Page 1

าการของ ฒน

30

อ ย ลกู น

1 294877 730880

˹ٹ͌ ÂËÑ´¤Ñ´ ABC ÃÒ¤Ò 30 ºÒ·

55, 57 «Í¾ÃÐÃÒÁ·Õè 3 «Í 53 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

เสรมิ พ ั

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

เด็ก


หนูน้อยหัดคัด

ABC

ราคา

30 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม เพียงพิศ อิ่นแก้ว ภาพประกอบ เกรียงไกร ท้วมมัย พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ทางส�ำนักพิมพ์ยนิ ดีรบั ผิดชอบเปลีย่ นให้ใหม่ โดยส่งมาเปลีย่ นตามทีอ่ ยูด่ า้ นบน หรือติดต่อ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

ชื่อ

ชั้น


ANGEL แองเจิล

เอ

2

นางฟ้า


BAG แบก

บี

ถุง

3


CAKE เคก

ซี

4

เค้ก


DOOR ดอร์

ดี

ประตู

5


EARTH เอิร์ธ

อี

6

โลก


FOX ฟอกซ์

เอฟ

สุนัขจิ้งจอก

7


GIFT กิฟท์

จี

8

ของขวัญ


HOUSE เฮาส์

เอช

บ้าน

9


IMAGE อิมมิจ

ไอ

10

รูปปั้น


JELLY เจลลี่

เจ

เยลลี่

11


Aa Bb Cc Dd 54

ANGEL

ant

BAG

bee

CAKE

can

DOOR

drum


Ee Ff Gg Hh

EARTH

eel

FOX

fruit

GIFT

grass

HOUSE

hut

55


าการของ ฒน

30

อ ย ลกู น

1 294877 730880

˹ٹ͌ ÂËÑ´¤Ñ´ ABC ÃÒ¤Ò 30 ºÒ·

55, 57 «Í¾ÃÐÃÒÁ·Õè 3 «Í 53 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ ࢵÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍѵâ¹ÁÑ µÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787

เสรมิ พ ั

¼ÅÔµâ´Â Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ

เด็ก

หนูน้อยหัดคัด ABC  

สนุกกับการคัดตัวอักษร ABC พร้อมท่องคำศัพท์ ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กคัดสะดวกสำหรับหนูน้อยที่เริ่มฝึกคัด

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you