Page 1

àËÁÒÐÊÓËÃѺà´ç¡Í¹ØºÒÅ 1-͹غÒÅ3

àËÁÒÐÊÓËÃѺà´ç¡Í¹ØºÒÅ 1-͹غÒÅ3

à¡ÁàÊÃÁÔ ·Ñ¡ÉÐÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÊÓËÃºÑ Ë¹¹Ù ÍŒ Â

º Ñ ¡ ¡ Ñ ¨ Œ Ù Ã Ò Á æ § Í Œ Z ¹ A ‹ ªÇ¹ µ á § é Ñ µ ¡ÄÉ

ѧ Í Ò É Ò À Ã É µÑÇÍÑ¡

¡ ç Å à  ¾ Á Ô ¾ Ç Ñ µ Ð Å á ‹ Þ Ð Ë É ã  ¡ Ñ ¾ · Ò Ô Á ¹ ¾ ² Ñ Ç Ñ ¾ Â Ò ·Ñ駵 Å Ë ¡ Ò Å ·ÕèË ÅÐ

Ãá à¡Á § É Í ¡ Ñ ¢ Í Ç Ñ º µ º ¡ Ñ á ¨ Œ Ù Ù » à æ ã¹Ã § Í Œ ¹ Œ Ç ‹ Ë ã Å × Í è ¤ ¾ á à § Í ‹ ¹ Å Â Õ Í‹Ò¹ ࢠ· ä´ÍŒ ÂÒ‹ §¶¡Ù µÍŒ §áÅФ Á‹¹‹Òàº×èÍ ä Ñ ¾ Ð È Å Ó Ù Œ ¤ á à ¹ ¹ Ò Õ Â ¹ àÃ Ê ¡ Ø ¹ ÙŒ Ã Ê è Õ ¹ · Œ Ù Â Õ Ã Ã à ¹ ¡ Â Õ Ò à»š¹¡ÒÃàà ،¹ãËŒ¹ŒÍ§æ ÃÙŒÊÖ¡ÃÑ¡áÅÐÍ ‹Íä» µ ¹ é Ö ¢ § Ù Ê è Õ · º Ñ ª‹Ç¡Ãе ´ ¹ÃÐ ã É Ä ¡ § Ñ Í Ò ÀÒÉ

µÇÑ Í¡Ñ Éà A-Z ¡¹Ñ à¶Í Ð

ISBN 978-616-527-281-0

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 9

786165 272810

ราคา 59 บาท

µÇÑ Í¡Ñ Éà A-Z ¡¹Ñ à¶Í Ð

ʹ¡Ø ¡ºÑ à¡ÁàÊÃÁÔ ·¡Ñ ÉÐÀÒÉÒ꤄ ¡ ÄÉ

¾ÃÍŒ Áà©ÅÂ

าการของ ฒน

59

อ ย ลกู น

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

ÁÒàÃÂÕ ¹ÃáŒÙ ÅÐʹ¡Ø 仡ºÑ เสรมิ พ ั

ÁÒàÃÂÕ ¹ÃáŒÙ ÅÐʹ¡Ø 仡ºÑ


à¡ÁàÊÃÁÔ ·Ñ¡ÉÐÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÊÓËÃºÑ Ë¹¹Ù ÍŒ Â

หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ISBN | 978-616-527-281-0 ราคา | 59 บาท

à¡ÁàÊÃÁÔ ·Ñ¡ÉÐÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÊÓËÃѺ˹¹Ù ÍŒ Â

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ เรียบเรียงเนื้อหา ดุจดาว บัวทอง | ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม อัจฉรา ทับทิมงาม, วณิชยา ตันเจริญลาภ, เพียงพิศ อิ่นแก้ว ภาพประกอบ เกรียงไกร ท้วมมัย | พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมี ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�ำ | ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด | ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดท�ำโดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) | โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 | โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ


ค�ำน�ำ การปูพนื้ ฐานภาษาอังกฤษให้กบั น้องๆ นัน้ ถือว่าจ�ำเป็นอย่างยิง่ เพราะ จะเป็นรากฐานทีด่ สี ำ� หรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ โดยสิง่ ที่ควรฝึกฝนให้มีความแม่นย�ำในเบื้องต้นก็คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษร ภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว ABC หรรษา เกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษส�ำหรับหนูน้อย เล่มนี้ จะท�ำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z ในรูปแบบของ เกมทีห่ ลากหลาย เสริมทักษะอ่าน เขียน เพือ่ ให้นอ้ งๆ รูจ้ กั ตัวอักษรและเรียนรูค้ ำ� ศัพท์ได้อย่างถูกต้องและ คล่องแคล่ว นับเป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และไม่นา่ เบือ่ ท�ำให้นอ้ งๆ รูส้ กึ รักและอยาก เรียนรูภ้ าษาอังกฤษในระดับที่สงู ขึ้นต่อไป


