Page 1

àÈÉʋǹ

¡Òϵٹ¤ÇÒÁÃÙŒ¤³ÔµÈÒʵϨҡ KUMON «ÕÃèÕʏ 1

¡ÒÃà¢Õ¹àÈÉʋǹ ¡Òúǡ ź ¤Ù³ ËÒÃàÈÉʋǹ

1 2

3 10

3 1 5 3

เขาใจเศษสวนไดงายๆ พรอมแบบฝกหัด ดวยการตูน ทบทวนความรู

ÀÒ¾ : ÎÔâµªÔ âÍ¡Ôâ¹Ð


การ์ตูนความรู้คณิตศาสตร์จาก KUMON ซีรี่ส์

เศษสว่ น เศษส่ ภาพ : ฮิโตชิ โอกิโนะ

1 ─ 2

3 ─ 10

การเขียนเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

1 ─ 3

3 ─ 5


สารบัญ

เด็กชายที่สลบไสล....................................... 5

การลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน เจ้าหนูหิ่งห้อยโฮตารุ...............................79 . จุดส�าคัญ..............................................87 . แบบฝึกหัด...........................................88 . แบบทดสอบ........................................92

วิธีการใช้หนังสือ................................................. 4 บทน�า

การเขียนเศษส่วน เธอคือใคร?................................................15 จุดส�าคัญ.............................................25 แบบฝึกหัด..........................................26 แบบทดสอบ.......................................30 .

พักสักครู่ ● เศษส่วนถูกน�ามาใช้

ตั้งแต่เมื่อไร?........................30

ขนาดของเศษส่วน ข้ามแม่น�้าแล้วรีบเข้าไปในป่าเร็วเข้า!...31 . จุดส�าคัญ..............................................41 . แบบฝึกหัด...........................................42 แบบทดสอบ........................................46 .

พักสักครู่ ● ที่อเมริกาและยุโรป

มีเศษส่วนเยอะไหมนะ?............46

เศษส่วนซ้อนกับเศษส่วนเกิน ช็อก-โก-แลต............................................47 . จุดส�าคัญ..............................................57 . แบบฝึกหัด...........................................58 . แบบทดสอบ........................................62 .

พักสักครู่ ● วิธีการเรียกเศษส่วนในภาษา อังกฤษจะสลับกับภาษาญี่ปุ่น

.

2

.

การบวกเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน จุดส�าคัญ..............................................73 แบบฝึกหัด...........................................74 แบบทดสอบ........................................78

พักสักครู่ ● ทศนิยมทุกตัวเปลี่ยนเป็นเศษส่วน

ได้หรือเปล่านะ?................ 108

การลดทอนเศษส่วน ไล่ล่าเจ้าแมงมุมยักษ์!......................... 109 . จุดส�าคัญ.......................................... 117 . แบบฝึกหัด....................................... 118 . แบบทดสอบ.................................... 124 ⑧

การบวกเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน 1 น�้าผลไม้สูตรพิเศษของมานามิ.........125 . จุดส�าคัญ.......................................... 133 . แบบฝึกหัด....................................... 134 . แบบทดสอบ.................................... 138 .

.62

ขนมทาโกะยากิในงานเทศกาลฤดูร้อน...63 .

เศษส่วนที่มีขนาดเท่ากัน การปรากฏตัวของแมงมุมยักษ์ในวัน ท�าความสะอาดครั้งใหญ่ .......................93 . จุดส�าคัญ.......................................... 103 . แบบฝึกหัด....................................... 104 . แบบทดสอบ.................................... .108

พักสักครู่ ● การน�าเวลามาแสดงเป็น

เศษส่วนหรือทศนิยมล่ะ?.... 138

ตัวคูณร่วมน้อย จัดเรียงให้เป็นระเบียบโดยไล่ตาม ความสูง ................................................. 139 . จุดส�าคัญ.......................................... 149 . แบบฝึกหัด....................................... 150 . แบบทดสอบ.................................... 154


การบวกเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน 2 ตามหาทัตสึยะ....................................... 155 . จุดส�าคัญ.......................................... 163 . แบบฝึกหัด....................................... 164 . แบบทดสอบ.................................... 168 ⑪

การลบเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน มีซาสุเกะอีก 1 คน................................ 169 . จุดส�าคัญ.......................................... 177 . แบบฝึกหัด....................................... 178 . แบบทดสอบ.................................... 182 .

