Page 1

ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก

า ศ ส ิ ต ต ณ ค อ่ นวยั เรยี นร์

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล

ก PRESCHOOL MATH

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับเตรียมเขาอนุบาล 12 เลม

คณิตศาสตรกอ นวัยเรียน

เขาวงกตพิศวง

ภาษาอังกฤษกอนวัยเรียน

รูปแบบและการเรียงลำดับ

ปริศนาหาตัวเลข

ลากเสนตอจุดตัวเลข

ตัวเลขแสนสนุก

อักษรแสนกล

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการออกเสียง

ปริศนาหาตัวอักษร

ลากเสนตอจุดตัวอักษร

ลากเสนตามรอยประ

786165

274340

อเมร�กา

พวกหนู ก็คิดเลขได้!

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�ำหรับ คุณพ่อคุณแม่น�ำไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

9

ขาย ดี ลิขสิทธ�์จาก

หนังสือ

ผลิตโดย ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

www.MISbook.com

ÁÕ¡ÕèªÔé¹?

• ตัวเลข 1-10 • รูปทรง • ค่าของตัวเลข • การจ�ำตัวเลขแม้ค่าวัตถุจะเปลี่ยนไป • แบ่งประเภทและกลุ่ม


Circles

รูปวงกลม Trace around each circle. Start and stop at the star.

ให้น้องๆ ลากเส้นตามเส้นรอบวงกลมแต่ละวง โดยเริ่มและหยุดที่เครื่องหมายดวงดาว

circle

2


Squares

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส Trace around each square. Start and stop at the star.

ให้น้องๆ ลากเส้นตามเส้นรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูป โดยเริ่มและหยุดที่เครื่องหมายดวงดาว

square

3


Triangles

รูปสามเหลี่ยม Trace around each triangle. Start and stop at the star.

ให้น้องๆ ลากเส้นตามเส้นรอบสามเหลี่ยมแต่ละรูป โดยเริ่มและหยุดที่เครื่องหมายดวงดาว

triangle

4


Rectangles

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า Trace around each rectangle. Start and stop at the star.

ให้น้องๆ ลากเส้นตามเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละรูป โดยเริ่มและหยุดที่เครื่องหมายดวงดาว

rectangle

5


Meet Number 1

รู้จักเลข 1

Trace the number 1.

ให้น้องๆ ลากเส้นตามเลข 1

1

1

11 11 1 1 1 1 1 6

1


Meet Number 2

รู้จักเลข 2

Trace the number 2.

ให้น้องๆ ลากเส้นตามเลข 2

2

2

222222 2

2

2

2 7


Meet Number 3

รู้จักเลข 3

Trace the number 3.

ให้น้องๆ ลากเส้นตามเลข 3

3

3

333333 2

3 8

2

3


Meet Number 4

รู้จักเลข 4

Trace the number 4.

ให้น้องๆ ลากเส้นตามเลข 4

4

4

444444 3

4

3

4 9


àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁãˌ˹ٹŒÍÂ

Call Center 0-2294-8777

¡‹Í¹à¢ŒÒ͹غÒÅ-͹غÒÅ 3

ABC ËÃÃÉÒ à¡ÁàÊÃÔÁ·Ñ¡ÉÐÀ

ÒÉÒÍѧ¡ÄÉÊ

ÓËÃѺ˹ٹŒÍ ªÇ¹¹ŒÍ§æ ÁÒÃÙŒ¨Ñ¡ µ§éÑ áµ‹ A-Z ·§éÑ µÇÑ ¡ÑºµÑÇÍÑ¡ÉÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ã¹Ã»Ù Ẻ¢Í§à¡Á·¾ÁÔ ¾ ãËÞá‹ ÅеÇÑ ¾ÁÔ ¾à Å¡ç Ñ ¹Ò·¡Ñ ÉÐ Í‹Ò¹ à¢Õ¹ à¾×èÍãË ËèÕ ÅÒ¡ËÅÒ ¾² Œ ¹ Œ Í § æ à ٠Œ ¨ Ñ ¡ µÑÇÍÑ¡ àÃÂÕ ¹Ã¤ŒÙ ÓÈ¾Ñ ·ä ´ÍŒ ÂÒ‹ §¶¡Ù µÍŒ §áÅФŠÉÃáÅÐ ‹Í§á¤Å‹Ç

ÃÒ¤Ò 59 ºÒ·

ISBN 978-616-527-281-0

มาสนุกพร้อมกับ พวกเรานะคะ

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบที่ช่วยดึงดูดความสนใจของเด็กๆ เสริ มทักษะด้านต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และทักษะด้านอืน่ ๆ อีกมากมาย พร้อมแนะเคล็ดลับส�าหรับ คุณพ่อคุณแม่น�าไปปรับใช้เพื่อเสริ มการเรี ยนรู้ของลูกน้อย ให้ประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น เรี ยนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าที่บ้านหรื อโรงเรี ยน

ราคาเล่มล

Ê͹˹ٹŒÍ ͋ҹ ¡ ä¡‹ & ABC

ແ´Í‹Ò¹ä´Œ

2 ´ŒÒ¹

àÃÕ¹ÃÙ¾Œ ÂÑÞª¹Ðä·Â·Ñ§é 44 µÑÇ áÅеÑÇÍÑ¡Éà ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ·§éÑ 26 µÑÇ ·Ñ駵ÑǾÔÁ¾ ãËÞ‹áÅÐ µÑǾÔÁ¾àÅç¡ ¼‹Ò¹º·¡Å͹·Õè ä¾àÃÒÐ àª×Íè Á⧠¡ÑºÀÒ¾»ÃСͺÊÕÊѹʴãÊ«Öè§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº º·¡Å͹¹¹éÑ æ

0

27-351-

-616-5 ISBN 978

ก้าวอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ที่สนุกสนาน พร้อมฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาด้วยแบบฝึกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับวัยอนุบาล

ÃÒ¤Ò 99 ºÒ·

35.-

แบบฝกหัด ชุด พัฒนาสมองซีกซาย-ซีกขวาใหลูกรัก ระดับวัยอนุบาล 12 เลม

คณิตศาสตรวยั อนุบาล

เขาวงกตพิศวง

รูปแบบและการเรียงลำดับ

สนุกนับตัวเลข

ภาษาอังกฤษวัยอนุบาล

ฝกบอกเวลา

อานสนุกฝกออกเสียง

คำศัพทใชบอ ย

ฝกคัดลายมือ

ฝกอานลับสมอง

คนหาคำศัพทใชบอ ย

คนหาคำศัพท

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com

คณิตศาสตร์ก่อนวัยเรียน PRESCHOOL MATH  

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล • ตัวเลข 1-10 • รูปทรง • ค่าของตัวเลข • การจำตัวเลขแม้ค่าวัตถุจะเปลี่ยนไป • แบ่งปร...

คณิตศาสตร์ก่อนวัยเรียน PRESCHOOL MATH  

พัฒนาสมองซีกซ้าย-ซีกขวาให้ลูกรัก ระดับเตรียมเข้าอนุบาล • ตัวเลข 1-10 • รูปทรง • ค่าของตัวเลข • การจำตัวเลขแม้ค่าวัตถุจะเปลี่ยนไป • แบ่งปร...

Advertisement