Page 1

¤Ãͺ¤¡ÑºÃÇÑ ËÁ Õ

¾ÒÂØ

ÅÙ¡ ãËÞ‹ The Bears in the Bed and the Great Big Storm

àÊÃÔÁ

EQ

59. -

ÃÒ¤ Ò

˹ѧÊ×ÍÊͧÀÒÉҾѲ¹Ò·Ñ¡ÉÐÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ÊÌҧÊÃ䏻˜ÞÞÒáÅФÇÒÁ¤Ô´

● É È ¾àÔ

àÃ×èͧ : Paul Bright ÀÒ¾»ÃСͺ : Jane Chapman


หนังสือเล่มนี้เ ป็นของ :


The Bears in the Bed and the Great Big Storm

เรื่อง : Paul Bright ภาพประกอบ : Jane Chapman แปล : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ISBN : 978-616-527-187-5 ราคา 59 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2554 ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ © Little Tiger Press An imprint of MAGI PUBLICATIONS 1 The Coda Centre, 189 Munster Road, London SW6 6AW, England E-mail : info@littletiger.co.uk Website : www.littletigerpress.com © ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2553 : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�า ศิลปกรรม ภรณีย์ สนองผัน, เพียงพิศ อิ่นแก้ว พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

จัดพิมพ์โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�าหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�า ส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่ บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่วา่ ในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์ อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อ ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


The Bears in the Bed and the Great Big Storm เรื่อง

Jane Chapman

ภาพประกอบ

Paul Bright


Ho w ยามเม่ือ

4

e th

! ด ั พ ม ล

blew d n i w !


It howled in the treetops, so that the branches bent and creaked and the leaves shivered and shook. It blew over the hills and the high places, howling and wailing through the rocky passes. Bear and Mrs Bear slept warm and snug and untroubled in their bed.

มันพัดหวีดหวิวผ่านยอดไม้ จนกิ่งไม้ลู่เอนเสียดสีกันดังเอี๊ยดอ๊าด ใบไม้ส่นั ระริก ลมพัดผ่านเนินเขาและที่สูงๆ น้อยใหญ่ โหยหวน คร�่าครวญไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยหิน พ่อหมีและแม่หมีก�าลัง นอนหลับอุตุอย่างอบอุ่น สบาย ไร้กังวลอยู่บนเตียง x Vocabulary

howl (v.) creak (v.) shiver (v.) wail (v.)

เฮาล์ ครีค ชิฟเวอร์ เวล

เห่าหอน, ร้องโหยหวน เคลื่อนไหวดังเอี๊ยด, ท�าเสียงดังเอี๊ยด สั่น ร้องไห้คร�่าครวญ, ส่งเสียงร้องแหลมยาว

5


Then Bear felt a tugging at his blanket. He opened one eye. There was Baby Bear.

พ่อหมีรู้สึกว่ามีใครมากระตุกผ้าห่ม มันลืมตาข้างหนึ่งขึ้น นั่นคือลูกหมีน้องเล็กนั่นเอง

6


¤Ãͺ¤¡ÑºÃÇÑ ËÁ Õ

¾ÒÂØÅ¡Ù ãËÞ‹

¤èӤ׹˹Öè§ àÊÕ§ËÇÕ´ËÇÔǴѧÁÒ¨Ò¡µŒ¹äÁŒ ÅÁ¾Ñ´¡ÃÐ⪡áç ¨Ò¡¢ŒÒ§¹Í¡·Óãˌ਌ÒËÁÕ¹ŒÍ·Ñé§ÊÒÁµÑÇ¡ÅÑÇ áÅТÍÁҹ͹ ¡Ñº¾‹ÍáÁ‹ËÁÕ ÃÐËÇ‹Ò§·ÕèáÁ‹ËÁÕáÅÐÅÙ¡æ ¹Í¹ËÅѺ¹Ñé¹ ¾‹ÍËÁÕÂѧ¤§Å×ÁµÒµ×è¹áÅÐàËç¹à§Ò´Ó¤ÅŒÒÂÊѵǏ»ÃÐËÅÒ´ ·Ñ¹ã´¹Ñ鹡çÁÕàÊÕ§ ¡Í¡ ¡Í¡ ¡Í¡ ·Õè»Ãе٠·Ø¡µÑǵ×è¹¢Öé¹ÁҾÌÍÁ¡Ñ¹

¨Ò¡¹Ñé¹à§ÒÊմӡ礋ÍÂæ »ÃÒ¡¯¢Öé¹…

Ã Ò ¡ Ò ¹ ² Ñ ¾ ÃÔÁ Ê à § ‹ Ê é Õ ¹ Á ‹ Å à ˹ѧÊ×Í Í§à´ç¡æ ã¹´ŒÒ¹ ¢ §ÍÒÃÁ³)

·Ò ´ Ò Å © Á Ò หเด็ก ใ Ç ำ ¤ ท ( น ั ข  > > ณ ารม EQ

รางอ รอบครัว ส ค น น ใ  ว ธ ช น ั น า พ น ม ั ุกส มส ี เรื่องราวสน ีกทั้งยังเสริมสรางควา ครอบครัวของเจาหม ที่ดี อ บอุนใน มีสุขภาพจิต ็นถึงความรักความอ อารมณ การใชเหตุผล เห ซึ่งแสดงให นเรื่องการรูจักควบคุม ความมืดอีกดวย และสอ สอนใหเด็กไมกลัว รวมถึง

เด็ก ISBN 978-616-527-187-5

9

786165

271875

59 บาท

ครอบครัวหมีกับพายุลูกใหญ่ The Bears in the Bed and the Great Big Storm  
ครอบครัวหมีกับพายุลูกใหญ่ The Bears in the Bed and the Great Big Storm  

ค่ำคืนหนึ่ง เสียงหวีดหวิวดังมาจากต้นไม้ ลมพัดกระโชกแรง จากข้างนอกทำให้เจ้าหมีน้อยทั้งสามตัวกลัว และขอมานอนกับพ่อแม่หมี ระหว่างที่แม่หมีและลู...

Advertisement