Page 1

µÑÇÍÑ¡ÉéºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ เห

บั ชว งอายุ ำหร ส ะ มา

Ô ·Ñ¡ÉСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊà Á ẺºÃÙ ³Ò¡ÒÃÊÓËÃѺ˹¹Ù ÍŒ Â

É È à Ô ¾ Ò 49.-

ÃÒ¤

เนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ

อ ย องลกู น ข ร กา

เสรมิ พฒ ั น า

´ Ò Å © Ç Â Õ Å © à Á Ò Ç ¤ § Ò Œ Ã Ê Á Ô à·ÊÒ§Ãʵ»Ô ˜ÞÞÒ IQ 仡ºÑ ¡¨Ô ¡ÃÃÁáʹʹ¡Ø


หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุ ทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยครอบคลุมทั กษะการ ลากเส้นพื้นฐานชนิดต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้และฝึกคัดพยัญชนะไทยทั ้ ง 44 ตัว ซึ่งพยัญชนะส�าหรั บฝึกคัดนั้นเป็นตัวอักษรตามแบบมาตรฐานโครงสร้างตัว อักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน นอกจากนี้ ในแต่ละหน้าของหนังสือเล่มนี้ ยังมีกจิ กรรมเสริ มทั กษะหลากหลายรูปแบบ ท�าให้นอ้ งๆ รูส้ กึ สนุกและมีความสุข ไปกับการเรียนรู้และฝึกคัดพยัญชนะไทย ซึ่งเป็นการเสริ มสร้างทั ศนคติที่ดี ต่อ การเรียนรู้ ส่งผลให้นอ้ งๆ มีพนื้ ฐานอันดี สา� หรับการเรียนรูท้ ี่สงู ขึน้ ต่อไปในอนาคต สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึง่ ส่วนใดของ หนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�า เนา ถ่ายเอกสาร หรื อน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครื อข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รั บอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื ่ อผลิตภัณฑ์และเครื่ องหมายการค้าต่างๆ ที่ อ้างถึงเป็นของบริ ษัทนั้นๆ

คณะผู้จั ดท�า บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุ ฒิ ผู้เขี ยน ชนาภัทร พรายมี, สิริ นาถ มณี ชัย ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม พุ ทธิรา มาสาซ้าย ภาพประกอบ เกรี ยงไกร ท้วมมัย พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรี มังคละ พิมพ์ที่ บริ ษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้ โฆษณา เสริ ม พูนพนิช

จั ดพิมพ์ โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2294-8787 www.MISbook.com จั ดจ�าหน่ายโดย : บริ ษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่ น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารที ซี ไอเอฟ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2739-8000 โทรสาร : 0-2739-8609 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ไ ด้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ยินดี รั บผิ ดชอบเปลี่ยนให้ ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่ อยู่ด้านบน หรื อติด ต่อ ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ผู้ปกครอง ร่วมเสริมสร้าง

พัฒนาการหนูน้อยผ่านหนังสือ หนังสือ สร้างสรรค์ หนังสือ เอ็มไอเอส

น้องๆ

ในวัยที่ เริ่ มเรี ยนรู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปนั้น ถือเป็นช่วง อายุที่เหมาะสมและดี ที่สดุ ส�าหรับการกระตุน้ และส่งเสริ มให้มพี ั ฒนาการ ในทุกด้าน เพราะน้องๆ ในวัยนีเ้ ป็นวัยที่สมองก�าลังเจริ ญเติบโต ท�าให้ชอบทดลอง ชอบค้นหา พยายามใช้ภาษาในการสื่อความหมาย รวมถึงพยายามใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆ หนังสือ เล่มนีจ้ ึงเป็นเครื่องมืออันดี ส�าหรับการเสริ มสร้างพั ฒนาการในทุกด้านให้กับน้องๆ เพื่อให้สมอง ของน้องๆ ได้รับการพั ฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอสตระหนักถึงการเสริ มสร้างพั ฒนาการของน้องๆ ในวัยนีเ้ ป็น อย่างยิ่ง จึงได้จั ดท�าหนังสือเล่มนีข้ ึ้น และได้ก�าหนดให้หนังสือเล่มนีม้ ีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุ ทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี 4 สาระ ดังนี้

