Page 1

พอแม

ประโยคที่ใชสนทนาโตตอบแบงออกเปน 4 ตอน รวม 43 หัวขอสนทนา ตอนที่ 1 กิจวัตรประจำวัน ตอนที่ 2 กิจกรรมในครอบครัว ตอนที่ 3 กิจกรรมนอกบาน ตอนที่ 4 วันแหงความสุข สรางความคุน เคยกับภาษา อังกฤษในกิจวัตรประจำวัน จากประโยคคำสัง่ ประโยค ถาม-ตอบ

 

 

ÊÇÁÃͧ෌Ò

 

 

ž»ƒÂŒ¹¯ƒ¥¯‰Â™n´¬¶

Wear your shoes. / Put your shoes on.

é¥q¤³©¥qŒ»¬q º™¤³©¥qŒ»¬q¯¯›

Tie your shoes.

ƙ¤³©¥qŒ»¬q

คำศัพทพน้ื ฐานสำหรับเด็ก 2 ภาษา แบงออกเปนหมวดหมู เพือ่ ใหเด็กๆ จำศัพทไดงายยิ่งขึ้น

Q:09&č

­n¯‰†¥³© .LWFKHQ †¶™ÂŒ›

SDQWV Q à ›™q¬ƒ´‰Âƒ‰„´¤´©

</9+#+8Q:/9!

VKRHV Q Œ»¬q¥¯‰Â™n´ VNLUW Q ¬Âƒ¶¥q™ƒ¥²Ä¥‰

1. µ×蹹͹

VKRUWV Q Œ¯¥q™¬qƒ´‰Âƒ‰„´¬³Ë›

µ×蹹͹䴌áÅŒÇ! (ä´ŒàÇÅÒµ×蹹͹áÅŒÇ!)

7VKLUW Q ™·Œ¶¥q™¬¹Ë¯¤¹–

Time to get up!

18

ƙ£q™»ƒ™¯³ 

¬¥n´‰†¥¯œ†¥³©¢´«´

ÅØ¡¢Öé¹!

Time to rise and shine!

ทบทวนคำศัพททเ่ี กีย่ วของ

ƙ£q™»Æ¥qqƌ›q à¡çº·Õè¹Í¹´ŒÇÂ

Make your bed. £†¤³©¥qœ–

†Ï´ª³ ™q¢´«´Æ™¤ ƒ¥²—¶ƒ›ÏË´¥n¯› ƒ¥²™² ƒ´›ÏË´ Ãn© „©– „·¤‰ †¥ƒ †¥¹Ê¯‰z}››ÏË´ž§Æ£n †¥¹Ê¯‰c~‰„›£z‰ Š´› ªŒÍ¹ Œ´£ —²ƒ¥n´ —²Âƒ·¤œ —²­§¶© —»nƒ³œ„n´© —´Ãƒo¬ —´¯œ

†Ï´ª³ ™q¢´«´¯³‰ƒ¦« YDFXXPERWWOH pan NHWWOH JODVV ERWWOH FKRSSLQJEORFN PRUWDU EOHQGHU WRDVWHU dish spoon ERZO EDVNHW FKRSVWLFNV IOLSSHU FXSERDUG JDVVWRYH oven

200 ¬¥Ë´‰†¥¯œ†ã©¢´â

Ê͹¾‹ÍáÁ‹¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄɡѺÅÙ¡1

†Ï´¯m´› 醶©¯³£œ¯™Â™¶§ à › †™Â™¶§ ç¬ œ¯™Â™¶§ Œ¯  ¶‰œ§É¯† £¯¥q™´ œ§›Â–¯¥q ę¬Â—¯¥q ´Ôª ¬»› Ĝ§ œ´¬Âƒ™ Œ¯ ¬—¶†¬q ¡§¶ Â ¯¥q †³ œ¯¥q– ì¬Ä—¡©q į©›†Ï´ƒ¥¶¤´Å›Œ·©¶—¥²ŠÏ´©³› 9HUEVLQGDLO\URXWLQH ©¶¥qœ¬q¯¶›–§·¥»™·›

—¹Ê››¯› 7LPHWRULVHDQGVKLQH ƙ£q™»Æ¥qqƌ›q †Ï´ª³ ™q¢´«´Æ™¤ —¹Ê››¯› §ºƒŠ´ƒÂ—·¤‰  ³œžn´­m£ c– ³–§£ c–ï¥q 

†Ï´ª³ ™q¢´«´¯³‰ƒ¦« ZDNHXS JHWXS IROGWKHEODQNHW WXUQRIIWKHIDQ WXUQRIIWKH DLUFRQGLWLRQHU

†Ï´¯m´›  ©†¯³ ƒə¯³  Ä¡§–q–¯²ܧ‰Â†™ ™¶¥›q ¯¯¡–¯²ᛠ™¶¥q›¯¯¡–¶ ï¥q†¯›–¶Œ³›Â›¯¥q

¬¯› ʯãʠ»–¢´â¯³‰ƒ¦«ƒ³œ§»ƒ 253

รวมคำกริยาที่ใชบอย กับลูกนอย

หองนอน หองน้ำและหองสวม หองครัว หองนัง่ เลน สวน เครือ่ งแตงกาย เครือ่ งใชไฟฟา เครือ่ งเขียน รางกาย ครอบครัว อาหาร เครือ่ งปรุง วิธปี รุงและรสชาติ ผักและผลไม สัตว ของใชในบาน ของเลน สี ความรูสึก คำคุณศัพทพื้นฐาน วันและเวลา วันหยุดและเทศกาล ยานพาหนะ สถานที่ ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ตัวเลข คำสรรพนาม ทิศทาง อาชีพ โรคภัยไขเจ็บ กริยา

คำกริยาในชีวิตประจำวัน 11 หมวด

ตืน่ นอน อาบน้ำและแตงตัว รับประทานอาหาร เดินทาง ทีโ่ รงเรียน ทักษะการสือ่ สารและการเรียนรู ดูทวี ี ทำงานบาน นันทนาการ สวดมนต-ไหวพระ เขานอน

ชมสินคากวา 400 รายการ

www.MISbook.com

ISBN 978-616-527-143-1

9 786165 271431

2 DVDs

ฝกลูกพูดภาษาอังกฤษงายๆ จากกิจกรรม ในครอบครัว 4 ตอน

I want to le Engalirsnh.

