Page 1

ªØ´

สนสนกุ าษาองั กฤษ แ ป ี ส อ น า ิ ท น านภ รอ่ื ง ตดิ ตามดิ 1ค0ตเิ ตเ อื นใจไปพรอ มกบั ปพู น้ื ฐ Å´­§´¤¹´¤ แฝงขอ ค

ͺ

Í ÊعѢ¨Ô駨͡¡Ñº½Ù§àËÅ×

Horseflies A Fox and

º

Horseflies A Fox and

escaped from

a

ÃÒ¹

µÒÁŋҢͧ¹Ò¾

¡¡Òà §Öè à¾Ôè§Ë¹ÕÃÍ´¨Ò áç·è¨Õ ÐË¹Õ ËÂØ´¨¹Á¹Ñ ËÁ´ Œ¹Ë¹Ö§è ÊعѢ¨Ô駨͡µÑͧÁÑÇ˹ ¹ÁÕàÅ×Í´äËÅäÁ‹ äÁŒ ãËÞ‹µ

㵌µŒ¹ ºÒ´á¼Å¢ Ö§µÑ´ÊԹ㨹Ñ觾ѡ chase. ਌ÒÊعѢ¨Ô駨͡¨ a hunter’s

Ò¾ÃÒ¹ ¡¡ÒõÒÁŋҢͧ¹ §Öè à¾Ôè§Ë¹ÕÃÍ´¨Ò è¨Õ ÐË¹Õ ÂØ´¨¹Á¹Ñ ËÁ´áç· ˹֧è ÊعѢ¨Ô駨͡µÑͧÁÑÇ˹ Œ¹ ÁÕàÅ×Í´äËÅäÁ‹Ë ºÒ´á¼Å¢ ¹ µÑ´ÊԹ㨹Ñ觾ѡ㵌µŒ¹äÁŒ ãËÞ‹µ § Ö e. ਌ÒÊعѢ¨Ô駨͡¨ hunter’s chas

A

felt

ding and it A foxItshadwoujust nds were blee ing away.

Bamboos A Man and

escaped from and it felt ding fox hadwoujust nds were blee away. Its . keep running too tired to to rest under a big tree ided dec fox The

son of

noticed

the when he One dathey,orch ard as usual, orchard and thought,

› Æ£n£³›¥»n¬¸ƒ©m´£³ ´‰´›¯¤»mś¬©›ž§ ä´Œ¡Ô¹ÍÒËÒÃà¾Õ§¹Á ÁÕÅÒµÑÇ˹Í‹§Öè ҙϧÁÒ¡ ¿‡Ò ·Ø¡Çѹ ᵋ¡ÅѺ ‰Æ„¯¥n¯‰¹Ò§ ¡ µŒÍ§·íÒ§Ò¹Ë¹Ñ ›¥»n¬¸ƒ¼Ô´ËÇѧ|›¯¤m´‰£´ƒŠ¸ ­£n¯ ›³Ë›£³ Œm´‰z~› 粄n´©Ä –™m´ ¹¯›´‰¡i´Š¸‰¬m‰£³›Æ¯¤»mƒ³œ he Å­nŒm©¤Â­§ ard felt that king in an orch

4

äÁŒ ›¯¤»mśÊǹ¼Å ÅäÁŒƒÏ´§³‰Â–¶›Â§m ´ Œ´¤à¨ŒÒ¢Í§Êǹ¼ ƒÆ©n¥¯œÈ¬©›Ã§²†¶–„¸Ë›£´©m Çѹ˹§Öè §»ƒÂ„´¬ lling ³‰Âƒ—µŒ¹ä¼‹™·Ê§» st was stro the —´£ƒ—¶ an orchardi

Masters y and Its The Donke

ÊعѢ¨Ô駨͡¡Ñº½Ù§àËÅ×

·Õè

ª´¤­›ºm£¡Ñº—n›Æžm the through ing around bamboos grow

given only

wor hard, but was A donkn ey inted, working very very disappo had bee to eat. He was . The angel milk and cornt to an angel for help er. so he wen him to live with a pott sent

