Page 1

¡ Ò Ã º Ñ Ã ¡ Ð ¡ Ø º ¹ Ò Â Ê Ð Ê Å Õ á à ¹ à Á Í é × Ò Œ Á Å Í× ¡ É Ã Ò ÑÇÍ ¹Ò¡ ¡ ²Ñ

องลกู นอ ย ข ร า นาก

É È à Ô ¾ Ò 30.-

ÃÒ¤

เสรมิ พ ฒั

½¡ƒ ¤´Ñ àÊÃÁÔ µÑ

¾


สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บน อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจาก จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึง เป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน ชนาภัทร พรายมี ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม วณิชยา ตันเจริญลาภ ภาพประกอบ เกรียงไกร นิลสอน พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้ โฆษณา เสริม พูนพนิช

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ

จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

ชื่อ.........................................................ชั้น.......................... หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้า ขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้าน บน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม


ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม


ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม


ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม


ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม


ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม


ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม


ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม


พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว

สระไทย ๓๒ เสียง

วรรณยุกต์ไทย ๔ รูป


ตัวเลขไทย 0-๙


เด็ก

1 294877 731207

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

Ẻ½ƒ¡¤Ñ´ä·Â ¡-Î µÑÇÍÑ¡ÉÃÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

ÃÒ¤Ò 30 ºÒ·

55, 57 «Í¾ÃÐÃÒÁ·Õè 3 «Í 53 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

แบบฝึดคัดไทย ก-ฮ อักษรหัวกลม  

ฝึกคัดตัวอักษรและสนุกกับการระบายสี เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you