กิจวัตรประจำวัน กิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมนอกบาน วันแหงความสุข

English s Sentreyndcaey Use! for Eve

เริม่ ตนปลูกฝงภาษาอังกฤษในครอบครัว

¬›™›´¢´«´¯³‰ƒ¦«¬µ­¥³œ†¥¯œ†¥³©¤º†Å­£m śŒ·©¶—¥²Šµ©³›

Ɩn©§´—¹Ê››¯›Ã§n©

7LPHWRJHWXS ƙ£q™»ƒə¯³ 

เรียนรูป ระโยคคำสัง่ ประโยคถาม-ตอบ ที่ ใชกบั ลูกนอย

กิจวัตรประจำวัน กิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมนอกบาน วันแหงความสุข มาเริ่มตนฝกพูดภาษาอังกฤษกับลูกนอยกันเถอะ

พิมพ4 สี ทั้งเลม

Ɲ¯´œ›ËµÆ–nçn©›²

7DNHDVKRZHU ™†¯²Œ´©Â©¯¥q

¥–›Ëµ—n›Æ£n—n››³Ë›–n©¤›²

:DWHUWKDWSODQW ©¯Â™¯¥q֙à §›™q

­›»›m´Š²ÂƒÉœ­n¯‰­›m¯¤›²

Dad

<RXVKRXOGFOHDQ\RXUURRP ¤»Œ»–†§·›¤³©¥q¥»£

»˜¨¨ØºÑ¹¡ÒÃÊÌҧà´ç¡ãËŒÊÒÁÒö¾Ù´ä´ŒÊͧÀÒÉÒµÑé§áµ‹àÅç¡æ ƒµ§³‰Â|›™·Ê›¶¤£¯¤m´‰£´ƒ¸Ê‰©¶š·­›¸Ê‰™·ÊŒm©¤Å­n§»ƒ†ºn›Â†¤ƒ³œ¢´«´¯³‰ƒ¦«Æ–n›³Ë› †¹¯ƒ´¥™·Ê m¯Ã£m­¥¹¯ž»nƒ†¥¯‰Š²—n¯‰­£³Ê› »–¢´«´¯³‰ƒ¦«ƒ³œ§»ƒœm¯¤È ­›³‰¬¹¯u¬¥n´‰†¥¯œ†¥³©¢´«´¬¯›§»ƒ »–¢´«´¯³‰ƒ¦«v àÅ‹Á¹Õé Ɩn¥©œ¥©£¥²Ä¤†™·ÊŌnśŒ·©¶—¥²Šµ©³›™·Ê£³ƒ »–ƒ³›Å›†¥¯œ†¥³© ›µÂ¬›¯Ä–¤ÅŒn¥²Ä¤†¢´«´Æ™¤—³Ë‰—´£–n©¤¢´«´¯³‰ƒ¦«Ã§²†µ¯m´›Â§·¤›Â¬·¤‰  ¹Ê¯Å­n‰m´¤—m¯ƒ´¥Â¥·¤›¥»nç²Å›¬m©›™n´¤„¯‰Ã—m§²—¯›Š²£· Š›´›ºƒ¥£¢´ †µª³ ™q ™·Ê–ɃȆ©¥¥»n¥©£Ã§n©ƒ©m´†µ­›³‰¬¹¯Â§m£›·ËŠ¸‰Â­£´²¬µ­¥³œ ™ºƒ†›Å›†¥¯œ†¥³©™·Ê—n¯‰ƒ´¥¬¥n´‰†¥¯œ†¥³©¢´«´

—³©¯¤m´‰Â›¹Ë¯­´Å›Â§m£

¡ÔDai ¨ÇѵlyûÃШíÒÇѹ routine

Chapter 3

×m‰—³©

*HWGUHVVHG

¥²Ä¤†¢´«´¯³‰ƒ¦«

˹ÙÍÂÒ¡ä´ŒÃͧ෌ÒãËÁ‹

,ZDQWVRPHQHZVKRHV

Â¥·¤›¥»n¥²Ä¤†¢´«´¯³‰ƒ¦«™·ÊŌn »–ƒ³œ§»ƒ  ¥n¯£¢´ ¥²ƒ¯œÅ›¥»Ãœœƒ´¥q—»›Œm¯‰ Œm©¤Å­n §¶– §¶›ƒ³œ¢´«´¯³‰ƒ¦«£´ƒ¤¶Ê‰„¸Ë›

Ư©¯›™q³£›¶©Œ»¬q

†»mƒm´¤³‰Å¬mƖn¯¤»m§¤›²

You can still wear ¤»ƛ¬—¶§é¥q WKHVKRHV\RXKDYH

Mom

–¯²Œ»¬q¤»ð¡

12 Ðă×öĀäòêòÿ×ĘāöĀèČäŚ

ÖäĀö

Ɩn©§´Ã—m‰—³©Ã§n©

úöĄëð

Brush/Comb

ïøĆßēÙöïŤ your hair. ÷ĆüøŤĒăøŤ

¬º„¬³›—q©³›†¥¶¬—q£´¬

êòÿČêŖÖ

Apply (the)

talcum powder. ĒĂóóúć÷ đéĂą Ēì úÙĆöóćüđéĂøŤ

0HUU\&KULVWPDV

†µª³ ™q

Â¥·¤›¥»n†µª³ ™q ¥n¯£¢´ ¥²ƒ¯œ Œm©¤Å­nŠ–Šµ†µª³ ™qƖn‰m´¤¤¶Ê‰„¸Ë›

­›»Ä—çn©¬©£Â¬¹Ë¯žn

£¯¥·Ê†¥¶¬™q£´¬

´Â¯‰›²

ĎùŚċùĆĔüÐôśāðÐŚüè

Yes, I did.

