Page 1

ดีวีดี ค ว

มย

าว

2 ชั่วโมง

า ษ า ภ 2 ษ -ไทย อังกฤ

n o i t a m i n A D รษากับ D V D ราคาพเิ ศ หนงั สอื + D

V

เพียง

สนุกหรครบ 50 เร�อง!

เตรียมความพรอมใหหนูนอยเกงอังกฤษดวยนิทานอีสป 240.-


หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำา หน้าขาดหาย สำานักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำานักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ISBN ราคา

978-616-527-337-4 240 บาท

สงวนลิขส ิทธิ์ตามพร ะรา พ ห้ามนำาส่ว .ศ. 2537 โดยสำานัก ชบัญญัติลิขสิทธิ์ นใดส่วนห พิมพ์เอ็ม ทำาสำาเนา นึ่งของหนังสือเล่ม ไอเอส นี้ไปล ถ ่ายเอ บนอินเตอ ร์เน็ตและเค กสาร หรือนำาไปเผ อกเลียนแบบ ยแพ ร อ ื ข นอกจากจ ะได้รับอน ่ายต่างๆ ไม่ว่าในรูป ร่ ุญาตเป็นล แบบใดๆ ายล จาก ชื่อผลิตภัณ ทางสำานักพิมพ์เท่า ักษณ์อักษร นั้น ฑ์และเค ทอ่ี า้ งถงึ เป รื่องหมายการค้าต่า น็ ของบรษิ งๆ ทั นน้ั ๆ

ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ ์ บรรณาธิการ เรียบเรียงเนือ้ หา พิสจู น์อกั ษร

รองศาสตราจารย์สนุ ยี ์ สินธุเดชะ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ สุธัญญา สิงห์ครา สุธดิ า วิมตุ ติโกศล, อิสรีย์ แจ่มขำา, ประไพ ภูงามเชิง ออกแบบศิลป์ & ปก ภรณีย์ สนองผัน, ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ภาพประกอบ วิทศั น์ พรหมภาสิต, จิราวัฒน์ นพประไพ, ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ, พจนา พลบำารุง

จัดพิมพ์โดย สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัต)ิ โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจำาหน่าย บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ จำากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชัน้ ที่ 19 อาคารเนชัน่ ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com


คำานำา นิทานอีสปได้ถอื กำาเนิดมานานกว่าพันปีในประเทศกรีก โดยนักเล่านิทานนามอีสป เขาเป็น ชนชัน้ ทาสผูม้ รี ปู ร่างหน้าตาอัปลักษณ์ ทว่ายามเขาเล่านิทานและเรือ่ งราวสนุกสนานแฝงไว้ดว้ ย คติสอนใจของเขากลับทำาให้ผู้คนทุกชนชั้นต่างพากันชื่นชอบ จนทำาให้เรื่องราวที่เคยเล่าจาก ปากเปล่าของเขาได้รับการบันทึกและถูกเผยแพร่มาจนถึงปัจจุบันนี้ เรียนอังกฤษจากนิทานอีสป Animation จัดทำาขึน้ เพือ่ ให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินกับนิทาน ของอีสปที่แฝงไว้ด้วยคติสอนใจ ซึ่งจะช่วยปลูกฝังข้อคิดที่ดีงาม โดยเสริมทักษะด้านภาษา อังกฤษไปพร้อมๆ กัน สำานักพิมพ์เอ็มไอเอส


C

ontents สารบัญ

The Camel and the Travelers (อูฐกับนักเดินทาง)

24

The Eagle and the Tortoise in the Air (นกอินทรีกับเต่าเหินเวหา)

26

The North Wind and the Sun (ลมเหนือกับพระอาทิตย์)

2

The Fox and the Grapes (สุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น)

28

The Fox and the Lion (สุนัขจิ้งจอกกับราชสีห์)

4

The Deer and the Lion (กวางกับราชสีห์)

30

The Goose with the Golden Eggs (ห่านกับไข่ทองคำา)

6

The Astronomer (นักดูดาว)

32

The Camel and the Arab (อูฐกับชาวอาหรับ)

8

The Eagle, the Hawk and the Pigeons (นกอินทรี เหยี่ยว กับนกพิราบ)

34

The Lion and the Three Bulls (ราชสีห์กับวัวสามตัว)