⑮ การหารเศษส่วน

2 (เศษส่วน ÷ เศษส่วน) ฐานลับของทุกคน................................ 235 . จุดส�าคัญ.......................................... 249 . แบบฝึกหัด....................................... 250 . . .

พักสักครู่ ● การหารเศษส่วนนั้น

ยากไหม?..........................254 พักสักครู่ ● การหารทศนิยมถ้าท�าให้เป็นเศษส่วน ก่อนจะง่ายขึ้นใช่ไหม?........ 255

..................

พักสักครู่ ● เส้นตรงที่คั่นระหว่างเศษกับส่วน

เรียกว่าอะไร?.................... 182

การคูณเศษส่วน 1 (เศษส่วน x จ�านวน เต็ม) แปลงดอกไม้ของคุณปู่ ..................... 183 . จุดส�าคัญ.......................................... 195 . แบบฝึกหัด....................................... 196 . แบบทดสอบ.................................... 200 ⑬ การหารเศษส่ ว น

เต็ม)

1 (เศษส่ ว น ÷ จ� า นวน

ป้องกันการโจมตีจากใยแมงมุม .201 . . .

จุดส�าคัญ.......................................... 211 แบบฝึกหัด....................................... 212 แบบทดสอบ.................................... 216

⑭ การคูณเศษส่วน

2 (เศษส่วน x เศษส่วน) ซาสุเกะปะทะยาสุเกะ............................ 217 . จุดส�าคัญ.......................................... 229 . แบบฝึกหัด....................................... 230 . แบบทดสอบ.................................... 234

ตัวละครส�าคัญที่ปรากฏในเรื่อง ทาจิบานะ เคตะ เด็กชายอายุ 11 ปี

เป็ น พี่ ช ายคนโตของพี่ น ้ อ ง ครอบครัวทาจิบานะ ซึง่ ย้ายจาก เมืองหลวงมาอยูท่ บี่ า้ นของคุณปูใ่ นต่างจังหวัด เป็นเด็กร่าเริง แข็งแรง และมีจิตใจใฝ่รู้ ทาจิบานะ มานามิ เด็กหญิงอายุ 9 ปี เป็นเด็กที่ค่อนข้างขี้แย แต่เก่ง เรื่องคณิตศาสตร์ ทาจิบานะ ทัตสึยะ เด็กชายอายุ 6 ปี ยังไม่เข้าใจเรื่องคณิตศาสตร์ ซาสุเกะ เด็กชายทีอ่ าศัยอยูใ่ นป่า เป็นเทพที่คอยคุ้มครองป่า กาสุเกะ นกกาทีอ่ าศัยอยูก่ บั ซาสุเกะ พูดภาษามนุษย์ได้ และเข้าใจเรือ่ ง คณิตศาสตร์เป็นอย่างดี 3


การ์ตูนความรู้คณิตศาสตร์ ซีรี่ส์ 1

วิธีการใชห้ นังสือ

หนังสือเล่มนีม้ เี นือ้ หาเกีย่ วกับเศษส่วนส�าหรับเด็กชัน้ ประถมศึกษา โดยเป็นการ์ตนู ซึง่ มี 15 ตอน เด็กๆ สามารถเรียนรูก้ ฎพืน้ ฐานเกีย่ วกับเศษส่วนด้วยภาพการ์ตนู และยังสามารถ ฝึกฝนทบทวนความรู้ได้ในหน้าแบบฝึกหัด โดยเด็กๆ จะอ่านหน้าการ์ตูนก่อนท�าแบบ ฝึกหัดหรือจะท�าแบบฝึกหัดเลยก็ได้ ในหนังสือเล่มนี้อาจมีเนื้อหาที่เด็กๆ ยังไม่เคยเรียนในห้องเรียนมาก่อน ในกรณี เช่นนี้แนะน�าให้อ่านเฉพาะส่วนของการ์ตูนเพื่อท�าความรู้จักก่อนเรียนในห้องเรียน