สาระที่ 1 เรื่องราวเกีย่ วกับตัวเด็ก

สัญลักษณ์ที่ ใช้ ในหนังสือคือ >

สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว

สัญลักษณ์ที่ ใช้ ในหนังสือคือ >

สาระที่ 1

เรื่องราวเก

ี่ยวกับตัวเด ็ก

สาระที่ 3

ธรรมชาติร

อบตัว

สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับ

บุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก สัญลักษณ์ที่ ใช้ ในหนังสือคือ >

สาระที่ 4 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

สาระที่

2 เรื่องราวเก และสถานท ี่ยวกับบุคคล ี่แวดล้อมเด ็ก

สาระที่ 4

สิ่งต่างๆ

สัญลักษณ์ที่ ใช้ ในหนังสือคือ >

ส�าหรับ เนื้อหาของหนังสือเล่มนีจ้ ะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรก (หน้า 1-8) น้องๆ จะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกิจวัตรประจ�าวันของตนเอง เพื่อเป็นการฝึกฝนและเสริ มสร้างลักษณะนิสัยที่ดี ให้กับน้องๆ โดยน้องๆ จะได้สนุกสนานกับ การระบายสีและฝึกลากเส้นพืน้ ฐานต่างๆ ทั ้งเส้นตรงแนวนอน เส้นตรงแนวตัง้ เส้นเฉียง เส้นโค้ง และเส้นวงกลม เพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ และฝึกการท�างานประสานกันระหว่างมือกับตา

รอบตัวเด ็ก


ส่วนที่สอง (หน้า 9-52) น้องๆ จะได้รจู้ ั กและเรียนรูพ้ ยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว เรียงตาม

ล�าดับตั้งแต่ ก-ฮ ซึ่งการเรียนรู้ ในส่วนนีจ้ ะครอบคลุมทั กษะการฟัง พูด อ่าน และเขี ยน ดังนี้ เรียนรู้พยัญชนะไทย ในแต่ละหน้าจะได้เรียนรู้พยัญชนะไทย 1 ตัว ซึ่งรูปแบบ พยัญชนะนั้นเป็นตัวอักษรตามแบบมาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทั ้ งนีก้ ็เพื่อให้น้องๆ ได้จดจ�าลักษณะและฝึกคัดตัวอักษรที่ถูกต้องตามแบบแผนตั้งแต่เริ่มต้น โดยจะมีขั้นตอนการคัดจากจุ ดเริ่มต้นไปถึงจุ ดหมายปลายทางให้เห็นชัดเจน ท�าให้น้องๆ ฝึกคัด พยัญชนะตัวนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมเสริ มทั กษะ ในแต่ละหน้าจะมีเกมรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะเชื ่ อมโยงกับ พยัญชนะตัวนั้น เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกทั กษะด้านการจดจ�า การสังเกต การนับจ�านวน รูปร่าง รูปทรง มิติสัมพั นธ์ การวิ เคราะห์ ท�าให้รู้สึกสนุกสนาน และเป็นการฝึกให้น้องๆ ได้ ใช้สมองใน การคิดและแก้ปัญหาต่างๆ อีกด้วย ส่งเสริ มความรู้รอบตัว ใต้พยัญชนะจะมีกรอบข้อความสั้นๆ เป็นเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับพยัญชนะแต่ละตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ น้องๆ ควรรู้และศึกษา ในส่วนนีผ้ ู้ปกครองควรอ่าน ออกเสียงให้นอ้ งๆ ฟัง และอาจต่อยอดการเรียนรูเ้ พิม่ เติม โดยเชื ่ อมโยงกับสิง่ ที่อยูร่ อบตัวที่ นอ้ งๆ สามารถพบเห็นได้ ในชี วิ ตประจ�าวัน

ส่วนที่สาม (หน้า 53-57) ส่วนนีเ้ ป็นเกมเสริ มทั กษะเพือ่ ทบทวนเกีย่ วกับพยัญชนะไทย

ทั ้ งหมดที่ ได้เรียนรู้มา

ส่วนที่สี่ (หน้า 58-60) ส่วนนีเ้ ป็นเฉลยเกมเสริ มทั กษะทั้งหมด ในระหว่างการเรียนรู้ของน้องๆ นั้น ผู้ปกครองควรให้ความรัก ความเข้าใจ และ ความเอาใจใส่น้องๆ ด้วยการร่วมคิดและชี ้ แนะ โดยใช้น�้าเสียงที่อ่อนโยน โอบกอดอย่างอบอุ่น เพื่อให้น้องๆ รู้สึกมีความสุขและอยากเรี ยนรู้ นอกจากนีย้ ังเป็นการเสริ มสร้างสายใยผูกพั น อันดี และแนบแน่นในครอบครัว อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้น้องๆ ประสบความส�าเร็จ ในการเรียนและในชี วิ ตต่อไป