10

The Crow and the Serpent (กากับงู)

36

The Oak and the Reeds (ต้นโอ๊กกับต้นอ้อ)

12

Truth and the Traveler (ความจริงกับนักเดินทาง)

38

The Cat and Venus (แมวสาวกับเทพวีนัส)

14

The Wolf and the Lamb (หมาป่ากับลูกแกะ)

40

The Cock and the Jewel (ไก่กับพลอย)

16

The Boy and the Filberts (เด็กชายกับลูกเกาลัด)

42

The Dog and the Oyster (สุนัขกับหอยนางรม)

18

The Ass and His Purchaser (ลากับคนซื้อลา)

44

The Flies and the Honey (แมลงวันกับน้ำาผึ้ง)

20

The Dogs and the Cowhides (สุนัขกับหนังวัว)

46

The Lamb and the Wolf (ลูกแกะกับหมาป่า)

22

The Shepherd and the Sea (คนเลี้ยงแกะกับทะเล)

48


The Widow and Her Hen (แม่ม่ายกับแม่ไก่)

50

The Fowler and the Viper (นักล่านกกับงูพิษ)

76

The Snake and the File (งูกับตะไบ)

52

The Playful Ass (ลาขี้เล่น)

78

The Peacock and the Crane (นกยูงกับนกกระเรียน)

54

The Hare and the Tortoise (กระต่ายกับเต่า)

80

The Dog and the Shadow (สุนัขกับเงา)

56

The Hen and the Swallow (แม่ไก่กับนกนางแอ่น)

82

Juno and the Peacock (จูโน่กับนกยูง)

58

The Boys and the Frogs (เด็กชายกับฝูงกบ)

84

The Farmer and His Sons (ชาวไร่กับลูกชาย)

60

The Traveler and the Sword (นักเดินทางกับดาบ)

86

The Quack Frog (หมอกบกำามะลอ)

62

The Two Pots (หม้อสองใบ)

88

The Hawk and the Nightingale (เหยี่ยวกับนกไนติงเกล)

64

The Lamp (ตะเกียง)

90

The Shepherd Boy and the Wolf (เด็กเลี้ยงแกะกับหมาป่า)

66

The Miser and His Gold (คนขี้เหนียวกับทองคำา)

92

The Hunter and the Fisherman (นายพรานกับคนจับปลา)

68

The Dolphins, the Whales and the Sprat 94 (ปลาโลมา ปลาวาฬ กับปลาซิว)

The Old Woman and the Wine Jar (หญิงชรากับเหยือกไวน์)

70

The Seller of Image (คนขายเทวรูป)

96

The Crow and Mercury (อีกากับเมอร์คิวรี่)

72

The Sick Stag (กวางป่วย)

98

The Fox and the Mask (สุนัขจิ้งจอกกับหน้ากาก)

74

The Mother Crab and Her Son (แม่ปูกับลูกปู)

100


2


T

he North Wind and the Sun ลมเหนือกับพระอาทิตย์

T

he North Wind and the Sun argued over who was more powerful. They agreed that the one who could make a traveler take off her cloak first would be the winner. The North Wind tried first, blowing with all his strength so that the cloak would fly away; but the stronger he blew, the tighter the traveler wrapped herself. Finally, the North Wind gave up. The Sun then shone gently, making the air hotter and hotter, which eventually made the traveler take off her cloak. Moral of the story: Persuasion is more effective than force. ลมเหนือกับพระอาทิตย์เถียงกันว่าใครทรงพลังมากกว่ากัน ทัง้ สองตกลงกันว่าผูท้ ส่ี ามารถทำาให้นกั เดินทาง ถอดเสือ้ คลุมได้กอ่ นคือผูช้ นะ ลมเหนือลองก่อน โดยเป่าสุดแรงด้วยหวังว่าจะ ให้เสือ้ คลุมของนักเดินทางหลุด แต่ยง่ิ เป่าแรงเท่าไร นักเดินทางก็ยง่ิ กอดเสือ้ คลุม แน่นขึน้ เท่านัน้ ในทีส่ ดุ ลมเหนือก็ยอมแพ้ หลังจากนัน้ พระอาทิตย์กค็ อ่ ยๆ ส่องแสงอ่อนๆ และทวีความร้อนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ จนทำาให้นกั เดินทางรูส้ กึ ร้อนและถอดเสือ้ คลุมออกในทีส่ ดุ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การโน้มน้าวใจให้ผลดีกว่าการใช้กำาลัง Vocabulary argue (v.) ถกเถียง cloak (n.) ผ้าคลุม, เสื้อคลุม give up (v.) ยอมแพ้

traveler (n.) นักเดินทาง blow (v.) พัด, เป่า shine (v.) ส่องแสง

take off (v.) ถอดออก strength (n.) กำาลัง, ความแข็งแกร่ง gently (adv.) อย่างค่อยๆ, อย่างนิ่มนวล 3