A-Z

มาท่อง กันก่อนดีกว่า

Gg Jj

Aa Cc Ee Hh Kk

Bb Dd Ff Ii Ll


Mm Pp Ss Vv Yy

Nn Qq Tt Ww Zz

Water

Oo Rr Uu Xx


สารบัญ

Unit 1 Letter A-D Unit 2 Letter E-H Unit 3 Letter I-L Unit 4 Letter M-P Unit 5 Letter Q-S Unit 6 Letter T-V Unit 7 Letter W-Z เกมทบทวนตัวอักษร A-Z Answer key

8 15 24 31 38 46 53 60 68


Let’s go.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Unit 1

Letter A-D

A B C D

1. Match the letters.

ให้น้องๆ โยงเส้นจับคู่ตัวพิมพ์ ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กให้ถูกต้อง

8

A B C

d a c

D

b


2. Match each picture with alphabet.

ให้น้องๆ โยงเส้นจับคู่ตัวอักษรกับภาพซึ่งเมื่อเขียนเป็นค�ำแล้วขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้นๆ

A

d

B

a

C

c

D

b

3. Match each picture to its word. ให้น้องๆ โยงเส้นจับคู่ภาพกับค�ำศัพท์ ให้ถูกต้อง

atn tna ant

bta bat atb

chair airhc chria

oord door doro 9


4. Trace each word. ให้น้องๆ คัดค�ำศัพท์ตามรอยประ apple

abacus

bicycle

boy

comb

car

duck

dog

แอปเปิล

ลูกคิด

จักรยาน

เด็กผู้ชาย

หวี

รถยนต์

เป็ด

สุนัข

5. Color and read it aloud. ให้น้องๆ ระบายสีภาพให้สอดคล้องกับประโยค

ที่ก�ำหนดให้ แล้วฝึกอ่านออกเสียง

ตัวอย่าง

blue The robot is blue. 1. brown

The wallet is brown. 10

2. black

The shoes are black.


6. Trace the number from 1-20 to see what the picture is and trace the word. ให้น้องๆ ลากเส้นต่อจุดตามล�ำดับตัวเลข 1-20 แล้วดูสิว่าได้ภาพอะไร จากนั้นก็คัดค�ำศัพท์ตามรอยประ

bird 1

2 3

4 5

20

17 16 15

18

6

19

9 8

7

10 11 14

13

12

7. Circle the word that matches the given picture. ให้น้องๆ วงกลมล้อมรอบค�ำศัพท์ที่สอดคล้องกับภาพ

1.

bee

2.

bear 3.

cat dog

4.

clock book dolphin deer 11


8. Help the pilot land the airplane on the runway and trace the word. ให้น้องๆ ลากเส้นพานักบินน�ำเครื่องบินลงจอด แล้วคัด ค�ำศัพท์ตามรอยประ

เครือ่ งบิน 12


9. Circle ten ants that are hiding in the picture. ให้น้องๆ วงกลมล้อมรอบเจ้ามดน้อย 10 ตัวที่ซ่อนอยู่ ในภาพ

10. Read and color. ให้น้องๆ อ่านประโยคแล้วระบายสี ให้สวยงาม

d. n ie fr t s e b ’s n a m a is g o Ad สุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์

13


มาฝึกคัด A-D กันนะคะน้องๆ

14


E F G H

Unit 2 Letter E-H

1. Match the letters.

ให้น้องๆ โยงเส้นจับคู่ตัวพิมพ์ ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กให้ถูกต้อง

E

g

F G

h f e

H

15


2. Write it in capital letters.

ให้น้องๆ เขียนเป็นตัวพิมพ์ ใหญ่ ให้ถูกต้อง

f

g

h

e

3. Trace each word. ให้น้องๆ คัดค�ำศัพท์ตามรอยประ egg

goose

16

ไข่

ห่าน

girl

เด็กผู้หญิง

hat หมวกปีีกกว้าง

eat

กิน

fish

ปลา

frog

กบ

house

บ้าน


4. Color and read it aloud. ให้น้องๆ ระบายสี ให้สอดคล้องกับสีที่ก�ำหนดให้

แล้วฝึกอ่านออกเสียง

e = red

f = yellow

g = green

h = orange

1. four red f lowers

ดอกไม้สีแดง 4 ดอก

e

e

e

e

2. two yellow limes

มะนาวสีเหลือง 2 ลูก

f

f

3. three green leaves g

ใบไม้สีเขียว 3 ใบ

g

g

4. f ive orange oranges h

h

ส้มสีส้ม 5 ผล

h

h

h 17


5. Color and read it aloud. ให้น้องๆ ระบายสี แล้วฝึกอ่านออกเสียง

a guitar

a horse

กีตาร์

ม้า

an eagle

a f ish

นกอินทรี

ปลา

6. Find the given words in the puzzle.

ให้น้องๆ วงกลมล้อมรอบค�ำศัพท์ที่ก�ำหนดให้ ในสี่เหลี่ยมปริศนา

ELEPHANT FLOWER GIRAFFE HAMMER 18

R E P U T N M P R F L O W E R N M T C E M A N T I D Y B P V H A M M E R V H O S P I T A L C A W C E N K L R W N G I R A F F E K T E R C D W X Z


7. Count and color.

ให้น้องๆ ระบายสีภาพตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดให้

ตัวอย่าง Color two elephants.