เรามั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ เป็น

กิจกรรมที่ จะส่งเสริ มให้เด็กมีพั ฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เหมาะสมกับวัยและความสามารถ เติบโตเป็นคนดี คนเก่ง และ สามารถด�ารงชี วิ ตอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุขแน่นอน ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส มาร่วมแบ่งปันและ สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับหนูน้อยได้ที่ editor_kids@misbook.com


ตารางแสดงเนื้อหาของหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ สาระที่ 4 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว

ถุงมีไว้ ใส่ของ ทหารรักชาติ ธงชาติไทย เจ้าหนูตัวป่วน ใบไม้ต่างพวก ปลาในสระบัว ผึ้งน้อยจอมซน ฝาปิดหม้อ พานสวยไหว้ครู ฟันสะอาดจั ง ส�าเภาล�าใหญ่ ม้าในนิทาน ยักษ์ถือกระบอง เรือพายขายหวานเย็น ฝูงลิงจอมซน แหวนหายไปไหน ศาลากลางน�้า ฤๅษีนักบวช ลูกเสือหลงป่า หี บสมบัติ ว่าวจุ ฬาแสนสวย ลูกบอลในอ่างน�้า นกฮูกลืมตา เจ้าของเงา รูปไหนกันนะ สัตว์อะไรเอ่ย เอ๊ะ! ตัวอะไรกันนะ ในนามีปู

สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่แวดล้อมเด็ก

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

ชื ่ อเรื่อง

สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

หน้าที่

สาระที่ 4 สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

สาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัว

ถึงวัยไปโรงเรียน มาถึงโรงเรียนกันแล้ว ถึงเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียน เล่นสนุกกับ เพื่อนๆ ได้เวลากลับบ้าน อาบน�้าก่อนนอน เรียงล�าดับ เหตุการณ์ สุขสันต์วันเกิด ตามหาแม่ไก่ ไข่ไก่ ใบใหญ่ ขวดหลากสีสัน อาหารโปรดของควาย คนอยู่ ในสวน ระฆังตีดัง งูจ๊ะเอ๋กัน เก็บจานเข้าที่ เสียงฉิ่งตีกัน ช้างน้อยกินอาหาร สุนัขถูกล่ามโซ่ เฌอคือต้นไม้ นัน่ ไงเด็กหญิง ใครสวมชฎา ปฏักคู่เหมือน ฐานพระของพ่อ เงาของนางมณโฑ ผู้เฒ่าเดินย่อง ตามหาเณรน้อย เด็กดี ต้องตั้งใจเรียน เต่าน้อยไม่กินผัก

สาระที่ 2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล และสถานที่แวดล้อมเด็ก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

สาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

หน้าที่

ชื ่ อเรื่อง


ถึงวัยไปโรงเรียน

สาระที่ 1

ับตัวเด็ก

ี่ยวก เรื่องราวเก

ให้น้องๆ ระบายสี ให้สวยงามนะจ๊ะ เมื่อถึงวัยไปโรงเรียน น้องๆ ควรตื่นแต่เช้า ท�ากิจวัตรประจ�าวัน ให้เรียบร้อย เตรียมพร้อมส�าหรับการไปโรงเรียนนะจ๊ะ

1


สาระที่ 1

เรื่องราวเก

ี่ยวกับตัวเด ็ก

มาถึงโรงเรียนกันแล้ว ให้น้องๆ ลากเส้นตรงแนวนอนตามรอยประนะจ๊ะ

มาถึงโรงเรียนเจอเพื่อนมากมาย ยิ้มทักทาย พร้อมพูดสวัสดีกับเพื่อนๆ ด้วยนะจ๊ะ

2

บ ใบไม้

ป ปลา

ย ยักษ์

É �ÉÕ


สาระที่ 1

ถึงเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียน

ับตัวเด็ก

ี่ยวก เรื่องราวเก

ให้น้องๆ ลากเส้นตรงแนวตั้งตามรอยประนะจ๊ะ

เมื่อคุณครูเข้ามาสอน ต้องกล่าวสวัสดี และน้องๆ ต้องตั้งใจ เรียนหนังสือด้วยนะจ๊ะ

ก ไก่

ข ไข่

ด เด็ก

ม ม้า

3


สาระที่ 1

เรื่องราวเก

ี่ยวกับตัวเด ็ก

เล่นสนุกกับเพื่อนๆ ให้น้องๆ ลากเส้นเฉียงตามรอยประนะจ๊ะ

เมื่อทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ก็ได้เวลาเล่นสนุก กับเพื่อนๆ น้องๆ ต้องเล่นด้วยความระมัดระวังนะจ๊ะ