4


T

he Fox and the Lion สุนัขจิ้งจอกกับราชสีห์

A

fox had never seen a lion before, so when he met a lion for the first time, he nearly died with fear. When he met the lion for the second time, he was still frightened, but not as much as he had been the first time. And when he saw the lion for the third time, the fox was so bold that he walked up to him and started a conversation. Moral of the story: Acquaintance softens prejudices. สุนขั จิง้ จอกไม่เคยเห็นราชสีหม์ าก่อน ดังนัน้ เมือ่ มันเห็นราชสีหเ์ ป็นครัง้ แรก มันจึงกลัวแทบขาดใจตาย เมือ่ มันเห็นราชสีห์เป็นครั้งที่สอง มันก็ยังหวาดกลัวอยู่ แต่ไม่เท่าครั้งแรก และเมื่อมันเห็นราชสีห์เป็นครั้งที่สาม เจ้า สุนัขจิ้งจอกกล้าถึงขนาดเดินเข้าไปหาและเริ่มพูดคุยกับราชสีห์ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความคุ้นเคยบรรเทาอคติ

Vocabulary fox (n.) สุนัขจิ้งจอก lion (n.) ราชสีห์, สิงโต nearly (adv.) เกือบ, แทบ second (adj.) ที่สอง frightened (adj.) หวาดกลัว third (adj.) ที่สาม conversation (n.) บทสนทนา acquaintance (n.) ความคุ้นเคย prejudice (n.) อคติ, ความลำาเอียง, ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อนแล้ว

fear (n.) ความกลัว first (adj.) อันดับแรก, ที่หนึ่ง bold (adj.) กล้า soften (v.) บรรเทา, ทำาให้อ่อนลง 5


6


T

he Goose with

the Golden Eggs ห่านกับไข่ทองคำา

T

here was a lucky man who owned a goose that laid him a golden egg every day. He soon became rich by selling the eggs. As he grew rich, he grew greedy and wanted to take all the treasure from the goose in one time. So he killed the goose and cut her open, hoping to see several golden eggs inside. However, he found nothing valuable in there. Moral of the story: He who wants more, loses all.

มีชายโชคดีคนหนึ่งเป็นเจ้าของห่านที่ออกไข่ทองคำาให้เขาวันละฟอง ไม่นานเขาก็ร่ำารวยจาก การนำาไข่เหล่านั้นไปขาย ขณะที่เขารวยขึ้นๆ เขาก็โลภมากขึ้นเรื่อยๆ และคิดอยากได้สมบัติท้ังหมดจากห่าน ในคราวเดียว เขาจึงฆ่าห่านและผ่าท้องมันออก โดยหวังว่าจะพบไข่ทองคำาหลายฟองในนั้น แต่แล้วเขากลับพบ ว่า ในท้องห่านไม่มีสิ่งมีค่าใดๆ เลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า โลภมาก ลาภหาย

Vocabulary own (v.) เป็นเจ้าของ greedy (adj.) โลภมาก cut open (v.) ผ่า

goose (n.) ห่าน treasure (n.) ทรัพย์สมบัติ valuable (adj.) มีค่า

golden (adj.) ทำาด้วยทอง, เป็นสีทอง several (adj.) หลาย, มากมาย

7


8


A

fter an Arab finished loading his things on his camel, he asked the animal which he preferred, to go uphill or downhill. The camel replied, “Isn’t there a level road through the desert?” Moral of the story: Everyone wants a convenient life, but in reality, one does not always have a choice.

