Page 1


ISBN� ราคา� พิมพ์ครั้งที่�1�

978-616-527-318-3 24�บาท มกราคม�2555

คณะผู้จ ัดทำ� บรรณาธิการสำ�นักพิมพ์�ชิดพงษ์�กวีวรวุฒิ� เรียบเรียงเนื้อหา กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ภรณีย์�สนองผัน �ออกแบบรูปเล่ม วณิช ยา�ตันเจริญลาภ ภาพประกอบ ณัฏฐา�ชวนางกูร พิสูจน์อักษร บุษกร�กู้หลี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร�กู้หลี� จัดพิมพ์ โดย�:�สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส ฝ่ายการตลาด ชลพิชา�ครื้นจิต,�มยุรี�ศรีมังคละ 55,�57�ซอยพระรามที่�3�ซอย�53�ถนนพระราม�3� พิมพ์ที่ บริษัท�พิมพ์ด ี�จำ�กัด แขวงบางโพงพาง�เขตยานนาวา�กรุงเทพฯ�10120 �ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม�พูนพนิช โทรศัพท์�0-2294-8777�(สายอัตโนมัติ)� หากหนังสือเล่มนีผ้ ลิตไม่ได้มาตรฐาน�อาทิ�หน้ากระดาษ โทรสาร�0-2294-8787�www.MISbook.com สลับกัน�หน้าซ้ำ��หน้าขาดหาย�สำ�นักพิมพ์ยนิ ดีรบั ผิดชอบ สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย สำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส�ห้ามนำ�ส่วนหนึง่ ส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ�ทำ�สำ�เนา�ถ่ายเอกสาร�หรือนำ�ไปเผยแพร่ บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ� ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ� นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง สำ�นักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ� ที่อ้างถึงเป็น ของบริษัทนั้นๆ

จัดจำ�หน่ายโดย�:�บริษทั �ซีเอ็ดยูเคชั่น�จำ�กัด�(มหาชน) 1858/87-90�ชั้น�19�อาคารเนชั่นทาวเวอร์�ถนน บางนา-ตราด�แขวงบางนา�เขตบางนา�กรุงเทพฯ� 10260�โทรศัพท์�0-2739-8222,�0-2739-8000� โทรสาร�0-2739-8356-9�www.se-ed.com

เปลี่ยนให้ ใหม่� โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน� หรือ ติดต่อสำ�นักพิมพ์เอ็มไอเอส�โทรศัพท์� 0-2294-8777� (สายอัตโนมัติ)

ชอ........................................................ชั ื่ ้น.....................


A a เอ

Ant แอนท์ มด


B b บี

Bat แบท ค้างคาว


C c ซี

Crab แครบ ปู


Dd ดี

Donkey ดองคี ลา


E e อี

Elephant เอลละเฟินท์ ช้าง


F f เอฟ

Fox ฟอกซ์ สุนัขจิ้งจอก


แบบฝึกอ่าน A B C  

ฝึกออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ และเรียนรู้คำศัพท์ มีคำอ่าน คำแปล

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you