VKLUWRQ¿UVW

đ÷ÿ ĕĂéĉé

đéĂøŤđßĉøŤìĂĂî đôŗøŤÿìŤ

¾ÔàÈÉ! ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁÀÒ¾

†¥¹ Ê ¯‰¥³œ¯´ƒ´ª air conditioner ›¯¥q

ĎùŚČôśö

3XW\RXUXQGHU

óčì÷ĆüøŤĂĆî

ï¥q†¯›–¶Œ³›

†µª³ ™q™·Ê–ɃȆ©¥¥»n ¥©£ƒ©m´ †µ

ĎùŚÐāÖċÐÖĎèúòĆüċêôŚā

Did you put

your underwear éĉé÷Ďóčì÷Ć üøŤĂĆîđéĂøŤĒüøŤ on yet? ĂĂîđ÷Ęì

čüś ôĆðĎùŚ

´›—´†§¯¬Š²£´­´­›»Æ­£

Oh, I forgot

to. ēĂš ĕĂôĂøŤÖĂììĎ

,V6DQWD&ODXVFRPLQJWRVHHPH"

ñĀÖďðŚďãśĎùŚ

No, not yet.

ēî îĂìđ÷Ęì

200

ďðŚďãśĎùŚúòüÐ

No, I didn’t.

ēî ĕĂéĉééċîìŤ

¯¶¬͛™´†§¯¬†³££¶‰™»·£·"

ãm RP PRWKHUPRPP\P £³££·£³£

·ÊŒ´¤ elder brother ¯§Â–¯¥qœ¥´Âš¯¥q

›n¯‰¬´© \RXQJHUVLVWHU ¤³‰Âƒ¯¥q¶¬Â—¯¥q

£´Âš¯¥q

3)/

(:1:

m¯ G IDWKHUGDGG\GD ֖

Œ·™

—·¤‰›¯› bed œ–

ıĻ Ī Ķ i g hų fa fų eb g ų a a c ų d

bgaacd

+: :aii":

á›

žn´»™·Ê›¯› sheet

2+Ċ: +5" +9/b(:1: 25!-A &A(:1:59 ,1

i ghfafe

¾Ñ´ÅÁ IDQ

¡´Âš¯¥q֖–·

13

¬œ»m soap ⫾

žn´­m£ blanket ܧ‰Â†™

64

à Sister Bro t h e r á¼¹‹ Ò¤Ò¾Ô

เพียง

àÈÉ

พรอมวิดีโอตัวอยางการเรียนการสอนที่

ตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส สรางครอบครัว 2 ภาษา ผลิ 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 สอนพอแมพูดภาษาอังกฤษกับลูก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 DVD 2 แผน โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com ราคา : 240 บาท

สรางครอบครัว 2 ภาษา สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ

¬¥n´‰†¥¯œ†¥³© 2 ÀÒÉÒ ¬¯›§»ƒ »–¢´«´¯³‰ƒ¦«

คำศัพทพื้นฐานสำหรับเด็ก 2 ภาษา 31 หมวด

พู ด

หนังสือแนะนำในซีร่สี  “สรางครอบครัว 2 ภาษา”

240.-ÊÌҧà´ç¡ÊͧÀÒÉÒ½ƒ¡ä´ŒµÑé§áµ‹ 2 ¢Çº ¢Öé¹ä»

 

พู ด

สรางครอบครัว 2 ภาษา สอน ภาษาอั งกฤษ

Í× +DVD 2 ¹§Ñ Ê

พภาษาอัองแม กฤษ

สรางครอบครัว 2 ภาษา สอนพอแมพูดภาษาอั งกฤษกับลูก

2 DVDs Included

สอน

Put in ththe pl pleae sinkates se. ,

Ë

หนังสือพรอม DVD ชุด

สรางครอบครัว 2 ภาษา

วาง จำหนาย แลว!


หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้ำ หน้าขาดหาย ส�ำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งไปเปลี่ยนตามที่อยู่ในหน้าถัดไป หรือติดต่อส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


ISBN : 978-616-527-143-1 ราคา : 240 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2555 สงวนลิขสิทธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�ำส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือเล่ม นีไ้ ปลอกเลียนแบบ ท�ำส�ำเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�ำไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ ในรูปแบบใดๆ นอกจาก จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�ำนักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส. สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก.-- กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555. 272 หน้า. 1. ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน. 2. ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา. l. ชื่อเรื่อง. 428.2407 ISBN 978-616-527-143-1

คณะผู้จัดท�ำ บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ | ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส | ที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ Mr. Donald L. Sena ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน | ออกแบบรูปเล่ม นริศรา ช่อสลิด พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง, บุษกร กู้หลี | ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�ำ ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี | ฝ่ายการตลาด มยุรี ศรีมังคละ, ชลพิชา ครื้นจิต พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ำกัด | ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย

ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

จัดจ�ำหน่ายโดย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com


ค�ำน�ำ ปัจจุบันการสร้างเด็กให้สามารถพูดได้สองภาษาตั้งแต่เล็กๆ ก�ำลังเป็นที่นิยม อย่างมาก ซึ่งวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ลูกคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษได้นั้น คือการที่พ่อแม่หรือ ผู้ปกครองจะต้องหมั่นพูดภาษาอังกฤษกับลูกบ่อยๆ แต่อุปสรรคที่ส�ำคัญส�ำหรับพ่อแม่ คือ การที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เพราะอาจจะไม่รู้ค�ำศัพท์บางค�ำ หรืออาจจะไม่เก่ง ภาษาอังกฤษเท่าไรนัก ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอสจึงได้จัดท�ำสื่อการเรียนการ สอนชุดนี้ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาภาษาอังกฤษของคุณพ่อคุณแม่ และช่วยเป็นแนวทางใน การสอนภาษาอังกฤษคุณลูกไปพร้อมๆ กัน โดยสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ได้รวบรวม ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันที่มักใช้พูดคุยกันในครอบครัว รูปแบบการน�ำเสนอนั้น จะน�ำประโยคภาษาไทยขึน้ ก่อน ตามด้วยภาษาอังกฤษและค�ำอ่านเลียนเสียงภาษาไทย เพือ่ ให้งา่ ยต่อการค้นหาและเรียนรู้ พร้อมด้วยซีดคี ำ� อธิบายจากวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญทีน่ ำ� เสนอเนือ้ หาโดยสอดแทรกความสนุกสนาน สือ่ การเรียนการสอนชุดนีจ้ งึ เป็นประโยชน์ และเหมาะกับทุกคนในครอบครัว คณะผู้จัดท�ำ


สารบัญ กิจวัตรประจ�ำวัน 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

ตื่นนอน อาบน�้ำ แต่งตัว กินข้าวเช้า ระหว่างเดินทาง ไปโรงเรียน กลับบ้าน ไหว้พระก่อนนอน เข้านอน

1 4 12 19 27 41 53 56 59

กิจกรรมในครอบครัว 10. เสียงโทรศัพท์ 11. ต้อนรับแขก 12. ดูโทรทัศน์ 13. เล่นคอมพิวเตอร์ 14. ช่วยแม่ท�ำงานบ้าน 15. วุ่นวายในครัว

63 66 71 77 80 83


16. เก็บของด้วยนะ 17. อย่าเล่น อย่าซน 18. ล้างรถ 19. รดน�้ำต้นไม้ 20. สัตว์เลี้ยง 21. อุบัติเหตุ 22. แบ่งปันของเล่น 23. หนูอยากเป็นอะไร

88 90 93 95 98 102 106 111

กิจกรรมนอกบ้าน 24. เรียนพิเศษ 25. ไปซื้อของ 26. ไปหาหมอ 27. ไปหาหมอฟัน 28. ที่ร้านหนังสือ 29. ที่สระว่ายน�้ำ 30. ออกก�ำลังกาย 31. ไปเยี่ยมไข้คุณยายที่โรงพยาบาล 32. ไปท�ำบุญ 33. ไปเที่ยวสวนสนุก 34. ไปเที่ยวสวนสัตว์ 35. ดูหนัง

115 118 123 129 132 135 140 144 148 150 158 164


วันแห่งความสุข 36. วันเกิด 37. วันเด็ก 38. วันพ่อ / วันแม่ 39. วันลอยกระทง 40. เทศกาลไหว้พระจันทร์ 41. วันตรุษจีน 42. วันคริสต์มาส 43. วันขึ้นปีใหม่

169 173 177 180 184 186 189 193

ค�ำศัพท์พื้นฐานส�ำหรับเด็ก 2 ภาษา

197


กิจวัตรประจ�ำวัน 1. ตื่นนอน ตื่นนอนได้แล้ว! (ได้เวลาตื่นนอนแล้ว!) Time to get up! ไทม์ ทู เกท อัพ! ลุกขึ้น! Time to rise and shine! ไทม์ ทู ไรซ์ แอนด์ ไชน์! เก็บที่นอนด้วย Make your bed. เมค ยัวร์ เบด. สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก

1


พับผ้าห่มให้เรียบร้อย

Fold the blanket neatly. โฟลด์ เดอะ แบลงเคท นีทลี. ดึงผ้าปูที่นอนให้ตึง Tuck in the sheet tightly. ทัค อิน เดอะ ชีท ไทท์ลี. ปิดแอร์ด้วย / ปิดพัดลมด้วย Turn off the air conditioner.

/ Turn off the fan.

/ เทิร์น ออฟ เดอะ แฟน.

เทิร์น ออฟ ดิ แอร์ คอนดิชันเนอร์.

ปิดแอร์หรือยัง / ปิดพัดลมหรือยัง Have you turned off the air

conditioner yet? / Have you turned off the fan yet?

/ แฮฟ ยู เทิร์นด์ ออฟ เดอะ แฟน เยท็ ?

แฮฟ ยู เทิร์นด์ ออฟ ดิ แอร์ คอนดิชันเนอร์ เย็ท?

2

สร้างครอบครัว 2 ภาษา


กิจกรรมในครอบครัว 10. เสียงโทรศัพท์ รับโทรศัพท์หน่อยลูก Answer the phone, please. อานเซอร์ เดอะ โฟน, พลีส.

เดี๋ยวพ่อไปรับเอง I’ll answer the phone. ไอล์ อานเซอร์ เดอะ โฟน.

เขาจะพูดกับคุณแม่

He wants to talk to Mom. ฮี วอนท์ส ทู ทอล์ค ทู มัม.

สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก 63


คุณแม่อยู่ข้างบน Mom is upstairs. มัม อิส อัพสแตร์ส. คุณแม่ไม่อยู่ ไปถามว่าใครโทรมา Mom is not here. Ask who is calling. มัม อิส นอท เฮียร์. อาสค์ ฮู อิส คอลลิง. เขาบอกชื่อไว้หรือเปล่า Did he say what his name is? / Did he

give his name?

ดิด ฮี เซย์ วอท ฮิส เนม อิส? / ดิด ฮี กิฟว์ ฮิส เนม?

บอก

Yes.

ไม่ได้บอก แต่จะโทรมาใหม่

เยส.

No, but he will call again. โน, บัท ฮี วิล คอล อะเกน.