. keep runn too tired to to rest under a big tree ided The fox dec

12 9

2

2

¡œ™³Ë‰¬¯‰¡Ñºœm¯›ÏË´ and a Well Two Frogs

ª´©Æ¥m¡ÑºÊعѢ

gs and the Do A Farmer

m™Ë·Ê ¹Í§¹íéÒµ×é¹æ

‰—³©¯´ª³¤¯¤» ‰ £´Ã§n©ÁÕ¡º¬¯ £¹Ê¯¦–»¥n¯›£´˜¸ ³—©q—³©¯¹Ê›È×m ƒ´§†¥³Ë‰­›|‰¸Ê ››´› ™·Êm¯›—³©Š´ƒ¬ ­n‰„¯–

¾ÐäÇŒà¾×èÍÃÕ´¹Á

áÅÐá ‰¸Ê ªÒÇäË ä´ŒàÅÕ鹧á¡Ð ÑÇänjཇҺŒÒ¹ •¡´¥q£Ã­m‰­› é§ÊØ Ñ¢ÍÕ¡Êͧµ

™·Ê ¯Š²Â

„¶›Ã§²Ã

£Ê —¹Ë› ­›¯‰›ÏË´›³Ë›ƒÉÂ¥¶

frogs e were two from time, ther es on a pon ng themselv e, Onceinup low d, hidi mer cam living a shal When the sum water. other animals.shallow and out of the well was

¹ áÅÐàÅÕ ­§´¤Â–¹¯› àÅÕé§ÇÑÇäÇŒ 㪌áç§Ò –­¶£²—ƒ­›³ƒ—¶–—m¯ƒ³›Â|›Â©§´Æ£m›´› ¯›Æ–nƒ¶ ‰Š´ƒ›Ë›³ £¹¯Ê ¦–»­›´©£´Â¤¹ ´£´¥˜¯¯ƒÆ­´¯´­´¥Æ–n­§³ ¤­¥¯ ÉÂ¥¶Ê£¥m¯ Œ´©Æ¥mŠ¸‰Æ£m¬ ʃɜ¬Ï´¥¯‰Æ©nƒ ¬œ·¤‰¯´­´¥™· a ich farmer

m onr wh also raised s a farfor thei milk. Heto guard the There wa p and goats two dogs on

raised shee manual labor and w fell for months a cow to don winter arrived, sno go out to find food. house. Whe farmer could not ns ran out. end, and ther a while his provisio Afte

¡´¥—m¯¬»n¢Í§äƒmh´ Wild Fowls A Fight of

á Ê؛³„§·Ë¤‰Ãƒ² ¡Ð¡Ñº

a Shepherd A Sheep and

Dog

Š²—m¯¬»nƒ³›

³©ƒÏ´§³‰ ­m‰­›‰¸Ê ÁÕƃmh´‰ƒ³¬¯‰— †¥Â|›ž»nŒ›² ™·Êh´Â‰·¤œ¬‰œÃ ›—ƒ§ ›©m´­´ƒÅ Š´ƒh´ |›Å­m ©ƒ£³ ¯¯ƒÆ

‰á¡Ð àÅÕé§á¡Ð—n¯›Ÿ» ´

ƒ„³œÆ§m  ¹Ê¯Ã¤m‰Œ¶‰†©´£ ‰» ×mž»nàn—n¯‰˜» |›Â¯´—´¤ Š²Æ–n|›ž»n›Ï´„¯‰ŸË‰³ ¬¯‰—©³ —m´‰Š¶ƒ—·ƒ³›¯¤m´‰Â¯´ ¤­›‰¸Ê àn ƒŸh´ ‰ƃm™ £¹¯Ê ©³›—m¯¬»n£´˜¸ ¬»nƒÉŠœ§‰Ä–¤£Ÿ· h´¤­›‰¸Ê Œ›²Ã§²¯· m¯ wild fowls 粞§„¯‰ƒ´¥— e were two er

ˤ‰Ãƒ²Ã§²ÊعѢ

‰¸Ê „•²™·Ê†›Â§· ÷ ƒ²—³©­›¸‰Ê »–ƒ³œ†›Â§Ë¤· ‰Ãƒ²©m Œn´—¥»m©³›­› —´£ƒ—¶ƒÉ£ herd and ¯¯ƒÆƒ¶›­n´ , while a shep sheep out to morning ng a herd of to the man, Early in the dog were taki p spoke

, ther ed that the winn forestThey agre ld In a quforiet dominance. and the loser wou

his shepherd al, one of the shee ¯‰ ©ƒ„n´Æ–¹£Ê feed as usu ¯Ê ‰›ºm‰­m£›Ï´¹Á„

fighting group leader of the fight would be the the forest. The day h other eac be exiled from both birds fought a loser arrived, andly until a winner and vicious emerged.