เพลิดเพลินไปกับการ์ตูนพร้อมเรียนรู้กฎพื้นฐานของเศษส่วน

ในการ์ตนู ซึง่ มีซาสุเกะและพวกของเคตะจะมีเรือ่ งราวเกีย่ วกับเศษส่วนอยูด่ ว้ ย การ์ตนู เล่มนีจ้ ะอธิบายกฎพืน้ ฐานของเศษส่วนส�าหรับเด็กชัน้ ประถมศึกษา นอกจากเด็กๆ จะได้ เพลิดเพลินไปกับการอ่านการ์ตูนแล้ว ยังได้ร้จู กั กฎพื้นฐานของเศษส่วนอีกด้วย ในส่วน ของการ์ตูนจะมีบทน�าและแบ่งเป็นตอนๆ ทั้งหมด 15 ตอน

ทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปในหน้าจุดส�าคัญ

หลังการ์ตูนจบในแต่ละตอนจะมีหน้าจุดส�าคัญ ซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาที่เรียนจาก การ์ตูน ควรอ่านหน้านี้ให้ดีก่อนที่จะท�าแบบฝึกหัดในหน้าแบบฝึกหัด

ลองท�าโจทย์ ในหน้าแบบฝึกหัด

ต่อจากหน้าจุดส�าคัญจะเป็นหน้าแบบฝึกหัด โดยเริม่ จากค�าถามง่ายๆ แล้วไล่ระดับ ความยากขึ้นไปเรื่อยๆ การท�าแบบฝึกหัดจะท�าให้เด็กๆ เข้าใจได้ดีขึ้น

เด็กๆ ที่อยากลองท�าโจทย์ที่ยากขึ้น ให้ลองท�าโจทย์ ในหน้าแบบทดสอบ

โจทย์ ในหน้าแบบทดสอบซึ่งอยู่ต่อจากหน้าแบบฝึกหัดจะยากขึ้นมาอีกนิดหน่อย ถ้าเด็กๆ คิดว่าท�าได้ก็ลองท�าดูนะ แต่ถ้ายากเกินไปจะข้ามไปเลยก็ได้

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเศษส่วนที่น่าสนใจได้ ในกรอบพักสักครู่

ในกรอบพักสักครู่จะมีเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเศษส่วน ถ้าได้อ่านเนื้อหาในกรอบ พักสักครู่แล้วรับรองว่าเด็กๆ ต้องสนใจเศษส่วนมากยิ่งขึ้น

4


บทน�ำ

เด็กชายที่สลบไสล

แฮกๆ

แฮกๆ

โอ๊ย!

!!


บทน�า

ฟู่...

ทาจิบานะ เคตะ (11 ปี)

พี่ชาย!

ทาจิบานะ มานามิ (9 ปี) ท�าอะไรอยู่ เหรอ!?

พี่จะอยู่ที่นี่คนเดียว!

…… 6

ที่นี่คือฐานลับที่พี่เจอไงล่ะ!


เด็กชายที่สลบไสล รอบๆ บ้านก็มีแต่นา! ร้านสะดวกซื้อก็ไม่มี สักร้าน

ท�าไมเราต้องย้ายมาอยู่ กับคุณปู่ด้วยนะ?

แล้วพี่ก็ไม่อยาก อยู่กับคุณปู่ด้วย

ก็พี่ชาย ท�าผิดนี่นา

ท�าไมล่ะ เกลียดคุณปู่ เหรอ?

