Page 1

The Tickle Tree

µŒ¨ÍÁ ¹äÁŒ ¨Ñ¡¨Õé

Chae Strathie

ÀÒ¾»ÃСͺ :

Poly Bernatene

˹ѧÊ×ÍÊͧÀÒÉҾѲ¹Ò·Ñ¡ÉÐÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ÊÌҧÊÃ䏻˜ÞÞÒáÅФÇÒÁ¤Ô´

59. -

àÃ×èͧ :

● É È ¾àÔ

ÃÒ¤ Ò

IQ

àÊÃÔÁ


µŒ¨ÍÁ ¹äÁŒ เรอื่ ง

¨Ñ¡¨Õé The Tickle Tree

:C

ha e

Strathie

Bernatene y l o P อบ :

ะก ร ป พ า ภ


Have you ever been there

where the Tickle Tree grows...

น้องๆ เคยไปที่ท่มี ีต้นไม้จอมจักจี้ขึ้นอยู่... 2


s?

yo

ล่

้านอ้ งๆ หร

ือเป

si ts t w igs o นิ้วเท

n

e o t r u

...a

nd ...แล ะเค ย

le g g i j as i t d e น h ้ ี บ g จ ั ก จ ้ u กงิ่ ไม า อ เ ั น ม ่ ี la ท น อ ต ะ า ร หัวเ

Vocabulary

jiggle (v.) จิกเกิล twig (n.) ทวิก

เคลื่อนที่ไปมาหรือขึ้นลงอย่างเร็ว กิ่งไม้

3


Have you sat o n th

ac e b k of a

g i

an l t a g

เค นอ้ งๆ

ักษ

์ ลั

ลัมย

งกา

ยขหี่

4

um ph


an

‘w

et out a l d

’as y ตน้ ข ะท opวามตนื่ เ ho ดว้ ยค

แลว้

กร็ ้อ

ou

?

s li dd ไถล p ow ลงม m n its hu

ี่

าตา ม

หลัง โก

งๆ ของมันหรอื เปลา่

Vocabulary

whoop (n.)

วูพ

การร้องด้วยความดีใจ, การร้องด้วยความตื่นเต้น 5


scratched a n old cr a

ap un

ve yo a u H

bby s n

น้องๆ เคยเกาคางให้เจ้าแครบบี้สแนป หรือนอนหลับได้ทั้งๆ ที่มีเสียงดังอึกทึกไหม น้องๆ เคยขี่นกวิบเบิลที่ทา� จากเยลลี่ หรือนั่งบนพุงของตัวบลับบาลับหรือเปล่า

6

n i h c s it r de


µŒ¨ÍÁ ¹äÁŒ ¨Ñ¡¨Õé

¹ŒÍ§æ à¤Âä»àÁ×ͧ·ÕèÁÕ਌ҵŒ¹äÁŒ¨ÍÁ¨Ñ¡¨ÕéäËÁ? áŌǹŒÍ§æ à¤Â¢ÕèËÅѧ਌ҡÒÅÑÁÂѡɏËÃ×Íà»Å‹Ò? ¹ŒÍ§æ à¤Âä»·Ñ¡·ÒÂ਌ÒÁ¹Øɏµ‹Ò§´ÒÇ¡ÃÔÁàºÔź¹´ÒÇÍѧ¤ÒÃäËÁ? áÅÐÂѧÁÕàÃ×èͧÃÒÇáʹʹءÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒ·Õè¹ŒÍ§æ µŒÍ§µ×è¹µÒµ×è¹ã¨à»š¹á¹‹ ¶ŒÒ¹ŒÍ§æ ÂѧäÁ‹à¤Âä»ã¹´Ô¹á´¹áË‹§¹Õé µÒÁÁÒ¹ÕèÊÔ...áÅŒÇàÃÒ¨Ð仼¨ÞÀѾÌÍÁæ ¡Ñ¹

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹ÕéÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¡Òâͧà´ç¡æ ã¹´ŒÒ¹

IQ >> (¤ÇÒÁ©ÅÒ´·Ò§»˜ÞÞÒ)

เสริมสรางจินตนาการใหกับเด็กๆ ดวยการตั้งคำถาม ที่ชวนใหคิดตามกับการผจญภัยในดินแดนแหงความฝน ที่งดงามและนาตื่นตาตื่นใจ เหมาะสำหรับใชเปนนิทานกอนนอน เด็ก ISBN 978-616-527-220-9

9 786165

272209

59 บาท

ต้นไม้จอมจักจี้ The Tickle Tree  

น้องๆ เคยไปเมืองที่มีเจ้าต้นไม้จอมจักจี้ไหม? แล้วน้องๆ เคยขี่หลังเจ้ากาลัมยักษ์หรือเปล่า? น้องๆ เคยไปทักทายเจ้ามนุษย์ต่างดาวกริมเบิลบนดาวอัง...

ต้นไม้จอมจักจี้ The Tickle Tree  

น้องๆ เคยไปเมืองที่มีเจ้าต้นไม้จอมจักจี้ไหม? แล้วน้องๆ เคยขี่หลังเจ้ากาลัมยักษ์หรือเปล่า? น้องๆ เคยไปทักทายเจ้ามนุษย์ต่างดาวกริมเบิลบนดาวอัง...

Advertisement