Page 1

àÊÃÔÁ»˜ÞÞÒ ¾Ñ²¹ÒÊÁͧ «Õ¡«ŒÒÂ Ô Ð´ÒŒ ¹ ꬄ ©ÃÂ

ณ ว น ำ ค การ

ªØ´

¢ àÅ Ç Ñ µ º Ñ ¡ Ç Â è Õ ¡ à Œ Ù Ã ¹ Â Õ àÃ Ã Ò ¡ ã¹ ¶ Ã Ò ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÊÒÁ § Í Œ µ ¡ Ù ¶ § Ò ‹ Â Í Œ ´ ä  ¸ ¾ Ñ Å Å ¼ Ò Ë Ã Ò ¡ Ð Å á

=

= =

=

4ÊÕ·Ñé§àÅ‹Á

= =

¾ÃŒÍÁʵԡà¡ÍÏÊÓËÃѺàÅ‹¹à¡Áã¹àÅ‹Á

● É È ¾àÔ

59.-

=

=

ÃÒ¤ Ò

=

2

áÅŒÇàµÔÁ¤ÓµÍº

͹´ÕéáÅк͹¹Õè §á ¢Í Ç µÑ ͺ à ‹ ÂÙ Í è ·Õ §æ Ò µ‹ § è Ô ¹Ê ãËŒ¹ŒÍ§æ ¹Ñº¨Ó¹Ç ·Õè¶Ù¡µŒÍ§Å§ã¹ª‹Í§Ç‹Ò§àÅ¹ШÐ


เสริมปัญญำ พัฒนำสมอง ซีกซ้ำย ชุด อัจฉริยะด้ำนกำรค�ำนวณ

ISBN 978-616-527-249-0 ราคา 59 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์ เอ็ ม ไอเอส ห้ า มน� าส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ไ ปลอกเลี ย นแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย ต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�า

บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ชนิกานต์ กิตติปฎิมาคุณ ออกแบบรูปเล่ม พุทธิรา มาสาซ้าย ภาพประกอบ ธนารัตน์ ขวัญมิ่ง, พุทธิรา มาสาซ้าย พิสูจน์อักษร กัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล, ชนาภัทร พรายมี ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้ โฆษณา เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์ โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�าหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ : 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร : 0-2739-8356-9 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อ ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)

ค�ำน�ำ วัยเด็กเป็นวัยที่ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ และพัฒนา จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียม ความพร้อมและฝึกฝนทักษะความรู้ในหลายๆ ด้าน ให้กับเด็ก นอกจากจะเป็นก้าวแรกส�าหรับการวาง รากฐานทางความคิดในเรื่องต่างๆ แล้ว ยังเป็นการ เสริมสร้างความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาหรือไอคิว (Intelligence Quotient-IQ) ให้กับเด็กอีกด้วย หนังสือ “เสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้าย” ชุดอัจฉริยะด้านการค�านวณ จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญใน การเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในด้านการค�านวณ โดยได้น�าเสนอในรูปแบบของเกมที่สนุกสนานและ มีความหลากหลาย เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดพร้อมกับ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานให้เข้าใจอย่าง ลึกซึ้ง อีกทั้งยังมีสติกเกอร์เพื่อให้เด็กได้น�ามาเล่น ในเกม ทั้งนี้ผู้ปกครองอาจมีส่วนร่วมโดยการอ่านโจทย์ ให้เด็กฟัง อธิบายเพิ่มเติม ร่วมคิดหรือชี้แนะ รวมถึง เสริมสร้างก�าลังใจ เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกและมีความสุข กับการเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อ ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอสหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า หนังสือ ชุดนี้จะเสริมสร้างปัญญาและพัฒนาสมองของเด็กๆ ได้ อย่างครบถ้วนและเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นรากฐานที่ดี ส�าหรับการเรียนรู้ที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส แอนดี้

แจ๊ค

รอนนี่

บอนนี่ อลิส

ลิลลี่

บ๊อบบี้


สมอง เป็นอวัยวะที่ส�าคัญ

อย่างยิ่งส�าหรับร่างกายของเรา เพราะการที่จะสามารถ เรียนรู้สิ่ง ต่างๆ ได้นั้น ต้องอาศัยสมอง เป็น พืน้ ฐานของการรับรู้ เนือ่ งจากสมอง จะควบคุมระบบความคิด ความจ�า การแสดงพฤติกรรม และการ ท�างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย การพัฒนาสมองจึงนับเป็น รากฐานส�าคัญของการเสริมสร้าง สติปัญญาให้กับเด็ก ซึ่งจะต้อง อาศัยกระบวนการท�างานของสมอง ทีป่ ระสานสัมพันธ์กันระหว่างสมอง ซีกซ้ายและสมองซีกขวา