……

ก็...เดี๋ยวก็โมโหๆ จริงไหมล่ะ?

แล้วมานามิ ไม่เสียใจเลยเหรอ

ต้องย้ายโรงเรียน แถมต้องแยกจากเพื่อนๆ อีก... 7


บทน�า

ใครบอก... ว่าไม่เสียใจล่ะ

เหวอ... ขอโทษๆ

…… นี่พี่ชาย กลับบ้านกันเถอะ อืม

8


เด็กชายที่สลบไสล

ไม่อยากกลับ ขนาดนั้นเลยเหรอ?

อืม...

นี่...มานามิ พี่ว่าคุณปู่น่ะ

แปลกๆ นะ...

...อ้าว มานามิ!

พี่ชาย! มาตรงนี้สิ!!

9


บทน�า

เป็นอะไร หรือเปล่า?

จ...จะไปเรียก คุณแม่มาที่นี่นะ!

คุณแม่ไปซื้อของ กับคุณปู่

เอ๋! 10

คุณพ่อก็ไปท�างาน... ตอนนี้ที่บ้านเหลือ ทัตจังอยู่คนเดียว เสียด้วยสิ

……

……


เด็กชายที่สลบไสล

ไหว หรือเปล่า?

อือ...อืม

ถึง...

สักที 11


บทน�า

ทาจิบานะ ทัตสึยะ (6 ปี) อิๆ...

ทัตจัง!

พ... พี่มานามิ!! 12


เด็กชายที่สลบไสล พี่บอกแล้วใช่ไหม ว่าห้ามกินจนกว่า พวกพี่จะกลับมา

ค... ใครอ่ะ

เอ่อ นั่น...... สินะ

ใช่ๆ พี่เคตะ ทางนี้จ้ะ

เขาสลบ อยูใ่ นป่าน่ะ

อืม

แค่นี้ก็ไม่เป็นอะไร แล้วล่ะ พอคุณแม่ กลับมาค่อยให้คุณแม่ ดูอีกครั้งดีกว่า

......

13


บทน�า

อะ! ดูเหมือนจะฟื้น แล้วนะ!

ค...

14

ใครน่ะ!? พวกเจ้า เป็นใคร!?


การเขียนเศษส่วน

เธอคือใคร? ท�าไมข้าพเจ้า มาอยู่ที่นี่ได้?

ที่นี่คือ ที่ไหนกัน?

ว้าย! เป็นอะไร หรือเปล่า!?

โอ๊ย!

พ...พวกเจ้า เป็นใคร!?

ฉันชือ่ ทาจิบานะ เคตะ เพิง่ ย้ายมา อยูท่ นี่ เี่ มือ่ วาน นีเ้ อง

ส่วนฉันชื่อ มานามิจ้ะ

แล้วเธอล่ะ?

ผ...ผมชื่อ ทัตจัง …… 15


การเขียนเศษส่วน

ซาสุเกะคุงงัน้ เหรอ นี่...ขาน่ะเป็นอะไร มากหรือเปล่า?

ข้าพเจ้าชื่อ... ซาสุเกะ

อ่อย...

ช่วย... ด้วย...

นี่ๆ เป็นอะไรน่ะ!

เรียกคุณหมอ ดีไหม? 16

ย...อย่าเข้า มานะ!!

ว้าย!


เธอคือใคร? หิวข้าว... ขยับไม่ไหวแล้ว

กินขนมนี่ ก็ได้นะจ๊ะ

!!

……

ไม่เอาหรอก! ของพวกเจ้า ไม่ไช่เหรอ

ไม่เป็นไรหรอก กินไปเถอะ เนอะ

อือ...อืม …… 17


การเขียนเศษส่วน

ถ้าอย่างนั้นก็แบ่งกัน อย่างยุติธรรมสิ

ยุติ...ธรรม?