›Ã†m ©ƒ„n´Æ™Ï´Â†¥¹ Ê · ©ƒ„n´Æ–n¥œ³ | “·‹Ò¹µÑ´¢¹á¡Ð„¯‰Ã§²™Ï´¯´­´¥×m¬‰¶Ê —¯œÃ™›™ Ò¹Ñé¹àͧ¹‹ÐËÃ×Í µÔá‹æ áÅйíéÒà·‹ à¾Õ§ËÞŒÒÃÊªÒ ¶š¥¥£Â¯´Â¬¤· §¤v Œm´‰Æ£m¤º—

make clothingk, our wool to coo “You shear milk to drink and are and bring our we receive in return r? but what do ting grass and wate only bad-tasQRWIDLUDWDOOv ,WtV

สอนหนูนอ ยใหเปนเด็กดี

24 21

18 15

à™ Š»c—¯¥q¡ÑºÍÙ° a Camel Jupiter and

¡´¡Ñº¹ƒ ¶¥´œ

a Pigeon A Crow and ©n|›Â¬œ·¤‰ ˜¸‰

 ¹Ê¯­´¯´­´¥Æ ´‰´›¯¤m´‰­›³ƒ

§Öè —n¯‰™Ï ÊíÒËÃѺ¦–»­›´©™·ÊƒÏ´§³‰Š²£´ ÁÕ¡ÒµÑÇ˹¹àͧá ÅÐà¾×è͹æ ÇÃѧ˹֧è

·Ñ駢ͧµÇÑ ÁÑ ‰» ¹¡¾ÔÃÒº¢Ò ´›£´Â­É›Ãѧ„¯‰Ÿ ‹Ò¹Ñ鹺ŒÒ§ ©³›­›¸‰Ê £³›œ¶›žm ·íÒãËŒÁ¹Ñ ÍÂÒ¡¡Ô¹ÍÒËÒÃàËÅ Ò so hard «Öè§ÁÕÍÒËÒÃÁÒ¡Á that worked

n¤©m´ ©q—m´‰È¤´²Â¤ ’—³©­›¸‰Ê ˜»ƒ¬³— Á·Õ Ñ駾ÅСíÒÅѧ ‰¸Ê ›´›£´Ã§n©n¯»¥²Ä¤ Œ›q à¾ÃÒÐÁѹäÁ‹ ›¬³—©q¯›¹Ê È ƒ´§†¥³Ë‰­› ™·Ê͋͹áÍáÅÐÆ¥ —³©Â­£¹¯ £³›Â|›¬¶‰Ê £·Œ·©¶— ˤ©Â§Éœ¯³›Ã­§£†£Æ©ni¯‰ƒ³› „· insulted was el ™·ÊÄɉ剭¥¹¯ cam e, a thing

on a timk and useless livingstrength Once up he lacked he was a wea that als because -protection by other animhave claws for self and did not like other animals.

ds, s a crowfor itself and frienflew by a Therearinwa , both crow prep g food One day, thepacked with food. ing winter. for the com on’s nest that was that food. white pige crow wanted to eat The

นา รกั สดใส บ อ ก ะ ร ป พ า ภ ง้ั เลม

พมิ พ 4 สที

30

ี Animation ซดี

พรอ มว ี

26

ISBN 978-616-527-322-0

786165 273220

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

2 ÀÒÉÒ »Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉÒÍѧ¡Äɨҡ¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ราคาพเิ ศ VCD

เพียง

9

นิทานอีสปกอนนอน สอนหนูนอยใหเปนเด็กดี ชุดที่ 4 VCD 1 แผน ราคา 49 บาท

หนงั สอื +

เด็ก

49.-


สุนัขจิ้งจอกกับฝูงเหลือบ A Fox and Horseflies

สุนัขจิ้งจอกตัวหนึง่ เพิ่งหนีรอดจากการตามล่าของนายพราน บาดแผลของมันมีเลือดไหลไม่หยุดจนมันหมดแรงที่จะหนี เจ้าสุนัขจิ้งจอกจึงตัดสินใจนั่งพักใต้ต้นไม้ ใหญ่ต้นหนึง่

A fox had just escaped from a hunter’s chase. Its wounds were bleeding and it felt too tired to keep running away. The fox decided to rest under a big tree.