สมองซีกขวำ

สมองซีกซ้ำย

ท�ำงำนเกี่ยวกับ ภำษำ ตรรกะ ตัวเลข กำรจัดล�ำดับ รำยละเอียด และกำรคิดวิเครำะห์

ท�ำงำนเกี่ยวกับ อำรมณ์ ดนตรี จังหวะ ศิลปะ จินตนำกำร กำรมองภำพรวม มิติสัมพันธ์ และควำมคิด สร้ำงสรรค์

สมองซีกซ้ำย สมองซีกขวำ

การส่งเสริมและพัฒนาเด็กนั้นจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ

ท�างานของสมอง หรือที่เรียกว่า Brain-Based Learning (BBL) มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ ทั้งนี้ทาง ส�านักพิมพ์ได้วางแนวทางกิจกรรมที่สอดคล้องกับการท�างานของสมองไว้ดังนี้

จ�ำนวน : เรียนรู้และฝึกนับตัวเลขได้อย่าง

แม่นย�า รวมถึงสามารถแก้ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ตัวเลขได้ จับคู่ : เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดให้ได้ เรียงล�ำดับ : พิจารณาได้ว่าสิ่งใดมาก่อน สิ่งใดมาหลัง ตามลักษณะการจัดประเภทหรือ เงื่อนไขที่ก�าหนดให้ได้ จัดหมวดหมู่ : แยกแยะประเภทของสิ่งต่างๆ ตามชนิดและลักษณะของสิ่งเหล่านั้นได้ สังเกต : ฝึกสมาธิให้แน่วแน่เพื่อพิจารณาสิ่ง ต่างๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน คำดคะเน : เดาเหตุการณ์หรือความน่าจะเป็น ตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันได้

เปรียบเทียบ : ระบุได้ว่าสิ่งที่ก�าหนดให้เหมือน

หรือแตกต่างกันหรือไม่และอย่างไร ทิศทำง : รู้ทิศทางและสามารถเคลื่อนไหวไป ตามทิศทางนั้นได้อย่างถูกต้องและแม่นย�า เหตุผล : บอกที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆ ตาม หลักการและความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันได้ กฎเกณฑ์ : รู้หลักความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ ที่ อยู่รอบตัว แล้วสามารถน�ามาประยุกต์ ใช้ในชีวิต ประจ�าวันได้ จับใจควำม : อ่านนิทานหรือเรื่องราวที่ก�าหนด ให้ แล้วสามารถตอบค�าถามหรือวิเคราะห์ออกมาได้ จินตนำกำร : ฝึกทักษะด้านการลากเส้นและ ระบายสี รวมถึงเสริมสร้างความคิดในรูปแบบ ต่างๆ ได้อย่างอิสระ


จ�ำนวน

จับคู่

ให้นอ้ งๆ โยงเส้นจับคูเ่ ด็กๆ กับเครือ่ งเล่นต่ำงๆ โดยให้จำ� นวนของ เด็กๆ เท่ำกับจ�ำนวนที่นั่งของเครื่องเล่นพอดีเลยนะจ๊ะ

Ex. =

สติกเกอร์ รางวัล

4

=

=

=

=

ชุดอัจฉริ ยะด้านการค�านวณ

1


จ�ำนวน สติกเกอร์ รางวัล

ให้น้องๆ หำผลบวกและลบตำมที่ โจทย์ก�ำหนดให้ แล้วน�ำ สติกเกอร์ของแต่ละชนิดมำติดลงบนขนมเค้กให้มีจ�ำนวนตรงกับ ผลลัพธ์ที่ได้นะจ๊ะ

Ex.

25 - 19 = 7+2= 3+2= 29 - 25 = Happy Birthday

ANDY

2

เสริ มปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้าย

จินตนำกำร

76 - 75 =

6


จ�ำนวน

เหตุผล

ให้น้องๆ ช่วยแจ๊คหำค�ำตอบจำกโจทย์ที่ก�ำหนดให้ เพื่อพำแจ๊ค ไปให้ถึงเส้นชัยนะจ๊ะ

7

19 =

+ 11

-

32

-

73

-

+ 35 +

47

30

51

=

+

-

=

-

สติกเกอร์ รางวัล

16 = Ex. 26 + 21 =

42

+

53

=

ชุดอัจฉริ ยะด้านการค�านวณ

3


จ�ำนวน สติกเกอร์ รางวัล

จินตนำกำร

ให้น้องๆ วำดภำพผลไม้เหล่ำนี้ให้ครบตำมจ�ำนวนที่ก�ำหนดให้ แล้วระบำยสีให้สวยงำมนะจ๊ะ