อย่าลืมบอกแม่นะ Don’t forget to tell Mom. โดนท์ ฟอร์เก็ท ทู เทล มัม. 64

สร้างครอบครัว 2 ภาษา


ค�ำศัพท์

dial pad (n.) /ไดเอิล แพด/ แปน้ กดหมายเลข

telephone, phone (n.) /เทเลโฟน, โฟน/ โทรศัพท์

telephone line (n.) /เทเลโฟน ไลน์/ สายโทรศัพท์ memo (n.) /เมโม/ กระดาษโน้ต

handset (n.) /แฮนด์เซท/ หูโทรศัพท์ สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก 65


กิจกรรมนอกบ้าน 24. เรียนพิเศษ วันนี้ครูจะสอนคณิตศาสตร์ Today, I’m teaching Math. ทูเดย์, ไอม์ ทีชชิง แมธ. วันนี้อยากเรียนอะไร What do you want to study วอท ดู ยู วอนท์ ทู สตัดดี ทูเดย์?

today?

สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก 115


อยากเรียนภาษาอังกฤษ

I want to learn English. ไอ วอนท์ ทู เลิร์น อิงลิช. ไม่อยากเรียนศิลปะ I don’t want to learn Art. ไอ โดนท์ วอนท์ ทู เลิร์น อาร์ท.

ท�ำไมไม่อยากท่องศัพท์

Why

don’t you want to memorize the vocabulary? วาย โดนท์ ยู วอนท์ ทู เมมโมไรซ์ เดอะ โวแคบบูลารี?

อ่านตามครู

ฟังครูพดู แล้วเขียนตาม

เปิดหน้า 20

Repeat after me. รีพีท อาฟเทอร์ มี. Listen to me and write what ลิสซึน ทู มี แอนด์ ไรท์ วอท ไอ เซย์. Open to page 20. โอเพิน ทู เพจ ทเวนที. 116

สร้างครอบครัว 2 ภาษา

I say.


ครูมีการบ้านให้ทำ�

I’m giving you an assignment. ไอม์ กิฟวิง ยู แอน อะไซน์เมินท์. ท�ำการบ้านมาหรือเปล่า Did you do the assignment? ดิด ยู ดู ดิ อะไซน์เมินท์?

ท�ำแบบฝึกหัดหน้า 10

Do the exercise on page ดู ดิ เอก็ เซอร์ไซส์ ออน เพจ เทน. คัดค�ำเหล่านี้ 10 จบ Write these words ten ไรท์ ดีส เวิร์ดส์ เทน ไทม์ส.

ค�ำศัพท์ multiply (v.) /มัลทิพลาย/ คูณ divide (v.) /ดิไวด์/ หาร

10.

times.

minus (v.) /ไมนัส/ ลบ add (v.) /แอด/ บวก equal (v.) /อีควอล/ เท่ากับ สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก 117


วันแห่งความสุข 36. วันเกิด สุขสันต์วันเกิด! Happy birthday to แฮพพี เบิร์ธเดย์ ทู ยู!

you!

อธิษฐานแล้วเป่าเทียน Make a wish and then

candles.

blow out the

เมค อะ วิช แอนด์ เดน โบลว์ เอาท์ เดอะ แคนเดิลส์.

อธิษฐานว่าอะไร What’s your wish? วอทส์ ยัวร์ วิช? สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก 169


ขอให้เรียนหนังสือเก่งๆ I’m wishing that I’ll

be very smart in school. / I wish to be intelligent.

ไอม์ วิชชิง แดท ไอล์ บี เวรี สมาร์ท อิน สคูล. / ไอ วิช ทู บี อินเทลลิเจนท์.

ไม่รู้จะขออะไรดี

I don’t know what to ask. ไอ โดนท์ โนว์ วอท ทู อาสค์.

นี่ของขวัญของหนู / นี่ของขวัญส�ำหรับหนูจ้ะ

This present is for you.

ของขวัญนี้เป็นของขวัญจากคุณป้า

ดิส เพรเซนท์ อิส ฟอร์ ยู.

This present is from your aunt.

แกะของขวัญกัน

ดิส เพรเซนท์ อิส ฟรอม ยัวร์ อานท์.

Let’s open the present.

ชอบไหม

170

เลทส์ โอเพิน เดอะ เพรเซนท์.

Do you like it? ดู ยู ไลค์ อิท?

สร้างครอบครัว 2 ภาษา


ชอบ Yes, I do. เยส, ไอ ดู.

ไม่ชอบ

No, I don’t. โน, ไอ โดนท์.

เรามาร้องเพลงวันเกิดกัน

Let’s sing the Happy Birthday Song. / Let’s sing “Happy Birthday”.

เลทส์ ซิง เดอะ แฮพพี เบิร์ธเดย์ ซอง. / เลทส์ ซิง “แฮพพี เบิร์ธเดย์”.

สนุกไหม

Having fun? / Having a good time? แฮฟวิง ฟัน? / แฮฟวิง อะ กู้ด ไทม์? ไม่สนุก / สนุก

No, I don’t. / Yes, I do. โน, ไอ โดนท์. / เยส, ไอ ดู.

สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก 171


งานเลี้ยงสนุกไหม Are

you enjoying your party?

อาร์ ยู เอนจอยอิง ยัวร์ พาร์ที?

สนุก / ไม่สนุก

Yes, I am. / No, I’m not.

เยส, ไอ แอม. / โน, ไอม์ นอท.

