Page 1

for

! æ Ð § Í Œ Í ¶ à ¹ ¹ Ñ ¡ ªÇ¹ ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ

Á Â Õ Ã µ à Ò Á

» Ù ¾ × é ¹° Ò ¹· Ñ ¡ÉÐÀ

ÀÒÉÒÍ Ñ §¡Ä É ¤ ³ ÒÉÒä ·Â Ô µ ¾Ã Œ Í ÁÀÒ ¾Ã Ð º È Ò Ê µ à  Ò

ÂÊÕ

ÃÒ¤

Ò¾àÔ ÈÉ 59.-


หัดคัด ก ไก่ ABC 123 หนังสือเล่มนี้เป็นการปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ให้กบั น้องๆ ปฐมวัย โดยทักษะแต่ละด้านที่น้องๆ จะได้เรียนรู้มีดังนี้ ทักษะภาษาไทย น้องๆ จะได้เรียนรู้พยัญชนะ 44 ตัว สามารถจดจ�า พยัญชนะแต่ละตัวได้ตดิ ปากจากค�ากลอน จากนัน้ ก็ฝกึ คัดพยัญชนะตามรอยประ ทักษะภาษาอังกฤษ น้องๆ จะได้เรียนรูต้ วั อักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว ทั้งตัวพิมพ์ ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก และได้เรียนรู้ค�าศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร นั้นๆ จากนั้นก็ฝึ กคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษตามรอยประ ทักษะคณิตศาสตร์ น้องๆ จะได้เรียนรู้ตัวเลข 1-10 ทั้งเลขอารบิกและ เลขไทย ฝึกอ่านตัวเลขและฝึกนับจ�านวนจากภาพได้อย่างคล่องแคล่ว จากนั้น ก็ฝึ กคัดตัวเลขตามรอยประ นอกจากนี้ ในแต่ละหน้าน้องๆ จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการระบายสี ท�าให้นอ้ งๆ ได้ ผ่อนคลาย มีสมาธิจดจ่อกับสิง่ ทีท่ า� รูส้ กึ มีความสุข มีชวี ติ ชีวา นับเป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้นอ้ งๆ ได้ ใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ และรู้จักถ่ายทอดจินตนาการของตนเองออกมาได้อย่างดีเยี่ยม

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ คณะผู้จัดท�ำ บรรณำธิกำรส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม เพียงพิศ อิ่นแก้ว ภำพประกอบ เกรียงไกร ท้วมมัย พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสำนงำนสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ำยกำรตลำด มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณำ เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ำยโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ทางส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


หัดคัด ก-ฮ มาเรียนรู้พยัญชนะไทย ทั้ง 44 ตัวกันเถอะ!


ก ไก่ ตื่นเช้า

หัดคัด ก-ฮ

3


ข ไข่ ใบใหญ่

4

หัดคัด ก-ฮ


ฃ ขวด แก้วใส

หัดคัด ก-ฮ

5


ค ควาย เขายาว

6

หัดคัด ก-ฮ


ฅ คน ตึงตัง

หัดคัด ก-ฮ

7


หัดคัด A-Z มาเรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ทั้ง 26 ตัวกันเถอะ!


เอ

Ant แอนท์ มด

48

หัดคัด A-Z


บี

Bird เบิร์ด นก

หัดคัด A-Z

49


ซี

Cat แคท แมว

50

หัดคัด A-Z


ดี

Dog ด็อก สุนัข

หัดคัด A-Z

51


อี

Earth เอิร์ธ โลก

52

หัดคัด A-Z


หัดคัด 1-10 มาเรียนรู้เลขอารบิก และเลขไทยกันเถอะ! เริ่มนับเลขกันได้เลย


หนึ่ง

หัดคัด 1-10

75


สอง

76

หัดคัด 1-10


สาม

หัดคัด 1-10

77


สี่

78

หัดคัด 1-10


ห้า

หัดคัด 1-10

79


Œ Ù Ã ¹ Â Õ àÃ Ã Ò ¡  ¤ Ã Ã Ê § Ò Œ à ÃÇÁ¾ÅÑ§Ê 1 3 n i º º á » Ù Ã ¹ ã Â Í Œ ÊÓËÃѺ˹ٹ

! Ç Â Õ ´ à Á ‹ Å à ¹ ã Œ ´ ä Ù Œ à àÃÕ¹

É Ä ¡ § Ñ Í Ò É Ò À  · ä Ò É Ò »Ù¾×é¹°Ò¹·Ñ¡ÉÐÀ Ã Ò ¡ Ò ¹ µ ¹ Ô ¨ § Ò Œ Ã Ê Á Ô Ã àÊ Á Í Œ ¤³ÔµÈÒʵÏ ¾Ã × Í Á × é Í à¹ Á Œ Ò Å ¡ Ñ º ¤ Ñ § º ƒ ¡ ½ × è Í ¾ Õ à 仡ºÑ ÀÒ¾ÃкÒÂÊ ¢Í§Ë¹Ù¹ŒÍÂ

59.-

หัดคัด ก ไก ABC 123 1

294877

731832

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com เด็ก

หัดคัด กไก่ ABC 123  

รวมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้ สำหรับหนูน้อยในรูปแบบ 3in1 เรียนรู้ได้ในเล่มเดียว ปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พร้อมเสริมสร้างจ...

หัดคัด กไก่ ABC 123  

รวมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้ สำหรับหนูน้อยในรูปแบบ 3in1 เรียนรู้ได้ในเล่มเดียว ปูพื้นฐานทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พร้อมเสริมสร้างจ...

Advertisement