Page 1

m co

.M

w

Å ¡Ñ¹à¶ÍÐÒÂÁ×Í !

ww

Ð ¹ æ  Ѥ´ãËŒÊÇ

ÁÒ½ƒ¡¤Ñ´

IS b o ok

.

ตัวอักษรราชบัณฑิตยสถาน Ã à ¡ Ç ¾ Œ Ë ã ! Ð  ¨ Ð ¹ ´ŒÇÂ

1 294877 732662

ราคา 49 บาท

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

213/3 «Í¾Ѳ¹Ò¡Òà 1 (ÊҸػÃдÔÉ° 34 á¡ 6) á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787 www.MISbook.com

Â Ç Õ Ê Ê Â Ò º Ð Ã Á Œ Í Ç Ñ Ã µ ¾ § ‹ Í ô Å Œ ¤ ô Ë ã Â Ñ ´ ¤ · Ðä ÑÇ ½¡ƒ ¹ ª ÑÞ

¾Â  óò µ ÊÃÐä· ÂØ¡µ ä·Â ÇÃó  ð - ù àÅ¢ä·

Ò¾àÔ ÈÉ

49.-

ÃÒ¤

Õ Ê Â Ò º ÃÐ Ò


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไป ลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะ ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ เรียบเรียงเนือ้ หา ชนาภัทร พรายมี ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม ศิรินทรา วัชรเดชสุวรรณ ภาพประกอบ เกรียงไกร นิลสอน พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ์ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้ มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดี รับผิดชอบเปลีย่ นให้ใหม่ โดยส่งมาเปลีย่ น ตามที่อยู่ของส�ำนักพิมพ์ หรือติดต่อมาที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


2


3


4


5


45


46


47


¡Ð»

Ô

48


49


50


51


78


79


m co

.M

w

Å ¡Ñ¹à¶ÍÐÒÂÁ×Í !

ww

Ð ¹ æ  Ѥ´ãËŒÊÇ

ÁÒ½ƒ¡¤Ñ´

IS b o ok

.

ตัวอักษรราชบัณฑิตยสถาน Ã à ¡ Ç ¾ Œ Ë ã ! Ð  ¨ Ð ¹ ´ŒÇÂ

1 294877 732662

ราคา 49 บาท

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

213/3 «Í¾Ѳ¹Ò¡Òà 1 (ÊҸػÃдÔÉ° 34 á¡ 6) á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787 www.MISbook.com

Â Ç Õ Ê Ê Â Ò º Ð Ã Á Œ Í Ç Ñ Ã µ ¾ § ‹ Í ô Å Œ ¤ ô Ë ã Â Ñ ´ ¤ · Ðä ÑÇ ½¡ƒ ¹ ª ÑÞ

¾Â  óò µ ÊÃÐä· ÂØ¡µ ä·Â ÇÃó  ð - ù àÅ¢ä·

Ò¾àÔ ÈÉ

49.-

ÃÒ¤

Õ Ê Â Ò º ÃÐ Ò

คัดเขียนคล่อง ก-ฮ สระไทย ตัวอักษรราชบัณฑิตยสถาน  

ฝึกคัดให้คล่องพร้อมระบายสีสวย - พยัญชนะไทย 44 ตัว - สระไทย 32 ตัว - วรรณยุกต์ไทย - เลขไทย 0-9

คัดเขียนคล่อง ก-ฮ สระไทย ตัวอักษรราชบัณฑิตยสถาน  

ฝึกคัดให้คล่องพร้อมระบายสีสวย - พยัญชนะไทย 44 ตัว - สระไทย 32 ตัว - วรรณยุกต์ไทย - เลขไทย 0-9

Advertisement