4

ง งู

ฒ ผู้เฒ่า

ท ทหาร

พ พาน


ได้เวลากลับบ้าน

สาระที่ 1

ับตัวเด็ก

ี่ยวก เรื่องราวเก

ให้น้องๆ ลากเส้นโค้งตามรอยประนะจ๊ะ เมือ่ โรงเรียนเลิกแล้ว น้องๆ ควรรอให้ พ่อแม่หรือผูป้ กครองมารับกลับบ้านนะจ๊ะ

จ จาน

ฉ ฉิ่ง

ล ลิง

ว แหวน

5


สาระที่ 1

เรื่องราวเก

ี่ยวกับตัวเด ็ก

อาบน�้าก่อนนอน ให้น้องๆ ลากเส้นวงกลมตามรอยประนะจ๊ะ เมื่อกลับถึงบ้านแล้วก็อาบน�้า ท�าการบ้าน แล้วรีบ เข้านอนนะจ๊ะ พรุ่งนี้จะได้ตื่นไปโรงเรียนแต่เช้า

6

ต เต่า

ถ ถุง

ห หีบ

อ อ่าง


เรียงล�าดับเหตุการณ์

สาระที่ 1

ับตัวเด็ก

ี่ยวก เรื่องราวเก

ให้น้องๆ เขียนตัวเลข 1-6 ใต้ภาพเรียงล�าดับ เหตุการณ์ที่ท�าในวันที่ผ่านมาให้ถูกต้อง

7


µÑÇÍÑ¡ÉéºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õé¤Ãͺ¤ÅØÁ·Ñ¡ÉСÒÃÅÒ¡àÊŒ¹¾×é¹°Ò¹ ª¹Ô´µ‹Ò§æ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒáÅнƒ¡¤Ñ´¾ÂÑÞª¹Ðä·Â ·Ñé§ 44 µÑÇ â´Â㪌µÇÑ ÍÑ¡ÉõÒÁẺÁҵðҹ â¤Ã§ÊÌҧµÑÇÍÑ¡ÉÃä·Â ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÒ¡ËÅÒÂÃٻẺ à¾×èÍàÊÃÔÁÊÌҧ¤ÇÒÁà©ÅÕÂÇ©ÅÒ´·Ò§ÊµÔ»˜ÞÞÒ (IQ) ãËŒ¡Ñº¹ŒÍ§æ 䴌͋ҧàËÁÒÐÊÁ¡Ñºª‹Ç§ÇÑÂ

à¹×Íé ËÒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºËÅÑ¡ÊٵáÒÃÈÖ¡ÉÒ»°ÁÇÑ ¢Í§¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡Òà «Ö§è ÁÕ 4 ÊÒÃÐ ÊÒÃзÕè 1 àÃ×Íè §ÃÒÇà¡ÕÂè ǡѺµÑÇà´ç¡ ÊÒÃзÕè 2 àÃ×Íè §ÃÒÇà¡ÕÂè ǡѺºØ¤¤Å áÅÐʶҹ·Õáè Ç´ÅŒÍÁà´ç¡

เด็ก

1 294877 731818

ÊÒÃзÕè 3 ¸ÃÃÁªÒµÔÃͺµÑÇ ÊÒÃзÕè 4 ÊÔ§è µ‹Ò§æ ÃͺµÑÇà´ç¡

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ ¡ ä¡‹ ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ·Ñ¡ÉСÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ẺºÙóҡÒÃÊÓËÃѺ˹ٹ͌ Â

ÃÒ¤Ò 49 ºÒ·

55, 57 «Í¾ÃÐÃÒÁ·Õè 3 «Í 53 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

ก ไก่ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับหนูน้อย  
ก ไก่ กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับหนูน้อย  

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทักษะการลากเส้นพื้นฐานชนิดต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้และฝึกคัดพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัวโดยใช้ตัวอักษรตามแบบมาตรฐานโครงสร้างตัว...

Advertisement