Ex. 4

=

=

=

7

8

=

=

4

เสริ มปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้าย

3

2


จ�ำนวน

เรียงล�ำดับ

ให้น้องๆ หำผลลัพธ์จำกโจทย์ของแต่ละคน แล้วติดสติกเกอร์เหรียญทอง อันดับ 1 ให้คนที่มีผลลัพธ์มำกที่สุดซึ่งเป็นผู้ชนะกำรแข่งขันว่ำยน�้ำ ส่วนคน ที่ได้ผลลัพธ์รองลงมำ ให้ติดสติกเกอร์ 2, 3, 4, 5 ตำมล�ำดับนะจ๊ะ

แอนดี้

ลิลลี่

85 - 27 =

13 + 28 =

แจ๊ค

59 + 17 =

บอนนี่

33 + 12 =

สติกเกอร์ รางวัล

บ๊อบบี้

78 - 54 =

ชุดอัจฉริ ยะด้านการค�านวณ

5


จ�ำนวน

จับใจควำม

ให้นอ้ งๆ อ่ำนเรือ่ งรำวต่อไปนี้ แล้วตอบค�ำถำมให้ถกู ต้องนะจ๊ะ

สติกเกอร์ รางวัล

รอนนี่! เอาดอกไม้ ของฉันคืนมานะ

เย่! คุณย่าให้ดอกไม้ ลิลลี่ตั้ง 9 ดอก

ฉันขอสัก 4 ดอก ไม่ได้เหรอลิลลี่ ไม่ต้องร้องไห้หรอกลิลลี่ เดี๋ยวฉันให้ดอกไม้อีก 2 ดอก

ว้าว! เจอดอกไม้อีก ตั้ง 3 ดอกแน่ะ

แงๆ

แม่จ๋า หนูกลับ มาแล้วจ้า ดอกไม้เยอะแยะเลย หนูเก็บมาได้กี่ดอกล่ะจ๊ะ

สรุปแล้วลิลลี่มีดอกไม้อยู่ทั้งหมด 6

เสริ มปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้าย

ดอก


Q I § Ò Œ Ã Ê Á Ô Ã Ê à Á Í Œ ¹Ò¹¾Ã

ʹءÊ

สมองเปนอวัยวะทีส่ ำคัญสำหรับรางกาย เพราะการเรียนรูส ง่ิ ตางๆ นัน้ ตองอาศัย สมองเปนพืน้ ฐานของการรับรู การพัฒนาสมองจึงเปนรากฐานสำคัญของการเสริมสราง สติปญ ญาใหกบั เด็ก ซึง่ จะตองอาศัยกระบวนการทำงานของสมองทีป่ ระสานสัมพันธกนั ระหวางสมองซีกซายและสมองซีกขวา กิจกรรมในหนังสือ เสริมปญญาพัฒนาสมองซีกซาย และสมองซีกขวา จึงเปนเครือ่ งมือสำคัญในการเตรียมความพรอมใหกบั เด็กในดานตางๆ โดยไดนำเสนอในรูปแบบของเกมทีส่ นุกสนานและมีความหลากหลาย เพือ่ ใหเด็กไดฝก คิด พรอมกับเรียนรูส ง่ิ ตางๆ ซึง่ จะเปนรากฐานทีด่ สี ำหรับการเรียนรูท ส่ี งู ขึน้ ตอไปในอนาคต

àÊÃÔÁ»˜ÞÞÒ àÊÃÔÁ»˜ÞÞÒ ¾Ñ²¹ÒÊÁͧ «Õ¡«ŒÒ ¾Ñ²¹ÒÊÁͧ «Õ¡¢ÇÒ ÁÕ

ªØ´ ÍѨ©ÃÔÂдŒÒ¹¡Òäӹdz

4 ªØ´

ªØ´ ÍѨ©ÃÔÂдŒÒ¹ÀÒÉÒ

ªØ´ ÍѨ©ÃÔÂдŒÒ¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐˏ ªØ´ ÍѨ©ÃÔÂдŒÒ¹¤ÇÒÁÃÙŒÃͺµÑÇ

หมวด

เด็ก

ISBN 978-616-527-249-0

9

786165

272490

ราคา 59 บาท

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

ÁÕ

4 ªØ´

ªØ´ ÍѨ©ÃÔÂдŒÒ¹¡ÒÃÁͧàËç¹ áÅШ´¨Ó

ªØ´ ÍѨ©ÃÔÂдŒÒ¹ÃٻËҧáÅÐ ÃÙ»·Ã§

ªØ´ ÍѨ©ÃÔÂдŒÒ¹ÁÔµÔÊÑÁ¾Ñ¹¸

ªØ´ ÍѨ©ÃÔÂдŒÒ¹¤ÇÒÁ¤Ô´ ÊÌҧÊÃä

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

เสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้าย ชุด อัจฉริยะด้านการคำนวณ  
เสริมปัญญา พัฒนาสมองซีกซ้าย ชุด อัจฉริยะด้านการคำนวณ  

สนุกสนานพร้อมเสริมสร้าง IQ พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขและการหาผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง

Advertisement