2


เมือ่ นั่งพักได้สักครู่หนึง่ ฝูงเหลือบที่ท�ำรังอยู่บริเวณนั้นก็ได้กลิ่นเลือดและบินมาดูดตอมเลือด ของสุนขั จิ้งจอก ท�ำให้มนั ยิ่งเจ็บปวดทรมานมากขึ้น ขณะนั้นบังเอิญมีเม่นตัวหนึง่ เดินผ่านมาเห็นเข้า มันรู้สึกสงสาร เจ้าสุนัขจิ้งจอกและพูดขึ้นว่า “ท่านคงจะเจ็บปวดและทรมานน่าดู ข้าจะช่วยไล่ฝูงเหลือบพวกนี้ ไปดีไหม” A while later, horseflies that had a hive nearby smelled the fox’s blood. They flew around and sucked the blood from the fox, which caused it a lot of pain. During that time, there was a porcupine passing by. It felt sorry for the fox so it said, “You must be in a lot of pain. Do you want me to chase these horseflies away?”

3


4


เมือ่ สุนัขจิ้งจอกได้ยินเช่นนั้นจึงตอบกลับไปว่า “ขอบใจในความปรารถนาดีของเจ้ามาก แต่ข้าชอบให้พวกมันบินวนเวียนรอบๆ ตัวข้าจนกระทั่งข้าหายดี แต่ถ้าเจ้าไล่พวกมันไป เหลือบฝูงใหม่ก็จะมาดูดตอมเลือดข้าอย่างหิวโหยอีก ซึ่งมันจะท�ำให้ข้าต้องทุกข์ทรมานเพิ่มมากขึ้น” When the fox heard that, it replied, “Thank you very much for your kindness, but I prefer to let these full horseflies swarm around me until I’m cured. If you chase these full horseflies away, a new group of them would hungrily suck my blood again, which would be even more painful.”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า The Moral of the Story

ผู้มสี ติยั้งคิดย่อมบรรเทาความทุกข์ของตนให้ลดน้อยลงได้ A man with consciousness knows how to deal with hardship. Vocabulary ค�ำศัพท์

fox (n.) สุนัขจิ้งจอก wound (n.) บาดแผล horsefly (n.) เหลือบ blood (n.) เลือด kindness (n.) ความปรารถนาดี painful (adj.) ทุกข์ทรมาน 5


สิงโตกับเสือโคร่ง

A Lion and a Bengal Tiger

วันหนึง่ ในช่วงฤดูแล้งสิงโตและเสือโคร่งก�ำลัง ทะเลาะกันอยู่ที่หน้าหนองน�้ำแห่งหนึง่ เพราะทั้งคู่ต่างต้องการน�้ำ อันน้อยนิดที่เหลืออยู่ในหนองน�้ำนั้น

One day during a drought,

a lion and a Bengal tiger were having a fight in front of a pond. They both needed the small amount of water that was left in the pond.

6


สิงโตจึงเอ่ยขึ้นว่า “ข้าพบหนองน�้ำนี้ก่อน ดังนั้นน�้ำทั้งหมดต้องเป็นของข้า” เสือโคร่ง ไม่เห็นด้วยจึงตอบกลับไปว่า “ที่จริงแล้ว ข้าต่างหากที่มาพบหนองน�้ำนี้ก่อน ดังนั้นน�้ำทั้งหมด ต้องเป็นของข้า” เมือ่ ตกลงกันไม่ ได้ ทั้งสิงโตและ เสือโคร่งก็เริม่ ท�ำการต่อสู้กันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้แสงแดดที่ร้อนระอุ The lion said, “I found this pond first. Therefore, the water is mine.” The Bengal tiger disagreed, “In fact, it was I who found this pond first. Therefore, the water is mine.” As the argument continued, the lion and the Bengal tiger started fighting harder and harder under the hot sun.

พวกมันต่อสู้กันจนหมดแรง ในขณะนั้นเอง มีแร้งฝูงหนึง่ บินวนเวียนอยู่เหนือหนองน�้ำนั้น They fought until they became worn out. Suddenly, a flock of vultures began to fly in circle above the pond.