หมายถึงแบ่งให้เท่าๆ กันทุกคนน่ะจ้ะ

แต่มันมีแค่ 3 แผ่น นี่นา...

เรา 3 คน ก็กินชิ้นเท่าๆ กัน ก็พอแล้วน่า

แบ่งเป็น 4 ส่ วน เท่าๆ กันดีกว่า นะ

18

อย่าเพิ่งหั่น! ถ้าหั่นแบบนั้น ขนาดจะไม่เท่ากันนะ!

ส่วน... เท่าๆ กัน?

หมายความว่าต้องแบ่ง เป็น 4 ชิ้นเท่าๆ กันไงล่ะ


เธอคือใคร? ต้องแบ่งครึ่งแบบนี้ก่อน แล้วก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่ง

ครึ่งหนึ่ง

อีกครึ่งหนึ่ง →

1 ส่วน 2

1 ส่วน 4

อย่างนี้นี่เอง แบ่ง ครึ่งหนึ่งเป็น 1 ส่วน 2 แล้วแบ่งอีกครึ่งหนึ่ง เป็น 1 ส่วน 4

1 ส่วนของของ 1 ชิน้ ทีแ่ บ่ง ออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน เรียกว่า 1 ส่วน 2 ยังไงล่ะ

หมายความว่ายังไง เหรอ 1 ส่วน 2, 1 ส่วน 4 มันคือ อะไรเหรอ?

1 ส่วน 2

แล้วถ้าเราแบ่งเจ้า 1 ส่วน 2 นั้นให้เท่ากันอีกครั้งก็จะ กลายเป็น 4 ส่วน

เราเรียกจ�านวน ...ส่วน... นี้ว่า

1

2

3

4

เพราะฉะนั้น 1 ส่วนของของ 1 ชิ้นที่แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กันจะเรียกว่า 1 ส่วน 4

1 ส่วน 4

เศษส่วนจ้ะ 19


การเขียนเศษส่วน

ใช่แล้วล่ะ เรามาแบ่ง เป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน แล้วให้ซาสุเกะคุง 1 ส่วน 4 ชิ้นดีกว่า

1 ส่วนของของ 1 ชิ้นที่แบ่ง เป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน ก็คือ 1 ส่วน 4 งั้นเหรอ

1 ส่วน 4

1 ส่วน 4 ก็คือ...

1 ส่วน 3

ถ้าแบ่งของ 1 ชิน้ เป็น 3 ส่วน เท่าๆ กันก็ตอ้ งเรียกว่า 1 ส่วน 3 สินะ ค�าว่าส่วนของ 1 ส่วน 4 ก็คือเจ้าเส้นแนวนอนนี่ไงล่ะ หนึง่ ส่วน สี่

20

เขียนแบบนี้จ้ะ ─ ใช่ไหม ไม่ใช่ ─41 แต่เป็น 1 4 นึกว่า ...ส่วน 4 เนี่ย ต้องเอา 4 ไว้ข้างบนซะอีก


ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787

เด็ก

ISBN 978-616-527-217-9

9

786165

272179

120 บาท

¡Òϵٹ¤ÇÒÁÃÙŒ¤³ÔµÈÒʵÏ ¨Ò¡ KUMON «ÕÃèÕʏ 1

àÈÉʋǹ ¡Òϵٹ

+Ẻ½ƒ¡ËÑ´

การ์ตูนความรู้คณิตศาสตร์จาก KUMON ซีร่ีส์ 1 เศษส่วน  
การ์ตูนความรู้คณิตศาสตร์จาก KUMON ซีร่ีส์ 1 เศษส่วน  

เรื่องราวการผจญภัยของ สามพี่น้องทาจิบานะกับซาสุเกะ สามพี่น้องทาจิบานะคือ เคตะ มานามิ และทัตสึยะ ได้ย้ายจากเมืองหลวงมาอยู่ที่ ต่างจังหวัด พวก...

Advertisement