ค�ำศัพท์ present (n.) /เพรเซนท์/ ของขวัญ birthday (n.) /เบิร์ธเดย์/ วันเกิด candle (n.) /แคนเดิล/ เทียน

172 สร้างครอบครัว 2 ภาษา


ค�ำศัพท ์พื้นฐาน ส�ำหรับ เด็ก 2 ภาษา


ห้องนอน Bedroom เบดรูม ค�ำศัพท์ภาษาไทย ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตู้เสื้อผ้า wardrobe เตียงนอน bed โต๊ะเครื่องแป้ง dressing table นาฬิกาปลุก alarm clock ผ้าปูที่นอน sheet ผ้าห่ม blanket ไม้แขวนเสื้อ clothes hanger หมอน pillow หมอนข้าง bolster

ค�ำอ่าน วอร์โดรบ เบด เดรสซิง เทเบิล อะลาร์ม คลอค ชีท แบลงเคท โคลธส์ แฮงเงอร์ พิลโลว์ โบลส์เตอร์

ห้องน�้ำและห้องส้วม Bathroom and toilet บาธรูม แอนด์ ทอยเลท ค�ำศัพท์ภาษาไทย กระจก กระดาษช�ำระ กระโถน ก๊อกน�้ำ 198

สร้างครอบครัว 2 ภาษา

ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ mirror toilet paper chamber pot tap

ค�ำอ่าน มิเรอร์ ทอยเลท เพเพอร์ เชมเบอร์ พอท แทพ


Good luck.

See you.

Thank you.

Bye.

พบกับหนังสือคุณภาพ

กวา 400 รายการ ที่ www.MISbook.com


พอแม

ประโยคที่ใชสนทนาโตตอบแบงออกเปน 4 ตอน รวม 43 หัวขอสนทนา ตอนที่ 1 กิจวัตรประจำวัน ตอนที่ 2 กิจกรรมในครอบครัว ตอนที่ 3 กิจกรรมนอกบาน ตอนที่ 4 วันแหงความสุข สรางความคุน เคยกับภาษา อังกฤษในกิจวัตรประจำวัน จากประโยคคำสัง่ ประโยค ถาม-ตอบ

 

 

ÊÇÁÃͧ෌Ò

 

 

ž»ƒÂŒ¹¯ƒ¥¯‰Â™n´¬¶

Wear your shoes. / Put your shoes on.

é¥q¤³©¥qŒ»¬q º™¤³©¥qŒ»¬q¯¯›

Tie your shoes.

ƙ¤³©¥qŒ»¬q

คำศัพทพน้ื ฐานสำหรับเด็ก 2 ภาษา แบงออกเปนหมวดหมู เพือ่ ใหเด็กๆ จำศัพทไดงายยิ่งขึ้น

Q:09&č

­n¯‰†¥³© .LWFKHQ †¶™ÂŒ›

SDQWV Q à ›™q¬ƒ´‰Âƒ‰„´¤´©

</9+#+8Q:/9!

VKRHV Q Œ»¬q¥¯‰Â™n´ VNLUW Q ¬Âƒ¶¥q™ƒ¥²Ä¥‰

1. µ×蹹͹

VKRUWV Q Œ¯¥q™¬qƒ´‰Âƒ‰„´¬³Ë›

µ×蹹͹䴌áÅŒÇ! (ä´ŒàÇÅÒµ×蹹͹áÅŒÇ!)

7VKLUW Q ™·Œ¶¥q™¬¹Ë¯¤¹–

Time to get up!

18

ƙ£q™»ƒ™¯³ 

¬¥n´‰†¥¯œ†¥³©¢´«´

ÅØ¡¢Öé¹!

Time to rise and shine!

ทบทวนคำศัพททเ่ี กีย่ วของ

ƙ£q™»Æ¥qqƌ›q à¡çº·Õè¹Í¹´ŒÇÂ

Make your bed. £†¤³©¥qœ–

†Ï´ª³ ™q¢´«´Æ™¤ ƒ¥²—¶ƒ›ÏË´¥n¯› ƒ¥²™² ƒ´›ÏË´ Ãn© „©– „·¤‰ †¥ƒ †¥¹Ê¯‰z}››ÏË´ž§Æ£n †¥¹Ê¯‰c~‰„›£z‰ Š´› ªŒÍ¹ Œ´£ —²ƒ¥n´ —²Âƒ·¤œ —²­§¶© —»nƒ³œ„n´© —´Ãƒo¬ —´¯œ

†Ï´ª³ ™q¢´«´¯³‰ƒ¦« YDFXXPERWWOH pan NHWWOH JODVV ERWWOH FKRSSLQJEORFN PRUWDU EOHQGHU WRDVWHU dish spoon ERZO EDVNHW FKRSVWLFNV IOLSSHU FXSERDUG JDVVWRYH oven

200 ¬¥Ë´‰†¥¯œ†ã©¢´â

Ê͹¾‹ÍáÁ‹¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄɡѺÅÙ¡1

†Ï´¯m´› 醶©¯³£œ¯™Â™¶§ à › †™Â™¶§ ç¬ œ¯™Â™¶§ Œ¯  ¶‰œ§É¯† £¯¥q™´ œ§›Â–¯¥q ę¬Â—¯¥q ´Ôª ¬»› Ĝ§ œ´¬Âƒ™ Œ¯ ¬—¶†¬q ¡§¶ Â ¯¥q †³ œ¯¥q– ì¬Ä—¡©q į©›†Ï´ƒ¥¶¤´Å›Œ·©¶—¥²ŠÏ´©³› 9HUEVLQGDLO\URXWLQH ©¶¥qœ¬q¯¶›–§·¥»™·›

—¹Ê››¯› 7LPHWRULVHDQGVKLQH ƙ£q™»Æ¥qqƌ›q †Ï´ª³ ™q¢´«´Æ™¤ —¹Ê››¯› §ºƒŠ´ƒÂ—·¤‰  ³œžn´­m£ c– ³–§£ c–ï¥q 