7


สิงโตจึงเอ่ยกับเสือโคร่งว่า “ข้าว่าพวกเรามาแบ่งน�้ำกันกินดีกว่า ข้าไม่อยากสู้กับเจ้า จนฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ตายไป แล้วกลายเป็นอาหารของฝูงแร้ง ที่หิวโหยเหล่านั้น” It was then that the lion said to the Bengal tiger, “I think we should share the water. I don’t want to fight with you until one of us dies and becomes a meal for those hungry vultures.”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า The Moral of the Story

การประนีประนอมต่อกันเป็นหนทางแก้ปัญหาที่ดที ี่สุด A compromise is always the best solution. Vocabulary ค�ำศัพท์

8

lion (n.) สิงโต, ราชสีห์ pond (n.) หนองน�้ำ, สระน�้ำ vulture (n.) แร้ง

Bengal tiger (n.) เสือโคร่ง fight (n.) การต่อสู้, การทะเลาะ share (v.) แบ่ง


ลาหลายนาย

The Donkey and Its Masters

มีลาตัวหนึง่ ท�ำงานอยู่ในสวนผลไม้ มันรู้สึกว่ามัน ต้องท�ำงานหนักอย่างมากทุกวัน แต่กลับได้กินอาหารเพียงนม และข้าวโพดเท่านั้น มันรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก จึงไปขอร้องนางฟ้า ให้ช่วยเหลือ นางฟ้าจึงส่งมันไปอยู่กับช่างปั้นหม้อ

A donkey working in an orchard felt that he

had been working very hard, but was given only milk and corn to eat. He was very disappointed, so he went to an angel for help. The angel sent him to live with a potter.

9


นับจากนั้นเจ้านายคนใหม่ก็ใช้ ให้มันแบกหามดินก้อนใหญ่ เป็นระยะทางไกลๆ ทุกวัน เพื่อน�ำมาปั้นเป็นหม้อและสิง่ ของอืน่ ๆ แต่อาหารที่มันได้รบั กลับเป็นเพียงฟางแห้งๆ หญ้า และน�้ำเท่านั้น

From then on, every day its new master

had him carry huge clay blocks for miles in order to make pots and other things. The donkey was fed only dry straw, grass and water.

ลาจึงขอร้องนางฟ้าเป็นครั้งสุดท้ายให้เปลี่ยนเจ้านายใหม่ให้มัน คราวนี้นางฟ้าจึงส่งมันไปอยู่กับช่างฟอกหนัง So, the donkey went to the angel again for one last wish, another new master. This time the angel sent him to a tanner.

10


เจ้านายคนใหม่ของลานั้นก็แสนโหดร้าย เพราะเจ้าลาต้องท�ำงานหนัก ยิ่งกว่าเดิม ซ�้ำยังโดนเฆี่ยนตีทุกวัน ท�ำให้มนั ส�ำนึกได้ว่า ชีวิตตอนที่อยู่สวนผลไม้กับเจ้านายคนแรกนั้นแสนสบายยิ่งนัก งานตอนนี้ท�ำให้มนั รู้ว่า หากมันไม่ยอมท�ำงานอย่างหนัก เพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ มันต้องถูกถลกหนังไปฟอกขายเป็นแน่ The donkey’s new master was cruel, and the donkey had to work even harder and was whipped daily. It made the donkey realize that life at the orchard was very comfortable. At its current job, if it did not work hard to save his life now, it would be scalped and become tanned leather.

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า The Moral of the Story

ผู้ที่ทุกข์ยากล�ำบากที่สุดคือผู้ที่ ไม่พอใจในสภาพที่ตนเป็นอยู่ A person suffers most when he is not happy with where he is. Vocabulary ค�ำศัพท์

donkey (n.) ลา angel (n.) นางฟ้า tanner (n.) ช่างฟอกหนัง

disappointed (adj.) ผิดหวัง potter (n.) ช่างปั้นหม้อ realize (v.) ส�ำนึก, ตระหนัก 11


ªØ´

สนสนกุ าษาองั กฤษ แ ป ี ส อ น า ิ ท น านภ รอ่ื ง ตดิ ตามดิ 1ค0ตเิ ตเ อื นใจไปพรอ มกบั ปพู น้ื ฐ Å´­§´¤¹´¤ แฝงขอ ค

