Page 1


1,440 CHORDS for Guitar

5

6

7

9

8

9

7

8

9

4

5

8

9

10

8

9

10


1,440 ¤ÍÏ´¡ÕμŒÒÏ ISBN 978-974-10-5470-1 ÃÒ¤Ò 99 ºÒ·

ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸ÔìμÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì ¾.È. 2537 â´ÂÊӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ ËŒÒÁ¹Óʋǹ˹Öè§Ê‹Ç¹ã´¢Í§Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õéä»ÅÍ¡àÅÕ¹Ẻ ·ÓÊÓà¹Ò ¶‹ÒÂàÍ¡ÊÒà ËÃ×͹Óä»à¼Âá¾Ã‹º¹ÍÔ¹àμÍÏà¹çμ áÅÐà¤Ã×Í¢‹ÒÂμ‹Ò§æ äÁ‹Ç‹Òã¹ÃٻẺã´æ ¹Í¡¨Ò¡¨Ðä´ŒÃѺ͹ØÞÒμ໚¹ÅÒÂÅѡɳÍÑ¡Éèҡ·Ò§Êӹѡ¾ÔÁ¾à·‹Ò¹Ñé¹ ª×èͼÅÔμÀѳ±áÅÐà¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäŒÒμ‹Ò§æ ·Õè͌ҧ¶Ö§à»š¹¢Í§ºÃÔÉÑ·¹Ñé¹æ

¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·Ó ºÃóҸԡÒÃÊӹѡ¾ÔÁ¾ ½†Ò´¹μÃÕ »ÃÐÊÒ¹§Ò¹½†Ò¼ÅÔμ »ÃÐÊÒ¹§Ò¹Ê×èÍÊÔ觾ÔÁ¾ ¾ÔÊÙ¨¹ÍÑ¡Éà Í͡ẺÃÙ»àÅ‹Á Í͡Ẻ»¡ ½†Ò¡ÒÃμÅÒ´ àÇçºÁÒÊàμÍÏ ¨Ñ´¾ÔÁ¾â´Â

ªÔ´¾§É ¡ÇÕÇÃÇØ²Ô àÍ¡ÃÔ¹·Ã ÈØÀó¾Ò¹Ôª ³Ñ°¾§É ¾ÂѤ¤§ ºØÉ¡Ã ¡ÙŒËÅÕ ÇÃóÒÀó ªÍº¸ÃÃÁ, áʧà·Õ¹ ÊNjҧ㨸ÃÃÁ ÁعԹ·Ã ÍطѹÙÞ ·Ò¹μ ¡Ã¾Ô¾Ñ²¹ ªÅ¾ÔªÒ ¤Ã×鹨Ôμ, ÁÂØÃÕ ÈÃÕÁѧ¤ÅÐ ·Ò¹μ ¡Ã¾Ô¾Ñ²¹

Êӹѡ¾ÔÁ¾àÍçÁäÍàÍÊ 55, 57 «Í¾ÃÐÃÒÁ·Õè 3 «Í 53 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ 3 á¢Ç§ºÒ§â¾§¾Ò§ à¢μÂÒ¹¹ÒÇÒ ¡ÃØ§à·¾Ï 10120 â·ÃÈѾ· 0-2294-8777 (ÊÒÂÍÑμâ¹ÁÑμÔ) â·ÃÊÒà 0-2294-8787 http://www.misbook.com

¨Ñ´¨Ó˹‹ÒÂâ´Â ºÃÔÉÑ· «ÕàÍç´ÂÙपÑè¹ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 1858/87-90 ªÑé¹·Õè 19 ÍÒ¤ÒÃ๪Ñè¹·ÒÇàÇÍÏ ¶¹¹ºÒ§¹Ò-μÃÒ´ á¢Ç§ºÒ§¹Ò à¢μºÒ§¹Ò ¡ÃØ§à·¾Ï 10260 â·ÃÈѾ· 0-2739-8222, 0-2739-8000 â·ÃÊÒà 0-2739-8356-9 http://www.se-ed.com


Major A

A#/Bb

B

5

6

7

9

8

9

7

8

9

D#/Eb

E

C

C#/Db

D

4

5

8

9

10

8

9

10

F

F#/Gb

G

G#/Ab

3

6

7

11

4

6

9

8

9

10

11

4

3

4

5

6

1,440 Chords for Guitar | 3


Minor Am

A#m/Bbm

Bm

5

6

7

8

8

9

7

8

9

D#m/Ebm

6

Em

7

Cm

5

8

9

10

11

9

10

F#m/Gbm

9

Gm

10

11

6

4 | 1,440 Chords for Guitar

Dm

4

Fm

8

C#m/Dbm

G#m/Abm

11

4

3

4

5

6


Augmented A+

A#+/Bb+

B+

4

5

6

5

6

D#+/Eb+

C+

4

F+

D+

5

8

E+

C#+/Db+

4

5

9

10

F#+/Gb+

G+

G#+/Ab+

4

5

5

7

8

5

6

7

8

9

10

4

7

8

5

6

8

1,440 Chords for Guitar | 5


Suspended Fourth Asus4

A#sus4/Bbsus4

Bsus4

Csus4

C#sus4/Dbsus4

5

6

7

3

4

5

7

8

9

8

9

10

3

4

10

11

7

D#sus4/Ebsus4 Esus4

6

7

Fsus4

8

F#sus4/Gbsus4

9

10

11

8

Gsus4

G#sus4/Absus4

11

4

9

6 | 1,440 Chords for Guitar

3

4

5

Dsus4

6


Added Ninth Aadd9 A#add9/Bbadd9

7

5

8

9

5

6

8

4

D#add9/Ebadd9

Eadd9

Badd9

Fadd9

Cadd9 C#add9/Dbadd9 Dadd9

4

5

7

8

9

10

9

7

F#add9/Gbadd9 Gadd9 G#add9/Abadd9

6

7

8

9

10

11

5

6

8

9

3

4

10

11

5

6

1,440 Chords for Guitar | 7


Minor Added Ninth A#m(add9) /Bbm(add9) Bm(add9)

Am(add9)

C#m(add9) /Dbm(add9) Dm(add9)

Cm(add9)

5

6

7

8

9

8

9

10

3

4

5

8

7

11

9

D#m(add9) /Ebm(add9)

11

11

Em(add9)

Fm(add9)

F#m(add9) /Gbm(add9)

12

12

8 | 1,440 Chords for Guitar

8

9

4

5

10

G#m(add9) /Abm(add9)

Gm(add9)

10

11

6

7

4


Fifth A5

A#5/Bb5

B5

C5

C#5/Db5

D5

5

6

7

8

9

5

7

8

9

10

4

10

3

4

5

6

7

D#5/Eb5

E5

F5

F#5/Gb5

G5

G#5/Ab5 4

6

7

11

8

9

8

9

3

4

10

11

11

10

6

1,440 Chords for Guitar | 9


1,440 คอร์ดกีต้าร์ ฟรี โปสเตอร์คอร์ดกีต้าร์ ฉบับสมบูรณ์  

รวบรวมคอร์ดกีต้าร์สำหรับ กีต้าร์โปร่ง และกีต้าร์ไฟฟ้า รวมทุกคอร์ดมากที่สุด ชุดสุดคุ้ม ซื้อ 1 แถม 2 แถมฟรี! โปสเตอร์คอร์ดกีต้าร์ ฉบับสมบูรณ์...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you