†Ï´ª³ ™q¢´«´¯³‰ƒ¦« ZDNHXS JHWXS IROGWKHEODQNHW WXUQRIIWKHIDQ WXUQRIIWKH DLUFRQGLWLRQHU

†Ï´¯m´›  ©†¯³ ƒə¯³  Ä¡§–q–¯²ܧ‰Â†™ ™¶¥›q ¯¯¡–¯²ᛠ™¶¥q›¯¯¡–¶ ï¥q†¯›–¶Œ³›Â›¯¥q

¬¯› ʯãʠ»–¢´â¯³‰ƒ¦«ƒ³œ§»ƒ 253

รวมคำกริยาที่ใชบอย กับลูกนอย

หองนอน หองน้ำและหองสวม หองครัว หองนัง่ เลน สวน เครือ่ งแตงกาย เครือ่ งใชไฟฟา เครือ่ งเขียน รางกาย ครอบครัว อาหาร เครือ่ งปรุง วิธปี รุงและรสชาติ ผักและผลไม สัตว ของใชในบาน ของเลน สี ความรูสึก คำคุณศัพทพื้นฐาน วันและเวลา วันหยุดและเทศกาล ยานพาหนะ สถานที่ ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ตัวเลข คำสรรพนาม ทิศทาง อาชีพ โรคภัยไขเจ็บ กริยา

คำกริยาในชีวิตประจำวัน 11 หมวด

ตืน่ นอน อาบน้ำและแตงตัว รับประทานอาหาร เดินทาง ทีโ่ รงเรียน ทักษะการสือ่ สารและการเรียนรู ดูทวี ี ทำงานบาน นันทนาการ สวดมนต-ไหวพระ เขานอน

ชมสินคากวา 400 รายการ

www.MISbook.com

ISBN 978-616-527-143-1

9 786165 271431

2 DVDs

ฝกลูกพูดภาษาอังกฤษงายๆ จากกิจกรรม ในครอบครัว 4 ตอน

I want to le Engalirsnh.

กิจวัตรประจำวัน กิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมนอกบาน วันแหงความสุข

English s Sentreyndcaey Use! for Eve

เริม่ ตนปลูกฝงภาษาอังกฤษในครอบครัว

¬›™›´¢´«´¯³‰ƒ¦«¬µ­¥³œ†¥¯œ†¥³©¤º†Å­£m śŒ·©¶—¥²Šµ©³›

Ɩn©§´—¹Ê››¯›Ã§n©

7LPHWRJHWXS ƙ£q™»ƒə¯³ 

เรียนรูป ระโยคคำสัง่ ประโยคถาม-ตอบ ที่ ใชกบั ลูกนอย

กิจวัตรประจำวัน กิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมนอกบาน วันแหงความสุข มาเริ่มตนฝกพูดภาษาอังกฤษกับลูกนอยกันเถอะ

พิมพ4 สี ทั้งเลม

Ɲ¯´œ›ËµÆ–nçn©›²

7DNHDVKRZHU ™†¯²Œ´©Â©¯¥q

¥–›Ëµ—n›Æ£n—n››³Ë›–n©¤›²

:DWHUWKDWSODQW ©¯Â™¯¥q֙à §›™q

­›»›m´Š²ÂƒÉœ­n¯‰­›m¯¤›²

Dad

<RXVKRXOGFOHDQ\RXUURRP ¤»Œ»–†§·›¤³©¥q¥»£

»˜¨¨ØºÑ¹¡ÒÃÊÌҧà´ç¡ãËŒÊÒÁÒö¾Ù´ä´ŒÊͧÀÒÉÒµÑé§áµ‹àÅç¡æ ƒµ§³‰Â|›™·Ê›¶¤£¯¤m´‰£´ƒ¸Ê‰©¶š·­›¸Ê‰™·ÊŒm©¤Å­n§»ƒ†ºn›Â†¤ƒ³œ¢´«´¯³‰ƒ¦«Æ–n›³Ë› †¹¯ƒ´¥™·Ê m¯Ã£m­¥¹¯ž»nƒ†¥¯‰Š²—n¯‰­£³Ê› »–¢´«´¯³‰ƒ¦«ƒ³œ§»ƒœm¯¤È ­›³‰¬¹¯u¬¥n´‰†¥¯œ†¥³©¢´«´¬¯›§»ƒ »–¢´«´¯³‰ƒ¦«v àÅ‹Á¹Õé Ɩn¥©œ¥©£¥²Ä¤†™·ÊŌnśŒ·©¶—¥²Šµ©³›™·Ê£³ƒ »–ƒ³›Å›†¥¯œ†¥³© ›µÂ¬›¯Ä–¤ÅŒn¥²Ä¤†¢´«´Æ™¤—³Ë‰—´£–n©¤¢´«´¯³‰ƒ¦«Ã§²†µ¯m´›Â§·¤›Â¬·¤‰  ¹Ê¯Å­n‰m´¤—m¯ƒ´¥Â¥·¤›¥»nç²Å›¬m©›™n´¤„¯‰Ã—m§²—¯›Š²£· Š›´›ºƒ¥£¢´ †µª³ ™q ™·Ê–ɃȆ©¥¥»n¥©£Ã§n©ƒ©m´†µ­›³‰¬¹¯Â§m£›·ËŠ¸‰Â­£´²¬µ­¥³œ ™ºƒ†›Å›†¥¯œ†¥³©™·Ê—n¯‰ƒ´¥¬¥n´‰†¥¯œ†¥³©¢´«´

—³©¯¤m´‰Â›¹Ë¯­´Å›Â§m£

¡ÔDai ¨ÇѵlyûÃШíÒÇѹ routine

Chapter 3

×m‰—³©

*HWGUHVVHG

¥²Ä¤†¢´«´¯³‰ƒ¦«

˹ÙÍÂÒ¡ä´ŒÃͧ෌ÒãËÁ‹

,ZDQWVRPHQHZVKRHV

Â¥·¤›¥»n¥²Ä¤†¢´«´¯³‰ƒ¦«™·ÊŌn »–ƒ³œ§»ƒ  ¥n¯£¢´ ¥²ƒ¯œÅ›¥»Ãœœƒ´¥q—»›Œm¯‰ Œm©¤Å­n §¶– §¶›ƒ³œ¢´«´¯³‰ƒ¦«£´ƒ¤¶Ê‰„¸Ë›

