Page 1

àËÁÒÐÊÓËÃѺà´ç¡¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹ - ͹غÒÅ 3

-Î ¡  · ä Ð ¹ ª ¨´¨Ó¾ÂÞÑ ÃÀÒÉÒ꤄ ¡ÄÉ A-Z áÅеÇÑ Í¡Ñ É Ó¡Å͹ ¾ÃÍŒ Á·§éÑ ÃÐ ¨Ò¡¤ » Œ ¹ Ê à Â Í Ã µÒÁ

ABC

½¡ƒ ¤´Ñ

ÃÒ¤ Ò

49 .-

● É È ¾àÔ

Â Ç Œ ´ Ã Ò ¡ Ò ¹ µ ¹ Ô ¨ § Œ Ò àÊà ÔÁÊà พิเศษ Z A Ð Å á Î ¡ ในเลม ʵԡà¡ÍÏÊÕÊѹʴãÊ


ABC

การ

ส่งเสริมให้เด็กๆ ประสบความส�ำเร็จในการเรียนภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ�ำเป็น อย่างยิง่ ทีพ่ อ่ แม่และผูป้ กครองต้องท�ำให้เด็กๆ รูส้ กึ ประทับใจในการเรียนรูต้ งั้ แต่แรกเริม่ ซึง่ วิธงี า่ ยๆ ในการท�ำให้ ประทับใจนั้นคือ พ่อแม่และผู้ปกครองต้องสอนแบบไม่เคร่งเครียด ให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับความรัก

และความอบอุ่นไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ รวมถึงต้องสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ให้ปฏิบต ั ิไปพร้อม กันด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งผลให้เด็กๆ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาตลอดไป ทักษะความรู้ที่เด็กๆ จะได้รับจากหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย

จดจ�ำจากค�ำกลอน

ก ไก่ ตื่นเช้า

เด็กๆ จะได้สนุกกับการท่องจ�ำพยัญชนะไทยและ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ผ่านบทกลอนสร้างสรรค์และไพเราะ ท�ำให้สามารถท่องจ�ำได้อย่างติดปาก พร้อมทั้งสามารถ เชื่อมโยงภาพที่เห็นกับเสียงที่ได้ยินได้อย่างถูกต้อง

เอ แอนท์ มด อดทนสาม ัคคี

คัดเขียนตามรอยประ เด็กๆ จะได้ฝึกคัดพยัญชนะไทยและตัวอักษร ภาษาอังกฤษตามรอยประ เพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ ในการบังคับทิศทาง รวมถึงท�ำให้จ�ำลักษณะของตัวอักษร จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างแม่นย�ำ

สติกเกอร์เล่นสนุก

เด็กๆ จะได้สนุกสนานกับการเลือกภาพสติกเกอร์ มาติดให้สอดคล้องกับพยัญชนะไทยและตัวอักษรภาษาอังกฤษ ท�ำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว อีกทั้งยังเป็นการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

ขอให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีความสุขกับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ และขอให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้อันสร้างสรรรค์กับหนังสือของเรา

ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส


ให้น้องๆ ฝึกลากเส้น ตามรอยประ 13 แบบ 1.

ลากเส้นตรง จากบนลงล่าง

2.

ลากเส้นตรง จากล่างขึ้นบน

3.

ลากเส้นนอน จากขวาไปซ้าย

4.

ลากเส้นนอน จากซ้ายไปขวา

5. ลากเส้นเฉียงซ้าย

จากบนลงล่าง

6. ลากเส้นเฉียงขวา

จากบนลงล่าง

2


7. ลากเส้นเฉียงซ้าย

จากล่างขึ้นบน

8. ลากเส้นเฉียงขวา

จากล่างขึ้นบน

9.

ลากเส้นโค้ง จากขวาไปซ้าย

10.

ลากเส้นโค้ง จากซ้ายไปขวา

11. ลากเส้นวงกลม

จากขวาไปซ้าย

12. ลากเส้นวงกลม

จากซ้ายไปขวา

13.

ลากเส้นโค้ง ต่อเนื่อง จากซ้ายไปขวา 3


ก ไก่ ตื่นเช้า

ข ไข่ ใบใหญ่

4


ฃ ขวด แก้วใส

ค ควาย เขายาว

5


เอ แอนท์ มด อดทนสามัคคี Ant มด

เอ แองเจิล นางฟ้า ท่าทางใจดี angel นางฟ้า

28


บี เบิร์ด นก กกไข่ในรัง Bird นก

บี แบก ถุง ของตุงเต็มใบ bag ถุง

29


àËÁÒÐÊÓËÃѺà´ç¡¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹ - ͹غÒÅ 3

ABC

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õé¨Ð·ÓãËŒ¹ŒÍ§æ

ä´ŒàÃÕ¹ÃÙŒ¾ÂÑÞª¹Ðä·Â ¡-Î áÅеÑÇÍÑ¡ÉÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ A-Z ¨Ò¡¤Ó¡Å͹ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§ÊÍ´á·Ã¡¡Ô¨¡ÃÃÁÊ¹Ø¡æ «Ö觪‹Ç´֧´Ù´¤ÇÒÁʹ㨢ͧ¹ŒÍ§æ áÅзÓãËŒ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¢Í§¹ŒÍ§æ äÁ‹¹‹Òàº×èÍÍÕ¡µ‹Íä»

พบกับ สติกเกอใสร สีสันสด ภายในเลมครับ!

เด็ก

เสริมทักษะกอนวันเรียน กไก ABC

1 294877 732563

ราคา

49 บาท

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 213/3 ซอยพัฒนาการ 1 (สาธุประดิษฐ 34 แยก 6) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

เสริมทักษะก่อนวัยเรียน กไก่ ABC  
เสริมทักษะก่อนวัยเรียน กไก่ ABC  

จดจำพยัญชนะไทย ก-ฮ และตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z จากคำกลอน พร้อมทั้งฝึกคัดตามรอยเส้นประ พิเศษในเล่ม เสริมสร้างจินตนาการด้วย สติกเกอร์สีสันสดใส ก...

Advertisement