T

he Camel and the Arab อูฐกับชาวอาหรับ

หลังจากชาวอาหรับบรรทุกของใส่หลังอูฐของ ตนเสร็จ เขาก็ถามเจ้าอูฐว่าชอบอย่างไหนมากกว่ากัน ระหว่างขึ้นเนินกับลงเนิน เจ้าอูฐตอบกลับว่า “ไม่มีถนนเรียบๆ ในทะเล ทรายหรือ” นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทุกคนอยากมีชีวิตที่สะดวก สบาย แต่ในความเป็นจริง เราไม่มีทางเลือกเสมอไป

Vocabulary Arab (n.) ชาวอาหรับ animal (n.) สัตว์ downhill (adv.) ลงเนิน convenient (adj.) สะดวกสบาย

load (v.) ใส่, บรรทุก prefer (v.) ชอบมากกว่า desert (n.) ทะเลทราย

camel (n.) อูฐ uphill (adv.) ขึ้นเนิน level (adj.) ราบเรียบ 9


10


T

he Lion and

the Three Bulls ราชสีห์กับวัวสามตัว

T

here were three bulls that pastured together for a long time. One day a lion wanted to capture them for food, but was afraid to do so while they were together. This was because whenever the lion tried to attack them, the bulls would quickly press their rears together and turn to face the lion with their sharp horns, preventing the lion from hurting them from every direction. So, the lion thought of a trick and told each of the bulls that the other two wanted to harm them. The trick successfully separated the bulls. Finally, as each bull pastured alone, the lion attacked and ate all of them one by one. Moral of the story: Union is strength.

มีวัวสามตัวที่กินหญ้าด้วยกันมานาน วัน หนึ่งมีราชสีห์อยากจับพวกมันกินเป็นอาหาร แต่ ไม่กล้าลงมือตอนพวกมันอยู่ด้วยกัน เพราะยาม ใดที่ราชสีห์พยายามกระโจนเข้าเล่นงานพวกมัน พวกมันจะรีบหันหลังชนกัน และหันหัวซึง่ มีเขาอัน แหลมคมออกเผชิญหน้า จึงทำาให้ราชสีห์เข้ามา ทำาร้ายพวกมันไม่ได้ ไม่วา่ จะมาจากทิศทางใด ดังนัน้ เจ้าราชสีห์จึงคิดกลอุบายบอกวัวแต่ละตัวว่า วัวอีก สองตัวคิดร้ายกับมัน อุบายนีแ้ ยกพวกมันออกจาก กันได้สำาเร็จ ในที่สุดขณะที่วัวทั้งสามต่างกินหญ้า ตามลำาพัง เจ้าราชสีห์ก็เข้าทำาร้ายและกินพวกมันที ละตัวจนหมด

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สามัคคีคือพลัง

Vocabulary bull (n.) วัวตัวผู้ trick (n.) อุบาย, เล่ห์กล union (n.) การอยู่รวมกัน, การสามัคคี rear (n.) ก้น, ด้านหลัง

pasture (v.) กินหญ้า separate (v.) แยกออกจากกัน horn (n.) เขาสัตว์ prevent (v.) ป้องกัน

attack (v.) จู่โจม, เข้าทำาร้าย one by one (adv.) ทีละหนึ่ง sharp (adj.) แหลมคม direction (n.) ทิศทาง 11


า ษ า ภ 2 ษ -ไทย

ุก น ส น ส แ ว า ร ง อ � เร ิีสป พบกับ งคิดจากน ิ ท า น อ

ละแ แฝงดวยปรัชญาแ ฤษไปพรอมกัน ออกเสียง ก เสริมทักษะภาษาอัง ของภาษาและเสียงแปลไทย า ภาษาอังกฤษโดยเจ เกงเร็ว!

งาย จ ใ า  เข น ิ ล พ ฤ เ ู ด ก อัง ! ง � อ เร 0 5 บ ร ค n io t a im n A D V D ั บ ก า ษ ร ร ห สนกุ

ISBN 978-616-527-337-4

9 786165 273374

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

เรียนอังกฤษจากนิทานอีสป ANIMATION ราคา : 240 บาท DVD : 1 แผน คำเตือน : หามเก็บในที่อุณหภูมิสูง

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

เรียนอังกฤษ จากนิทานอีสป Animation  

พบกับเรื่องราวแสนสนุกแฝงด้วยปรัชญาและแง่คิดจากนิทานอีสปเสริมทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน ออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาและเสียงแปลไทยดูเพลิน...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you