Page 1

¡ Ò Ã º Ñ Ã ¡ Ð ¡ Ø º ¹ Ò Â Ê Ð Ê Å Õ á à ¹ à Á Í é × Ò Œ Á Å Í× ¡ É Ã ÑÇÍ ¹Ò¡Ò ¡ ²Ñ

องลกู นอ ย ข ร า นาก

É È à Ô ¾ Ò 25.-

ÃÒ¤

เสรมิ พ ฒั

½¡ƒ ¤´Ñ àÊÃÁÔ µÑ

¾


สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บน อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจาก จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึง เป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน ชนาภัทร พรายมี ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม วณิชยา ตันเจริญลาภ ภาพประกอบ เกรียงไกร นิลสอน พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด วราลี สิทธิจินดาวงศ์ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้ โฆษณา เสริม พูนพนิช

กรณีต้องการสั่งซื้อจ�ำนวนมาก กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ

จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

ชื่อ.........................................................ชั้น.......................... หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้า ขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้าน บน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ให้น้องๆ ฝึกลากเส้น ตามรอยประ 13 แบบ

1.

ลากเส้นตรง จากบนลงล่าง

2.

ลากเส้นตรง จากล่างขึ้นบน

3.

ลากเส้นนอน จากขวาไปซ้าย

4. ลากเส้นนอน

จากซ้ายไปขวา

5.

ลากเส้นเฉียงซ้าย จากบนลงล่าง

6. ลากเส้นเฉียงขวา จากบนลงล่าง


7.

ลากเส้นเฉียงซ้าย จากล่างขึ้นบน

8. ลากเส้นเฉียงขวา จากล่างขึ้นบน

9.

ลากเส้นโค้ง จากขวาไปซ้าย

10. ลากเส้นโค้ง

จากซ้ายไปขวา

11. ลากเส้นวงกลม จากขวาไปซ้าย

12. ลากเส้นวงกลม จากซ้ายไปขวา

13.

ลากเส้นโค้ง ต่อเนื่อง จากซ้ายไปขวา


APPLE แอพเพิล

แอปเปิล

เอ

ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

NGEL แองเจิล

นางฟ้า

NT

แอนท์

มด


BAT บี

แบท

ค้างคาว

ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

AG

EE

ถุง

ผึ้ง

แบก

บี


CAR ซี

คาร์

รถยนต์

ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

AN

AKE เคค

เค้ก

แคน

กระป๋อง


DUCK ดัค

เป็ด

ดี

ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

OOR ดอร์

ประตู

RUM ดรัม

กลอง


EGG เอก

อี

ไข่

ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

ARTH เอิร์ธ

โลก

อีล

L

ปลาไหล


FAN เอฟ

แฟน

พัด

ลากเส้นตามรอยประ และระบายสีภาพให้สวยงาม

OX ฟอกซ์

สุนัขจิ้งจอก

RUI T

ฟรุท

ผลไม้


ตัวอักษรภาษาอังกฤษ มี 26 ตัว

ตัวเลขอารบิก 0-9


เด็ก

1 294877 731221

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

Ẻ½ƒ¡¤Ñ´Íѧ¡ÄÉ A-z µÑǾÔÁ¾Š ãËÞ‹ ÃÒ¤Ò 25 ºÒ·

55, 57 «Í¾ÃÐÃÒÁ·Õè 3 «Í 53 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

แบบฝึกคัดอังกฤษ A-Z ตัวพิมพ์ใหญ่  

ฝึกคัดตัวอักษรและสนุกกับการระบายสี เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