Ư©¯›™q³£›¶©Œ»¬q

†»mƒm´¤³‰Å¬mƖn¯¤»m§¤›²

You can still wear ¤»ƛ¬—¶§é¥q WKHVKRHV\RXKDYH

Mom

–¯²Œ»¬q¤»ð¡

12 Ðă×öĀäòêòÿ×ĘāöĀèČäŚ

ÖäĀö

Ɩn©§´Ã—m‰—³©Ã§n©

úöĄëð

Brush/Comb

ïøĆßēÙöïŤ your hair. ÷ĆüøŤĒăøŤ

¬º„¬³›—q©³›†¥¶¬—q£´¬

êòÿČêŖÖ

Apply (the)

talcum powder. ĒĂóóúć÷ đéĂą Ēì úÙĆöóćüđéĂøŤ

0HUU\&KULVWPDV

†µª³ ™q

Â¥·¤›¥»n†µª³ ™q ¥n¯£¢´ ¥²ƒ¯œ Œm©¤Å­nŠ–Šµ†µª³ ™qƖn‰m´¤¤¶Ê‰„¸Ë›

­›»Ä—çn©¬©£Â¬¹Ë¯žn

£¯¥·Ê†¥¶¬™q£´¬

´Â¯‰›²

ĎùŚċùĆĔüÐôśāðÐŚüè

Yes, I did.

VKLUWRQ¿UVW

đ÷ÿ ĕĂéĉé

đéĂøŤđßĉøŤìĂĂî đôŗøŤÿìŤ

¾ÔàÈÉ! ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁÀÒ¾

†¥¹ Ê ¯‰¥³œ¯´ƒ´ª air conditioner ›¯¥q

ĎùŚČôśö

3XW\RXUXQGHU

óčì÷ĆüøŤĂĆî

ï¥q†¯›–¶Œ³›

†µª³ ™q™·Ê–ɃȆ©¥¥»n ¥©£ƒ©m´ †µ

ĎùŚÐāÖċÐÖĎèúòĆüċêôŚā

Did you put

your underwear éĉé÷Ďóčì÷Ć üøŤĂĆîđéĂøŤĒüøŤ on yet? ĂĂîđ÷Ęì

čüś ôĆðĎùŚ

´›—´†§¯¬Š²£´­´­›»Æ­£

Oh, I forgot

to. ēĂš ĕĂôĂøŤÖĂììĎ

,V6DQWD&ODXVFRPLQJWRVHHPH"

ñĀÖďðŚďãśĎùŚ

No, not yet.

ēî îĂìđ÷Ęì

200

ďðŚďãśĎùŚúòüÐ

No, I didn’t.

ēî ĕĂéĉééċîìŤ

¯¶¬͛™´†§¯¬†³££¶‰™»·£·"

ãm RP PRWKHUPRPP\P £³££·£³£

·ÊŒ´¤ elder brother ¯§Â–¯¥qœ¥´Âš¯¥q

›n¯‰¬´© \RXQJHUVLVWHU ¤³‰Âƒ¯¥q¶¬Â—¯¥q

£´Âš¯¥q

3)/

(:1:

m¯ G IDWKHUGDGG\GD ֖

Œ·™

—·¤‰›¯› bed œ–

ıĻ Ī Ķ i g hų fa fų eb g ų a a c ų d

bgaacd

+: :aii":

á›

žn´»™·Ê›¯› sheet

2+Ċ: +5" +9/b(:1: 25!-A &A(:1:59 ,1

i ghfafe

¾Ñ´ÅÁ IDQ

¡´Âš¯¥q֖–·

13

¬œ»m soap ⫾

žn´­m£ blanket ܧ‰Â†™

64

à Sister Bro t h e r á¼¹‹ Ò¤Ò¾Ô

เพียง

àÈÉ

พรอมวิดีโอตัวอยางการเรียนการสอนที่

ตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส สรางครอบครัว 2 ภาษา ผลิ 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 สอนพอแมพูดภาษาอังกฤษกับลูก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 DVD 2 แผน โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com ราคา : 240 บาท

สรางครอบครัว 2 ภาษา สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ

¬¥n´‰†¥¯œ†¥³© 2 ÀÒÉÒ ¬¯›§»ƒ »–¢´«´¯³‰ƒ¦«

คำศัพทพื้นฐานสำหรับเด็ก 2 ภาษา 31 หมวด

พู ด

หนังสือแนะนำในซีร่สี  “สรางครอบครัว 2 ภาษา”

240.-ÊÌҧà´ç¡ÊͧÀÒÉÒ½ƒ¡ä´ŒµÑé§áµ‹ 2 ¢Çº ¢Öé¹ä»

 

พู ด

สรางครอบครัว 2 ภาษา สอน ภาษาอั งกฤษ

Í× +DVD 2 ¹§Ñ Ê

พภาษาอัองแม กฤษ

สรางครอบครัว 2 ภาษา สอนพอแมพูดภาษาอั งกฤษกับลูก

2 DVDs Included

สอน

Put in ththe pl pleae sinkates se. ,

Ë

หนังสือพรอม DVD ชุด

สรางครอบครัว 2 ภาษา

วาง จำหนาย แลว!

สร้างครอบครัว 2 ภาษาสอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก  

เริ่มต้นปลูกฝังภาษาอังกฤษในครอบครัว เรียนรู้ประโยคคำสั่ง ประโยคถาม-ตอบ ที่ใช้กับลูกน้อย กิจวัตรประจำวัน,กิจกรรมในครอบครัว,กิจกรรมนอกบ้าน,วัน...