1. Color three eggplants.

2. Color four fish.

3. Color one Thai flag.

4. Color two bunches of grapes. 5. Color five hats.

19


8. Match each picture to its word. ให้น้องๆ โยงเส้นจับคู่ภาพกับค�ำศัพท์ ให้ถูกต้อง

1.

horse

helmet

2.

3.

fork

4. 5. 6. 20

gun

fox

eraser


9. Rearrange the letters to form the correct. Then color the pictures that match the word.

ogta

ให้น้องๆ เรียงตัวอักษรให้เป็นค�ำศัพท์ที่ถูกต้อง แล้วระบายสีภาพที่ตรงกับค�ำศัพท์นั้น

hogst

eogos

gffraie

ligr

21


àËÁÒÐÊÓËÃѺà´ç¡Í¹ØºÒÅ 1-͹غÒÅ3

àËÁÒÐÊÓËÃѺà´ç¡Í¹ØºÒÅ 1-͹غÒÅ3

à¡ÁàÊÃÁÔ ·Ñ¡ÉÐÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÊÓËÃºÑ Ë¹¹Ù ÍŒ Â

º Ñ ¡ ¡ Ñ ¨ Œ Ù Ã Ò Á æ § Í Œ Z ¹ A ‹ ªÇ¹ µ á § é Ñ µ ¡ÄÉ

ѧ Í Ò É Ò À Ã É µÑÇÍÑ¡

¡ ç Å à  ¾ Á Ô ¾ Ç Ñ µ Ð Å á ‹ Þ Ð Ë É ã  ¡ Ñ ¾ · Ò Ô Á ¹ ¾ ² Ñ Ç Ñ ¾ Â Ò ·Ñ駵 Å Ë ¡ Ò Å ·ÕèË ÅÐ

Ãá à¡Á § É Í ¡ Ñ ¢ Í Ç Ñ º µ º ¡ Ñ á ¨ Œ Ù Ù » à æ ã¹Ã § Í Œ ¹ Œ Ç ‹ Ë ã Å × Í è ¤ ¾ á à § Í ‹ ¹ Å Â Õ Í‹Ò¹ ࢠ· ä´ÍŒ ÂÒ‹ §¶¡Ù µÍŒ §áÅФ Á‹¹‹Òàº×èÍ ä Ñ ¾ Ð È Å Ó Ù Œ ¤ á à ¹ ¹ Ò Õ Â ¹ àÃ Ê ¡ Ø ¹ ÙŒ Ã Ê è Õ ¹ · Œ Ù Â Õ Ã Ã à ¹ ¡ Â Õ Ò à»š¹¡ÒÃàà ،¹ãËŒ¹ŒÍ§æ ÃÙŒÊÖ¡ÃÑ¡áÅÐÍ ‹Íä» µ ¹ é Ö ¢ § Ù Ê è Õ · º Ñ ª‹Ç¡Ãе ´ ¹ÃÐ ã É Ä ¡ § Ñ Í Ò ÀÒÉ

µÇÑ Í¡Ñ Éà A-Z ¡¹Ñ à¶Í Ð

ISBN 978-616-527-281-0

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 9

786165 272810

ราคา 59 บาท

µÇÑ Í¡Ñ Éà A-Z ¡¹Ñ à¶Í Ð

ʹ¡Ø ¡ºÑ à¡ÁàÊÃÁÔ ·¡Ñ ÉÐÀÒÉÒ꤄ ¡ ÄÉ

¾ÃÍŒ Áà©ÅÂ

าการของ ฒน

59

อ ย ลกู น

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

ÁÒàÃÂÕ ¹ÃáŒÙ ÅÐʹ¡Ø 仡ºÑ เสรมิ พ ั

ÁÒàÃÂÕ ¹ÃáŒÙ ÅÐʹ¡Ø 仡ºÑ

ABC หรรษาเกมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับหนูน้อย  

ให้น้องๆ หนูๆ เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z ในรูปแบบของเกมที่หลากหลาย เสริมทักษะอ่าน เขียน เพื่อให้น้องๆ รู้จักตัวอักษรและเรียนรู้คำ...