ͺ

Í ÊعѢ¨Ô駨͡¡Ñº½Ù§àËÅ×

Horseflies A Fox and

º

Horseflies A Fox and

escaped from

a

ÃÒ¹

µÒÁŋҢͧ¹Ò¾

¡¡Òà §Öè à¾Ôè§Ë¹ÕÃÍ´¨Ò áç·è¨Õ ÐË¹Õ ËÂØ´¨¹Á¹Ñ ËÁ´ Œ¹Ë¹Ö§è ÊعѢ¨Ô駨͡µÑͧÁÑÇ˹ ¹ÁÕàÅ×Í´äËÅäÁ‹ äÁŒ ãËÞ‹µ

㵌µŒ¹ ºÒ´á¼Å¢ Ö§µÑ´ÊԹ㨹Ñ觾ѡ chase. ਌ÒÊعѢ¨Ô駨͡¨ a hunter’s

Ò¾ÃÒ¹ ¡¡ÒõÒÁŋҢͧ¹ §Öè à¾Ôè§Ë¹ÕÃÍ´¨Ò è¨Õ ÐË¹Õ ÂØ´¨¹Á¹Ñ ËÁ´áç· ˹֧è ÊعѢ¨Ô駨͡µÑͧÁÑÇ˹ Œ¹ ÁÕàÅ×Í´äËÅäÁ‹Ë ºÒ´á¼Å¢ ¹ µÑ´ÊԹ㨹Ñ觾ѡ㵌µŒ¹äÁŒ ãËÞ‹µ § Ö e. ਌ÒÊعѢ¨Ô駨͡¨ hunter’s chas

A

felt

ding and it A foxItshadwoujust nds were blee ing away.

Bamboos A Man and

escaped from and it felt ding fox hadwoujust nds were blee away. Its . keep running too tired to to rest under a big tree ided dec fox The

son of

noticed

the when he One dathey,orch ard as usual, orchard and thought,

› Æ£n£³›¥»n¬¸ƒ©m´£³ ´‰´›¯¤»mś¬©›ž§ ä´Œ¡Ô¹ÍÒËÒÃà¾Õ§¹Á ÁÕÅÒµÑÇ˹Í‹§Öè ҙϧÁÒ¡ ¿‡Ò ·Ø¡Çѹ ᵋ¡ÅѺ ‰Æ„¯¥n¯‰¹Ò§ ¡ µŒÍ§·íÒ§Ò¹Ë¹Ñ ›¥»n¬¸ƒ¼Ô´ËÇѧ|›¯¤m´‰£´ƒŠ¸ ­£n¯ ›³Ë›£³ Œm´‰z~› 粄n´©Ä –™m´ ¹¯›´‰¡i´Š¸‰¬m‰£³›Æ¯¤»mƒ³œ he Å­nŒm©¤Â­§ ard felt that king in an orch

4

äÁŒ ›¯¤»mśÊǹ¼Å ÅäÁŒƒÏ´§³‰Â–¶›Â§m ´ Œ´¤à¨ŒÒ¢Í§Êǹ¼ ƒÆ©n¥¯œÈ¬©›Ã§²†¶–„¸Ë›£´©m Çѹ˹§Öè §»ƒÂ„´¬ lling ³‰Âƒ—µŒ¹ä¼‹™·Ê§» st was stro the —´£ƒ—¶ an orchardi

Masters y and Its The Donke

ÊعѢ¨Ô駨͡¡Ñº½Ù§àËÅ×

·Õè

ª´¤­›ºm£¡Ñº—n›Æžm the through ing around bamboos grow

given only

wor hard, but was A donkn ey inted, working very very disappo had bee to eat. He was . The angel milk and cornt to an angel for help er. so he wen him to live with a pott sent

. keep runn too tired to to rest under a big tree ided The fox dec

12 9

2

2

¡œ™³Ë‰¬¯‰¡Ñºœm¯›ÏË´ and a Well Two Frogs

ª´©Æ¥m¡ÑºÊعѢ

gs and the Do A Farmer

m™Ë·Ê ¹Í§¹íéÒµ×é¹æ

‰—³©¯´ª³¤¯¤» ‰ £´Ã§n©ÁÕ¡º¬¯ £¹Ê¯¦–»¥n¯›£´˜¸ ³—©q—³©¯¹Ê›È×m ƒ´§†¥³Ë‰­›|‰¸Ê ››´› ™·Êm¯›—³©Š´ƒ¬ ­n‰„¯–

