Page 1

S n t o e g w a r D àÃ×èͧ : Steve Smallman ÀÒ¾»ÃСͺ : Lee Wildish

àÊÃÔÁ

MQ, AQ

59. -

˹ѧÊ×ÍÊͧÀÒÉҾѲ¹Ò·Ñ¡ÉÐÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ÊÌҧÊÃ䏻˜ÞÞÒáÅФÇÒÁ¤Ô´

ÃÒ¤ Ò

● É È ¾àÔ


หนังสือเล่มนี้เ ป็นของ :


เรื่อง : Steve Smallman ภาพประกอบ : Lee Wildish แปล : ดุจเดือน กลั่นคูวัด ISBN : 978-616-527-189-9 ราคา 59 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 : มิถุนายน 2554 ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ © Little Tiger Press An imprint of MAGI PUBLICATIONS 1 The Coda Centre, 189 Munster Road, London SW6 6AW, England E-mail : info@littletiger.co.uk Website : www.littletigerpress.com © ลิขสิทธิ์ภาษาไทย 2553 : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส

จัดพิมพ์โดย : ส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�าหน่ายโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com

บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ประสานงานฝ่ายผลิต อิสรีย์ แจ่มข�า ศิลปกรรม ภรณีย์ สนองผัน, เพียงพิศ อิ่นแก้ว พิสูจน์อักษร ประไพ ภูงามเชิง ประสานงานสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ายการตลาด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา เสริม พูนพนิช

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายต่างๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ส�านักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


เรื่อง : Steve Smallman

ภาพประกอบ : Lee Wildish


ive bored Vikings went out hiking, Looking for adventure but what could they do? “Let’s have a battle,” said Grim, “or steal some cattle!” ไวกิ้งขี้เบื่อ 5 คนออกไปปีนเขา เพื่อแสวงหาการผจญภัย แต่พวกเขาจะท�าอะไร ได้บ้างล่ะ “ไปรบกันเถอะ” กริมเสนอ “ไม่งั้นก็ไปขโมยวัวกัน!”

4


But the other Vikings said,

แต่ไวกิ้งคนอื่นๆ ตอบว่า

n e w g ! ” n T , i l l h e t HA “W ไมเ่ ห็น T’S no “โอ๊ย

จะมอี ะไรใ

หมๆ่ เลย!”

Borimg!

น่าเบือ่ !

i Vocabulary

hiking (n.) adventure (n.) battle (n.) cattle (n.)

ไฮคิง แอดเวนเจอร์ แบทเทิล แคทเทิล

การไต่เขา, การปีนเขา การผจญภัย การสู้รบ วัวควาย

5


or a mad, man-eati f k r a d e h t n i ng sha ng i h s fi o r g k!” s ’ u t b H t d a r r a a e l d b e g h i o B l i l “L e h red, “Po Bus d e t s e o! S ug g นื เล่นกันดีกว่า!” บูชิหนวดย

าวแนะน �า แตฮ่ ารัลด ์สง่ เส ยี งว ่า “

โห่!

“ไป

ล ป ก ต

ลางค ก น อ ต น ค น ิ ก ม าฉลา

i Vocabulary

6

shark (n.) wrestle (v.) underwear (n.)

ชาร์ค เรสเซิล อันเดอร์แวร์

ปลาฉลาม ปล�้า (มวยปล�้า) ชุดชั้นใน


˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹ÕéÊ‹§àÊÃÔÁ¾Ñ²¹Ò¡Òà ¢Í§à´ç¡æ ã¹´ŒÒ¹

MQ >> (¤ÇÒÁ©ÅÒ´·Ò§¨ÃÔ¸ÃÃÁáÅÐ ÈÕŸÃÃÁ)

AQ >> (¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Òÿ˜¹½†Ò»˜ÞËÒáÅÐÍØ»ÊÃä)

เมื่อสหายไวกิ้งทั้งหาคนตองออกเดินทางดวยความยากลำบาก และพบกับ อุปสรรคตางๆ มากมาย แตพวกเขาก็ไมยอมแพ อีกทั้งยังมีความกลาหาญ ที่จะเอาชนะเจามังกรใหได แมวาพวกเขาจะตัวเล็กกวาเจามังกรก็ตาม

สอนใหเด็กรูจ กั ความสามัคคีของสหายไวกิง้ ทัง้ หาทีไ่ ด รวมแรงรวมใจ สมานสามัคคีไมทอดทิง้ กัน และพรอมใจ ออกเดินทางผจญภัยไปดวยกัน อีกทัง้ การผจญภัยใน ครั้งนี้ยังสอนบทเรียนใหทั้งหาสหายไดรูจักเรื่องการ ประมาณตนอีกดวย

ʵÙÁѧ¡Ã

ŒÒ¤¹ 5 Ë § é Ñ § é Ñ · · § é Ô § é Ô ¡ ¡ Ç Ç ä ä § § Ò Ò · · ¹ Ô ¹ Ô ´ ´ à à ¡ Ñ ¡ Ñ ¹ ¹ § ÑÂ¢Í àÃ×èͧ ÃÒÇ¡Òü¨ÞÀ ÊǧËÒÊÔè§ãËÁæ‹ áÅФÇÒÁµ×è¹àµ¹Œ á Ð Ò Ê à Í è × ¾ à ¹ é Ö ¢ Œ ¹ µ Á è Ô Ã à Œ ä´ ×èͨѺÁѹÁÒ ¾ à à ¡ § Ñ Á Ð Ò ¡ à § Ñ Â » ä ¨ ã ¹ Ô Ê ã¹ªÕÇÔµ ¾Ç¡à¢ÒµÑ´ · Ñé§ËŒÒ ä´Œ¾º Â Ò Ë Ê ¹ é Ñ ¹ § Ò · ¹ Ô ´ à ¡ Í Í è Õ Ô ŒÒË¡¹ÑºÒŒ ·Óʵ٠ã¹ÃÐËÇ‹Ò§· ÁÁÒÒ¡ÂÁäÒÁ‹NjÒન‹¹Ðà¡»Ò¹š áà¼ÒêàÔ޼˪¹Þ Òæ¡ ¡à¨ÑºÍ͡ػѺÊÍÃØ»ÃʤõËҤ§µæ‹ÒÁ§ ½†Ò¿˜¹ Ð ¨ § é Ô ¹ é Ñ ¡ ¹ Ç § é Ô ä ¡ Ò ‹ Ç Å ä Ë Ò ‹ à Ç Å Œ Å Ë à á Ç Œ Å Ì á Ò Ç Ì Ò Ò Å Ç ÅÐÒ» ¡»ÑºÅÒ»ËÅÁÒÖ¡ËÂÁÑ¡Ö ÉáÑ¡ÅÉЏá»Å Ãä´Œ ¡ § Ñ Á Ò Œ ¨ à Ð ¹ ª Ò Í à Ð ¨ Ð Å á à ‹Ò§ä ÍØ»ÊÃä¹Õéä»ä´ŒÍ àÅÁ‹ ¹ ã ¹ Ñ ¡ Â Ç Œ ´ » ä º Í µ Ó ¤ Ò ËÃ×ÍäÁ‹ ÁÒÅØŒ¹Ë

เด็ก ISBN 978-616-527-189-9

9

786165

271899

59 บาท

สตูมังกร Dragon Stew  

เรื่องราวการผจญภัยของนักเดินทางไวกิ้งทั้งห้าคน ได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ และความตื่นเต้น ในชีวิต พวกเขาตัดสินใจไปยังเกาะมังกร...