู้สึกเชิงจ�ำนวน • นับเพิ่มทีละ 2, 5 • ฝึกการท�ำงานประสานกันระหว่างมือและสายตา • พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือในการเคลื่อนไหว


At School

ที่โรงเรียน

Connect the dots from 1 to 5. Then color the picture.

ให้น้องๆ ลากเส้นต่อจุดจากเลข 1 ถึง 5 เสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงาม

2


A Snack for a Mouse

อาหารว่างของหนู

Connect the dots from 1 to 5. Then color the picture.

ให้น้องๆ ลากเส้นต่อจุดจากเลข 1 ถึง 5 เสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงาม

3


Baseball Season

ฤดูกาลแข่งเบสบอล Connect the dots from 1 to 5. Then color the picture.

ให้น้องๆ ลากเส้นต่อจุดจากเลข 1 ถึง 5 เสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงาม

4


Artist’s Fun

ความเพลิดเพลินของศิลปิน Connect the dots from 1 to 5. Then color the picture.

ให้น้องๆ ลากเส้นต่อจุดจากเลข 1 ถึง 5 เสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงาม 2

1 5

3 4

5


Beach Day

วันไปทะเล

Connect the dots from 1 to 5. Then color the picture.

ให้น้องๆ ลากเส้นต่อจุดจากเลข 1 ถึง 5 เสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงาม

6


Cherry Pie

พายเชอรรี์ ่

Connect the dots from 1 to 5. Then color the picture.

ให้น้องๆ ลากเส้นต่อจุดจากเลข 1 ถึง 5 เสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงาม

7


Buzzy Bee

ผึ้งน้อยบัซซี

Connect the dots from 1 to 10. Then color the picture.

ให้น้องๆ ลากเส้นต่อจุดจากเลข 1 ถึง 10 เสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงาม

8


Colorful Crayons

สีเทียนหลากสีสัน

Connect the dots from 1 to 10. Then color the picture.

ให้น้องๆ ลากเส้นต่อจุดจากเลข 1 ถึง 10 เสร็จแล้วระบายสีภาพให้สวยงาม

9


ʹ·¹ÒÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÊÓËÃѺ¤Ãͺ¤ÃÑÇÂؤãËÁ‹ 㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ

Call Center 0-2294-8777

สรŒางครอบครัว 2 ภาษา สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ

ÃǺÃÇÁ»ÃÐ⤷Õè㪌㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ·ÕèÁÑ¡¾Ù´¡Ñ¹ 㹤Ãͺ¤ÃÑÇ ¹ÓàʹÍâ´Â㪌»ÃÐâ¤ÀÒÉÒä·ÂµÑé§ µÒÁ´ŒÇÂÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉáÅФÓÍ‹Ò¹àÅÕ¹àÊÕ§ à¾×èÍ ãËŒ§‹Òµ‹Í¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ áÅÐã¹·ŒÒÂᵋÅе͹¨ÐÁÕ ¾¨¹Ò¹Ø ¡ ÃÁÀÒ¾¤ÓÈÑ ¾ · · Õ è à ´ç ¡ æ ¤ÇÃÃÙ Œ à ÇÁ¡Ç‹ Ò 200 ¤Ó

ISBN 978-616-527-113-4 ÃÒ¤ÒàÅ‹ÁÅÐ 199 ºÒ·

¡Ô¨ÇѵûÃШÓÇѹ ¡Ô¨¡ÃÃÁ㹤Ãͺ¤ÃÑÇ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Í¡ºŒÒ¹ ÇѹáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล

มาสนุกพร้อมกับ พวกเรานะคะ

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�าหรับ คุณพ่อคุณแม่น�าไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

ราคาเล่มล

35.-

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับวัยอนุบาล 12 เลม

àËÁÒÐÊÓËÃѺ

¤Ãͺ¤ÃÑÇ·Õ赌ͧ¡Òà ÊÌҧ¤Ãͺ¤ÃÑÇ 2 ÀÒÉÒ

คณิตศาสตรวยั อนุบาล

เขาวงกตพิศวง

รูปแบบและการเรียงลำดับ

สนุกนับตัวเลข

ภาษาอังกฤษวัยอนุบาล

ฝกบอกเวลา

อานสนุกฝกออกเสียง

คำศัพทใชบอ ย

ฝกคัดลายมือ

ฝกอานลับสมอง

คนหาคำศัพทใชบอ ย

คนหาคำศัพท

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com

ลากเส้นต่อจุดตัวเลข NUMBERS DOT-TO-DOT  
ลากเส้นต่อจุดตัวเลข NUMBERS DOT-TO-DOT  

• นับ 1-30 • เรียงลำดับตัวเลข • ความรู้สึกเชิงจำนวน • นับเพิ่มทีละ 2, 5 • ฝึกการทำงานประสานกันระหว่างมือและสายตา • พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมื...

Advertisement