¾ÐäÇŒà¾×èÍÃÕ´¹Á

áÅÐá ‰¸Ê ªÒÇäË ä´ŒàÅÕ鹧á¡Ð ÑÇänjཇҺŒÒ¹ •¡´¥q£Ã­m‰­› é§ÊØ Ñ¢ÍÕ¡Êͧµ

™·Ê ¯Š²Â

„¶›Ã§²Ã

£Ê —¹Ë› ­›¯‰›ÏË´›³Ë›ƒÉÂ¥¶

frogs e were two from time, ther es on a pon ng themselv e, Onceinup low d, hidi mer cam living a shal When the sum water. other animals.shallow and out of the well was

¹ áÅÐàÅÕ ­§´¤Â–¹¯› àÅÕé§ÇÑÇäÇŒ 㪌áç§Ò –­¶£²—ƒ­›³ƒ—¶–—m¯ƒ³›Â|›Â©§´Æ£m›´› ¯›Æ–nƒ¶ ‰Š´ƒ›Ë›³ £¹¯Ê ¦–»­›´©£´Â¤¹ ´£´¥˜¯¯ƒÆ­´¯´­´¥Æ–n­§³ ¤­¥¯ ÉÂ¥¶Ê£¥m¯ Œ´©Æ¥mŠ¸‰Æ£m¬ ʃɜ¬Ï´¥¯‰Æ©nƒ ¬œ·¤‰¯´­´¥™· a ich farmer

m onr wh also raised s a farfor thei milk. Heto guard the There wa p and goats two dogs on

raised shee manual labor and w fell for months a cow to don winter arrived, sno go out to find food. house. Whe farmer could not ns ran out. end, and ther a while his provisio Afte

¡´¥—m¯¬»n¢Í§äƒmh´ Wild Fowls A Fight of

á Ê؛³„§·Ë¤‰Ãƒ² ¡Ð¡Ñº

a Shepherd A Sheep and

Dog

Š²—m¯¬»nƒ³›

³©ƒÏ´§³‰ ­m‰­›‰¸Ê ÁÕƃmh´‰ƒ³¬¯‰— †¥Â|›ž»nŒ›² ™·Êh´Â‰·¤œ¬‰œÃ ›—ƒ§ ›©m´­´ƒÅ Š´ƒh´ |›Å­m ©ƒ£³ ¯¯ƒÆ

‰á¡Ð àÅÕé§á¡Ð—n¯›Ÿ» ´

ƒ„³œÆ§m  ¹Ê¯Ã¤m‰Œ¶‰†©´£ ‰» ×mž»nàn—n¯‰˜» |›Â¯´—´¤ Š²Æ–n|›ž»n›Ï´„¯‰ŸË‰³ ¬¯‰—©³ —m´‰Š¶ƒ—·ƒ³›¯¤m´‰Â¯´ ¤­›‰¸Ê àn ƒŸh´ ‰ƃm™ £¹¯Ê ©³›—m¯¬»n£´˜¸ ¬»nƒÉŠœ§‰Ä–¤£Ÿ· h´¤­›‰¸Ê Œ›²Ã§²¯· m¯ wild fowls 粞§„¯‰ƒ´¥— e were two er

ˤ‰Ãƒ²Ã§²ÊعѢ

‰¸Ê „•²™·Ê†›Â§· ÷ ƒ²—³©­›¸‰Ê »–ƒ³œ†›Â§Ë¤· ‰Ãƒ²©m Œn´—¥»m©³›­› —´£ƒ—¶ƒÉ£ herd and ¯¯ƒÆƒ¶›­n´ , while a shep sheep out to morning ng a herd of to the man, Early in the dog were taki p spoke

, ther ed that the winn forestThey agre ld In a quforiet dominance. and the loser wou

his shepherd al, one of the shee ¯‰ ©ƒ„n´Æ–¹£Ê feed as usu ¯Ê ‰›ºm‰­m£›Ï´¹Á„

fighting group leader of the fight would be the the forest. The day h other eac be exiled from both birds fought a loser arrived, andly until a winner and vicious emerged.

