Page 1

¾ÃŒÍÁàÊÃÔÁÊÌҧ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÅÙ¡¹ŒÍ Zip «Ô¾ «Ô» Zebra «ÕºÃÐ ÁŒÒÅÒÂ

40

อ ย ลกู น

“ÁÒàà չ̤٠ÓÈ¾Ñ ·¨ Ò¡µÇÑ Í¡Ñ Éà A- ѹà¶ÍД Z¡

าการของ ฒน

เสรมิ พ ั

Zero «Õ âà Èٹ


ชื่อ.........................................................................ชั้น..................................


ISBN 978-616-527-345-9 ราคา 40 บาท สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามนำ�ส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ทำ�สำ�เนา ถ่ายเอกสาร หรือนำ�ไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสำ�นักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จ ัดทำ� บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ เรียบเรียงเนื้อหา กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม วณิช ยา ตันเจริญลาภ ภาพประกอบ ณัฏฐา ชวนางกูร พิสูจน์อักษร ชนาภัทร พรายมีี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ด ี จำ�กัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์ โดย : สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจำ�หน่ายโดย : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จำ�กัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

หากหนังสือเล่มนีผ้ ลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ้ำ� หน้าขาดหาย สำ�นักพิมพ์ยนิ ดีรบั ผิดชอบเปลีย่ น ให้ ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


คำ�นำ� หนังสือเล่มนี้จะท�ำให้น้องๆ ได้ รู้จั กกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z ทั ้ งตัวพิมพ์ ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก พร้อม กับได้เรี ยนรู้ค�ำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ภาษาอังกฤษแต่ละตัว โดยจะมีทั้ งค�ำอ่าน และค�ำแปล ผ่านภาพประกอบน่ารักๆ สีสนั สดใส ท�ำให้รสู้ กึ เพลิดเพลินและมีความสุขกับ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส

พ่อแม่และผูป้ กครองควรกระตุน้ การเรียนรู้ ให้กบั น้องๆ ด้วยการอ่านคำ�ศัพท์ ให้ฟัง ชี้ ชวนให้ดูภาพประกอบ แล้วลองตั้งคำ�ถามง่ายๆ เพื่อเชื่อมโยงภาพกับสิ่งที่ีอยู่ รอบตัวไปพร้อมๆ กัน เช่น

Ant ---> มดน้อยมีตาสองข้าง นีต่ าของมด นี่ตาของแม่ แล้วตาของหนูอยู่ไหนจ๊ะ

Apple ---> แอปเปิลมีสีแดง เสื้อของหนู ก็มีสีแดง แล้วอะไรมีสีแดงอีกนะ

ขณะสอนควรใช้น้ำ�เสียงทีอ่ อ่ นโยน โอบกอดอย่าง อบอุน่ เพือ่ เสริมสร้างสายใยผูกพันระหว่างพ่อแม่ ลูก อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสามารถทาง ด้านสติปัญญา (IQ) และอารมณ์ (EQ) อีกด้วย


Arrow

Aeroplane

แอร์ โรว์

ลูกศร

Aa

แอโรเพลน

เครื่องบิน

เอ

Apple แอพเพิล

แอปเปิล

Ant

แอนท์

มด


Bat

Bird

ค้างคาว

นก

แบท

เบิร์ด

Bb บี

Boy บอย

เด็กผู้ชาย

Bed เบด

เตียง


Crab แครบ

ปู

Cc ซี

Cup คัพ

ถ้วย

Chicken ชิคเคน

ไก่

Cake เคค

ขนมเค้ก


Doll ดอล

ตุ๊กตา

Dress เดรส

ชุดกระโปรง

Dd ดีี

Donkey Dish ดิช

จาน

ดองคีย์

ลา


Eagle

Eraser

อีเกิล

อีเรเซอร์

นกอินทรี

ยางลบ

Ee อี

Egg เอก

ไข่

Elephant เอลละเฟินท์

ช้าง


Fox ฟอกซ์

สุนัขจิ้งจอก

Fan แฟน

พัด

Fruit ฟรุท

ผลไม้

Ff

เอฟ

Fork ฟอร์ค

ส้อม


ªÇ¹¹ŒÍ§æ ÁÒÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñº µÑÇÍÑ¡ÉÃÀÒÉÒÍѧ¡ÄɵÑé§áµ‹ A-Z

·Ñ駵ÑǾÔÁ¾ ãËÞ‹áÅеÑǾÔÁ¾àÅç¡ àÃÕ¹ÃÙŒ¤ÓÈѾ··Õè¢Öé¹µŒ¹´ŒÇµÑÇÍÑ¡Éà ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉᵋÅеÑÇ â´ÂÁÕ·Ñ駤ÓÍ‹Ò¹ áÅФÓá»Å ¼‹Ò¹ÀÒ¾»ÃСͺ¹‹ÒÃÑ¡æ ÊÕÊѹʴãÊ ·ÓãËŒÃÙŒÊÖ¡à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹

áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ

¾ÃŒÍÁàÊÃÔÁÊÌҧ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÅÙ¡¹ŒÍ Gun กัน

ปน

Gg จี

Grape เกรพ

องุน

Hat

Hammer

แฮท

หมวก

แฮมเมอร

Goldfish

คอน

โกลดฟช

ปลาทอง

เอช

Horse ฮอรส

มา

Giraffe จีราฟ

ยีราฟ

Hh Hut ฮัท

กระทอม

¾‹ÍáÁ‹áÅмٌ»¡¤Ãͧ ¤ÇáÃе،¹

¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ãËŒ¡Ñº¹ŒÍ§æ ´ŒÇ¡ÒÃÍ‹Ò¹¤ÓÈѾ· ãËŒ¿˜§ ªÕéªÇ¹ãËŒ´ÙÀÒ¾»ÃСͺ áÅŒÇÅͧ µÑ駤ӶÒÁ§‹ÒÂæ à¾×èÍàª×èÍÁâ§ÀÒ¾ ¡ÑºÊÔ觷ÕèÍÂÙ‹ÃͺµÑÇ仾ÌÍÁæ ¡Ñ¹

Zoo «Ù

ÊǹÊѵǏ

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

ISBN 978-616-527-345-9

9

786165 273459

ราคา 40 บาท

ABC อ่านคล่อง ท่องคำศัพท์  
ABC อ่านคล่อง ท่องคำศัพท์  

ชวนน้อง มารู้จักกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A-Z ทั้งตังพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก เรียนรู้คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษแต่ละตัว โดย...

Advertisement