›Ã†m ©ƒ„n´Æ™Ï´Â†¥¹ Ê · ©ƒ„n´Æ–n¥œ³ | “·‹Ò¹µÑ´¢¹á¡Ð„¯‰Ã§²™Ï´¯´­´¥×m¬‰¶Ê —¯œÃ™›™ Ò¹Ñé¹àͧ¹‹ÐËÃ×Í µÔá‹æ áÅйíéÒà·‹ à¾Õ§ËÞŒÒÃÊªÒ ¶š¥¥£Â¯´Â¬¤· §¤v Œm´‰Æ£m¤º—

make clothingk, our wool to coo “You shear milk to drink and are and bring our we receive in return r? but what do ting grass and wate only bad-tasQRWIDLUDWDOOv ,WtV

สอนหนูนอ ยใหเปนเด็กดี

24 21

18 15

à™ Š»c—¯¥q¡ÑºÍÙ° a Camel Jupiter and

¡´¡Ñº¹ƒ ¶¥´œ

a Pigeon A Crow and ©n|›Â¬œ·¤‰ ˜¸‰

 ¹Ê¯­´¯´­´¥Æ ´‰´›¯¤m´‰­›³ƒ

§Öè —n¯‰™Ï ÊíÒËÃѺ¦–»­›´©™·ÊƒÏ´§³‰Š²£´ ÁÕ¡ÒµÑÇ˹¹àͧá ÅÐà¾×è͹æ ÇÃѧ˹֧è

·Ñ駢ͧµÇÑ ÁÑ ‰» ¹¡¾ÔÃÒº¢Ò ´›£´Â­É›Ãѧ„¯‰Ÿ ‹Ò¹Ñ鹺ŒÒ§ ©³›­›¸‰Ê £³›œ¶›žm ·íÒãËŒÁ¹Ñ ÍÂÒ¡¡Ô¹ÍÒËÒÃàËÅ Ò so hard «Öè§ÁÕÍÒËÒÃÁÒ¡Á that worked

n¤©m´ ©q—m´‰È¤´²Â¤ ’—³©­›¸‰Ê ˜»ƒ¬³— Á·Õ Ñ駾ÅСíÒÅѧ ‰¸Ê ›´›£´Ã§n©n¯»¥²Ä¤ Œ›q à¾ÃÒÐÁѹäÁ‹ ›¬³—©q¯›¹Ê È ƒ´§†¥³Ë‰­› ™·Ê͋͹áÍáÅÐÆ¥ —³©Â­£¹¯ £³›Â|›¬¶‰Ê £·Œ·©¶— ˤ©Â§Éœ¯³›Ã­§£†£Æ©ni¯‰ƒ³› „· insulted was el ™·ÊÄɉ剭¥¹¯ cam e, a thing

on a timk and useless livingstrength Once up he lacked he was a wea that als because -protection by other animhave claws for self and did not like other animals.

ds, s a crowfor itself and frienflew by a Therearinwa , both crow prep g food One day, thepacked with food. ing winter. for the com on’s nest that was that food. white pige crow wanted to eat The

นา รกั สดใส บ อ ก ะ ร ป พ า ภ ง้ั เลม

พมิ พ 4 สที

30

ี Animation ซดี

พรอ มว ี

26

ISBN 978-616-527-322-0

786165 273220

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

2 ÀÒÉÒ »Ù¾×é¹°Ò¹ãËŒÅÙ¡à¡‹§ÀÒÉÒÍѧ¡Äɨҡ¹Ô·Ò¹ÍÕÊ»

ราคาพเิ ศ VCD

เพียง

9

นิทานอีสปกอนนอน สอนหนูนอยใหเปนเด็กดี ชุดที่ 4 VCD 1 แผน ราคา 49 บาท

หนงั สอื +

เด็ก

49.-

นิทานอีสปก่อนนอน สอนหนูน้อยเป็นเด็กดี ชุดที่ 4  

นิทานอีสปจัดได้ว่าเป็นนิทานที่น้องๆ รู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยเนื้อหาที่ทำให้ความสนุกสนานและสร้างความเพลิดเพลินอีกทั้งเนื้อเรื่องผังแฝงไปด้วยค...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you